52010PC0613

/* COM/2010/0613 końcowy */ Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Textiles, z Hiszpanii)


[pic] | KOMISJA EUROPEJSKA |

Bruksela, dnia 29.10.2010

KOM(2010) 613 wersja ostateczna

Wniosek

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Textiles, z Hiszpanii)

UZASADNIENIE

Przepisy pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[1] umożliwiają uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), w ramach rocznego limitu w wysokości 500 mln EUR, powyżej limitów właściwych działów ram finansowych.

Zasady mające zastosowanie do wkładów z EFG zostały określone w rozporządzeniu (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającym Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji[2].

Dnia 22 marca 2009 r. Hiszpania przedłożyła wniosek EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Textiles, dotyczący wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniami w 143 przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziale 13 według klasyfikacji NACE Rev. 2 (Produkcja wyrobów tekstylnych)[3] w regionie według klasyfikacji NUTS II Wspólnota Autonomiczna Walencji (ES52) w Hiszpanii.

Po dokładnym przeanalizowaniu wniosku Komisja uznała zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006, że warunki przekazania wkładu finansowego określone w tym rozporządzeniu zostały spełnione.

STRESZCZENIE WNIOSKU I ANALIZA

Główne dane: |

Nr referencyjny EFG: | EGF/2010/009 |

Państwo członkowskie: | Hiszpania |

Artykuł 2 | lit. b) |

Przedsiębiorstwa objęte wnioskiem: | 143 |

Region według klasyfikacji NUTS II: | Wspólnota Autonomiczna Walencji [ES52] |

Dział według klasyfikacji NACE Rev.2: | Dział 13 (Produkcja wyrobów tekstylnych) |

Okres odniesienia: | 13.4.2009 r. – 12.1.2010 r. |

Data rozpoczęcia świadczenia zindywidualizowanych usług: | 15/6/2010 |

Data złożenia wniosku: | 22/3/2010 |

Zwolnienia w okresie odniesienia: | 544 |

Zwolnieni pracownicy, którzy mają być objęci pomocą: | 350 |

Zindywidualizowane usługi: budżet w EUR | 3 028 409 |

Wydatki na wdrażanie EFG[4]: budżet w EUR | 140 000 |

% wydatków na wdrażanie EFG: | 4,42 |

Całkowity budżet w EUR: | 3 168 409 |

Wkład z EFG w EUR (65 %): | 2 059 466 |

1 . Wniosek przedstawiono Komisji w dniu 22 marca 2010 r.; został on uzupełniony o informacje dodatkowe do dnia 17 czerwca 2010 r.

2. Wniosek spełnia warunki wypłaty środków z EFG określone w art. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 oraz został złożony w terminie dziesięciu tygodni, o którym mowa w art. 5 tego rozporządzenia.

Związek między zwolnieniami pracowników a poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją lub światowym kryzysem finansowym i gospodarczym

3. Aby ustalić związek między zwolnieniami pracowników i głównymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją, Hiszpania wskazuje na fakt, powołując się na statystki EUROSTATU dotyczące handlu, że bilans handlowy UE w przypadku wyrobów włókienniczych pogorszył się znacznie w latach 2004-2008. W latach 2004-2008 odnotowano 13 % wzrost przywozu wyrobów włókienniczych do UE. W tym samym okresie wywóz tych wyrobów z UE do państw trzecich spadł o 0,5 %. W bilansie handlowym UE w przypadku wyrobów włókienniczych odnotowano nadwyżkę wynoszącą 927 milionów EUR w 2004 r., natomiast w 2008 r. wystąpił deficyt w wysokości 1 441 milionów EUR.

Wyroby włókiennicze mln EUR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | % wzrostu 2004/2008 |

Przywóz do UE | 17 610 | 18 074 | 19 868 | 20 930 | 19 885 | 13 |

Wywóz z UE | 18 537 | 18 482 | 19 220 | 19 392 | 18 444 | -0.5 |

Saldo | 927 | 408 | -649 | -1 537 | -1 441 |

4 . Skutki tego spadku popytu były również odczuwalne w Hiszpanii. W latach 2005-2008 bilans handlowy Hiszpanii w przypadku wyrobów włókienniczych, który już wtedy był ujemny, spadł o dalsze 15 %, z -609 mln EUR do -698 mln EUR.

Państwo członkowskie dodało, że kryzys jeszcze zaostrzył pogorszenie koniunktury.

