26.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 62/1


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektyw 98/78/WE, 2002/87/WE i 2006/48/WE w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad podmiotami finansowymi konglomeratu finansowego

(CON/2011/6)

2011/C 62/01

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 30 września 2010 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektyw 98/78/WE, 2002/87/WE i 2006/48/WE w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad podmiotami finansowymi konglomeratu finansowego (1) (zwanego dalej „projektem dyrektywy”).

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. 127 ust. 4 oraz art. 282 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jako że projekt dyrektywy zawiera postanowienia mające wpływ na przyczynianie się Europejskiego Systemu Banków Centralnych do należytego wykonywania polityk w odniesieniu do stabilności systemu finansowego, zgodnie z art. 127 ust. 5 Traktatu. Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

Uwaga ogólna

1.

EBC przyjmuje z zadowoleniem główny cel projektu dyrektywy, którym jest zapewnienie należytego zakresu dodatkowego nadzoru nad konglomeratami finansowymi poprzez usunięcie luk, które powstały na styku systemu dodatkowego nadzoru w Unii (2) i dyrektyw sektorowych dotyczących bankowości i usług ubezpieczeniowych.

Uwagi szczegółowe

Przepisy dotyczące spółek holdingowych o działalności mieszanej

2.

EBC przyjmuje z zadowoleniem zawarcie w przepisach dyrektyw sektorowych definiujących zakres skonsolidowanego nadzoru bankowego oraz nadzoru nad grupami ubezpieczeniowymi (3) odniesienia do „spółek holdingowych o działalności mieszanej”. Pozwoli to na objęcie finansowych spółek holdingowych oraz ubezpieczeniowych grup kapitałowych, które ze względu na rozwój działalności w innym sektorze finansowym stały się spółkami holdingowymi o działalności mieszanej, nie tylko nadzorem dodatkowym, ale także sektorowym nadzorem skonsolidowanym/nadzorem nad grupą. EBC uważa, że znajomość kwestii związanych z ryzykiem międzysektorowym wynikająca ze sprawowania nadzoru dodatkowego może stanowić cenne uzupełnienie wiedzy z zakresu nadzoru nad działalnością sektorową uzyskanej w ramach wykonywania nadzoru skonsolidowanego/nadzoru nad grupą. Jednocześnie należy opracować jednolite praktyki nadzorcze, które z jednej strony pozwolą objąć nadzorem wszystkie istotne rodzaje ryzyka, z drugiej natomiast zapobiegną pokrywaniu się zadań nadzorczych oraz przyczynią się do zachowania równych warunków konkurencji. EBC zaleca (4) powierzenie Europejskim Urzędom Nadzoru uprawnień do przyjmowania za pośrednictwem Wspólnego Komitetu wspólnych wytycznych w tym zakresie.

Przepisy dotyczące spółek zarządzania aktywami

3.

