52010PC0735

Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia nowego Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej /* COM/2010/0735 końcowy - NLE 2010/0355 */


[pic] | KOMISJA EUROPEJSKA |

Bruksela, dnia 13.12.2010

KOM(2010) 735 wersja ostateczna

2010/0355 (NLE)

Wniosek

DECYZJA RADY

w sprawie zawarcia nowego Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

UZASADNIENIE

KONTEKST WNIOSKU

Na podstawie upoważnienia udzielonego jej przez Radę[1] Komisja Europejska prowadziła negocjacje z Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w celu odnowienia protokołu do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej z dnia 23 lipca 2007 r.[2], którego ważność wygasła z dniem 31 maja 2010 r. W wyniku negocjacji dnia 15 lipca 2010 r. parafowano nowy protokół, obejmujący okres trzech lat począwszy od przyjęcia decyzji Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej protokołu i tymczasowego jego stosowania.

Komisja proszona jest o przyjęcie wniosku dotyczącego decyzji znajdującej się w załączniku, dotyczącej zawarcia nowego protokołu, oraz do przekazania jej Radzie.

WYNIKI KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI ORAZ OCEN SKUTKÓW

Przy określaniu swojego stanowiska negocjacyjnego Komisja kierowała się między innymi wynikami oceny ex post dokonanej przez ekspertów zewnętrznych.

Głównym celem protokołu do umowy jest określenie uprawnień do połowów oferowanych statkom Unii Europejskiej w oparciu o dostępną nadwyżkę oraz ustalenie rekompensaty finansowej, która jest należna (osobno) za prawa dostępu oraz z tytułu wsparcia sektora.

Celem ogólnym jest dalsza współpraca pomiędzy Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej na rzecz wzmocnienia ram partnerstwa w dziedzinie rybołówstwa, ustanowionych w 2006 r., w szczególności celem rozwijania polityki zrównoważonego rybołówstwa i wykorzystania zasobów rybnych w obszarze połowowym należącym do Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, w interesie obu Stron.

Nowy protokół wpisuje się w dążenie Stron do wzmocnienia partnerstwa i współpracy w sektorze gospodarki rybnej za pomocą wszystkich dostępnych instrumentów finansowych.

ASPEKTY PRAWNE WNIOSKU

Niniejsza procedura dotycząca decyzji Rady po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, w sprawie zawarcia nowego Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, została zainicjowana równocześnie z procedurami dotyczącymi:

- decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej oraz tymczasowego jego stosowania, jak również

- rozporządzenia Rady w sprawie podziału pomiędzy państwa członkowskie UE uprawnień do połowów.

WPŁYW NA BUDŻET

Łączna rekompensata finansowa przewidziana w protokole w wysokości 2 047 500 EUR na cały okres opiera się na następujących elementach:

a) rocznej pojemności referencyjnej w wysokości 7 000 ton dla 40 statków, co odpowiada 455 000 EUR rocznie, oraz

b) wsparciu na rzecz rozwoju polityki w sektorze gospodarki rybnej Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w wysokości 227 500 EUR rocznie. Wsparcie to wychodzi naprzeciw celom polityki krajowej Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w dziedzinie rybołówstwa.

ELEMENTY FAKULTATYWNE

Jeżeli chodzi o uprawnienia do połowów, upoważnienie do dokonywania połowów otrzyma 28 sejnerów tuńczykowych i 12 taklowców powierzchniowych. W odniesieniu do powyższych uprawnień do połowów może jednak zostać zastosowana korekta w górę lub w dół na podstawie corocznych ocen stanu stad, co pociągnie za sobą odpowiednie dostosowanie rekompensaty finansowej.

2010/0355 (NLE)

Wniosek

DECYZJA RADY

w sprawie zawarcia nowego Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 w związku z art. 218 ust. 6 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej[3],

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego[4],

a także mając na uwadze, co następuje:

1. Na mocy rozporządzenia Rady nr 894/2007[5] Wspólnota Europejska zawarła z Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej umowę o partnerstwie w sprawie połowów.

2. Poprzedni protokół do umowy wygasł z dniem 31 maja 2010 r.

3. Unia Europejska negocjowała następnie z Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej nowy protokół do umowy o partnerstwie w sprawie połowów, przyznający statkom Unii Europejskiej uprawnienia do połowów na wodach objętych zwierzchnictwem i jurysdykcją Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w zakresie rybołówstwa.

4. W wyniku tych negocjacji nowy protokół do umowy został parafowany dnia 15 lipca 2010 r.

5. Decyzją Rady 2010/.../UE z dnia ..... r. Protokół do umowy o partnerstwie w sprawie połowów z Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej został podpisany i jest tymczasowo stosowany od dnia [...] r.,

6. Przyjęcie nowego protokołu leży w interesie Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się, w imieniu Unii Europejskiej, Protokół do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, parafowany dnia 15 lipca 2010 r.[6]

Tekst protokołu zostaje załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osób umocowanych do wystosowania w imieniu Unii Europejskiej powiadomienia przewidzianego w art. 14 protokołu, tak aby stał się on wiążący dla Unii Europejskiej[7].

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

Sporządzono w …, dnia […] r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Protokół

ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

Artykuł 1 Okres stosowania i uprawnienia do połowów

1. Przez okres 3 lat uprawnienia do połowów przyznane statkom Unii Europejskiej na mocy art. 5 umowy o partnerstwie w sprawie połowów są następujące:

Gatunki daleko migrujące (gatunki wymienione w załączniku 1 do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r.).

- sejnery tuńczykowe: 28 statków

- taklowce powierzchniowe: 12 statków.

2. Ustęp 1 stosuje się z zastrzeżeniem postanowień art. 5, 6, 8 i 9 niniejszego protokołu.

Artykuł 2 Rekompensata finansowa – warunki płatności

1. Rekompensata finansowa przewidziana w art. 7 umowy o partnerstwie w sprawie połowów jest ustalona na okres, o którym mowa w art. 1, i wynosi 2 047 500 EUR.

2. Rekompensata finansowa obejmuje:

7. roczną kwotę z tytułu dostępu do w.s.e. Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w wysokości 455 000 EUR, stanowiącą równoważność pojemności referencyjnej 7 000 ton rocznie, oraz

8. specjalną kwotę w wysokości 227 500 EUR rocznie przeznaczoną na wsparcie realizacji sektorowej polityki rybołówstwa Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

3. Ustęp 1 stosuje się z zastrzeżeniem postanowień art. 3, 4, 5, 8 i 9 niniejszego protokołu oraz art. 12 i 13 umowy o partnerstwie w sprawie połowów.

4. Rekompensata finansowa, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana przez Unię Europejską co roku w okresie stosowania niniejszego protokołu, w kwocie 682 500 EUR odpowiadającej sumie rocznych kwot, o których mowa w ust. 2 lit. a) i b).

5. Jeżeli całkowita wielkość połowów statków UE na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej przekracza 7 000 ton rocznie, łączna kwota rocznej rekompensaty finansowej zostanie zwiększona o 65 EUR za każdą dodatkową tonę połowu. Łączna roczna kwota wypłacana przez Unię Europejską nie może być jednak wyższa niż dwukrotność kwoty wskazanej w ust. 2 lit. a). W przypadku gdy wielkość połowów statków Unii Europejskiej przekracza ilość odpowiadającą dwukrotności łącznej rocznej kwoty, kwota należna za nadwyżkę ponad ten limit jest wypłacana w roku następnym.

6. Płatność za pierwszy rok jest dokonywana najpóźniej sześćdziesiąt (60) dni po wejściu w życie protokołu, o którym mowa w art. 14, a w latach następnych – najpóźniej do dnia rocznicy wejścia w życie protokołu.

7. Przeznaczenie rekompensaty finansowej, o której mowa w ust. 2 lit. a), podlega wyłącznej kompetencji władz Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

8. Całość rekompensaty finansowej wskazanej w ust. 1 niniejszego artykułu jest przelewana na rachunek Skarbu Państwa Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej otwarty w Banque Centrale de São Tomé e Príncipe (Banku Centralnym Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej).

Artykuł 3 Wspieranie odpowiedzialnego i zrównoważonego rybołówstwa na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

1. Strony uzgadniają w ramach wspólnego komitetu przewidzianego w art. 9 umowy o partnerstwie w sprawie połowów, najpóźniej w terminie trzech (3) miesięcy od wejścia w życie niniejszego protokołu, wieloletni program sektorowy oraz warunki jego stosowania, w szczególności:

9. roczne i wieloletnie wytyczne, zgodnie z którymi jest wykorzystywana rekompensata finansowa, o której mowa w art. 2 ust. 2 lit. b);

10. cele do osiągnięcia w skali rocznej i wieloletniej, w celu ustanowienia, z biegiem czasu, zrównoważonego i odpowiedzialnego rybołówstwa, z uwzględnieniem priorytetów wyrażonych przez Demokratyczną Republikę Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w ramach krajowej polityki rybołówstwa lub też innych polityk związanych lub mających wpływ na ustanowienie odpowiedzialnego i zrównoważonego rybołówstwa;

11. kryteria i procedury, jakie należy stosować w celu umożliwienia przeprowadzenia oceny uzyskanych wyników w skali rocznej.

2. Wszelkie zmiany proponowane w wieloletnim programie sektorowym muszą zostać zatwierdzone przez Strony w ramach wspólnego komitetu.

3. Co roku Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej podejmuje decyzję o ewentualnym przeznaczeniu dodatkowej kwoty do części rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 2 ust. 2 lit. b), na cele wprowadzenia w życie programu wieloletniego. O przeznaczeniu takiej kwoty należy poinformować Unię Europejską najpóźniej dwa (2) miesiące przed dniem rocznicy wejścia w życie niniejszego protokołu.

4. Strony dokonują corocznej oceny wyników realizacji wieloletniego programu sektorowego. W przypadku gdyby wspomniana ocena realizacji celów finansowanych bezpośrednio z części rekompensaty, o której mowa w art. 2 ust. 2 lit. b), okazała się być niezadowalająca, Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do zmniejszenia części rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 2 ust. 2 lit. b) protokołu, w celu dostosowania kwoty przeznaczanej na realizację programu stosownie do wyników.

Artykuł 4 Współpraca naukowo-badawcza w dziedzinie odpowiedzialnego rybołówstwa

1. Strony zobowiązują się do propagowania odpowiedzialnego rybołówstwa na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w oparciu o zasadę niedyskryminowania żadnej z flot prowadzących działalność na tych wodach.

2. W okresie obowiązywania niniejszego protokołu Unia Europejska i Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej podejmują starania, aby monitorować stan zasobów rybnych na obszarze połowowym Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

3. Strony przestrzegają zaleceń i uchwał Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) w zakresie odpowiedzialnego zarządzania łowiskami.

4. Zgodnie z art. 4 umowy o partnerstwie w sprawie połowów Strony, na podstawie zaleceń i uchwał przyjętych przez ICCAT oraz w świetle najlepszych dostępnych opinii naukowych, przeprowadzają konsultacje w ramach wspólnego komitetu przewidzianego w art. 9 umowy o partnerstwie w sprawie połowów, w celu podjęcia środków mających na celu zrównoważone zarządzanie zasobami rybnymi objętymi tym protokołem i mających wpływ na działalność statków Unii Europejskiej.