Wykazanie liczby zwolnień oraz zgodności z kryteriami określonymi w art. 2 lit. b)

5. Hiszpania złożyła niniejszy wniosek zgodnie z kryteriami interwencji określonymi w art. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1927/2006, które nakładają wymóg co najmniej 500 zwolnień w okresie dziewięciu miesięcy w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w tym samym dziale według klasyfikacji NACE Rev. 2 w jednym regionie lub dwóch sąsiadujących regionach na poziomie NUTS II.

6. We wniosku wspomniano o 544 zwolnieniach w 143 przedsiębiorstwach prowadzących działalność w takim samym dziale według klasyfikacji NACE Rev. 2, zlokalizowanych w regionie NUTS II Wspólnota Autonomiczna Walencji i podczas dziewięciomiesięcznego okresu odniesienia od 13 kwietnia 2009 r. do 12 stycznia 2010 r. Ze wszystkich zwolnień, 247 zostało obliczone zgodnie z art. 2 akapit drugi tiret pierwsze rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. Kolejne 217 zwolnień obliczono zgodnie z tiret drugie a 80 zwolnień zgodnie z tiret trzecie tego samego akapitu.

Zwolnienia w każdym z przedsiębiorstw zostały obliczone zgodnie z jednym z trzech tiret art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. W przypadku siedmiu przedsiębiorstw[5] zwolnienia obliczono jednak na podstawie dwóch różnych tiret.

7. Komisja otrzymała informacje wymagane na mocy art. 2 ust. 2 akapit drugi tiret trzecie, czyli rzeczywistą liczbę dokonanych zwolnień (544).

Wyjaśnienie nieprzewidzianego charakteru zwolnień

8. Ostatnie lata były bardzo trudne dla przemysłu włókienniczego, który przeszedł intensywną restrukturyzację i modernizację w odpowiedzi na presję konkurencji powstałej w wyniku wygaśnięcia Porozumienia w sprawie tekstyliów i odzieży WTO, które zastąpiło wcześniejsze Porozumienie WTO dotyczące włókien wieloskładnikowych (MFA). Po znacznym spadku produkcji na początku obecnego dziesięciolecia (średnio -5 % rocznie), produkcja pokazała oznaki stabilizacji i przezwyciężenia kryzysu w 2006 r. W 2007 r. produkcja pozostała na tym samym poziomie co w 2006 r. W 2008 r., w wyniku kryzysu gospodarczego i finansowego, którego nie można było przewidzieć, produkcja wyrobów włókienniczych zaczęła spadać i w ostatnim kwartale tego roku tendencja spadkowa nasiliła się(-17 % w porównaniu z tym samym okresem w 2007 r.) i nadal pogarszała się w pierwszym kwartale 2009 r. (-24,5 % w porównaniu z tym samym okresem w 2008 r.). Wpływ kryzysu gospodarczego i finansowego odzwierciedla się również w niższym popycie ze strony niektórych rozwiniętych partnerów handlowych, takich jak USA czy Japonia (odpowiednio, -15 % i -7 % w wartości wywozu z UE w 2008 r. w porównaniu z rokiem poprzednim).

9. Tradycyjnie tendencję w europejskim sektorze włókienniczym łączy się z zachowaniami konsumpcyjnymi gospodarstw domowych. W wyniku kryzysu gospodarczego i finansowego popyt na produkty przemysłowe spadł, z powodu spadającego poziomu zaufania konsumentów i spadku ich siły nabywczej. Władze Hiszpanii twierdzą, że kryzys finansowy i gospodarczy, którego nie można było przewidzieć, doprowadził do nagłego załamania się światowej gospodarki i miał ogromny wpływ na wiele sektorów i że od 2008 r. sytuacja gospodarcza nie rozwijała się zgodnie z tendencjami z lat poprzednich.

Dane identyfikacyjne zwalniających przedsiębiorstw oraz pracownicy, których dotyczy pomoc

10. We wniosku wspomniano o 544 zwolnieniach (z których 350 ma być objęte pomocą) w następujących 143 przedsiębiorstwach:

Przedsiębiorstwa i liczba zwolnień |

ACABADOS BAÑERES, S.A. | 2 | M CASTELLO JOVER, S.L. | 1 |

ACABADOS MONLLOR, S.L. | 4 | MALLES FRANCES S.L. | 1 |

ACABADOS RODOLFO AZNAR S.L. | 2 | MANTEROL, S.A. | 12 |

ACOYSER, S.L. | 1 | MANUEL REVERT Y CIA, S.A. | 15 |

ADROGUER Y CASTRO, S.L. | 1 | MANUFACTURAS ARTESA, S.L. | 2 |

ALCOPEL 2003, S.L. | 1 | MANUFACTURAS GUILABERT, S.L. | 2 |

ALFOMBRAS AUTOMOCION, S.L. | 1 | MARCOS BELTRAN, S.L. | 1 |

ANA DE CASTRO Y CERVERA, S.A. | 10 | MARKET TEXTIL S.L. | 5 |

ANTECUIR, S.L. | 1 | MIGUEL ANGEL COMPANY SOLER | 3 |

ANTONIO PEREZ ADSUAR, S.A. | 2 | MIGUEL CARCELEN Y CIA S.L. | 1 |

ANUBIS 63, S.L. | 1 | MOLTO REIG, S.A. | 39 |

ANURDIFIL S.L. | 4 | MONLLOR HERMANOS, S.A. | 4 |

ARTESANOS EN REDES, S.L. | 1 | MOQUETAS ROLS, S.A. | 6 |

ATHOS FABRICS, S.L. | 1 | MUESTRARIOS HERMANOS CAÑADA S.L. | 1 |

BLANC TEXTIL, S.A. | 4 | MURKOC SERVICIOS S.L. | 2 |

BLASCO TEXTIL, S.A. | 6 | NACHATEX S.L. | 1 |

BORDADOS GRAMAR, S.L. | 1 | NONWOVENS IBERICA, S.L. | 2 |

BORDADOS GAMON, S.L. | 4 | NOVIAS PEPE BOTELLA, S.L. | 1 |

BORDADOS LAURA, S.L. | 3 | ORLIMAN, S.L. | 1 |

BORDADOS SERPIS S.L. | 2 | PADUANA XXI, S.L. | 2 |

BORDAMALLA, S.L. | 6 | PAÑERIA Y CONFECCIONES GARCIA MOLINA, S.L. | 1 |

BRAN`'S COLLECTIONS S.L. | 1 | PARASOLES GANDIA SAFOR, S.A. | 1 |

BREZO HILADOS S.L. | 1 | PEDRO A GUILLEM, S.L. | 1 |

CAÑETE, S.A. | 1 | PEIVOR S.L. | 22 |

CAR Y FINA, S.L, | 1 | PERGOA-TEX, S.L. | 1 |

CASA GRIM, S.L. | 1 | PRIMICIAS TECNICAS CARDI, S.L. | 2 |

CASUAL TEXTIL, S.A. | 4 | QUEROL,S.A. | 2 |

CATALA Y RONHER, S.A. | 28 | RANI BURHAN, S.L. | 1 |

CCM BOREAL 2007,S.L. | 1 | RASILAN, S.A. | 8 |

CIPRIANO MOLINA ALBERO, S.L. | 1 | REDES I JOMAR SL | 1 |

COLCHONES MIVIS, S.L. | 1 | REIG MARTI, S.A. | 41 |

COLORPRINT FASHION, S.L. | 2 | RIBERA FLEXIBLE DEL COLCHON, S.L. | 1 |

COLORTEX 1967, S.L. | 3 | RIPOLL TEJIDOS PARA LA DECORACION, S.L. | 1 |

COLORTEX, S.A. | 2 | ROBERTO PAYA, S.L. | 1 |

COMALCAR SL | 1 | ROTATEX, S.L. | 1 |

COMERCIAL TIFANYS, S.A. | 1 | RUEDA ARRIETE,SL | 1 |

COMERSAN, S.A. | 2 | SA RUBI INDUSTRIAL-TODOFIL | 2 |

CONFECCION DE MUESTRARIOS GANDIA, S.L. | 1 | SERVIURDID, S.L. | 1 |

CONFECCIONES ALBAIDA, S.L. | 11 | SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA LTA.T.ASDO. DISTRITO 11 | 5 |

CONFECCIONES BELMAY, S.L. | 2 | SONIBE SC | 1 |

CONFECCIONES ENSAYO TEXTIL, S.L. | 2 | TAPICERIAS, S.A. | 7 |

CONFECCIONES RIO SOT, S.L. | 8 | TAPIRELAX SA | 1 |

CORDISPLAY TECNOLOGIC, S.L. | 5 | TAPIZADOS NOVA LINEA, S.L. | 1 |

CREVILLENTE INDUSTRIAL, S.A. | 1 | TEDESVAN, S.A. | 1 |

CUERDAS Y REDES ILLAN & ESTAN, S.L. | 4 | TEJIDO DE SEDA CAMILO MIRALLES, S.L. | 2 |

DIMAS, S.A. | 44 | TEJIDOS DOBELTEX S.L. | 1 |

DISEDIS, S.L. | 1 | TEJIDOS REINA, S.A. | 2 |

DISEÑOS JUANMI, SL | 5 | TEJIDOS ROYO, S.L. | 17 |

DISEÑOS MEDI, S.L. | 1 | TEXTILES 9463 CALERO SL | 1 |

EDUARDO GÓMEZ PASTOR | 18 | TEXTILES ATHENEA, S.A. | 13 |

