21.7.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 215/19


Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres załącznika I do Traktatu)

2011/C 215/06

Data przyjęcia decyzji

15.6.2011

Numer środka pomocy państwa

SA.31144 (N 274a/10)

Państwo członkowskie

Niemcy

Region

Bayern

Obszary mieszane

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Disaster Aid Scheme „Bayerischer Härtefonds Finanzhilfen (Beneficiaries in agriculture and forestry)”

Podstawa prawna

Artikel 23 und 44 der Bayerischen Haushaltsordnung; Artikel 6 und 7 des Gesetzes über die Übernahme von Staatsbürgschaften und Garantien des Freistaates Bayern (BÜG);

Bekanntmachung des Staatsministeriums der Finanzen „Härtefonds für Notstände durch Elementarereignisse“ mit „Richtlinien für die Übernahme von Staatsbürgschaften bei Notständen durch Elementarereignisse“

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Klęski żywiołowe lub nadzwyczajne zdarzenia

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia, Gwarancja, Dotacja na spłatę odsetek

Budżet

 

Całkowity budżet: 9 EUR (w mln)

 

Budżet roczny: 1,50 EUR (w mln)

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

Do 10.5.2017

Sektory gospodarki

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Kreisverwaltungsbehörden, jeweiliges Landratsamt bzw. jeweilige kreisfreie Stadt, in deren Zuständigkeitsbereich die Naturkatastrophe stattgefunden hat

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji

17.6.2011

Numer środka pomocy państwa

SA.32872 (11/N)

Państwo członkowskie

Finlandia

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Tuki vuosien 2010–2013 epäsuotuisista sääoloista aiheutuneiden menetysten korvaamiseksi viljelijöille

Podstawa prawna

Laki satovahinkojen korvaamisesta, 1214/2000, sellaisena kuin se on muutettuna laeilla 434/2007, 1495/2007, 1487/2009 ja 1055/2010; valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta 297/2008, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksilla 950/2009 ja 271/2010; valtioneuvoston asetus vuoden 2010 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista XX/2011, annetaan sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt tämän ilmoituksen sekä maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisesta 213/2011.

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Niekorzystne warunki pogodowe

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: 24 EUR (w mln)

Intensywność pomocy

70 %

Czas trwania

Do 31.12.2013

Sektory gospodarki

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministry of Agriculture and Forestry and Finnish Agency for Rural Affairs

Ministry of Agriculture and Forestry

PO Box 30

FI-00023 Government

SUOMI/FINLAND

http://www.mmm.fi

Body responsible for implementing the aid:

Finnish Agency for Rural Affairs

PO Box 405

FI-60101 Seinäjoki

SUOMI/FINLAND

http://www.mavi.fi

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm