11.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 380/138


Czwartek, 9 czerwca 2011 r.
Zwalczanie korupcji w sporcie europejskim

P7_TA(2011)0273

Oświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zwalczania korupcji w sporcie europejskim

2012/C 380 E/20

Parlament Europejski,

uwzględniając art. 165 ust. 2 tiret siódme Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który stanowi, że działanie Unii zmierza do rozwoju europejskiego wymiaru sportu, przez popieranie uczciwości i dostępności we współzawodnictwie sportowym,

uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A.

uznając bardzo ważny społeczny i finansowy wpływ sportu europejskiego na obywateli i przedsiębiorstwa w Unii,

B.

mając na uwadze, że zgodnie z białą księgą na temat sportu (COM(2007)0391) problemy z korupcją o wymiarze europejskim należy rozwiązywać na szczeblu europejskim oraz że Komisja w dalszym ciągu będzie monitorowała sposób wdrażania unijnego prawodawstwa przeciwko praniu pieniędzy w państwach członkowskich w sektorze sportu,

1.

wzywa Komisję do koordynacji, wraz z państwami członkowskimi, zakrojonego na szeroką skalę badania dotyczącego incydentów korupcyjnych w sporcie europejskim przy jednoczesnej konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami;

2.

wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na powiązania między zorganizowaną działalnością przestępczą a legalnymi i nielegalnymi zakładami, menedżerami sportowymi, sędziami, działaczami sportowymi oraz sportowcami, zmierzające do ustalanie z góry wyników europejskich rozgrywek sportowych;

3.

wzywa Komisję do uregulowania, w imię uczciwości i zrównoważonego rozwoju sportu europejskiego, zakładów wzajemnych w trybie on-line poprzez ustanowienie licencjonowanych bukmacherów, konkretne działania na rzecz zwalczania ustawiania wyników oraz zapewnienie powrotu do korzeni sportu dzięki przyznaniu organizatorom zawodów sportowych praw organizowania zakładów;

4.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia, wraz z nazwiskami sygnatariuszy (1), Komisji i parlamentom państw członkowskich.


(1)  Lista sygnatariuszy została opublikowana w załączniku 1 do protokołu obrad z dnia 9 czerwca 2011 r. (P7_PV(2011)06-09(ANN1))