Artykuł 5 Dostosowanie uprawnień do połowów za obopólną zgodą

1. Uprawnienia do połowów, o których mowa w art. 1, mogą zostać dostosowane za obopólną zgodą, jeśli zalecenia i uchwały przyjęte przez ICCAT potwierdzają, że takie dostosowanie gwarantuje zrównoważone zarządzanie zasobami rybnymi Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. W takim przypadku rekompensata finansowa, o której mowa w art. 2 ust. 2 lit. a), zostaje dostosowana proporcjonalnie i pro rata temporis . Łączna kwota rocznej rekompensaty finansowej wypłacana przez Unię Europejską nie może jednak przekroczyć dwukrotności kwoty wskazanej w art. 2 ust. 2 lit. a).

Artykuł 6 Nowe uprawnienia do połowów

1. W przypadku gdy statki Unii Europejskiej byłyby zainteresowane podjęciem działalności połowowej, która nie została wskazana w art. 1, Strony konsultują się przed ewentualnym przyznaniem upoważnienia do połowów ze strony władz Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Strony uzgadniają warunki mające zastosowanie do tych nowych uprawnień do połowów i, w razie konieczności, nanoszą poprawki w niniejszym protokole i w załączniku do niego.

Artykuł 7 Warunki dotyczące działalności połowowej – Klauzula wyłączności

1. Nie naruszając postanowień art. 6 umowy, statki rybackie pływające pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej mogą dokonywać połowów na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, wyłącznie jeżeli posiadają upoważnienie do połowów wydane w ramach niniejszego protokołu i zgodnie ze szczegółowymi zasadami opisanymi w załączniku do niniejszego protokołu.

Artykuł 8 Zawieszenie i zmiana płatności rekompensaty finansowej

1. Rekompensata finansowa, o której mowa w art. 2 ust. 2 lit. a) i b), może zostać zmieniona lub zawieszona w przypadku zaistnienia jednego lub kilku z następujących warunków:

12. nadzwyczajnych okoliczności opisanych w art. 2 lit. h) umowy o partnerstwie w sprawie połowów, które uniemożliwiają prowadzenie działalności połowowej w w.s.e. Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej;

13. w wyniku istotnych zmian wytycznych politycznych, które doprowadziły do zawarcia niniejszego protokołu, jedna ze Stron wnosi o przegląd jego postanowień w celu dokonania ich ewentualnej zmiany;

14. wykazania przez Unię Europejską wobec władz Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej istnienia naruszenia zasadniczych i podstawowych elementów praw człowieka, o których mowa w art. 9 umowy z Kotonu.

2. Unia Europejska zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego zawieszenia płatności specjalnej rekompensaty finansowej przewidzianej w art. 2 ust. 2 lit. b) niniejszego protokołu:

15. w przypadku gdy wspólny komitet stwierdzi w wyniku przeprowadzonej oceny, że osiągnięte wyniki nie są zgodne z planem;

16. w przypadku gdy wspomniana rekompensata finansowa nie jest wypłacana.

3. Płatność rekompensaty finansowej jest wznawiana po przeprowadzeniu konsultacji i osiągnięciu porozumienia przez Strony, z chwilą przywrócenia sytuacji sprzed wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, lub gdy jest to uzasadnione w świetle osiągniętych wyników finansowych, o których mowa w ust. 2.

Artykuł 9 Zawieszenie wykonywania protokołu

1. Wykonywanie niniejszego protokołu może zostać zawieszone na wniosek jednej ze Stron, w przypadku zaistnienia jednego lub kilku z następujących warunków:

17. nadzwyczajnych okoliczności opisanych w art. 2 lit. h) umowy o partnerstwie w sprawie połowów, które uniemożliwiają prowadzenie działalności połowowej w w.s.e. Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej;

18. w wyniku istotnych zmian wytycznych politycznych, które doprowadziły do zawarcia niniejszego protokołu, jedna ze Stron wnosi o przegląd jego postanowień w celu dokonania ich ewentualnej zmiany;

19. wykazania przez Unię Europejską wobec władz Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej istnienia naruszenia zasadniczych i podstawowych elementów praw człowieka, o których mowa w art. 9 umowy z Kotonu;

20. niedokonania przez Unię Europejską płatności rekompensaty finansowej przewidzianej w art. 2 ust. 2 lit. a) z powodów innych niż określone w art. 8 niniejszego protokołu;

21. nieprzyjęcia obserwatorów Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej na statki objęte niniejszym protokołem zgodnie z przepisami załącznika I rozdział V;

22. istnienia sporu pomiędzy Stronami dotyczącego interpretacji niniejszego protokołu;

23. nieprzestrzegania przez jedną ze Stron postanowień niniejszego protokołu.

2. Wykonywanie protokołu może zostać zawieszone na wniosek jednej ze Stron, gdy konsultacje przeprowadzone w ramach wspólnego komitetu nie doprowadziły do polubownego zakończenia sporu pomiędzy Stronami.

3. Strona, która występuje o zawieszenie stosowania protokołu, powiadamia o swoim zamiarze na piśmie na co najmniej trzy miesiące przed planowanym wejściem w życie zawieszenia.

4. W przypadku zawieszenia Strony nadal prowadzą konsultacje w celu polubownego rozstrzygnięcia dzielącego je sporu. Z chwilą rozstrzygnięcia sporu wznawiane jest stosowanie protokołu, a kwota rekompensaty finansowej jest zmniejszana proporcjonalnie i pro rata temporis , w zależności od okresu, w którym stosowanie protokołu było zawieszone.

Artykuł 10 Obowiązujące przepisy prawa krajowego

1. Działania statków rybackich Unii Europejskiej prowadzących działalność na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, podlegają ustawodawstwu obowiązującemu w Demokratycznej Republice Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, chyba że umowa o partnerstwie w sprawie połowów, niniejszy protokół oraz załącznik i dodatki do niego stanowią inaczej.

2. Władze Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej informują Komisję Europejską o każdej zmianie lub każdym nowym ustawodawstwie dotyczących sektora rybołówstwa.

3. Komisja Europejska informuje władze Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej o każdej zmianie lub każdym nowym ustawodawstwie dotyczących floty dalekomorskiej Unii Europejskiej.

Artykuł 11 Okres obowiązywania

Niniejszy protokół i załącznik do niego obowiązują przez okres 3 lat od daty tymczasowego stosowania zgodnie z art. 13 i 14, o ile protokół nie zostanie wypowiedziany zgodnie z art. 12.

Artykuł 12 Wypowiedzenie

1. W przypadku wypowiedzenia niniejszego protokołu Strona wypowiadająca powiadamia drugą Stronę o swoim zamiarze wypowiedzenia protokołu na piśmie, co najmniej na sześć (6) miesięcy przed datą, z którą wypowiedzenie to staje się skuteczne.

2. Wysłanie powiadomienia, o którym mowa w poprzednim ustępie, powoduje rozpoczęcie konsultacji przez Strony.

Artykuł 13 Tymczasowe stosowanie

Niniejszy protokół stosuje się tymczasowo od dnia jego podpisania.

Artykuł 14 Wejście w życie

1. Niniejszy protokół i załącznik do niego wchodzą w życie z dniem, w którym Strony powiadomią się nawzajem o dopełnieniu koniecznych procedur.

ZAŁĄCZNIK

WARUNKI DOKONYWANIA POŁOWÓW W OBSZARZE POŁOWOWYM WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ PRZEZ STATKI UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAł I - FORMALNOśCI OBOWIąZUJąCE PRZY SKłADANIU WNIOSKÓW I WYDAWANIU UPOWAżNIEń DO POłOWÓW

Sekcja 1 Wydawanie upoważnień do połowów

1. Upoważnienie do połowów (licencję połowową) w obszarze połowowym Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej mogą otrzymać tylko kwalifikujące się statki.

2. Aby statek został zakwalifikowany, ani armator, ani kapitan, ani sam statek nie mogą mieć zakazu prowadzenia działalności połowowej na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Ich sytuacja w stosunku do administracji Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej musi być zgodna z przepisami, w tym znaczeniu, że muszą wywiązać się ze wszystkich wcześniejszych zobowiązań wynikających z prowadzenia przez nich działalności połowowej na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w ramach umów w sprawie połowów zawartych z Unią Europejską. Oprócz tego powinni oni spełniać wymogi określone w przepisach rozporządzenia (WE) nr 1006/2008[8] w sprawie upoważnień do połowów.

3. Każdy statek Unii Europejskiej zwracający się z wnioskiem o upoważnienie do połowów powinien być reprezentowany przez agenta zamieszkałego w Demokratycznej Republice Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Nazwisko i adres tego przedstawiciela wpisuje się we wniosku o wydanie upoważnienia do połowów.

4. Właściwe organy Unii Europejskiej przedkładają (drogą elektroniczną) ministerstwu Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej odpowiedzialnemu za rybołówstwo wniosek dla każdego statku, który chce prowadzić połowy lub towarzyszyć działalności połowowej na mocy umowy, w terminie co najmniej piętnastu (15) dni roboczych przed dniem rozpoczęcia okresu ważności, w odniesieniu do którego został złożony wniosek. O ile w ramach wspólnego komitetu nie postanowiono inaczej, właściwym organem Unii Europejskiej do celów stosowania niniejszego załącznika jest delegatura Unii Europejskiej w Gabonie.

5. Wnioski przedkładane są ministerstwu odpowiedzialnemu za rybołówstwo na formularzach, których wzór znajduje się w dodatku I. Władze Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej podejmują wszelkie niezbędne środki, aby informacje otrzymane w ramach wniosku o wydanie upoważnienia do połowów były traktowane w sposób poufny. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w ramach wykonania umowy o partnerstwie w sprawie połowów.

6. Do każdego wniosku o upoważnienie do połowów dołączone są następujące dokumenty:

- dowód wpłaty zaliczki ryczałtowej na okres ważności upoważnienia;

- wszystkie inne dokumenty lub zaświadczenia wymagane zgodnie z postanowieniami szczególnymi dotyczącymi danego typu statku, określonymi w niniejszym protokole.

7. Należność wpłaca się na rachunek wskazany przez władze Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej zgodnie z art. 2 ust. 8 protokołu.

8. Obejmuje ona wszystkie podatki krajowe i lokalne, z wyjątkiem podatków portowych i kosztów świadczonych usług.

9. Upoważnienia do połowów dla wszystkich statków wydawane są armatorom lub ich przedstawicielom, za pośrednictwem Delegatury Unii Europejskiej w Gabonie, przez ministerstwo odpowiedzialne za rybołówstwo w Demokratycznej Republice Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, w terminie 15 dni roboczych od otrzymania wszystkich dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 6.

10. Jeżeli w chwili podpisania upoważnienia do połowów biura Delegatury Unii Europejskiej są zamknięte, upoważnienie jest przekazywane bezpośrednio agentowi statku, z kopią dla Delegatury.

11. Upoważnienie do połowów jest wydawane dla danego statku i nie podlega przeniesieniu.

12. Jednakże, na wniosek Unii Europejskiej i w przypadku udowodnionego działania siły wyższej, upoważnienie do połowów jednego statku może być zastąpione nowym upoważnieniem sporządzonym dla innego statku tej samej kategorii co statek, który należy zastąpić, zgodnie z art. 1 protokołu, bez konieczności płacenia nowej należności. W takim przypadku przy obliczaniu poziomu połowów dla określenia ewentualnej dodatkowej płatności, zostanie uwzględniona suma całkowitych połowów dwóch statków.

13. Armator statku, którego upoważnienie do połowów ma być zastąpione, lub jego przedstawiciel przekazuje unieważnione upoważnienie do połowów ministerstwu Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej odpowiedzialnemu za rybołówstwo za pośrednictwem Delegatury Unii Europejskiej w Gabonie.

14. Nowe upoważnienie jest ważne od dnia, w którym armator złożył anulowane upoważnienie w ministerstwie Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej odpowiedzialnym za rybołówstwo. Delegatura Unii Europejskiej w Gabonie jest informowana o przeniesieniu upoważnienia do połowów.

15. Upoważnienie do połowów musi stale znajdować się na statku.

Sekcja 2 Warunki otrzymywania upoważnień do połowów – opłaty i zaliczki

1. Okres ważności upoważnienia do połowów wynosi jeden rok.

2. Należność ustala się na 35 EUR za tonę złowioną w obszarze połowowym Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, dla sejnerów do połowów tuńczyka i dla taklowców powierzchniowych.

3. Upoważnienia do połowów wydawane są po wpłaceniu na rzecz właściwych organów krajowych następujących należności ryczałtowych:

- 6 125 EUR za sejner do połowów tuńczyka jako ekwiwalent należności za 175 ton rocznie;

- 2 275 EUR za taklowca powierzchniowego jako ekwiwalent należności za 65 ton rocznie;

4. Końcowe rozliczenie należności z tytułu roku n zostaje zamknięte przez Komisję Europejską najpóźniej do sześćdziesiątego (60) dnia następującego po dniu rocznicy podpisania protokołu roku następnego (n+1), na podstawie raportów połowowych sporządzonych przez każdego armatora statku i potwierdzonych przez naukowe instytuty odpowiedzialne za sprawdzanie danych połowów w państwach członkowskich, takie jak IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Espańol de Oceanografia) oraz IPIMAR (Instituto de Investigaçăo das Pescas e do Mar), za pośrednictwem Delegatury Unii Europejskiej w Gabonie.

5. Rozliczenie takie jest przedstawiane jednocześnie ministerstwu Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej odpowiedzialnemu za rybołówstwo i armatorom.

6. Każda ewentualna dodatkowa opłata (za połowy przekraczające 175 ton dla sejnerów do połowu tuńczyka oraz 65 ton dla taklowców powierzchniowych) musi zostać uiszczona przez armatorów statków na rzecz właściwych organów Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej najpóźniej trzy (3) miesiące po dniu rocznicy podpisania protokołu roku n+1, na rachunek, o którym mowa w ust. 7 sekcji 1 niniejszego rozdziału, na podstawie kwoty 35 EUR za tonę.

7. Jeżeli jednak końcowe rozliczenie jest niższe od kwoty zaliczki, o której mowa w pkt 3 niniejszej sekcji, różnica nie jest zwracana armatorowi.

ROZDZIAł II - OBSZARY POłOWOWE

1. Statki Unii Europejskiej prowadzące działalność w ramach niniejszego protokołu na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej będą mogły prowadzić działalność połowową na wodach znajdujących się w odległości ponad 12 mil morskich od linii podstawowych dla sejnerów do połowów tuńczyka i dla taklowców powierzchniowych.

2. Współrzędne wyłącznej strefy ekonomicznej Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej są określone w dodatku 3.

3. Zakazana jest, bez wyjątku, każda działalność połowowa prowadzona w obszarze przeznaczonym do wspólnego wykorzystania przez Demokratyczną Republikę Wysp Świętego Tomasza i Książęcej oraz Nigerię, wytyczonym przez współrzędne wymienione w dodatku 3.

ROZDZIAł III – MONITOROWANIE I NADZÓR

Sekcja 1 System rejestrowania połowów

1. Kapitanowie wszystkich statków prowadzących działalność w ramach niniejszego protokołu na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej mają obowiązek informowania o złowionych zasobach ministerstwo Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej odpowiedzialne za rybołówstwo, aby organ ten mógł kontrolować złowione ilości, potwierdzone przez odpowiednie instytuty naukowe zgodnie z procedurą, o której mowa w rozdziale I sekcja 2 pkt 5 niniejszego załącznika. Szczegółowe zasady informowania o złowionych zasobach:

1.1. Statki Unii Europejskiej prowadzące działalność w ramach niniejszego protokołu na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej są zobowiązane prowadzić codziennie dziennik połowowy (dodatek 2) w odniesieniu do każdego rejsu na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Dziennik połowowy należy wypełniać nawet w przypadku braku połowów.

1.2 Kapitan statku przesyła kopię dziennika połowowego do ministerstwa Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej odpowiedzialnego za rybołówstwo, jak również do instytutów naukowych wskazanych w rozdziale I sekcja 2 pkt 4.

2. W odniesieniu do okresów, podczas których statek nie znajdował się na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, należy zamieścić w dzienniku połowowym wzmiankę „Poza w.s.e. Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej”.

3. Wypełniony czytelnie formularz podpisuje kapitan statku lub jego prawny przedstawiciel.

4. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego rozdziału, rząd Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej zawiesza upoważnienie do połowów statku naruszającego te postanowienia, do czasu dopełnienia formalności i nałożenia na armatora statku kary umownej przewidzianej na mocy przepisów obowiązujących w Demokratycznej Republice Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Komisja Europejska oraz państwo członkowskie bandery są o tym natychmiast powiadamiane.

5. Raporty obejmują połowy dokonane przez dany statek podczas każdego rejsu połowowego. Są one przekazywane do ministerstwa Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej odpowiedzialnego za rybołówstwo drogą elektroniczną, z kopią do Komisji Europejskiej, na zakończenie każdego rejsu połowowego i, w każdym przypadku, przed opuszczeniem wód Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej przez statek. Obaj odbiorcy wysyłają bezzwłocznie, drogą elektroniczną, potwierdzenia odbioru tych raportów na statek, z kopią do drugiego odbiorcy.

6. Zapisane na nośniku fizycznym oryginały raportów połowowych, dotyczących rocznego okresu ważności upoważnienia do połowów w rozumieniu postanowień sekcji 2 działu I niniejszego załącznika, są przekazywane do ministerstwa Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej odpowiedzialnego za rybołówstwo w ciągu 45 dni od daty zakończenia ostatniego rejsu połowowego wykonanego we wspomnianym okresie. W tym samym terminie Komisji Europejskiej przesyłane są kopie raportów na nośniku fizycznym.

7. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu stworzenia i uruchomienia systemu sprawozdawczości dotyczącej połowów opartego wyłącznie na elektronicznej wymianie wszystkich danych: Strony powinny w związku z tym przewidzieć w bliskim terminie przejście z papierowych wersji raportów połowowych na format elektroniczny.

8. Jeżeli po wprowadzeniu elektronicznego systemu sprawozdawczości dotyczącej połowów dojdzie do jego awarii technicznej, do czasu przywrócenia działania tego systemu raporty połowowe należy składać zgodnie z pkt 5 i 6 powyżej.

Sekcja 2 Sprawozdawczość dotycząca połowów: wpłynięcie na wody/opuszczenie wód Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

1. Na potrzeby niniejszego załącznika czas trwania rejsu połowowego statku Unii Europejskiej, prowadzącego działalność połowową w ramach niniejszego protokołu na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, określa się w następujący sposób:

- bądź jako okres pomiędzy wejściem do obszaru połowowego Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a wyjściem z niego;

- bądź jako okres pomiędzy wejściem na obszar połowowy Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a przeładunkiem na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a wyjściem z niego;

- bądź jako okres pomiędzy wejściem na obszar połowowy Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a wyjściem z niego a wyładunkiem w Demokratycznej Republice Wysp Świętego Tomasza i Książęcej;

2. Statki Unii Europejskiej prowadzące działalność w ramach niniejszego protokołu na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej informują z co najmniej trzygodzinnym (3) wyprzedzeniem właściwe organy Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej o swoim zamiarze wpłynięcia na wody Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej lub ich opuszczenia.

3. Powiadamiając o wejściu do wyłącznej strefy ekonomicznej Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej lub jej opuszczeniu, statki powinny również jednocześnie informować o swojej pozycji oraz o znajdujących się na burcie złowionych zasobach, bez uszczerbku dla przepisów sekcji 2. Informacje te należy przesyłać drogą elektroniczną lub faksem na adresy i w formacie, które określono w dodatku 4. Jednakże władze Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej mogą zwolnić z tego obowiązku taklowce powierzchniowe, które nie dysponują odpowiednim technicznym wyposażeniem do łączności, o którym mowa powyżej, oraz zezwolić im na przekazywanie takich informacji drogą radiową. Informacje te przesyłane są drogą elektroniczną (adres mailowy: dpescas1@cstome.net) lub faksem (++ 239 2222 828), lub w razie ich braku, drogą radiową (kod wywoławczy: rano od 8.00 do 10.00 - 12.00 Hz, po południu od 14.00 do 17.00 – 8.634 Hz).

4. Statek, wobec którego stwierdzono, że prowadzi połowy bez uprzedniego powiadomienia właściwych organów Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, zostaje uznany za statek nieposiadający upoważnienia do połowów oraz podlega konsekwencjom przewidzianym przez ustawodawstwo krajowe.

5. W chwili wydania upoważnienia do połowów przekazywane są również: adres mailowy, numer faksu i telefonu oraz współrzędne radiowe.

Sekcja 3 Przeładunki

1 Wszystkie statki Unii Europejskiej prowadzące działalność w ramach niniejszego protokołu na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, które dokonują przeładunku złowionych zasobów na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, muszą przeprowadzać tę czynność na redzie portów Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

1.1. Armatorzy tych statków powinni przekazać właściwym organom Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, z co najmniej dwudziestoczterogodzinnym wyprzedzeniem, następujące informacje:

- nazwa statków rybackich, których dotyczy przeładunek;

- nazwa przewoźnika ładunku;

- pojemność w podziale na gatunki do przeładunku; z zaznaczeniem obszaru połowowego;

- data przeładunku;

- odbiorca przeładowanych połowów.

2. Na przeładunek zezwala się wyłącznie w następujących obszarach: Fernão Dias, Neves, Ana Chaves.

3. Przeładunek uznawany jest za opuszczenie wód Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Statki zobowiązane są więc do przekazania właściwym organom Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej raportów połowowych oraz do poinformowania o swoich zamiarach, czyli kontynuowania połowów lub opuszczenia wód Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

4. Wszelkie czynności związane z przeładunkiem złowionych zasobów, o których nie ma wzmianki w punktach powyżej, są zabronione na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Za naruszenie tego postanowienia grożą sankcje przewidziane w przepisach prawnych obowiązujących w Demokratycznej Republice Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

Sekcja 4 Kontrola satelitarna

Statki Unii Europejskiej prowadzące działalność połowową w ramach niniejszego protokołu należy poddawać nadzorowi między innymi za pomocą systemu kontroli satelitarnej, w sposób niedyskryminujący, zgodnie z następującymi postanowieniami:

1. Na potrzeby monitorowania satelitarnego informacje o współrzędnych geograficznych granic obszaru połowowego Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej są przekazywane przedstawicielom lub agentom armatorów oraz ośrodkom kontroli w państwach bandery.

2. Zgodnie ze wzorem znajdującym się w dodatku 4 Strony wymieniają informacje o adresach https i specyfikacjach na potrzeby łączności elektronicznej pomiędzy ich ośrodkami kontroli zgodnie z warunkami ustalonymi w pkt 4 i 6. Informacje te obejmą, w miarę możliwości, nazwiska, numery telefonów, teleksów i faksów oraz adresy poczty elektronicznej, które mogą być używane do połączeń ogólnych między ośrodkami kontroli.