EBC przyjmuje z zadowoleniem wyraźne uwzględnienie spółek zarządzania aktywami w badaniu progów na potrzeby identyfikacji konglomeratów finansowych (5). EBC zaleca (6) późniejsze doprecyzowanie w wytycznych nadzorczych kwestii przydzielenia spółek zarządzania aktywami do takiego sektora w ramach konglomeratu finansowego, z którym są najbliżej związane. Z punktu widzenia oceny stopnia ryzyka rozwiązanie takie będzie korzystniejsze niż przydzielanie do „najmniejszego sektora finansowego” przewidzianego w projekcie dyrektywy. EBC zaleca ponadto (7), aby w konsekwencji wyraźnego objęcia spółek zarządzania aktywami nadzorem dodatkowym zaangażować Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, obok pozostałych Europejskich Urzędów Nadzoru, w proces powstawania wytycznych promujących konwergencję praktyk nadzorczych w zakresie nadzoru dodatkowego (8). W tym zakresie brzmienie przepisów powinno być podobne do zawartego w dyrektywie 2010/78/UE (9), tj. „właściwe Europejskie Urzędy Nadzoru za pośrednictwem Wspólnego Komitetu”. Zaangażowanie właściwych Europejskich Urzędów Nadzoru w proces powstawania takich wytycznych powinno zapewnić właściwe odniesienie się do wykrytych przypadków „zarażenia”, koncentracji, problemów związanych ze złożonością procedur oraz przypadków konfliktu interesów wśród poszczególnych sektorów i objętych regulacją podmiotów należących do konglomeratu finansowego. Podobnie, w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad mechanizmami kontroli wewnętrznej i procesami zarządzania ryzykiem (10), dyrektywa 2002/87/WE powinna wymagać spójności nadzoru dodatkowego z prowadzonym przez właściwe organy monitoringiem przestrzegania reguł ostrożnościowych ustanowionych przez dyrektywę UCITS (11). Taka spójność nadzoru dodatkowego z praktykami nadzorczymi wymagana jest już na podstawie odpowiednich przepisów dyrektywy bankowej (12) i drugiej dyrektywy w sprawie wypłacalności (Solvency II) (13).

Format sprawozdawania

4.

EBC zaleca (14), aby do sprawozdawczości w zakresie wymogów adekwatności kapitałowej obliczonych dla właściwych podmiotów należących do konglomeratu finansowego (15) stosować zharmonizowane formaty, częstotliwości oraz daty sprawozdawania na podstawie technicznych standardów wdrożeniowych opracowanych przez Europejskie Urzędy Nadzoru za pośrednictwem Wspólnego Komitetu (16). Taka harmonizacja powinna być zgodna z modelem stosowanym już sektorze bankowym na podstawie zmian wprowadzonych w 2009 r. w dyrektywie bankowej (17). EBC rozumie, że prace nad harmonizacją formatów sprawozdawczości będą kontynuowane, m.in. w związku z potrzebami wynikającymi z wdrożenia do prawa Unii regulacji kapitałowych Bazylea III. Eurosystem jest szczególnie zainteresowany tymi kwestiami ze względu na funkcję, jaką pełni on w zakresie zapewniania stabilności finansowej, dlatego też będzie śledził postęp prac w tym zakresie we współpracy z Komisją.

Szczegółowe propozycje zmiany brzmienia projektu dyrektywy wraz z uzasadnieniem zostały zawarte w załączniku.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 28 stycznia 2011 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  COM(2010) 433 wersja ostateczna.

(2)  Na system ten składają się obecnie dyrektywa 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego (Dz.U. L 35 z 11.2.2003, s. 1) oraz dyrektywa 98/78/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad zakładami ubezpieczeń w grupach ubezpieczeniowych (Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 1).

(3)  Zob. zmiany w art. 1 oraz art. 2 ust. 2, art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 2 oraz art. 10 ust. 2, jak również w załączniku I i II do dyrektywy 98/78/WE wprowadzone przez art. 1 oraz załącznik I projektu dyrektywy; zob. zmiany w art. 4, art. 71, art. 72, art. 84, art. 105, art. 125 do 127, art. 129 oraz art. 141 do 143 dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przeredagowana) (Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1), wprowadzone przez art. 3 projektu dyrektywy.

(4)  Zob. proponowaną zmianę nr 3 w załączniku do niniejszej opinii.

(5)  Zob. art. 2 ust. 5 oraz art. 3 ust. 2, trzeci akapit dyrektywy 2002/87/WE, wprowadzone przez art. 2 ust. 1 i 2 projektu dyrektywy.

(6)  Zob. proponowaną zmianę nr 1 w załączniku do niniejszej opinii.

(7)  Zob. proponowaną zmianę nr 2 w załączniku do niniejszej opinii.

(8)  Zob. art. 3 ust. 8, art. 7 ust. 5, art. 8 ust. 5, art. 9 ust. 6 oraz art. 11 ust. 5 dyrektywy 2002/87/WE, wprowadzone przez art. 2 ust. 2 oraz art. 2 ust. 4 do 7 projektu dyrektywy.

