17.11.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 312/15


Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

2010/C 312/10

Zgodnie z art. 35 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1) podjęto decyzję o zamknięciu łowiska zgodnie z danymi w tabeli poniżej:

Data i godzina zamknięcia łowiska

30.9.2010

Czas trwania

30.9.2010–31.12.2010

Państwo członkowskie

Francja

Stado lub grupa stad

HER/5B6ANB

Gatunki

Śledź (Clupea harengus)

Obszar

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb, VIb oraz VIaN

Rodzaje statków rybackich

Numer referencyjny

664718

Link do strony internetowej, na której opublikowano decyzję państwa członkowskiego:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.