3. Pozycja statków ustalana jest z marginesem błędu nie większym niż 500 metrów i przedziałem ufności 99 %.

4. Po wpłynięciu na obszar połowowy Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej statku Unii Europejskiej dokonującego połowów w ramach niniejszego protokołu i podlegającego monitorowaniu satelitarnemu na mocy przepisów Unii Europejskiej, ośrodek kontroli państwa bandery niezwłocznie rozpoczyna przesyłanie meldunków pozycyjnych statku do ośrodka monitorowania rybołówstwa Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, w odstępach nie dłuższych niż dwie godziny. Komunikaty te są uważane za meldunki pozycyjne.

5. Komunikaty, o których mowa w pkt 4, są przekazywane drogą elektroniczną w formacie https, bez dodatkowych protokołów. Przesyłanie komunikatów następuje w czasie rzeczywistym, w formacie określonym w tabeli w dodatku 4.

5.1 Zabrania się statkom wyłączania swoich satelitarnych urządzeń lokacyjnych podczas prowadzenia działalności połowowej na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

6. W przypadku awarii technicznej lub usterki sprzętu monitorowania satelitarnego zainstalowanego na pokładzie statku rybackiego, kapitan statku przesyła informacje wymienione w pkt 4 do ośrodka kontroli państwa bandery we właściwym czasie. W takich okolicznościach niezbędne jest przesyłanie meldunku pozycyjnego co 24 godziny w czasie przebywania statku na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

6.1 Zbiorczy meldunek pozycyjny zawiera pozycje rejestrowane co godzinę przez kapitana tego statku w ciągu tych dwudziestu czterech godzin.

6.2 Ośrodek kontroli państwa bandery lub sam statek niezwłocznie przesyła te komunikaty ośrodkowi monitorowania rybołówstwa Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

6.3 W razie potrzeby lub wątpliwości, właściwy organ Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej może zwrócić się do ośrodka kontroli państwa bandery o dodatkowe informacje dotyczące określonego statku.

7. Niesprawny sprzęt jest naprawiany lub wymieniany niezwłocznie po zakończeniu rejsu połowowego przez statek, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca. Po przekroczeniu tego terminu statek nie może podjąć połowów, dopóki sprzęt nie zostanie naprawiony lub wymieniony.

8. Podzespoły sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemu satelitarnego monitorowania statków są odporne na manipulowanie, tj. uniemożliwiają wprowadzanie lub wskazywanie nieprawidłowych pozycji i manipulacje. System jest w pełni zautomatyzowany i działa nieprzerwanie, niezależnie od warunków otoczenia. Zabrania się niszczenia, uszkadzania, unieruchamiania satelitarnego urządzenia lokacyjnego lub ingerowania w nie.

8.1 Kapitan statku w szczególności gwarantuje, że:

- dane w żaden sposób nie są zmieniane;

- antena lub anteny podłączone do satelitarnych urządzeń lokacyjnych nie są w żaden sposób zasłaniane;

- nie występują przerwy w zasilaniu satelitarnych urządzeń lokacyjnych;

- urządzenie lokacyjne statku nie jest usuwane ze statku lub miejsca, w którym po raz pierwszy zostało zainstalowane;

- O każdej zmianie satelitarnego urządzenia lokacyjnego statku niezwłocznie powiadamiany jest właściwy organ Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

8.2 Każde nieprzestrzeganie powyższych obowiązków może skutkować odpowiedzialnością kapitana w świetle ustawodawstwa Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, o ile statek prowadzi działalność na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

9. Ośrodki kontroli państwa bandery będą nadzorowały przemieszczanie się swoich statków na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. W przypadku braku monitorowania zgodnego z niniejszymi warunkami, ośrodek monitorowania Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej jest niezwłocznie poinformowany, a po stwierdzeniu faktów uruchomiana jest procedura, o której mowa w pkt 6.

10. Ośrodki kontroli państw bandery i ośrodek monitorowania rybołówstwa Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej współpracują ze sobą w celu zapewnienia wprowadzenia w życie niniejszych postanowień. Jeżeli ośrodek monitorowania rybołówstwa Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej ustali, że państwo bandery nie przekazuje informacji zgodnie z pkt 4, druga Strona zostaje o tym fakcie niezwłocznie poinformowana. Po otrzymaniu zawiadomienia ta ostatnia odpowiada w ciągu dwudziestu czterech godzin, informując ośrodek monitorowania rybołówstwa Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej o powodach nieprzesłania informacji i wskazując rozsądny termin zastosowania się do niniejszych postanowień. W przypadku niezastosowania się do postanowień we wspomnianym terminie, Strony rozstrzygają takie problemy drogą pisemną lub zgodnie z postanowieniami pkt 14 poniżej.

11. Dane pochodzące z monitorowania, przesyłane drugiej Stronie zgodnie z niniejszymi postanowieniami, służą wyłącznie celom kontrolowania i monitorowania przez władze Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej floty Unii Europejskiej dokonującej połowów w ramach umowy o partnerstwie w sprawie połowów. Dane te nie mogą być w żadnym przypadku udostępniane osobom trzecim.

12. Strony postanawiają wymienić na żądanie informacje o satelitarnym sprzęcie lokacyjnym, w celu upewnienia się, że sprzęt ten spełnia w pełni wymogi drugiej Strony do celów niniejszych postanowień.

13. Strony postanawiają spotkać się w celu dokonania przeglądu niniejszych postanowień w stosownych przypadkach, zwłaszcza w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem lub nieprawidłowościami dotyczącymi statków. O wszelkich takich przypadkach właściwe organy Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej zawiadamiają państwo bandery co najmniej 15 dni przed spotkaniem w celu dokonania przeglądu.

14. Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszych postanowień będą wyjaśniane w drodze konsultacji pomiędzy Stronami w ramach wspólnego komitetu, o którym mowa w art. 9 umowy o partnerstwie w sprawie połowów.

DZIAł IV – OKRęTOWANIE MARYNARZY

1. Armatorzy sejnerów do połowów tuńczyka i taklowców powierzchniowych zatrudniają obywateli krajów AKP na następujących warunkach i przy następujących limitach:

- w przypadku floty sejnerów do połowów tuńczyka, co najmniej 20 % zaokrętowanych marynarzy w sezonie poławiania tuńczyka w obszarze połowowym państw trzecich będzie pochodziło z Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej lub ewentualnie z krajów AKP;

- w przypadku floty taklowców powierzchniowych, co najmniej 20 % zaokrętowanych marynarzy w sezonie poławiania tuńczyka w obszarze połowowym państw trzecich będzie pochodziło z Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej lub ewentualnie z krajów AKP.

2. Armatorzy starają się zatrudniać dodatkowych marynarzy pochodzących z Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

3. Armatorzy dysponują prawem swobodnego wyboru marynarzy, których zaokrętują na swoich statkach, spośród osób znajdujących się na liście przedłożonej przez właściwe organy Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

4. Armator lub jego przedstawiciel przekazuje właściwemu organowi Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej nazwiska zaokrętowanych miejscowych marynarzy oraz podaje ich stanowisko w załodze.

5. Do marynarzy zaokrętowanych na statkach UE stosuje się z mocy prawa Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy. Dotyczy to w szczególności swobody zrzeszania się i rzeczywistego uznawania prawa do negocjacji zbiorowych pracowników oraz zniesienia dyskryminacji w odniesieniu do zatrudnienia i zawodu.

6. Umowy o pracę z członkami załogi pochodzącymi z Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej i krajów AKP, których kopie otrzymuje ministerstwo pracy oraz strony tych umów, sporządzane są pomiędzy przedstawicielem (przedstawicielami) armatorów a marynarzami i/lub związkami zawodowymi lub ich przedstawicielami. Umowy o pracę zapewniają marynarzom korzystanie z systemu zabezpieczeń społecznych, który jest dla nich obowiązujący zgodnie z obowiązującym prawem, w tym ubezpieczenie na wypadek śmierci, ubezpieczenie zdrowotne i od nieszczęśliwych wypadków.

7. Wynagrodzenie marynarzy pokrywają armatorzy. Jego wysokość jest ustalana za obopólnym porozumieniem armatorów lub ich przedstawicieli i marynarzy lub związków zawodowych bądź ich przedstawicieli. Jednakże warunki wynagrodzenia marynarzy nie mogą być gorsze od warunków wynagrodzenia stosowanych dla załóg w ich własnych krajach, a w żadnym razie nie mogą być gorsze od norm przewidzianych przez MOP.

8. Każdy marynarz zatrudniony przez statek Unii Europejskiej stawia się u kapitana określonego statku w przeddzień zaokrętowania. Jeżeli marynarz nie stawi się w terminie i o godzinie przewidzianej na zaokrętowanie, armator będzie automatycznie zwolniony z obowiązku zatrudnienia tego marynarza.

9. W przypadku niezaokrętowania marynarzy Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej lub krajów AKP z powodów innych niż określone w poprzednim punkcie, armatorzy odpowiednich statków są zobowiązani zapłacić ryczałtową kwotę w wysokości 20 EUR za każdy dzień rejsu połowowego na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej i za każdy statek. Zapłata tej kwoty następuje najpóźniej w terminie ustalonym w rozdziale I sekcja 2 pkt 4 niniejszego załącznika.

10. Kwota ta wykorzystywana jest na szkolenie marynarzy/rybaków z krajów AKP i jest wpłacana na rachunek wskazany przez władze Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

ROZDZIAł V - OBSERWATORZY

1. Statki Unii Europejskiej prowadzące działalność w ramach niniejszego protokołu na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej zaokrętowują obserwatorów wyznaczonych przez organy Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej odpowiedzialne za rybołówstwo zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej:

1.1 Na wniosek organu Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej statki Unii Europejskiej zabierają na pokład jednego obserwatora wyznaczonego przez ten organ, którego zadaniem jest sprawdzanie połowów przeprowadzanych na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

1.2 Właściwe organy Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej sporządzają wykaz statków, które zostały wyznaczone do zabrania na pokład obserwatorów, jak również wykaz obserwatorów wyznaczonych do wejścia na pokład. Wykazy te są stale uaktualniane. Wykazy te przekazywane są Komisji Europejskiej z chwilą sporządzenia, a następnie co trzy miesiące z chwilą ich ewentualnego uaktualnienia.

1.3 Właściwy organ Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej przekazuje zainteresowanym armatorom lub ich przedstawicielom nazwisko obserwatora, który został wyznaczony dla danego statku, w chwili wydania upoważnienia do połowów lub najpóźniej na 15 dni przed przewidywaną datą wejścia obserwatora na statek.

2. Czas pozostawania obserwatora na pokładzie to jeden rejs połowowy. Na wyraźny wniosek właściwych organów Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej pobyt obserwatora może zostać rozłożony na kilka rejsów połowowych, w zależności od średniego czasu trwania rejsów połowowych przewidywanych dla danego statku. Wniosek ten składany jest przez właściwe organy podczas przekazywania nazwiska obserwatora wyznaczonego do wejścia na pokład danego statku.

3. Warunki przebywania obserwatora na pokładzie ustalane są za obopólną zgodą przez armatora lub jego przedstawiciela i przez właściwe organy.

4. Zaokrętowanie obserwatora i opuszczenie przez niego statku odbywa się w porcie wyznaczonym przez armatora. Zaokrętowanie obserwatora odbywa się na początku pierwszego rejsu połowowego na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, zgodnie z informacją podaną na wykazie wyznaczonych statków.