(9)  Dyrektywa 2010/78/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 120).

(10)  Zob. art. 9 dyrektywy 2002/87/WE.

(11)  Dyrektywa 2009/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32). Monitoring nadzorczy spółek zarządzania aktywami jest uregulowany w art. 21 ust. 1 oraz art. 102 ust. 4 lit. a dyrektywy UCITS; skupia się on na zapewnieniu zgodności z: (i) regułami ostrożnościowymi, których wprowadzenie w odniesieniu do spółek zarządzania aktywami było wymagane art. 12; oraz (ii) pozostałymi zasadami ustanowionymi przez art. 17 i 18 w odniesieniu do oferowania usług zarządzania aktywami poprzez oddziały oraz świadczenia usług transgranicznych.

(12)  Dyrektywa 2006/48/WE.

(13)  Dyrektywa 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (wersja przekształcona) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1).

(14)  Zob. proponowane zmiany nr 4 i 6 zawarte w załączniku do niniejszej opinii.

(15)  Zob. art. 6 ust. 2 dyrektywy 2002/87/WE.

(16)  Zob. art. 21a ust. 2 dyrektywy 2002/87/WE wprowadzony przez art. 2 ust. 15 dyrektywy 2010/78/UE.

(17)  Zob. art. 74 ust. 2, drugi akapit dyrektywy 2006/48/WE wprowadzony przez art. 1 ust. 14 dyrektywy 2009/111/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2007/64/WE w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 97).


ZAŁĄCZNIK

Propozycje zmian

Tekst proponowany przez Komisję

Zmiany proponowane przez EBC (1)

Zmiana nr 1

Art. 2 pkt 2 lit. a projektu dyrektywy

„a)

W ust. 2 dodaje się trzeci akapit w brzmieniu:

»Spółki zarządzania aktywami w rozumieniu art. 30 zalicza się do sektora, do którego należą one w ramach grupy. Jeżeli nie należą one wyłącznie do jednego sektora w ramach grupy, zalicza się je do najmniejszego sektora finansowego.«”

„a)

W ust. 2 dodaje się trzeci akapit w brzmieniu:

»Spółki zarządzania aktywami w rozumieniu art. 30 zalicza się do sektora, do którego należą one w ramach grupy. Jeżeli nie należą one wyłącznie do jednego sektora w ramach grupy, zalicza się je do sektora finansowego, z którym są najbliżej związane.«”

Uzasadnienie

Obecne rozwiązanie polegające na przydzielaniu spółki zarządzania aktywami do najmniejszego sektora konglomeratu finansowego nie jest wystarczająco oparte na ocenie ryzyka. Należy zastąpić je kryterium „najbliższego powiązania”, które doprecyzowane zostanie przez wspólne wytyczne Europejskich Urzędów Nadzoru wydane na podstawie art. 3 ust. 8 dyrektywy 2002/87/WE (zob. zmianę nr 2).

Zmiana nr 2

Art. 2 pkt 2 lit. f projektu dyrektywy

„f)

Dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

»8.   Europejski Organ Nadzoru Bankowego oraz Europejski Organ Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych wydają wspólne wytyczne mające na celu konwergencję praktyk nadzorczych w zakresie stosowania ust. 2, 3, 3a, 4 i 5 niniejszego artykułu.«”

„f)

Dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

»8.   Właściwe Europejskie Urzędy Nadzoru za pośrednictwem Wspólnego Komitetu wydają wspólne wytyczne mające na celu konwergencję praktyk nadzorczych w zakresie stosowania ust. 2, 3, 3a, 4 i 5 niniejszego artykułu.«”

