52012PC0195

Wniosek DECYZJA RADY dotycząca stanowiska Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany Protokołu 31 (w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami) i Protokołu 37 (zawierającego wykaz przewidziany w art. 101) do Porozumienia EOG /* COM/2012/0195 final - 2012/0097 (NLE) */


UZASADNIENIE

1.           KONTEKST WNIOSKU

W celu zapewnienia wymaganego bezpieczeństwa prawnego oraz jednolitości rynku wewnętrznego Wspólny Komitet EOG ma za zadanie włączyć całe stosowne prawodawstwo Unii Europejskiej do Porozumienia EOG jak najszybciej po jego przyjęciu, a także umożliwić państwom EFTA należącym do obszaru EOG udział w działaniach i programach UE mających znaczenie dla obszaru EOG.

Artykuł 78 Porozumienia EOG stanowi, że Umawiające się Strony wzmacniają i poszerzają współpracę w ramach działań Unii w dziedzinie, między innymi, badań i rozwoju technologicznego.

2.           WYNIKI KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI ORAZ OCENY SKUTKÓW

Projekt decyzji Wspólnego Komitetu EOG (załączony do niniejszego wniosku w sprawie decyzji Rady) ma na celu zmianę protokołu 31 (w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami) i protokołu 37 (zawierającego wykaz przewidziany w art. 101) do Porozumienia EOG.

Dotyczy to rozporządzenia (UE) nr 912/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2010 r. ustanawiającego Agencję Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS), uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008.

Do celów wdrożenia tego aktu proponuje się pewne dostosowania:

a)           Liechtenstein nie uczestniczy w działaniach Agencji GNSS ani nie udziela jej wsparcia finansowego,

b)           uczestnictwo Islandii w programach GNSS należy tymczasowo zawiesić ze względu na ograniczenia ekonomiczne.

3.           ASPEKTY PRAWNE WNIOSKU

Zgodnie z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2894/94 w sprawie uzgodnień dotyczących stosowania Porozumienia EOG stanowisko, jakie należy przyjąć w imieniu Unii w odniesieniu do takich decyzji, ustala Rada na wniosek Komisji.

Komisja przedkłada projekt decyzji Wspólnego Komitetu EOG do przyjęcia przez Radę jako stanowisko Unii. Komisja ma nadzieję przedstawić to stanowisko Wspólnemu Komitetowi EOG w najbliższym możliwym terminie.

2012/0097 (NLE)

Wniosek

DECYZJA RADY

dotycząca stanowiska Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany Protokołu 31 (w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami) i Protokołu 37 (zawierającego wykaz przewidziany w art. 101) do Porozumienia EOG

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 172 i art. 218 ust. 9,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2894/94 z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie uzgodnień dotyczących stosowania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym[1], w szczególności jego art. 1 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)       Protokół 31 do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwanego dalej „Porozumieniem EOG”) zawiera szczególne przepisy i ustalenia dotyczące współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami.

(2)       Wydaje się właściwym, aby rozszerzyć współpracę Umawiających się Stron Porozumienia włączając do niej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 912/2010 z dnia 22 września 2010 r. ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008[2].

(3)       Należy zatem zmienić protokół 31 do Porozumienia, aby umożliwić wspomniane rozszerzenie współpracy. W odniesieniu do uczestnictwa Norwegii, należy również uwzględnić umowę o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią Europejską, jej państwami członkowskimi i Norwegią[3], a w szczególności art. 6 tej umowy poświęcony bezpieczeństwu. Ze względu na ograniczenia ekonomiczne uczestnictwo Islandii w programach GNSS należy tymczasowo zawiesić.

(4)       Dla dobrego funkcjonowania Porozumienia protokół 37 do Porozumienia powinien zostać rozszerzony w celu uwzględnienia w nim Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa Europejskich Systemów GNSS i Rady Administracyjnej ustanowionych na mocy decyzji (UE) nr 912/2010, a protokół 31 powinien zostać zmieniony w celu określenia procedur uczestnictwa,

(5)       Stanowisko Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG powinno być oparte na dołączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, które Unia Europejska ma zająć we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie proponowanej zmiany protokołu 31 i protokołu 37 do Porozumienia EOG, opiera się na projekcie decyzji Wspólnego Komitetu EOG dołączonym do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

                                                                       W imieniu Rady

                                                                       Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Projekt (06.03.2012 r.)

