25.5.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 155/10


Konkluzje Rady z dnia 7 marca 2011 r. – Europejski pakt na rzecz równości płci (2011–2020)

2011/C 155/02

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

PRZYPOMINAJĄC, ŻE

1.

Równość kobiet i mężczyzn stanowi podstawową wartość Unii Europejskiej zagwarantowaną w Traktatach i jest jednym z celów i zadań Unii Europejskiej, a uwzględnianie zasady równości kobiet i mężczyzn we wszystkich jej działaniach jest jednym z ogólnych celów Unii (1);

2.

Zapis o równości płci znajduje się także w art. 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;

3.

Choć Unia Europejska dysponuje znaczącym dorobkiem, jeśli chodzi o prawodawstwo propagujące zgodność z zasadą równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinach takich jak zatrudnienie i dostęp do towarów i usług (2), kolejne roczne sprawozdania pt. „Równość kobiet i mężczyzn” (3) przyjmowane przez Komisję Europejską pokazują, że postępy są powolne i że faktyczna równość płci nie została jeszcze osiągnięta;

4.

„Europa 2020” – nowa strategia Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (4) pomoże państwom członkowskim i Unii Europejskiej zrealizować cel, jakim jest wysoki poziom konkurencyjności, produktywności, wzrostu, spójności społecznej i konwergencji gospodarczej;

5.

Strategia „Europa 2020” obejmuje cel przewodni, jakim jest dążenie do osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75 % wśród kobiet i mężczyzn w wieku 20–64 lat, co oznacza, że przy wdrażaniu strategii należy priorytetowo potraktować kwestię zaradzenia barierom dla uczestnictwa kobiet w rynku pracy;

6.

Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia, które są częścią Zintegrowanych wytycznych dotyczących strategii „Europa 2020” (5) oraz są monitorowane we wspólnych ramach oceny (6), podkreślają w tym względzie znaczenie wdrożenia, oceny i kontroli polityk zatrudnienia, które wspierają równość płci i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym;

7.

Roczna wizja wzrostu gospodarczego (7) – dokument przyjęty przez Komisję Europejską – pokazuje, że przymus zatrudniania się w niepełnym wymiarze czasu pracy jest nadal problemem w niektórych państwach członkowskich i że kobiety pragnące powrócić na rynek pracy nadal napotykają przeszkody;

8.

Strategia Komisji Europejskiej na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010–2015 jest kontynuacją komisyjnego planu działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn (2006–2010) (8), który był przedmiotem śródokresowego przeglądu (9), oraz Karty kobiet przyjętej przez Komisję Europejską w dniu 5 marca 2010 r. (10);

9.

Strategia Komisji Europejskiej na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010–2015 jest skupiona wokół pięciu poniższych priorytetów: równej niezależności ekonomicznej; równej płacy za tę samą pracę lub pracę równej wartości; równości w procesach decyzyjnych; godności, integralności i eliminacji przemocy uwarunkowanej płcią; oraz równości płci w działaniach zewnętrznych; strategia ta zajmuje się również szeregiem ważnych kwestii horyzontalnych odnoszących się do roli przypisywanych każdej z płci, prawodawstwa, zarządzania i narzędzi na rzecz równości płci;

10.

W roku 2006 Rada Europejska przyjęła pierwszy Europejski pakt na rzecz równości płci (11), a w marcu 2010 roku trzy prezydencje zaapelowały o upamiętnienie 5. rocznicy tego paktu;

UWZGLĘDNIAJĄC, ŻE

11.

W dniu 6 grudnia 2010 r. Rada przyjęła konkluzje popierające realizację strategii Komisji Europejskiej na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010–2015 (12), a także konkluzje w sprawie wzmocnienia zobowiązań i zintensyfikowania działań na rzecz zlikwidowania wynikających z płci różnic w wynagrodzeniu oraz w sprawie przeglądu realizacji pekińskiej platformy działania (13), w których zwróciła się do Rady Europejskiej o dostosowanie i udoskonalenie Europejskiego paktu na rzecz równości płci wiosną 2011 roku w świetle nowej strategii Komisji na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010–2015, strategii „Europa 2020” oraz wspomnianych konkluzji;

12.