Uzasadnienie

W wyniku uwzględnienia spółek zarządzania aktywami w badaniu progów na potrzeby identyfikacji konglomeratów finansowych, w tworzenie wytycznych promujących konwergencję praktyk nadzorczych dotyczących dodatkowego nadzoru nad konglomeratami finansowymi należy zaangażować, obok pozostałych Europejskich Urzędów Nadzoru, również Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Zaangażowanie odpowiednich Europejskich Urzędów Nadzoru w proces powstawania takich wytycznych powinno zapewnić właściwe odniesienie się do kwestii wykrywania przypadków „zarażenia”, koncentracji, problemów związanych ze złożonością procedur oraz przypadków konfliktu interesów w odniesieniu do wszystkich sektorów i objętych regulacją podmiotów należących do konglomeratu finansowego. Brzmienie tego przepisu („właściwe Europejskie Urzędy Nadzoru za pośrednictwem Wspólnego Komitetu”) podobne jest do modelu zawartego w dyrektywie 2010/78/UE. Niniejsza zmiana powiązana jest ze zmianą nr 5.

Zmiana nr 3

Art. 2 pkt 2a projektu dyrektywy (dodany)

[Brak tekstu]

2a)   w art. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

»6.   Właściwe ·Europejskie Urzędy Nadzoru za pośrednictwem Wspólnego Komitetu wydają wspólne wytyczne mające na celu stworzenie praktyk nadzorczych pozwalających na sprawowanie nadzoru dodatkowego nad finansowymi spółkami holdingowymi, w celu właściwego uzupełnienia nadzoru nad grupą przewidzianego w dyrektywie 98/78/WE lub, odpowiednio, nadzoru skonsolidowanego, o którym mowa w dyrektywie 2006/48/WE, które pozwolą objąć nadzorem wszystkie odpowiednie rodzaje ryzyka, równocześnie zapobiegając pokrywaniu się zadań nadzorczych oraz przyczyniając się do zachowania równych warunków konkurencji.«

Uzasadnienie

Jednoczesne stosowanie nadzoru skonsolidowanego/nadzoru nad grupą oraz nadzoru dodatkowego w odniesieniu do spółki holdingowej o działalności mieszanej wymaga stworzenia skutecznych praktyk nadzorczych. Właściwe Europejskie Urzędy Nadzoru powinny posiadać uprawnienia do przyjmowania za pośrednictwem Wspólnego Komitetu wspólnych wytycznych w tym zakresie.

Zmiana nr 4

Art. 2 pkt 2b projektu dyrektywy (dodany)

[Brak tekstu]

2b)   W art. 6 ust. 2 dodaje się szósty akapit w brzmieniu:

»Państwa członkowskie wymagają od [1 stycznia 2013 r.] ujednoliconych formatów, częstotliwości oraz dat przekazywania obliczeń, o których mowa w niniejszym artykule, na podstawie standardów technicznych ustanowionych zgodnie z art. 21a ust. 1 lit. d.«”

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku dyrektywy bankowej, przekazywanie obliczeń wymogów kapitałowych na podstawie dyrektywy 2002/87/WE powinno odbywać się zgodnie ze zharmonizowanymi formatami, częstotliwościami oraz datami sprawozdawania. Niniejsza zmiana powiązana jest ze zmianą nr 6.

Zmiana nr 5

Art. 2 ust. 4–7 oraz art. 2 ust. 10 projektu dyrektywy

„4)   w art. 7 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

»5.   Europejski Organ Nadzoru Bankowego i Europejski Organ Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi wydają wspólne wytyczne mające na celu konwergencję praktyk nadzorczych w zakresie stosowania dodatkowego nadzoru nad koncentracją ryzyka zgodnie z ust. 1–4. Wydają one szczegółowe wspólne wytyczne dotyczące stosowania ust. 1–4 do udziałów kapitałowych konglomeratu finansowego w przypadkach, w których krajowe przepisy prawa spółek stoją na przeszkodzie stosowaniu art. 14 ust. 2.«

