52010DC0724

/* COM/2010/0724 końcowy - COD 2009/0006*/ KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO na mocy art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczący stanowiska Rady w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych i etykietowania wyrobów włókienniczych


[pic] | KOMISJA EUROPEJSKA |

Bruksela, dnia 8.12.2010

KOM(2010) 724 wersja ostateczna

2009/0006 (COD)

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO na mocy art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczący

stanowiska Rady w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych i etykietowania wyrobów włókienniczych

2009/0006 (COD)

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO na mocy art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczący

stanowiska Rady w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych i etykietowania wyrobów włókienniczych

1. PRZEBIEG PROCEDURY

Data przekazania wniosku Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (dokument COM(2009) 31 wersja ostateczna – 2009/0006 COD): | 30 stycznia 2009 r. |

Data wydania opinii przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny: | 16 grudnia 2009 r. |

Data wydania opinii przez Parlament Europejski, pierwsze czytanie: | 18 maja 2010 r. |

Data przyjęcia stanowiska Rady: | 6 grudnia 2010 r. |

2. PRZEDMIOT WNIOSKU KOMISJI

Wniosek Komisji został przyjęty w kontekście inicjatywy dotyczącej lepszych uregulowań prawnych. Celem wniosku jest uproszczenie oraz poprawa obowiązujących ram prawnych dotyczących etykietowania wyrobów włókienniczych, aby zachęcić do opracowywania i wdrażania nowych włókien oraz wspierania innowacyjności w przemyśle włókienniczym i odzieżowym. Aby osiągnąć ten ogólny cel, wniosek zmierza do:

- usprawnienia procesu legislacyjnego w celu dostosowania prawodawstwa do postępu technicznego w drodze przekształcenia trzech obowiązujących dyrektyw w jedno rozporządzenie, co pozwoliłoby uniknąć transpozycji aktualizacji o charakterze czysto technicznym;

- skrócenia okresu między złożeniem wniosku a przyjęciem nazwy nowego włókna.

3. UWAGI DOTYCZąCE STANOWISKA RADY

3.1 Ogólne uwagi dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

Rada z zadowoleniem przyjęła wniosek Komisji zmierzający do uproszczenia obowiązującego prawodawstwa w zakresie nazewnictwa włókien tekstylnych i etykietowania wyrobów włókienniczych. Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu jest zgodne z pierwotnym wnioskiem; W stanowisku tym wprowadzono głównie dodatki i ulepszenia w celu uściślenia zakresu, poprawienia struktury, wprowadzenia jaśniejszych definicji oraz dostosowania tekstu do najnowszych zmian prawnych i instytucjonalnych.

Komisja z zadowoleniem przyjmuje zakończenie pierwszego czytania przez Radę. Mając na względzie zalety uproszczonych ram prawnych dla zainteresowanych stron i krajowych administracji, w celu zwiększenia innowacyjności sektora włókienniczego i odzieżowego należy niezwłocznie przyjąć nowe rozporządzenie.

3.2 Poprawki Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu

3.2.1. Poprawki Parlamentu Europejskiego włączone w całości, w części lub zasadniczo do stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu obejmuje zdecydowaną większość poprawek technicznych wprowadzonych również przez Parlament Europejski, aby uzgodnić tekst z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz nowymi ramami prawnymi w zakresie wprowadzania towarów do obrotu[1]. Ponadto w stanowisku tym proponuje się zmiany formalne w celu uściślenia niektórych przepisów, takich jak szczegóły operacyjne lub odpowiedzialność podmiotów gospodarczych.

Zawiera ono także poprawki techniczne, które umożliwiają dalsze uproszczenie, proponując przejście do systemu opartego na normach, w którym szczegółowy opis metod analizy ilościowej powinny zastąpić odniesienia do norm europejskich.

Po wejściu w życie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Rada wprowadziła niezbędne poprawki, aby zastąpić pierwotne przepisy dotyczące komitologii nowym zestawem przepisów wdrażających art. 290 Traktatu. Poprawki zaproponowane przez Parlament ograniczają okres przekazania uprawnień, tworząc klauzulę wygaśnięcia, natomiast Komisja popiera poprawki zaproponowane w stanowisku Rady, w których przewiduje się automatyczne odnawianie uprawnień przekazywanych Komisji.

Komisja popiera te poprawki techniczne.

3.2.2. Poprawki Parlamentu Europejskiego niewłączone do stanowiska Rady w pierwszym czytaniu.

Rada uważa, że rozszerzenie zakresu rozporządzenia nie jest zgodne z celem pierwotnego wniosku dotyczącym uproszczenia. Z tego powodu stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu nie zawiera żadnych poprawek zmierzających do wprowadzenia nowych przepisów dotyczących oznaczania pochodzenia lub wskazywania obecności części pochodzenia zwierzęcego. Rada wolałaby zbadać te kwestie w ramach monitorowania wyników, po przyjęciu rozporządzenia. Komisja popiera oznaczanie pochodzenia, co potwierdza przyjęcie w 2005 r. wniosku[2] w tej dziedzinie, mającego zastosowanie do wielu kategorii przywożonych towarów, łącznie z wyrobami włókienniczymi. Aby ułatwić porozumienie międzyinstytucjonalne Komisja może się wykazać elastycznością w tej kwestii.

Stanowisko Rady nie zawiera klauzuli przeglądowej, niemniej jednak Rada wyraziła poparcie dla wszechstronnej analizy wymogów dotyczących etykietowania wyrobów włókienniczych po przyjęciu rozporządzenia. Komisja będzie wspierać takie podejście.

W kwestii poprawek dotyczących konkretnych produktów – wyrobów wykonanych na zamówienie i zabawek tekstylnych. Komisja zgadza się ze stanowiskiem Rady, w którym zachowuje się obowiązujące przepisy.

Rada uznaje znaczenie pełnego opisu włókien obecnych w wyrobie włókienniczym, w swoim stanowisku zachowuje ona jednak obowiązujące ustawowe zobowiązania w tej dziedzinie.

W stanowisku Rady wyjaśnia się system językowy stosowany w rozporządzeniu. W odniesieniu do wprowadzania systemu symboli niezależnego od języka, Rada woli nie włączać na obecnym etapie nowych przepisów i zbadać taką możliwość w ramach przyszłego przeglądu etykietowania wyrobów włókienniczych; Komisja będzie wspierać takie podejście.

3.3 Nowe przepisy wprowadzone przez Radę

Rada dokonała przeglądu definicji technicznych oraz stosowania terminów „etykietowanie” i „oznakowanie” w całym tekście. W swoim stanowisku w pierwszym czytaniu Rada wyjaśnia również procedurę dotyczącą zezwoleń na większe wartości tolerancji produkcyjnej oraz dopracowuje szczegóły techniczne załączników do rozporządzenia.

Komisja popiera ogólny zakres tych poprawek.

4. PODSUMOWANIE

Rada stanowiła większością kwalifikowaną.

Komisja popiera główne założenia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu. Niemniej jednak Komisja zaproponowała już oznaczanie pochodzenia w 2005 r. w odniesieniu do wielu towarów łącznie z wyrobami włókienniczymi i rozwiązanie to można włączyć do przedmiotowego rozporządzenia. Biorąc pod uwagę ten cel oraz rozbieżności w poglądach współprawodawców dotyczące zakresu rozporządzenia, Komisja zobowiązuje się ułatwić negocjacje międzyinstytucjonalne, aby osiągnąć kompromis możliwy do zaakceptowania przez obydwu współprawodawców.

[1] Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 21-47, s. 82-128.

[2] COM(2005) 661 wersja ostateczna