14.1.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 12/17


Nota informacyjna Komisji Europejskiej na temat ogłoszenia przez rząd Republiki Greckiej właściwego organu zgodnie z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

2012/C 12/05

1.

Komisja Europejska informuje, że zgodnie z art. 10 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów Republika Grecka ogłosiła, że właściwym organem jest Ministerstwo ds. Środowiska, Energii i Zmiany Klimatu, Sekretariat Generalny ds. Środowiska i Zmiany Klimatu, Dyrekcja Generalna ds. Energii, Wydział ds. Polityki w zakresie Ropy Naftowej, Mesogion 119, 101 92 Ateny, Grecja.

2.

Wszystkie pytania dotyczące niniejszej noty informacyjnej należy kierować do Wydziału ds. Polityki w zakresie Ropy Naftowej, Mesogion 119, 101 92 Ateny, Grecja, Tel. +30 2106969312 oraz +30 2106969422, Faks +30 2106969034, E-mail: petrelpolit@eka.ypeka.gr