ENCOTOR, S.A. | 1 | TEXTILES BERBEL, S.L. | 1 |

ESTAMPADOS ELCHE SL | 2 | TEXTILES MONTCABRER, S.A. | 1 |

FABRICA DE TAPICERIA, S.L. | 5 | TEXTILS MORA, S.A.L. | 4 |

FINITEXTIL, S.L. | 5 | TEXTISOL, S.L. | 2 |

FLAT WOVEN, S.L. | 2 | TINTES BOLTA, S.A. | 4 |

FLEXOTEX, S.A. | 1 | TOALLAS LA BRUJA, S.A. | 1 |

FRANCES TEXTIL, S.L. | 1 | TRANSPORTES Y SERVICIOS MONLLOR, S.L. | 3 |

GINES CORTINAS, S.L. | 1 | TRAVEL-FIL,S.L. | 1 |

GLOBALTEX HOME, S.L. | 1 | TRENZADOS DAI SL | 1 |

GONZALO FERRI, S.A. | 2 | TRENZAFIL SL | 2 |

HICORRED, S.L. | 1 | TRITURADOS CORREAL, S.L. | 1 |

HIJOS DE ANTONIO FERRE, S.A. | 1 | TUTTO PICCOLO, S.A. | 1 |

HIJOS DE ROQUE MONLLOR, S.L. | 7 | UBESOL, S.L. | 1 |

HILATURAS CANALENSES SAL | 1 | UNITEX ALFOMBRAS 14, S.L. | 1 |

HILATURAS FERRE, S.A. | 1 | VANGUARDIA TEXTIL S.L. | 1 |

INCOR CORTE INDUSTRIAL DE TEJIDOS, S.L.U. | 1 | VIATEX, S.L. | 2 |

INDUSTRIAS TEXTILES COPATEX, S.L. | 4 | VICENTE BARCELO VAÑO, SL | 2 |

JOAQUIN MOLTO, S.A. | 1 | VICENTE SEMPERE, S.L. | 9 |

JOSE ANTONIO GARCIA BORNAY | 1 | WINTEX, S.A. | 3 |

JOSE ANTONIO REIG FERRANDIZ | 1 | YEBANE ESPAÑOLA, S.A. | 2 |

JOSE LUIS AVELLAN BLANES, S.L. | 1 | ZORQUESA, S.L. | 2 |

JOVERTEXT, S.A. | 3 |

Przedsiębiorstwa ogółem: 143 | Zwolnienia ogółem: 544 |

11 . Podział pracowników, którzy mają być objęci pomocą, przedstawia się następująco:

Kategoria | Liczba | Odsetek |

Mężczyźni | 216 | 61,7 |

Kobiety | 134 | 38,3 |

Obywatele UE | 346 | 98,9 |

Obywatele państw trzecich | 4 | 1,1 |

Osoby w wieku od 15 do 24 lat | 2 | 0,6 |

Osoby w wieku od 25 do 54 lat | 269 | 76,9 |

Osoby w wieku od 55 do 64 lat | 75 | 21,4 |

Osoby w wieku powyżej 64 lat | 4 | 1,1 |

12 . Czterech pracowników objętych pomocą to osoby niepełnosprawne.

13 . Pod względem kategorii zawodów podział przedstawia się następująco:

Kategoria | Liczba | Odsetek[6] |

Kierownicy | 6 | 1,6 |

Pracownicy techniczni | 33 | 9,5 |

Pracownicy biurowi | 37 | 10,6 |

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy | 56 | 16,1 |

Operatorzy maszyn | 182 | 52,1 |

Pracownicy przy pracach prostych | 26 | 7,3 |

Pozostali pracownicy | 10 | 2,7 |

14 . Pod względem poziomu wykształcenia[7] podział przedstawia się następująco:

Poziom wykształcenia | Liczba | Odsetek[8] |

Wykształcenie podstawowe (do końca kształcenia obowiązkowego) | 280 | 79,9 |

Wykształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym | 31 | 8,8 |

Wykształcenie wyższe | 30 | 8,6 |

Inne (edukacja pozaformalna) | 3 | 0,9 |

Osoby nieposiadające wykształcenia lub takie, które przedwcześnie zakończyły naukę szkolną | 6 | 1,7 |

15 . To samo ujęcie procentowe odzwierciedlone jest w całości 544 zwolnionych pracowników.

16. Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 Hiszpania potwierdziła, że polityka równości kobiet i mężczyzn oraz zapobiegania dyskryminacji była stosowana i nadal będzie stosowana na różnych etapach wdrażania EFG oraz w szczególności jego udostępniania.