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr

z dnia

zmieniająca Protokół 31 (w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami) i Protokół 37 (zawierający wykaz przewidziany w art. 101) do Porozumienia EOG,

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 86, 98 i 101,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Protokół 31 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr …/… z dnia […] r.[4].

(2) Protokół 37 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr …/… z dnia […] r.[5].

(3) Wydaje się właściwym, aby rozszerzyć współpracę Umawiających się Stron Porozumienia włączając do niej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 912/2010 z dnia 22 września 2010 r. ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008[6].

(4) Należy zatem zmienić protokół 31 do Porozumienia, aby umożliwić wspomniane rozszerzenie współpracy. W odniesieniu do uczestnictwa Norwegii, należy również uwzględnić umowę o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią Europejską, jej państwami członkowskimi i Norwegią[7], a w szczególności art. 6 tej umowy poświęcony bezpieczeństwu. Jednakże ze względu na ograniczenia ekonomiczne uczestnictwo Islandii w programach GNSS należy tymczasowo zawiesić.

(5) Dla dobrego funkcjonowania Porozumienia protokół 37 do Porozumienia powinien zostać zmieniony w celu uwzględnienia w nim Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa Europejskich Systemów GNSS i Rady Administracyjnej ustanowionych na mocy decyzji (UE) nr 912/2010, a protokół 31 powinien zostać zmieniony w celu określenia procedur uczestnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 1 (Badania i rozwój technologiczny) Protokołu 31 do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1.           ustęp 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„a)     Państwa EFTA w pełni uczestniczą w Agencji Europejskiego GNSS, zwanej dalej „Agencją”, ustanowionej przez następujący akt prawny Unii:

-        32010 R 0912: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 912/2010 z dnia 22 września 2010 r. ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 (Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 11).

b)      Państwa EFTA wnoszą wkład finansowy w działania, o których mowa w lit. a), zgodnie z art. 82 ust. 1 lit. a) protokołu 32 do Porozumienia.

c)      Państwa EFTA w pełni uczestniczą, bez prawa głosu, w Radzie Administracyjnej Agencji i w Radzie Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa.

d)      Agencja ma osobowość prawną. We wszystkich państwach reprezentowanych przez Umawiające się Strony korzysta ona z najszerszej zdolności do czynności prawnych przyznawanej osobom prawnym przez ich prawo krajowe.

e)      Państwa EFTA stosują do Agencji Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich.

f)       Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 12 ust. 2 lit. a) Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, obywatele Państw EFTA posiadający pełnię praw obywatelskich mogą być zatrudniani na podstawie umowy przez Dyrektora Wykonawczego Agencji.

g)      Na mocy art. 79 ust. 3 Porozumienia do niniejszego ustępu stosuje się część VII (Postanowienia instytucjonalne) Porozumienia, z wyjątkiem sekcji 1 i 2 rozdziału 3.

h)      Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, do celów stosowania niniejszego rozporządzenia, stosuje się również do wszelkich dokumentów Agencji dotyczących państw EFTA.

i)       W odniesieniu do Islandii, niniejszy ustęp zawiesza się do czasu podjęcia innej decyzji przez Wspólny Komitet EOG.

j)       Niniejszego ustępu nie stosuje się do Liechtensteinu.”.

2.           W ustępie 8a lit. a) dodaje się, co następuje:

„zmieniona:

-        32010 R 0912: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 912/2010 z dnia 22 września 2010 r. (Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 11).”.

Artykuł 2

W protokole 37 do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1.           Skreśla się tekst w pkt 30 i pkt 31.

2.           Wprowadza się punkty w brzmieniu:

„34.   Rada Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa Europejskich Systemów GNSS (rozporządzenie (UE) nr 912/2010).

35.    Rada Administracyjna (rozporządzenie (UE) nr 912/2010).”.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po skierowaniu ostatniej notyfikacji do Wspólnego Komitetu EOG zgodnie z art. 103 ust. 1 Porozumienia*.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia [...] r.

            W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

            Przewodniczący                                                 Sekretarze             Wspólnego Komitetu EOG

[1]               Dz.U. L 305 z 30.11.1994, s. 6.

[2]               Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 11.

[3]               Dz.U. L 283 z 29.10.2010, s. 12.

[4]               Dz.U. …

[5]               Dz.U. …

[6]               Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 11.

[7]               Dz.U. L 283 z 29.10.2010, s. 12.

*              [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.]