5. W terminie dwóch tygodni i z dziesięciodniowym wyprzedzeniem zainteresowani armatorzy przekazują informacje dotyczące dat i portów podregionu, przewidzianych do wejścia obserwatorów na statek i jego opuszczenia.

6. W przypadku gdy obserwator wchodzi na pokład poza granicami Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, koszty podróży obserwatora pokrywa armator. Jeżeli statek z obserwatorem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej na pokładzie opuszcza obszar połowowy Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, należy podjąć na koszt armatora wszelkie środki mające na celu jak najszybszy powrót obserwatora do kraju.

7. W przypadku nieobecności obserwatora w uzgodnionym miejscu i czasie oraz w ciągu następnych dwunastu godzin, armator zostaje automatycznie zwolniony z obowiązku zaokrętowania tego obserwatora.

8. Obserwator jest traktowany na pokładzie tak jak oficer. Jeżeli statek prowadzi działalność na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, obserwator wykonuje następujące zadania:

8.1 obserwuje działalność połowową prowadzoną przez statki;

8.2 sprawdza pozycje statków biorących udział w połowach;

8.3 sporządza wykaz używanych narzędzi połowowych;

8.4 sprawdza dane dotyczące połowów dokonanych w obszarze połowowym Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej zamieszczonych w dzienniku połowowym;

8.5 sprawdza procentowy udział przyłowów i szacuje ilość odrzuconych gatunków ryb nadających się do sprzedaży;

8.6 przekazuje wszelkimi możliwymi sposobami swoim właściwym organom dane dotyczące połowów, w tym wielkość połowów podstawowych i przyłowów na pokładzie.

9. Kapitan podejmuje wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia obserwatorowi bezpieczeństwa fizycznego i komfortu psychicznego przy wykonywaniu jego obowiązków.

10 Obserwatorowi udostępnia się wszelkie udogodnienia niezbędne do wypełniania jego obowiązków. Kapitan zapewnia mu dostęp do środków łączności niezbędnych do wypełniania jego zadań, do dokumentów związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności połowowej przez statek, a w szczególności do dziennika połowowego i do dziennika nawigacyjnego, a także do części statku niezbędnych do ułatwienia mu wykonywania jego zadań.

11. Podczas pobytu na pokładzie obserwator:

11.1 podejmuje wszelkie odpowiednie działania, aby warunki jego zaokrętowania i obecność na statku nie zakłócały ani nie utrudniały prowadzenia połowów;

11.2 szanuje materiały i sprzęt znajdujące się na statku oraz zachowuje poufność wszelkich dokumentów należących do danego statku.

12. Po zakończeniu okresu obserwacji, a przed opuszczeniem statku, obserwator sporządza sprawozdanie z działalności, które przekazywane jest właściwym organom Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, z kopią dla Komisji Europejskiej. Podpisuje je w obecności kapitana, który może dodać lub zlecić dodanie do sprawozdania wszelkich uwag, jakie uzna za stosowne, następnie je podpisując. Kopia sprawozdania przekazywana jest kapitanowi statku w chwili opuszczenia statku przez obserwatora naukowego.

13. Armator zapewnia na swój koszt zakwaterowanie i wyżywienie obserwatorów na zasadach stosowanych wobec oficerów z uwzględnieniem praktycznych możliwości statku.

14. Właściwe organy Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej pokrywają koszty wynagrodzenia i zabezpieczenia społecznego obserwatora.

ROZDZIAł VI - KONTROLA

Europejskie statki rybackie przestrzegają środków i zaleceń przyjętych przez ICCAT w odniesieniu do narzędzi połowowych, ich specyfikacji technicznych oraz wszelkich innych środków technicznych stosowanych do prowadzenia przez nie działalności połowowej.

1. Wykaz statków

1.1. Unia Europejska prowadzi aktualny wykaz statków, które uzyskały upoważnienie do połowów (licencję połowową) zgodnie z postanowieniami niniejszego protokołu. Wykaz ten przekazywany jest organom Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej odpowiedzialnym za kontrolę połowów, w chwili jego sporządzenia, a następnie przy każdej aktualizacji.

2. Procedury kontrolne

2.1 Kapitanowie statków Wspólnoty prowadzący działalność połowową na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej umożliwiają i ułatwiają wejście na pokład i przeprowadzenie zadań wszystkim urzędnikom Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej odpowiedzialnym za inspekcję i kontrolę działalności połowowej.

2.2. Urzędnicy ci nie przebywają na pokładzie statku dłużej niż wymagają tego czynności służbowe.

2.3. Po zakończeniu inspekcji i kontroli kapitan statku i delegatura Komisji Europejskiej w Gabonie otrzymują kopię sprawozdania z kontroli.

2.4. W celu ułatwienia przeprowadzenia bezpiecznych procedur monitorowania, nie naruszając ustawodawstwa Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, kontrola powinna zostać przeprowadzona w taki sposób, aby umożliwić zidentyfikowanie platformy kontrolnej oraz tego, czy inspektorzy są upoważnionymi urzędnikami Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

2.5 Kapitanowie statków Unii Europejskiej prowadzących przeładunki w obszarach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, o których mowa w rozdziale III sekcja 3 pkt. 2, umożliwiają i ułatwiają kontrolę tych czynności przez inspektorów Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

ROZDZIAŁ VII – NARUSZENIE PRZEPISÓW

1.1 Właściwe organy Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej informują Komisję Europejską oraz państwo bandery, maksymalnie w terminie 24 godzin roboczych, o każdej kontroli, w wyniku której stwierdzono naruszenie przepisów przez statek Unii Europejskiej.

1.2 Państwo bandery oraz Komisja Europejska otrzymują równocześnie zwięzłe sprawozdanie na temat okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do tego stwierdzenia.

2. Protokół z inspekcji

2.1 Po wprowadzeniu opisu stanu faktycznego do protokołu, sporządzonego przez właściwe organy Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, kapitan statku obowiązany jest podpisać ten dokument.

2.2 Podpis ten nie przesądza o prawach i środkach obrony, jakie kapitan może zastosować w celu obrony przed zarzutem naruszenia przepisów.

2.3 Kapitan zobowiązany jest do doprowadzenia swojego statku do portu wskazanego przez organy Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. W przypadku niewielkiego wykroczenia właściwe organy Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej mogą zezwolić statkowi będącemu przedmiotem zatrzymania na prowadzenie dalszej działalności połowowej.

3. Spotkanie konsultacyjne w przypadku naruszenia przepisów

3.1 Przed rozważeniem ewentualnego podjęcia środków przeciwko kapitanowi lub załodze statku albo jakiegokolwiek innego działania przeciwko ładunkowi lub wyposażeniu statku, poza działaniami mającymi na celu zachowanie dowodów w sprawie podejrzewanego naruszenia, przeprowadza się spotkanie mające na celu znalezienie rozwiązania, w następnym dniu roboczym po otrzymaniu wyżej wymienionych informacji, między Komisją Europejską a właściwymi organami Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, przy ewentualnym uczestnictwie przedstawiciela zainteresowanego państwa członkowskiego.

3.2 Na spotkaniu Strony wymieniają dokumenty dotyczące sprawy oraz informacje, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności stwierdzonych zdarzeń. Armator lub jego przedstawiciel są informowani o wynikach spotkania oraz krokach, które mogą zostać podjęte w związku z zatrzymaniem.

4. Rozstrzygnięcie zatrzymania

4.1. Przed wszczęciem postępowania sądowego, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w prawie karnym, podejmowane są próby rozstrzygnięcia kwestii podejrzewanego naruszenia na drodze postępowania ugodowego. Postępowanie ugodowe kończy się najpóźniej w terminie trzech dni roboczych po zatrzymaniu.

4.2. W przypadku postępowania ugodowego kwota nałożonej grzywny ustalana jest zgodnie z przepisami obowiązującymi w Demokratycznej Republice Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

4.3. W przypadku gdy sprawa nie może zostać rozstrzygnięta na drodze postępowania ugodowego i gdy jest kontynuowana przed właściwy organ sądowy, armator składa, w banku wyznaczonym przez właściwe organy Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, gwarancję bankową ustaloną z uwzględnieniem kosztów, jakie pociągnęło za sobą zatrzymanie, a także kwoty grzywien oraz odszkodowań, jakie są winne osoby odpowiedzialne za naruszenie przepisów.

4.4. Gwarancja bankowa nie podlega zwrotowi przed zakończeniem postępowania sądowego. Gwarancja ta zostaje zwolniona, jeżeli postępowanie nie zakończy się orzeczeniem skazującym. Podobnie w przypadku skazania prowadzącego do zapłaty grzywny niższej od złożonej gwarancji, pozostałe saldo będzie odblokowane przez właściwe organy Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

4.5. Statek zostaje zwolniony, a jego załoga upoważniana do opuszczenia portu:

- po wywiązaniu się z obowiązków wynikających z postępowania ugodowego;

- albo z chwilą złożenia gwarancji bankowej, o której mowa powyżej w pkt 4.3, i jej przyjęcia przez właściwe organy Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, w oczekiwaniu na zakończenie postępowania sądowego.

DODATKI

1 – Formularz wniosku o wydanie upoważnienia do połowów

2 – Dziennik połowowy

3 – Współrzędne obszaru, w którym połowy są zakazane

4 – Przekazywanie komunikatów VMS Demokratycznej Republice Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

5 – Granice w.s.e Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej; współrzędne geograficzne w.s.e.

6 – Dane teleadresowe ośrodka monitorowania rybołówstwa (CMR) Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

7 – Dane teleadresowe ośrodka monitorowania rybołówstwa państw członkowskich Unii Europejskiej zainteresowanych protokołem do umowy o partnerstwie w sprawie połowów

Dodatek 1

MINISTERSTWO ODPOWIEDZIALNE ZA RYBOŁÓWSTWO W DEMOKRATYCZNEJ REPUBLICE WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ

WNIOSEK O WYDANIE UPOWAŻNIENIA DO POŁOWÓW DLA STATKÓW ZAGRANICZNYCH NA POŁOWY PASZOWE

1. Nazwa armatora:

2. Adres siedziby armatora:

3. Nazwa przedstawiciela lub agenta:

4. Adres siedziby przedstawiciela lub lokalnego agenta armatora:

5. Nazwisko kapitana:

6. Nazwa statku:

7. Numer rejestracyjny:

8. Numer faksu:

9. E-mail:

10. Radiowy sygnał wywoławczy:

11. Data i miejsce budowy:

12. Państwo bandery:

13. Port rejestracji:

14. Port wyposażenia:

15. Długość całkowita statku:

16. Szerokość:

17. Pojemność brutto:

18. Pojemność ładowni:

19. Zdolności chłodzenia i zamrażania:

20. Typ i moc silnika:

21. Narzędzia połowowe:

22. Liczba marynarzy:

23. System łączności:

24. Sygnał wywoławczy:

25. Sygnał zgłoszenia:

26. Planowane czynności połowowe:

27. Miejsce wyładunku:

28. Obszary połowowe:

29. Gatunki poławiane:

30. Okres ważności:

31. Warunki specjalne:

Opinia dyrekcji generalnej ds. rybołówstwa i akwakultury:

Uwagi ministerstwa odpowiedzialnego za rybołówstwo:

Dodatek 2

DZIENNIK POŁOWOWY |

Takle Żywa przynęta Okrężnica Włok Outros (Inne) |

Państwo bandery: ……………………………………………………………………........................... | Ładowność (t): ……………………………………………........ |