Opis obszaru, którego to dotyczy, jego władz i zainteresowanych stron

17. Obszar, którego dotyczą zwolnienia, znajduje się w regionie Wspólnota Autonomiczna Walencji według klasyfikacji NUTS II i jest skoncentrowany w pięciu jednostkach administracyjnych comarca (odpowiadających w przybliżeniu powiatom) po obu stronach granicy miedzy prowincjami Alicante i Walencja według NUTS III.

18. Ze wszystkich przedsiębiorstw hiszpańskich 11,5 % znajduje się we Wspólnocie Autonomicznej Walencji. Sektor wytwórczy stanowi 26 % całkowitego zatrudnienia w tym regionie; sektor usługowy 60 %, budowlany 10 %, a sektor pierwotny 4 %. Model działalności gospodarczej we Wspólnocie Autonomicznej Walencji charakteryzuje się dużą obecnością małych i średnich przedsiębiorstw wyspecjalizowanych głównie w produkcji mebli, butów, ceramiki, zabawek i przemyśle włókienniczym. Przemysł ten skupiony jest w zagłębiach, wokół niewielkiej liczby gmin.

19. Główne zainteresowane podmioty to Generalitat Valenciana (autonomiczny rząd Wspólnoty Autonomicznej Walencji), zwłaszcza SERVEF (urząd pracy autonomicznego rządu), Consorcio del Pacto Territorial por el Empleo del Valle del Vinalopó (konsorcjum porozumienia na rzecz zatrudnienia w dolinie Vinalopó)[9], związki zawodowe: UGT-PV, CCOO-PV, MCA-UGT-PV oraz FECOMA-CCOO-PV[10], Konfederacja Organizacji Przedsiębiorców Wspólnoty Autonomicznej Walencji (CIERVAL) i Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu Włókienniczego Wspólnoty Autonomicznej Walencji (ATEVAL).

Spodziewany wpływ zwolnień na zatrudnienie lokalne, regionalne lub krajowe

20. Liczba zwolnień w sektorze włókienniczym we Wspólnocie Autonomicznej Walencji, która była względnie stabilna, a w okresie 2005-2007 spadła, wzrosła w latach 2008-2009 o 40,61 %. Zatrudnienie w tym sektorze stanowi 4,8 % całkowitego zatrudnienia w sektorze wytwórczym w regionie.

21. Wpływ zwolnień na poziomie lokalnym jest wysoki, z powodu skupienia sektora na niewielkich obszarach. Działalność przemysłu włókienniczego we Wspólnocie Autonomicznej Walencji (30 % zatrudnienia w sektorze włókienniczym Hiszpanii) znajduje się w rejonach przemysłowych, w których dominuje ten sektor. Siedem powiatów, i prawie wszystkich sąsiadujących ze sobą (Vall d'Albaida, L'Alcoia, El Comtat, La Costera, Alt Vinalopó, Baix Vinalopó i Baix Segura), stanowi 75,2 % zatrudnienia w przemyśle włókienniczym we Wspólnocie Autonomicznej Walencji.

22. W pięciu gminach[11] najbardziej dotkniętych zwolnieniami wynikającymi z kryzysu w sektorze włókienniczym zwolnienia objęte niniejszym wnioskiem stanowią 35,13 % wzrostu bezrobocia w sektorze wytwórczym w okresie odniesienia (kwiecień 2009 r. – styczeń 2010 r.).

23. Tradycyjnie główne sektory gospodarcze w Alicante (poziom NUTS III) to produkcja butów oraz skóra, marmur oraz przemysł włókienniczy. Przemysł obuwniczy i skórzany napotykał jednak w ostatnich latach na trudności, głównie spowodowane konkurencją butów lub innych wyrobów ze skóry z Azji. Przemysł związany z marmurem – uważany przez lata za bezpieczny sektor – również ucierpiał w wyniku ostatniego kryzysu gospodarczego i finansowego. W związku z tymi zwolnieniami w sektorze kamienia naturalnego we Wspólnocie Autonomicznej Walencji Hiszpania złożyła kolejny wniosek[12] w marcu 2010 r. o uruchomienie wkładu finansowego z EFG dla tych pracowników.

Skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane, z podziałem na szacunkowe koszty, w tym informacje dotyczące ich komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych

24. Wszystkie poniższe środki składają się na skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług mających na celu ponowną integrację pracowników na rynku pracy.

Działania przygotowawcze i doradztwo

- Spotkania informacyjne: pierwsze działanie skierowane jest do wszystkich 350 uczestników i obejmuje informacje o wymogach dotyczących umiejętności i szkolenia, o dostępnych programach szkoleniowych i systemach pomocy w przyuczaniu do zawodu, jak i o dodatkach i zachętach.