Konieczne są stosowne działania w celu zwalczania wszelkich form dyskryminacji kobiet; istnieje również potrzeba przeanalizowania przyczyn dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie oraz zastanowienia się nad skutecznymi sposobami jej wyeliminowania;

13.

PRZYJMUJE Europejski pakt na rzecz równości płci (2011–2020) zamieszczony w załączniku;

14.

ZACHĘCA Radę Europejską do zatwierdzenia tego paktu w wiosennych konkluzjach, tak by możliwe było zajęcie się obecnymi wyzwaniami w dziedzinie polityki w zakresie równości płci, a także zadbanie o to, by wymiar związany z płcią był uwzględniany we wszystkich obszarach polityki, w szczególności w kontekście strategii „Europa 2020”;

15.

ZWRACA SIĘ do Rady Europejskiej, by wprowadziła tematykę równości płci do swojego programu działania przed wygaśnięciem strategii Komisji Europejskiej na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010–2015.


(1)  Artykuł 2 i art. 3 ust. 3 TUE oraz art. 8 TFUE.

(2)  Dyrektywa Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią (Dz.U. L 348 z 28.11.1992, s. 1); dyrektywa Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (Dz.U. L 373 z 21.12.2004, s. 37); dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23); dyrektywa Rady 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylająca dyrektywę 96/34/WE (Dz.U. L 68 z 18.3.2010, s. 13); dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG (Dz.U. L 180 z 15.7.2010, s. 1).

(3)  Najnowsze sprawozdanie zamieszczono w dok. 6571/11. Dokumenty przywołane w przypisach 3–4 oraz 6–12 można znaleźć w rejestrze publicznym Rady: http://register.consilium.eu.int/

(4)  EUCO 13/1/10 REV 1.

(5)  Dz.U. L 308 z 24.11.2010, s. 46.

(6)  16984/10 + ADD 1.

(7)  18066/10 + ADD 1–3.

(8)  7034/06.

(9)  17495/08.

(10)  7370/10.

(11)  7775/1/06 REV 1.

(12)  16880/10.

(13)  Dz.U. C 345 z 18.12.2010, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Europejski pakt na rzecz równości płci (2011–2020)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ uznaje, że równość kobiet i mężczyzn jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej i że polityki w zakresie równości płci mają niesłychane znaczenie dla wzrostu gospodarczego, dobrobytu i konkurencyjności. Pięć lat po przyjęciu pierwszego Europejskiego paktu na rzecz równości płci potrzebny jest nowy impuls, przede wszystkim by potwierdzić i wspierać ścisły związek między strategią Komisji na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010–2015 a „Europą 2020” – strategią Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. W związku z tym RADA potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz zrealizowania ambitnych celów UE w zakresie równości płci wspomnianych w Traktacie, w szczególności:

1)

zniwelowania różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn w odniesieniu do zatrudnienia i ochrony socjalnej, w tym zjawiska różnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć, tak by zrealizować cele strategii „Europa 2020”, zwłaszcza w trzech dziedzinach o wielkim znaczeniu dla równości płci, tj. w dziedzinie zatrudnienia, kształcenia i propagowania włączenia społecznego, w szczególności przez ograniczanie ubóstwa, tym samym przyczyniając się do potencjału rozwoju europejskiej siły roboczej;

2)

wspierania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym wśród kobiet i mężczyzn w trakcie całego życia, tak by zwiększać równość płci i udział kobiet w rynku pracy i przyczyniać się do sprostania wyzwaniom demograficznym; oraz

3)

zwalczania wszelkich form przemocy wobec kobiet, aby zagwarantować, że kobiety będą mogły w pełni korzystać z przysługujących im praw człowieka, oraz aby osiągnąć równouprawnienie płci, w tym z myślą o wzroście gospodarczym sprzyjającym włączeniu społecznemu.