Numer rejestracyjny: ………………………………………………………………................................... | Kapitan: ……………………………………………………….... |

Armator: ………………………………………………………….......................... | Liczba członków załogi: ….…………………………………………………........................ |

Adres: ………………………………………………………………………….... | Data sporządzenia sprawozdania: ………………………………………………...... |

(Autor sprawozdania): ………………………………………………................................. | Liczba dni na morzu: | Liczba dni połowowych: Liczba dokonanych stawień: | Nr wyjścia na połów: |

Data | Sektor | Temp. wody na powierzchni (ºC) | Nakład połowowy Liczba użytych haczyków | Capturas (Połowy) | Isco usado na pesca (Użyta przynęta) |

1 -Używać jednego arkusza na miesiąc, jednej linijki na dzień. | 3 - „Dzień” oznacza dzień założenia takli. | 5 - Ostatnia linijka (ilości wyładowane) powinna być wypełniana tylko przy wyjściu z obszaru połowowego. Należy podać rzeczywistą masę w momencie wyładowania. |

2 - Na koniec każdego wyjścia z obszaru połowowego przesłać jedną kopię dziennika do swojego korespondenta lub IOTC, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid, Hiszpania. | 4 - Sektor połowu oznacza pozycję statku. Zaokrąglić minuty i zapisać stopnie długości i szerokości geograficznej. Prosimy o podawanie N/S i E/W. | 6 - Wszystkie umieszczone tu informacje mają charakter ściśle poufny. |

Dodatek 3

[pic]

Dodatek 4

PRZEKAZYWANIE WIADOMOŚCI VMS DO DEMOKRATYCZNEJ REPUBLIKI WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻECEJ

Tabela II – FORMAT DANYCH VMS

Dane | Kod | Uwagi |

Początek zapisu | SR | Dane dotyczące systemu – wskazują początek zapisu |

Odbiorca | AD | Dane dotyczące komunikatu – odbiorca. Kod ISO Alfa 3 kraju |

Nadawca | FR | Dane dotyczące komunikatu – nadawca. Kod ISO Alfa 3 kraju |

Państwo bandery | FS |

Typ komunikatu | TM | Dane dotyczące wiadomości - Typ wiadomości „POS” |

Radiowy sygnał wywoławczy | RC | Dane dotyczące statku – międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy statku |

Wewnętrzny numer referencyjny Strony | IR | Dane dotyczące statku – niepowtarzalny numer Strony (kod ISO3 państwa bandery, po którym następuje numer) |

Zewnętrzny numer rejestracyjny | XR | Dane dotyczące statku – oznaka rybacka statku |

Szerokość geograficzna | LA | Dane dotyczące pozycji statku - pozycja w stopniach i minutach N/S ddd (WGS-84) |

Długość geograficzna | LO | Dane dotyczące pozycji statku – pozycja w stopniach i minutach E/W DDD.ddd (WGS-84) |

Kurs | CO | Kurs statku w 360° skali |

Prędkość | SP | Prędkość statku w dziesiętnych węzła |

Data | DA | Dane dotyczące pozycji statku – data zapisu pozycji UTC (RRRRMMDD) |

Godzina | TI | Dane dotyczące pozycji statku – godzina zapisu pozycji UTC (HHMM) |

Koniec zapisu | ER | Dane dotyczące systemu – wskazują koniec zapisu |

Zestaw znaków: ISO 8859.1

Każda transmisja danych posiada następującą strukturę:

- podwójny ukośnik (//) i kod oznaczają początek przesyłania,

- pojedynczy ukośnik (/) oznacza oddzielenie kodu od danych.

Dane fakultatywne powinny być wprowadzane między początkiem a końcem zapisu.

Format komunikatów dotyczących połowów i meldunków składanych przez statki rybackie

Meldunek „Wielkość połowu na wejściu do w.s.e.”

Meldunek „Wielkość połowu w czasie przeładunku”

Meldunek „Wielkość połowu na wyjściu z w.s.e.”

Dodatek 5

GRANICE WSE DEMOKRATYCZNEJ REPUBLIKI WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ

WSPÓŁRZĘDNE WSE

http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf

Dodatek 6

DANE TELEADRESOWE CMR DEMOKRATYCZNEJ REPUBLIKI WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ

Nazwa CMR:

Tel. SSN :

Faks SSN:

E-mail SSN:

Telefon DSPG:

Faks DSPG:

Adres X25 =

Deklaracja wejścia/wyjścia:

Dodatek 7

DANE TELEADRESOWE CMR PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ZAINTERESOWANYCH PROTOKOŁEM DO UMOWY O PARTNERSTWIE W SPRAWIE RYBOŁÓWSTWA POMIĘDZY UE A DEMOKRATYCZNĄ REPUBLIKĄ WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1. STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY

1.1. Tytuł wniosku/inicjatywy

1.2. Dziedzina(-y) polityki, których dotyczy wniosek/inicjatywa:

1.3. Charakter wniosku/inicjatywy

1.4. Cel/cele

1.5. Uzasadnienie wniosku/inicjatywy

1.6. Czas trwania działania i jego wpływu finansowego

1.7. Przewidywany(-e) tryb(y) zarządzania

2. ŚRODKI ZARZĄDZANIA

2.1. Zasady nadzoru i sprawozdawczości

2.2. System zarządzania i kontroli

2.3. Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom

3. SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY

3.1. Dział(-y) wieloletnich ram finansowych i pozycja(-e) wydatków w budżecie, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ

3.2. Szacunkowy wpływ na wydatki

3.2.1. Synteza szacunkowego wpływu na wydatki

3.2.2. Szacunkowy wpływ na środki operacyjne

3.2.3. Szacunkowy wpływ na środki administracyjne

3.2.4. Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi

3.2.5. Udział osób trzecich w finansowaniu

3.3. Szacunkowy wpływ finansowy na dochody

STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY

Tytuł wniosku/inicjatywy

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia nowego Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

Dziedzina(-y) polityki w strukturze ABM/ABB [9], których dotyczy wniosek/inicjatywa

11. – Gospodarka morska i rybołówstwo

11.03 - Rybołówstwo międzynarodowe i prawo morza

Charakter wniosku/inicjatywy

( Wniosek/inicjatywa dotyczy nowego działania

( Wniosek/inicjatywa dotyczy nowego działania będącego następstwem projektu pilotażowego/działania przygotowawczego[10]

X Wniosek/inicjatywa wiąże się z przedłużeniem bieżącego działania

( Wniosek/inicjatywa dotyczy działania, które zostało przekształcone pod kątem nowego działania

Cele

Wieloletni(e) cel(e) strategiczny(-e) Komisji wskazany(-e) we wniosku/inicjatywie

W ramach swoich wyłącznych kompetencji w zakresie negocjowania dwustronnych umów w sprawie połowów Komisja negocjuje, zawiera i wykonuje umowy o partnerstwie w sprawie połowów, zapewniając dialog polityczny pomiędzy partnerami w dziedzinie polityki rybołówstwa w zainteresowanych państwach trzecich.

Negocjowanie i zawieranie umów w sprawie połowów z państwami trzecimi ma głownie na celu utrzymanie i zabezpieczenie działalności połowowej floty Unii Europejskiej, w tym floty dalekomorskiej, rozwijanie stosunków partnerskich służących wzmocnieniu zrównoważonego wykorzystania zasobów rybnych na wodach nienależących do UE, przy jednoczesnym uwzględnieniu problemów środowiskowych, społecznych i gospodarczych.

Umowy o partnerstwie w sprawie połowów zapewniają również spójność z zasadami wspólnej polityki rybołówstwa oraz ze zobowiązaniami wpisanymi w inne polityki europejskie (zrównoważone wykorzystanie zasobów państw trzecich, walka z nielegalnymi, nieraportowanymi i nieuregulowanymi połowami, integracja krajów partnerskich z gospodarką globalną, jak również lepsze zarządzanie łowiskami na poziomie politycznym i finansowym).

Cel(e) szczegółowy(-e) i działanie(-a) ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa

Cel szczegółowy nr 1[11]

Wkład w zrównoważone połowy na wodach znajdujących się poza Unią, utrzymanie obecności europejskiej na oddalonych łowiskach i ochrona interesów europejskiego rybołówstwa i konsumentów, poprzez negocjowanie i zawieranie umów o partnerstwie w sprawie połowów z państwami nadbrzeżnymi (państwami trzecimi) oraz zgodnie z polityką europejską w innych dziedzinach.

W przypadku nowego protokołu z Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej poziom połowów dla floty poławiającej tuńczyka został ustalony jako pojemność referencyjna w wysokości 7000 ton rocznie. Koszt jednostkowy ustalono na kwotę 100 EUR/t, z czego 65 EUR/t z budżetu UE a 35 EUR/t pokrywane przez operatorów.

Działanie(-a) ABM/ABB, którego(-ych) dotyczy wniosek/inicjatywa

Gospodarka morska i rybołówstwo, rybołówstwo międzynarodowe, prawo morza, międzynarodowe umowy w sprawie połowów (pozycja w budżecie 11.0301)

Oczekiwany(-e) wynik(i) i wpływ

Należy wskazać, jakie efekty przyniesie wniosek/inicjatywa beneficjentom/grupie docelowej.

1. Zawarcie protokołu pomiędzy UE a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej przyczynia się do utrzymania w latach 2011-2013 uprawnień do połowów dla statków europejskich na wodach państw trzecich na dotychczasowym poziomie, w szczególności jeśli chodzi o flotę poławiającą tuńczyka. Protokół ten przyczynia się do zachowania ciągłości, jeśli chodzi o obszary połowowe objęte umowami dotyczącymi Zatoki Gwinejskiej.

2. Protokół przyczynia się również do lepszego zarządzania zasobami rybnymi i do ich ochrony, dzięki wsparciu finansowemu (wsparcie sektorowe) na rzecz realizacji planów rocznych i wieloletnich, przyjętych na poziomie krajowym przez państwo partnerskie.

Wskaźniki wyników i wpływu

Należy określić wskaźniki, które umożliwią monitorowanie realizacji wniosku/inicjatywy.

W celu monitorowania realizacji umowy w kontekście ABM stosowane będą następujące wskaźniki:

- monitorowanie stopnia wykorzystania rocznych uprawnień do połowów (odsetek upoważnień do połowów wykorzystanych w skali rocznej w porównaniu z możliwościami, jakie stwarza protokół);

- gromadzenie i analiza danych dotyczących połowów oraz wartości handlowej umowy (ilość złowionych zasobów w tonach oraz jej roczne wahania w stosunku do pojemności referencyjnej ustanowionej w protokole);

Na poziomie zagregowania z innymi umowami o partnerstwie w sprawie połowów zawartymi przez Unię z państwami trzecimi, następujące wskaźniki mogą być wykorzystane w ramach analizy wieloletniej:

- wkład w zatrudnienie i wartość dodaną w UE;

- wkład w stabilizację rynku unijnego;

Ponadto w ramach dialogu partnerskiego proponuje się stosować również następujący wskaźnik monitorowania:

- liczba spotkań technicznych i posiedzeń wspólnego komitetu.