- Poradnictwo: działania te obejmują określenie profilu pracowników oraz przygotowanie i realizację indywidualnego wsparcia, w tym doradztwa, oraz działania następcze w tym zakresie. Proces doradztwa w ramach wdrażania środków z EFG zapewni odpowiednie dostosowanie pakietów.

Szkolenia

- Szkolenia podstawowe, przed uzyskaniem nowych umiejętności: uczestnicy wezmą udział w podstawowym szkoleniu w zakresie TIK, aktywnego poszukiwania pracy, kształtowania poczucia własnej wartości oraz podstawowych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

- Szkolenie w zakresie umiejętności zawodowych. osoby objęte tym środkiem przejdą szkolenie w zakresie aktualnie poszukiwanych umiejętności zawodowych. Szkolenie stacjonarne zakończy się płatnym stażem (320 EUR miesięcznie na uczestnika). Środkiem tym objęte zostanie około 24 % pracowników, których dotyczy pomoc.

- Szkolenie w zakresie ponoszenia kwalifikacji: uczestnicy przejdą szkolenie w zakresie jednego ze specjalnych szkoleń INEM (krajowych publicznych służb zatrudnienia). Szkolenie to będzie trwało krócej niż szkolenie w zakresie umiejętności zawodowych, jako że uczestnicy zostaną przeszkoleni jak wzmocnić lub podnieść już istniejące umiejętności. Uczestnicy będą mieli możliwość uzupełnienia szkolenia stacjonarnego okresem płatnego stażu, choć wzięcie w nim udziału nie jest obowiązkowe dla uczestników tego działania. Środkiem tym objęte zostanie około 24 % pracowników, których dotyczy pomoc.

- Szkolenie dla wykwalifikowanego personelu opiekuńczego: na obszarze dotkniętym zwolnieniami istnieje rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel opiekuńczy. Treść szkolenia zostanie przedyskutowana z pracownikami służb społecznych na poziomie lokalnym, aby lepiej uwzględnić oczekiwania i potrzeby miast. Szkolenie obejmie zarówno szkolenie teoretyczne, jak i zdobywanie kwalifikacji w trakcie pracy. To ostatnie będzie zorganizowane w małych grupach, by lepiej uwzględnić szkolenie praktyczne. Środkiem tym objęte zostanie około 10 % pracowników, których dotyczy pomoc.

- Szkolenie w zakresie rozwoju osobistego i wprowadzenie do przedsiębiorczości: te kursy szkoleniowe skierowane są do pracowników, których profil predestynuje ich na stanowiska kadry kierowniczej średniego szczebla lub przedsiębiorcze. Kursem objęte zostaną takie tematy jak wartości biznesowe i osobiste, skuteczne zarządzanie zmianą, marketing i innowacja jako strategia wzrostu, inteligencja emocjonalne itp. Dla tych pracowników, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą, oferowane są specyficzne kursy szkoleniowe, łączące regularne szkolenia (obejmujące takie elementy jak planowanie, przeprowadzanie ocen wykonalności, opracowywanie planów biznesowych itp.) z użyciem oprogramowania symulacyjnego, umożliwiającego uczestnikom symulowanie procesów decyzyjnych związanych z rozpoczęciem własnej działalności.

Promowanie przedsiębiorczości

- Doradztwo w zakresie projektów i inicjatyw: mające na celu opracowanie i stworzenie wiarygodnych projektów w zakresie przedsiębiorstwa lub samozatrudnienia oraz doradzanie w okresie ich realizacji. Mentorzy będą się również starali znaleźć możliwości samozatrudnienia w powiecie i poza nim, i proponować je uczestnikom tego działania.

- Pomoc przy zakładaniu własnego przedsiębiorstwa: działanie to ma na celu pomoc dla zwolnionych pracowników, którzy zamierzają otworzyć własną firmę. Obejmuje ono zindywidualizowane poradnictwo podczas całego procesu rozpoczynania działalności (opracowywanie pomysłu na działalność, analiza wykonalności, pomoc w opracowaniu planu biznesowego) oraz pomoc w zakresie wymogów administracyjnych.

- Pomoc logistyczna i finansowa: działanie to wiąże się z pozyskiwaniem środków i pomocą dotyczącą wymogów administracyjnych, aby z powodzeniem składać wnioski o zachęty do utworzenia własnego przedsiębiorstwa. Mentorzy będą również obserwować rozwój gospodarczy inicjatyw biznesowych, mając na celu przewidzenie przyszłych trudności oraz zaproponowanie rozwiązań.