5)   w art. 8 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

»5.   Europejski Organ Nadzoru Bankowego i Europejski Organ Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi wydają wspólne wytyczne mające na celu konwergencję praktyk nadzorczych w zakresie stosowania dodatkowego nadzoru nad transakcjami dokonywanymi między przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy zgodnie z ust. 1–4. Wydają one szczegółowe wspólne wytyczne dotyczące stosowania ust. 1–4 do udziałów kapitałowych konglomeratu finansowego w przypadkach, w których krajowe przepisy prawa spółek stoją na przeszkodzie stosowaniu art. 14 ust. 2.«

6)   w art. 9 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

»6.   Właściwe władze dostosowują stosowanie dodatkowego nadzoru nad mechanizmami kontroli wewnętrznej i procesami zarządzania ryzykiem zgodnie z niniejszym artykułem do procesów przeglądu nadzorczego przewidzianych w art. 124 dyrektywy 2006/48/WE i w art. 36 dyrektywy 2009/138/WE. W tym celu Europejski Organ Nadzoru Bankowego i Europejski Organ Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi wydają wspólne wytyczne mające na celu konwergencję praktyk nadzorczych w zakresie stosowania dodatkowego nadzoru nad mechanizmami kontroli wewnętrznej i procesami zarządzania ryzykiem zgodnie z niniejszym artykułem oraz uzyskanie spójności z procesami przeglądu nadzorczego zgodnie z art. 124 dyrektywy 2006/48/WE i art. 36 dyrektywy 2009/138/WE. Wydają one szczegółowe wspólne wytyczne dotyczące stosowania niniejszego artykułu do udziałów kapitałowych konglomeratu finansowego w przypadkach, w których krajowe przepisy prawa spółek stoją na przeszkodzie stosowaniu art. 14 ust. 2.«

7)   w art. 11 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

»[…]

5.   Europejski Organ Nadzoru Bankowego i Europejski Organ Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi wydają wspólne wytyczne mające na celu osiągnięcia spójności uzgodnień dotyczących koordynacji nadzoru zgodnie z art. 131a dyrektywy 2006/48/WE i art. 248 ust. 4 dyrektywy 2009/138/WE.«

[…]

10)   dodaje się art. 21b w brzmieniu:

»Artykuł 21b

Wspólne wytyczne

W rezultacie współpracy w ramach wspólnego komitetu europejskich organów nadzoru Europejski Organ Nadzoru Bankowego i Europejski Organ Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi wydają wspólne wytyczne, o których mowa w art. 3 ust. 3, art. 7 ust. 5, art. 8 ust. 5, art. 9 ust. 6 i art. 11 ust. 5, zgodnie z procedurą określoną w art. 42 rozporządzenia (UE) nr …/… ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Bankowego i w art. 42 rozporządzenia (UE) nr …/… ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi.«”

„4)   w art. 7 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

»5.   Właściwe Europejskie Urzędy Nadzoru za pośrednictwem Wspólnego Komitetu wydają wspólne wytyczne mające na celu konwergencję praktyk nadzorczych w zakresie stosowania dodatkowego nadzoru nad koncentracją ryzyka zgodnie z ust. 1–4. Wydają one szczegółowe wspólne wytyczne dotyczące stosowania ust. 1–4 do udziałów kapitałowych konglomeratu finansowego w przypadkach, w których krajowe przepisy prawa spółek stoją na przeszkodzie stosowaniu art. 14 ust. 2.«

5)   w art. 8 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

»5.   Właściwe Europejskie Urzędy Nadzoru za pośrednictwem Wspólnego Komitetu wydają wspólne wytyczne mające na celu konwergencję praktyk nadzorczych w zakresie stosowania dodatkowego nadzoru nad transakcjami dokonywanymi między przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy zgodnie z ust. 1–4. Wydają one szczegółowe wspólne wytyczne dotyczące stosowania ust. 1–4 do udziałów kapitałowych konglomeratu finansowego w przypadkach, w których krajowe przepisy prawa spółek stoją na przeszkodzie stosowaniu art. 14 ust. 2.«