Uzasadnienie wniosku/inicjatywy

Potrzeba(-y), która(-e) ma(-ją) zostać zaspokojona(-e) w perspektywie krótko- lub długoterminowej

Protokół do umowy w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej na lata 2006-2010 wygasł w dniu 31 maja 2010 r. Nowy protokół powinien objąć lata 2011-2013, pod warunkiem że procedura przyjęcia decyzji Rady w sprawie tymczasowego stosowania protokołu, rozpoczęta równocześnie z niniejszą procedurą, zostanie zakończona w jak najkrótszym terminie.

Nowy protokół stworzy ramy dla działalności połowowej floty europejskiej, w szczególności zaś pozwoli armatorom uzyskać upoważnienia do połowów w wyłącznej strefie ekonomicznej Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej począwszy od 2011 r.

Ponadto głównym celem nowego protokołu jest wzmocnienie współpracy między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w celu rozwoju zrównoważonej polityki rybołówstwa oraz odpowiedzialnej eksploatacji zasobów rybnych na obszarze połowowym Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

Głównymi elementami nowego protokołu są:

- Uprawnienia do połowów: przy założeniu rocznej pojemności referencyjnej na poziomie 7000 ton, upoważnienie do dokonywania połowów otrzyma 28 sejnerów tuńczykowych i 12 taklowców powierzchniowych. Rozdział uprawnień pomiędzy zainteresowane państwa członkowskie jest przedmiotem oddzielnego wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady.

- Roczna rekompensata finansowa: 682 500 EUR

- Zaliczki i opłaty obowiązujące armatorów[12]: 35 EUR za tonę tuńczyka złowionego na obszarze połowowym Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Wysokość rocznych zaliczek została ustalona na kwotę 6 625 EUR za każdy sejner tuńczykowy i 2 275 EUR za każdy taklowiec.

Wartość dodana z tytułu zaangażowania Unii Europejskiej

W przypadku nowego protokołu brak działania UE doprowadziłby do zawierania umów prywatnych, niegwarantujących zrównoważonego rybołówstwa. Unia Europejska oczekuje również, że dzięki temu protokołowi Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej będzie kontynuować dobrze funkcjonującą współpracę z UE na forach regionalnych takich jak Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT).

Środki przewidziane w protokole umożliwią ponadto Demokratycznej Republice Wysp Świętego Tomasza i Książęcej dalszy rozwój planowania strategicznego w zakresie wdrażania polityki rybołówstwa oraz wzmocnienie walki z połowami NNN, w szczególności dzięki udoskonaleniu struktury monitorowania i kontroli działalności połowowej w w.s.e. Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

Umowa w sprawie połowów stwarza poza tym miejsca pracy zarówno dla marynarzy z UE, jak i państw trzecich. Umowa w sprawie połowów zapewnia znaczną część środków przeznaczonych na sektorową politykę rybołówstwa tego państwa archipelagowego. Dzięki tej umowie wzmocnione zostaną również działania związane z monitorowaniem, kontrolą i nadzorem.

Główne wnioski wyciągnięte z podobnych działań

Aby umożliwić rozpoczęcie negocjacji w sprawie nowego protokołu, w maju 2010 r. przeprowadzono i zakończono szczegółową ocenę protokołu obowiązującego w latach 2006-2010, z udziałem konsorcjum niezależnych ekspertów.

W wyniku oceny ex-ante zidentyfikowano szereg kwestii leżących w interesie UE.

- Odpowiadając na potrzeby flot europejskich, umowa w sprawie połowów zawarta z Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej przyczynia się do utrzymania rentowności unijnego sektora tuńczyka na Oceanie Atlantyckim.

- Protokół do umowy ma szanse przyczynić się do umocnienia rentowności europejskiego przemysłu poprzez zapewnienie unijnym statkom i odnośnym sektorom UE stabilnych ram prawnych i przewidywalności w perspektywie średniookresowej.

Jeżeli chodzi o kwestie leżące w interesie Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w kontekście protokołu, wnioski z oceny są następujące:

- Umowa w sprawie połowów przyczynia się do wzmocnienia potencjału instytucjonalnego sektora gospodarki rybnej poprzez poprawę w zakresie działalności badawczej oraz działań związanych z monitorowaniem, kontrolą i nadzorem, jak również poprawę w zakresie działań szkoleniowych i podnoszenie rentowności sektora tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego.

- Umowa w sprawie połowów ma również istotne znaczenie dla stabilności budżetowej i politycznej kraju.

Poza bezpośrednią wartością handlową, jaką połowy przedstawiają dla odnośnych statków, umowa przynosi następujące wyraźne korzyści:

- gwarancje zatrudnienia na statkach rybackich,

- efekt mnożnikowy przekładający się na miejsca pracy w porcie, na giełdach rybnych, w fabrykach przetwórczych, stoczniach, przedsiębiorstwach usługowych itp.,

- zaistnienie takich możliwości zatrudnienia w regionach, w których nie ma żadnych innych możliwości pracy,

- wkład w zaopatrzenie UE w ryby.

W sprawozdaniu z oceny[13] stwierdza się, że umowa będzie korzystna dla obecności sejnerów tuńczykowych, ale będzie miała tylko nieznaczny wpływ na obecność taklowców. Wkład umowy w zabezpieczenie działalności floty UE okazał się znaczący w przypadku segmentu połowów tuńczyka, mimo faktu, że połowów tych można dokonywać tylko przez kilka miesięcy w roku.

W nowej umowie uwzględniono te zalecenia, potwierdzając przyznawanie upoważnień do połowów wyłącznie w kategorii połowów tuńczyka. Ponadto, porównując z poprzednim protokołem, uprawnienia do połowów dla segmentu taklowców zmniejszono z 18 do 12, uwzględniając historycznie ustalony stopień wykorzystania uprawnień do połowów zaobserwowany w ostatnich latach dla tej kategorii. Poza tym uzyskanie nieco większej liczby licencji dostępnych dla kategorii sejnerów ma za zadanie zrównoważyć zaobserwowane ostatnio przeniesienie się na Ocean Atlantycki operatorów działających poprzednio na Oceanie Indyjskim, co spowodowane było występującym tam zjawiskiem piractwa.

Obniżenie pojemności referencyjnej (z 8500 do 7000 ton rocznie) okazało się również niezbędne, aby lepiej odpowiedzieć na zarysowujące się w ostatnich latach tendencje. Niemniej jednak, uwzględniając potrzeby sektora rybołówstwa Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, kwota przeznaczona na wsparcie sektorowe jest większa niż w poprzednim protokole.

Ogólnie rekompensata finansowa wzrosła o 19 500 EUR (+ 2.94 %) w stosunku do poprzedniego protokołu (2006-2010).

Spójność z ewentualnymi innymi instrumentami finansowymi oraz możliwa synergia

Środki wypłacone z tytułu umów o partnerstwie w sprawie połowów stanowią przychód o charakterze zamiennym w budżecie partnerskich państw trzecich. Niemniej jednak przeznaczenie części tych funduszy na realizację działań w ramach polityki sektorowej kraju stanowi warunek zawarcia i wykonania umów o partnerstwie w sprawie połowów. Te zasoby finansowe są kompatybilne z innymi źródłami finansowania, pochodzącymi od innych międzynarodowych podmiotów finansujących realizację projektów lub programów w sektorze rybołówstwa na poziomie krajowym. Inne działania, które mogłyby być finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju, byłyby również kompatybilne z działaniami określonymi w ramach rocznego i wieloletniego planowania polityki sektorowej kraju: W takim przypadku roczne wyniki realizacji, o której mowa w pkt 2.1 poniżej, będą przedmiotem analizy ogólnej.

Czas trwania działania i jego wpływu finansowego

X Wniosek/inicjatywa o określonym czasie trwania.

X Wniosek/inicjatywa obowiązujący na okres trzech lat począwszy od daty przyjęcia decyzji Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

X Czas trwania wpływu finansowego od 2011 r. do 2013 r.

( Wniosek/inicjatywa o nieokreślonym czasie trwania

- Wprowadzenie w życie z okresem rozruchu od [RRRR] r. do [RRRR] r.,

- po którym następuje faza operacyjna.

Przewidywany(-e) tryb(y) zarządzania[14]

x Bezpośrednie zarządzanie scentralizowane przez Komisję

( Pośrednie zarządzanie scentralizowane poprzez przekazanie zadań wykonawczych:

- ( agencjom wykonawczym

- ( organom utworzonym przez Wspólnoty[15]

- ( krajowym organom publicznym/organom mającym obowiązek świadczenia usługi publicznej

- ( osobom odpowiedzialnym za wykonanie określonych działań na mocy tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej, określonym we właściwym prawnym akcie podstawowym w rozumieniu art. 49 rozporządzenia finansowego

( Zarządzanie dzielone z państwami członkowskimi

( Zarządzanie zdecentralizowane z państwami trzecimi

( Zarządzanie wspólne z organizacjami międzynarodowymi (należy wyszczególnić)

W przypadku wskazania więcej niż jednego trybu, należy podać dodatkowe informacje w części „Uwagi”.

Uwagi

[…]

ŚRODKI ZARZĄDZANIA

Zasady nadzoru i sprawozdawczości

Należy określić częstotliwość i warunki.

Komisja (DG MARE we współpracy z Delegaturą Unii Europejskiej w Gabonie właściwą również dla Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej) zapewnia regularne monitorowanie realizacji tego protokołu, w szczególności jeśli chodzi o jego stosowanie przez podmioty oraz o dane dotyczące połowów.

Ponadto umowa o partnerstwie w sprawie połowów przewiduje co najmniej raz do roku posiedzenie wspólnego komitetu, podczas którego Komisja i zainteresowane państwa członkowskie spotykają się z państwami trzecimi w celu omówienia wykonania umowy i jej protokołu.

Jeśli chodzi o realizację wsparcia sektorowego, w protokole przewidziano coroczne spotkanie Stron w celu dokonania oceny wyników realizacji wieloletniego programu sektorowego. Protokół przewiduje możliwość dostosowania rekompensaty finansowej przeznaczonej na wsparcie sektorowe, jeżeli ocena ta wskazywałaby na niezadowalającą realizację finansowanych celów.

System zarządzania i kontroli

Zidentyfikowane ryzyko

Wprowadzeniu w życie protokołu w sprawie połowów towarzyszy z pewnością pewne ryzyko, które może przejawić się tym, że: kwoty przeznaczone na finansowanie sektorowej polityki rybołówstwa nie zostaną przyznane zgodnie z przeznaczeniem (zaniżone programowanie).

Przewidywane metody kontroli

Aby uniknąć ryzyka, o którym mowa w poprzednim punkcie, przewiduje się intensywny dialog w sprawie planowania i wprowadzania polityki sektorowej. Wspólna analiza wyników, o której mowa w pkt 2.1, stanowi również element tych środków kontroli.

Ponadto protokół przewiduje specjalne klauzule dotyczące jego zawieszenia, pod pewnymi warunkami i w pewnych, określonych okolicznościach.

Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom

Określić istniejące lub przewidywane środki zapobiegania i ochrony.

Za wykorzystanie rekompensaty finansowej przekazanej przez UE w ramach umowy odpowiedzialne jest jedynie dane suwerenne państwo trzecie. Komisja zobowiązuje się jednak do podjęcia starań na rzecz ustanowienia stałego dialogu politycznego i współpracy celem udoskonalenia zarządzania umową i zwiększenia wkładu UE w zrównoważone zarządzanie zasobami. We wszystkich przypadkach każda płatność dokonana ze strony Komisji w ramach umowy w sprawie połowów podlega zwykłym zasadom i procedurom budżetowym i finansowym Komisji. Pozwala to w szczególności na całkowitą identyfikację rachunków bankowych państwa trzeciego, na które przelewane są kwoty stanowiące rekompensatę finansową. W przypadku przedmiotowego protokołu art. 2 ust. 8 stanowi, że cała kwota rekompensaty finansowej musi być wpłacana na rachunek Skarbu Państwa otwarty w Banque Centrale de São Tomé e Príncipe (Banku Centralnym Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej).

SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY

Dział(y) wieloletnich ram finansowych i pozycja(pozycje) wydatków w budżecie, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ

- Istniejące pozycje w budżecie

Według działów wieloletnich ram finansowych i pozycji w budżecie

Dział wieloletnich ram finansowych | Pozycja w budżecie | Rodzaj wydatków | Wkład |

Numer [treść......................................................................] | ZRÓŻNICOWANE /NIEZRÓŻNICOWANE[16] | państw EFTA[17] | krajów kandydujących[18] | państw trzecich | w rozumieniu art. 18 ust. 1 lit. aa) rozporządzenia finansowego |

2 | 11.0301 Międzynarodowe umowy w dziedzinie rybołówstwa | ZRÓŻNICOWANE | NIE | NIE | NIE | NIE |

- Nowe pozycje w budżecie, o których utworzenie się wnioskuje

(Nie dotyczy)

Według działów wieloletnich ram finansowych i pozycji w budżecie

Dział wieloletnich ram finansowych | Pozycja w budżecie | Rodzaj wydatków | Wkład |

Numer [treść......................................................................] | ZRÓŻNICOWANE /NIEZRÓŻNICOWANE | państw EFTA | krajów kandydujących | państw trzecich | w rozumieniu art. 18 ust. 1 lit. aa) rozporządzenia finansowego |

[…] | [XX.YY.YY.YY] […] | […] | TAK/ NIE | TAK/ NIE | TAK/ NIE | TAK/ NIE |

Szacunkowy wpływ na wydatki

Synteza szacunkowego wpływu na wydatki

w mln EUR (do 4 miejsc po przecinku)

Dział wieloletnich ram finansowych: | 2 | Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona |

w mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)

( Stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia (stanowiska urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony) |

XX 01 01 01 (w centrali i w biurach przedstawicielstw Komisji ) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0 |

XX 01 01 02 (w delegaturach) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |

XX 01 05 01 (pośrednie badania naukowe) | 0 | 0 | 0 | 0 |

10 01 05 01 (bezpośrednie badania naukowe) | 0 | 0 | 0 | 0 |

( Personel zewnętrzny (w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)[28] |

XX 01 02 01 (AC, END, INT z globalnej koperty finansowej) | 0 | 0 | 0 | 0 |

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT i JED w delegaturach) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 |

10 01 05 02 (AC, END, INT - bezpośrednie badania naukowe) |

Inna pozycja w budżecie (określić) |

OGÓŁEM | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 |

- XX oznacza odpowiednią dziedzinę polityki lub odpowiedni tytuł w budżecie

Potrzeby w zakresie zasobów ludzkich zostaną pokryte z zasobów DG już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych w ramach dyrekcji generalnej, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej dyrekcji generalnej w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.

Obliczenie szacunkowe HR:

Urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony | 1 desk officer DG MARE + CdU/ CdU adj + sekretariat: szacowane razem na 0,3 etatu rocznie 1 CdD, 1 urzędnik w delegaturze - szacowane razem na 0,1 etatu rocznie Obliczenie kosztów: (0,3 +0,1) etatu/rok x 122 000 EUR/rok = 48 800 EUR |

Personel zewnętrzny | 1 AC w delegaturze (Gabon) odpowiedzialny za monitorowanie upoważnień do połowów przekazywanych/wydawanych przez organy Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej Obliczenie kosztów: 0,2 etatu/rok x 64 000 EUR/rok = 12 800 EUR |

Obliczenie ogółem HR rocznie: 48 800 EUR + 12 800 EUR = 61 600 EUR => 0,062 Meur

Opis zadań do wykonania:

- Wspomaganie negocjatora w przygotowaniu negocjacji i zawarciu umów w sprawie połowów:

- uczestnictwo w negocjacjach z państwami trzecimi w celu zawarcia umów w sprawie połowów;

- przygotowywanie projektów sprawozdań z oceny i negocjacyjnych uwag strategicznych dla komisarza;

- przedstawianie i obrona pozycji Komisji w Grupie Roboczej Rady ds. Zewnętrznej Polityki Rybołówstwa;

- dążenie do kompromisu z państwami członkowskimi wymienionymi w tekście końcowym umowy.

- Kontrolowanie realizacji umów:

- codzienne monitorowanie umów w sprawie połowów;

- przygotowanie i kontrola zobowiązań i płatności wkładu finansowego i ewentualnych dodatkowych wkładów specjalnych;

- systematyczne sprawozdania z realizacji umów;

- ocena umów: aspekty naukowe i techniczne;

- przygotowywanie projektów wniosków dotyczących rozporządzenia i decyzji Rady oraz opracowanie treści umowy;

- uruchomienie i monitorowanie procedur przyjęcia.

- Pomoc techniczna:

- przygotowanie stanowiska Komisji na potrzeby wspólnego komitetu.

- Stosunki międzyinstytucjonalne:

- reprezentowanie Komisji przed Radą i Parlamentem Europejskim oraz państwami członkowskimi w czasie prowadzonych negocjacji;

- przygotowywanie odpowiedzi na zapytania ustne i pisemne Parlamentu Europejskiego.

- Konsultacja i koordynacja międzydepartamentalna:

- łączność z innymi dyrekcjami generalnymi w kwestiach dotyczących negocjacji i monitorowania umów;

- organizowanie konsultacji międzydepartamentalnych i uczestniczenie w nich.

- Ocena:

- uczestniczenie w aktualizacji oceny skutków;

- analizowanie osiągniętych celów i wskaźników oceny.

Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi

- X Wniosek/inicjatywa jest zgodny(-a) z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi.

- ( Wniosek/inicjatywa wymaga przeprogramowania odpowiedniego działu w wieloletnich ramach finansowych.

Należy wyjaśnić, na czym ma polegać przeprogramowanie, określając pozycje w budżecie, których ma ono dotyczyć, oraz podając odpowiednie kwoty.

[…]

- ( Wniosek/inicjatywa wymaga zastosowania instrumentu elastyczności lub zmiany wieloletnich ram finansowych[31]

Należy wyjaśnić, który wariant jest konieczny, określając pozycje w budżecie, których ma on dotyczyć, oraz podając odpowiednie kwoty.

[…]

Udział osób trzecich w finansowaniu

- X Wniosek/inicjatywa nie przewiduje współfinansowania ze strony osób trzecich

- Wniosek/inicjatywa przewiduje współfinansowanie szacowane zgodnie z poniższym:

Środki w mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)

Rok N | Rok N+1 | Rok N+2 | Rok N+3 | wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (zob. pkt 1.6) | Ogółem |

Rok N | Rok N+1 | Rok N+2 | Rok N+3 | …wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6) |

Artykuł … | | | | | | | | | |W przypadku wpływu na dochody różne, należy wskazać pozycję(-e) wydatków w budżecie, którą(-e) ten wpływ obejmie.

[…]

Należy określić metodę obliczania wpływu na dochody.

[…]

[1] Decyzja nr 8627/10 z dnia 21 kwietnia 2010 r.

[2] Dz.U. L 205 z 7 sierpnia 2007, s. 59.

[3] Dz.U. C […] z […], s. […].

[4] Dz.U. C […] z […], s. […].

[5] Dz.U. L 205 z 7 sierpnia 2007, s. 35.

[6] Teksty protokołu i decyzji zostały opublikowane w Dz.U.

[7] Data wejścia w życie protokołu zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

[8] Dz.U. L 286, z 29 października 2008, s. 33.

[9] ABM: Activity Based Management: zarządzanie kosztami działań - ABB: Activity Based Budgeting: budżet zadaniowy.

[10] O którym mowa w art. 49 ust. 6 lit. a) lub b) rozporządzenia finansowego.

[11] p.m. : W „budżecie zadaniowym” na 2010 r. chodzi o cel szczegółowy nr 2; por. ref. http://www.cc.cec/budg/bud/proc/adopt/_doc/_pdf/2010/apb2010-working-documents-part1-11-mare.pdf

[12] Zaliczki i opłaty obowiązujące armatorów nie mają wpływu finansowego na budżet Wspólnoty.

[13] Studium oceny ex-post protokołu 2006-2010 i ex-ante przyszłego protokołu.

[14] Wyjaśnienia dotyczące trybów zarządzania oraz odniesienia do rozporządzenia finansowego znajdują się na następującej stronie: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[15] O którym mowa w art. 185 rozporządzenia finansowego.

[16] Środki zróżnicowane/ środki niezróżnicowane

[17] EFTA: Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

[18] Kraje kandydujące oraz, w stosownych przypadkach, potencjalne kraje kandydujące Bałkanów Zachodnich.

[19] Rok N jest rokiem, w którym rozpoczyna się wprowadzanie w życie wniosku/inicjatywy.

[20] Wsparcie techniczne lub administracyjne oraz wydatki na wsparcie w zakresie wprowadzania w życie programów lub działań UE (dawne pozycje „BA”), pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe.

[21] Rekompensata finansowa obejmuje: a) 455000 EUR rocznie stanowiące równoważność pojemności referencyjnej 7000 rocznie oraz b) 227500 EUR rocznie odpowiadającym wsparciu na rozwój sektorowej polityki rybołówstwa Demokratycznej Republiki Wysp Tomasza i Książęcej. W razie przekroczenia rocznej wielkości połowów wynoszącej 7000 ton, wysokość rocznej rekompensaty finansowej zwiększy się o 65 EUR za każdą dodatkową złowioną tonę. Jednakże całkowita roczna kwota wypłacana przez UE nie może przekroczyć sumy 910000 EUR rocznie (por. art. 2 ust. 5 protokołu).

[22] Szacunkowe koszty związane z misjami związanymi z monitorowaniem na miejscu

[23] Rok N jest rokiem, w którym rozpoczyna się wprowadzanie w życie wniosku/inicjatywy.

[24] Realizacje odnoszą się do dostarczonych produktów i usług (np. liczba sfinansowanych wymian studentów, liczba kilometrów zbudowanych dróg itp.).

[25] Zgodnie z opisem w punkcie 1.4.2. „Cel (cele) szczegółowy (-e)...”

[26] Rok N jest rokiem, w którym rozpoczyna się wprowadzanie w życie wniosku/inicjatywy.

[27] Wsparcie techniczne lub administracyjne oraz wydatki na wsparcie w zakresie wprowadzania w życie programów lub działań UE (dawne pozycje „BA”), pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe.

[28] AC= pracownik kontraktowy; AL= członek personelu miejscowego; END= oddelegowany ekspert krajowy; INT= pracownik tymczasowy; JED= młodszy oddelegowany ekspert

[29] Poniżej pułapu na personel zewnętrzny ze środków operacyjnych (dawne pozycje „BA”)

[30] Przede wszystkim fundusze strukturalne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejski Fundusz Rybacki

[31] Zob. pkt 19 i 24 porozumienia międzyinstytucjonalnego.

[32] W przypadku tradycyjnych zasobów własnych (opłaty celne, opłaty wyrównawcze od cukru) należy wskazać kwoty netto, tzn. kwoty brutto po odliczeniu 25 % na poczet kosztów poboru.