RADA wzywa do podjęcia pilnych działań na szczeblu państw członkowskich i – w zależności od potrzeb – na szczeblu Unii w następujących dziedzinach:

 

Sposoby niwelowania różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn i zwalczania segregacji płciowej na rynku pracy:

a)

promowanie zatrudniania kobiet we wszystkich grupach wiekowych i zniwelowanie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn w odniesieniu do zatrudnienia, w tym poprzez walkę ze wszystkimi formami dyskryminacji;

b)

zwalczanie stereotypów płci i promowanie równości płci na wszystkich szczeblach kształcenia i szkolenia, a także w życiu zawodowym, tak by zmniejszać segregację płciową na rynku pracy;

c)

zagwarantowanie równej płacy za tę samą pracę i pracę równej wartości;

d)

propagowanie wzmacniania pozycji kobiet w życiu politycznym i gospodarczym oraz promowanie kobiet przedsiębiorców;

e)

zachęcanie partnerów społecznych i przedsiębiorstw do wychodzenia z inicjatywami na rzecz równości płci i do ich faktycznego realizowania oraz do propagowania programów równości płci w miejscu pracy; oraz

f)

promowanie równego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach i we wszystkich dziedzinach, aby w pełni wykorzystać talenty wszystkich osób.

 

Sposoby promowania lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym wśród kobiet i mężczyzn:

a)

zwiększenie podaży odpowiednich, dostępnych i wysokiej jakości usług opieki nad dziećmi poniżej wieku, w którym zaczyna się obowiązek szkolny, z uwzględnieniem popytu na te usługi i zgodnie z krajowymi wzorcami zapewniania opieki nad dziećmi, tak by osiągnąć cele określone przez Radę Europejską na posiedzeniu w Barcelonie w marcu 2002 roku;

b)

zapewnienie większych możliwości opieki nad innymi finansowo niesamodzielnymi członkami rodziny; oraz

c)

promowanie elastycznych systemów godzin pracy i różnych form urlopów zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

 

Sposoby zaradzania różnym formom przemocy wobec kobiet:

a)

przyjmowanie, realizowanie i monitorowanie strategii na szczeblu poszczególnych państw członkowskich i na szczeblu Unii z myślą o wyeliminowaniu przemocy wobec kobiet;

b)

skuteczniejsze zapobieganie przemocy wobec kobiet oraz ochrona ofiar i potencjalnych ofiar, w tym kobiet ze wszystkich grup defaworyzowanych; oraz

c)

podkreślenie roli i odpowiedzialności mężczyzn i chłopców, jeśli chodzi o proces wykorzeniania przemocy wobec kobiet.

 

Zarządzanie, realizowanie i monitorowanie:

Stosowne aspekty niniejszego paktu oraz rocznych sprawozdań Komisji na temat równości kobiet i mężczyzn powinny być uwzględniane w stosownych przypadkach w mechanizmach strategii „Europa 2020”.

RADA potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz wzmacniania zarządzania przez uwzględnianie aspektu płci, włączając kwestię równości płci do wszystkich obszarów polityki, w tym działań zewnętrznych UE, biorąc również pod uwagę wyjątkowo ważną rolę mężczyzn i chłopców w propagowaniu równości płci, oraz dbając o to, by skutki dla równości płci były uwzględniane w ramach ocen skutków nowych polityk unijnych. RADA zachęca państwa członkowskie i Komisję, w szczególności za pośrednictwem Eurostatu, do dalszego opracowywania istniejących statystyk i wskaźników posegregowanych według kryterium płci i do pełnego wykorzystania potencjału Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn.

Zachęca się państwa członkowskie, by opracowując i realizując krajowe programy reform uwzględniały kwestię równości płci i promowały polityki na rzecz równości płci, zwłaszcza w odniesieniu do wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia, oraz by we wszystkich stosownych obszarach i procesach polityki odpowiednio wykorzystywały uzgodnione wskaźniki odnoszące się do równości płci opracowane we wspólnych ramach oceny i do celów monitorowania działań w ramach pekińskiej platformy działania.

Komisję i Radę zachęca się również do uwzględnienia kwestii równości płci przy opracowywaniu rocznej wizji wzrostu gospodarczego, opinii na temat poszczególnych krajów i zaleceń dla poszczególnych krajów. Postępy osiągnięte w realizacji Europejskiego paktu na rzecz równości płci powinny być corocznie omawiane przez ministrów na szczeblu Rady.