6)   w art. 9 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

»6.   Właściwe władze dostosowują stosowanie dodatkowego nadzoru nad mechanizmami kontroli wewnętrznej i procesami zarządzania ryzykiem zgodnie z niniejszym artykułem do procesów przeglądu nadzorczego przewidzianych w art. 124 dyrektywy 2006/48/WE i w art. 36 dyrektywy 2009/138/WE oraz do prowadzonego przez właściwe organy monitoringu przestrzegania reguł ostrożnościowych ustanowionych przez art. 12 dyrektywy 2009/65/WE. W tym celu właściwe Europejskie Urzędy Nadzoru za pośrednictwem Wspólnego Komitetu wydają wspólne wytyczne mające na celu konwergencję praktyk nadzorczych w zakresie stosowania dodatkowego nadzoru nad mechanizmami kontroli wewnętrznej i procesami zarządzania ryzykiem zgodnie z niniejszym artykułem oraz uzyskanie spójności z procesami przeglądu nadzorczego zgodnie z art. 124 dyrektywy 2006/48/WE i art. 36 dyrektywy 2009/138/WE oraz z prowadzonym przez właściwe organy monitoringiem przestrzegania reguł ostrożnościowych ustanowionych przez art. 12 dyrektywy 2009/65/WE. Wydają one szczegółowe wspólne wytyczne dotyczące stosowania niniejszego artykułu do udziałów kapitałowych konglomeratu finansowego w przypadkach, w których krajowe przepisy prawa spółek stoją na przeszkodzie stosowaniu art. 14 ust. 2.«

7)   w art. 11 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

»[…]

5.   Właściwe Europejskie Urzędy Nadzoru za pośrednictwem Wspólnego Komitetu wydają wspólne wytyczne mające na celu osiągnięcia spójności uzgodnień dotyczących koordynacji nadzoru zgodnie z art. 131a dyrektywy 2006/48/WE i art. 248 ust. 4 dyrektywy 2009/138/WE.«

[…]

10)   dodaje się art. 21b w brzmieniu:

»Artykuł 21b

Wspólne wytyczne

W rezultacie współpracy w ramach Wspólnego Komitetu właściwe Europejskie Urzędy Nadzoru wydają wspólne wytyczne, o których mowa w art. 3 ust. 8, art. 7 ust. 5, art. 8 ust. 5, art. 9 ust. 6 i art. 11 ust. 5, zgodnie z procedurą określoną w art. 56 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE, w art. 56 rozporządzenia (UE) nr Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE oraz w art. 56 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE.«

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do zmiany nr 2, z którą powiązana jest niniejsza zmiana. Ponadto, w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad mechanizmami kontroli wewnętrznej i procesami zarządzania ryzykiem, proponowana zmiana art. 9 ust. 6 dyrektywy 2002/87/WE powinna wymagać spójności nadzoru dodatkowego z prowadzonym przez właściwe organy monitoringiem przestrzegania reguł ostrożnościowych ustanowionych przez dyrektywę UCITS. Taka spójność nadzoru dodatkowego z praktykami nadzorczymi wymagana jest już na podstawie odpowiednich przepisów dyrektywy bankowej i drugiej dyrektywy w sprawie wypłacalności (Solvency II).

Zmiana nr 6

Art. 2 pkt 9a projektu dyrektywy (dodany)

[Brak tekstu]

9a)   W pierwszym akapicie art. 21a ust. 1 dodaje się lit. d w brzmieniu:

»d)

Art. 6 ust. 2 w celu zapewnienia ujednoliconych formatów (wraz z powiązanymi z nimi instrukcjami), częstotliwości oraz dat sprawozdawania.«

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie zmiany nr 4, z którą powiązana jest niniejsza zmiana.


(1)  Pogrubienie w tekście wskazuje, w którym miejscu EBC proponuje wprowadzenie nowego tekstu. Przekreślenie w tekście oznacza, że EBC proponuje wykreślenie fragmentu tekstu.