Intensywna pomoc w poszukiwaniu pracy

- Intensywna pomoc w poszukiwaniu pracy: obejmie ona intensywne poszukiwanie zatrudnienia, w tym bierne i czynne poszukiwanie możliwości zatrudnienia na szczeblu lokalnym i regionalnym, zwłaszcza w powstającej działalności gospodarczej na rzecz samozatrudnienia oraz możliwości nowych specjalizacji w sektorze włókienniczym. Zostanie utworzona strona internetowa, na której zostaną udostępnione niektóre narzędzia on-line, które mogą pomóc pracownikom w indywidualnych poszukiwaniach pracy. Strona będzie się składała z trzech sekcji: informacje ogólne, działania szkoleniowe i sekcja zastrzeżona, obejmująca narzędzia internetowe, takie jak oprogramowanie symulacyjne dla rozpoczęcia działalności.

Środki zachęcające

- Środek motywujący do uczestnictwa: w ramach zachęty do udziału w środkach pracownicy otrzymają kwotę ryczałtową w wysokości 350 EUR na zrealizowanie zindywidualizowanego pakietu środków.

- Dodatek na rzecz mobilności: pracownicy objęci środkiem otrzymają do 500 EUR jako wkład do kosztów podróży. Z powodu braku odpowiednich środków transportu publicznego w miastach regionu uczestnicy będą musieli dojeżdżać we własnym zakresie od miasta zamieszkania do miasta, w którym odbywać się będą działania.

- Środki motywujące w zakresie zwolnień monitorowanych: dodatek do pensji w wysokości 350 EUR miesięcznie, przez maksimum siedem miesięcy, będzie wypłacany tym pracownikom, którzy podejmą zatrudnienia jako pracownicy lub samozatrudnieni.

- Pomoc w rozpoczęciu działalności: Pracownicy, którzy rozpoczną własną działalność, otrzymają do 3 000 EUR na pokrycie kosztów rozpoczęcia działalności.

25. Wydatki na wdrożenie EFG, zawarte we wniosku zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) 1927/2006, obejmują działania w zakresie zarządzania i działania kontrolne, a także dostarczanie i upowszechnianie informacji.

26. Zindywidualizowane usługi przedstawione przez władze hiszpańskie są aktywnymi środkami rynku pracy wchodzącymi w zakres kwalifikowalnych działań określonych w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. Władze Hiszpanii szacują łączne koszty tych usług na 3 028 409 EUR, a wydatki na wdrożenie EFG na 140 000 EUR (tj. 4,42 % łącznej kwoty). Hiszpania wnioskuje o przyznanie wkładu z EFG w łącznej wysokości 2 059 466 EUR (65 % łącznych kosztów).

Działania | Szacunkowa liczba pracowników objętych działaniem | Szacunkowy koszt na jednego pracownika objętego działaniem (w EUR) | Łączny koszt (EFG i współfinansowanie krajowe) (w EUR) |

Zindywidualizowane usługi (art. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1927/2006) |

1. Działania przygotowawcze i doradztwo 1.1 Spotkanie informacyjne (Servico de acogida) | 350 | 116 | 40 600 |

1.2. Poradnictwo (Servicio de orientación) | 350 | 574 | 200 900 |

2. Szkolenia 2.1. Szkolenie podstawowe (Cursos básicos) | 210 | 571 | 119 910 |

2.2 Szkolenie w zakresie umiejętności zawodowych (Formación e inserción laboral) | 84 | 5 085 | 427 140 |

2.3 Szkolenie w zakresie ponoszenia kwalifikacji (Formación para el empleo) | 84 | 3 208 | 269 472 |

2.4 Szkolenie dla wykwalifikowanego personelu opiekuńczego (Talleres sociales) | 36 | 2 292 | 82 512 |

2.5 Szkolenie w zakresie rozwoju osobistego i wprowadzenie do przedsiębiorczości (Formación en competencias transversales) | 95 | 1 895 | 180 025 |

2.6 Staż | 96 | 900 | 86 400 |

3. Promowanie przedsiębiorczości 3.1 Doradztwo w zakresie projektów i inicjatyw (Servicio de proyectos e iniciativas) | 100 | 1 760 | 176 000 |

3.2 Pomoc przy zakładaniu własnego przedsiębiorstwa (Servicio de asesoría al emprendedor) | 60 | 2 920 | 175 200 |

3.3 Pomoc logistyczna i finansowa (Servicio logístico y financiero) | 40 | 4 730 | 189 200 |

4. Intensywna pomoc w poszukiwaniu pracy (Servicio de apoyo a la inserción) | 350 | 1 273 | 445 550 |

5. Środki zachęcające 5.1. Środki motywujące do uczestnictwa (Incentivos a la participación) | 350 | 350 | 122 500 |

5.2. Dodatek na rzecz mobilności (Ayudas a la movilidad) | 100 | 500 | 50 000 |

5.3 Środki motywujące w zakresie zwolnień monitorowanych (Incentivos a la colocación) | 140 | 2 450 | 343 000 |

5.4 Pomoc w rozpoczęciu działalności (Ayudas a la creación de empresas) | 40 | 3 000 | 120 000 |

Zindywidualizowane usługi razem: | 3 028 409 |

Wydatki na wdrożenie EFG (art. 3 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1927/2006) |

Zarządzanie | 60 000 |

Dostarczanie i upowszechnianie informacji | 40 000 |

Działania kontrolne | 40 000 |

Wydatki na wdrażanie EFG razem | 140 000 |

Szacunkowe koszty ogółem | 3 168 409 |

Wkład z EFG (65 % kosztów łącznych) | 2 059 466 |

27 . Władze Hiszpanii potwierdzają, że opisane powyżej środki uzupełniają działania finansowane z funduszy strukturalnych i że wprowadzone są środki, aby wyeliminować ryzyko podwójnego finansowania.

28. Główne cele programów operacyjnych EFS na lata 2007-13 dla Wspólnoty Autonomicznej Walencji to promowanie wśród pracowników uczenia się przez całe życie oraz zmniejszanie ryzyka przedwczesnego zakończenia nauki; w ramach tych celów skupiono się przede wszystkim na osobach w szczególnie trudnej sytuacji lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie na pracownikach młodych lub powyżej 45 roku życia oraz kobietach i osobach niepełnosprawnych. Środki EFG zaś skupione będą na zwolnionych pracownikach z obszaru o wysokiej specjalizacji w produkcji w sektorze włókienniczym, bez jakiegokolwiek ograniczenia związanego z wiekiem, poziomem wykształcenia itp.

29. Prowadzenie stałego monitoringu w odniesieniu do działań w ramach EFS i EFG, które mają podobne cele i są skierowane do podobnych odbiorców, pozwoli na uniknięcie nakładania się na siebie środków z EFS i EFG.

Termin (terminy), od którego (których) rozpoczęto lub planuje się rozpocząć świadczenie zindywidualizowanych usług dla pracowników objętych zwolnieniami

30. Świadczenie pracownikom objętym zwolnieniami zindywidualizowanych usług ujętych w skoordynowanym pakiecie, o którego współfinansowanie z EFG wnioskuje Hiszpania, rozpoczęło się w dniu 15 czerwca 2010 r. Data ta stanowi zatem początek okresu kwalifikowalności do jakiejkolwiek pomocy, która może być przyznana z EFG.

Procedury konsultacji z partnerami społecznymi

31. Konsultacje z partnerami społecznymi przeprowadzono w trakcie przygotowywania skoordynowanego pakietu środków. Proponowany wniosek omówiono na posiedzeniach w dniach 28 stycznia i 24 lutego 2010 r. z udziałem partnerów społecznych: SERVEF (urząd pracy autonomicznego rządu); organizacje pracodawców CIERVAL i ATEVAL; główne związki zawodowe, UGT i CCOO; przedstawiciele rad miejskich Ontinyent i Alcoi. Podczas pierwszego spotkania przedstawiono projekt partnerom społecznym. Powołano komitet zarządzający i komitet techniczny. Podczas drugiego spotkania ustanowiono plan działań dla każdego komitetu, określono obowiązki i przydzielono zadania.

32. Władze Hiszpanii potwierdziły, że wymogi dotyczące zwolnień zbiorowych określone w prawie krajowym i prawie wspólnotowym zostały spełnione.

Informacje o działaniach, które są wymagane zgodnie z prawem krajowym lub zgodnie z układami zbiorowymi

33. Jeżeli chodzi o spełnienie kryteriów określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006, władze Hiszpanii we wniosku:

- potwierdziły, że wkład finansowy z EFG nie zastępuje środków, za które zgodnie z prawem krajowym lub umowami zbiorowymi odpowiedzialne są przedsiębiorstwa;

- udowodniły, że działania te mają na celu udzielenie pomocy poszczególnym pracownikom i nie zostaną wykorzystane w celu przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów gospodarki;

- potwierdziły również, że wspomniane działania spełniające kryteria dofinansowania nie są dofinansowywane z innych instrumentów finansowych Wspólnoty.

Systemy zarządzania i kontroli

34. Hiszpania poinformowała Komisję, że zarządzanie i nadzór nad wkładem finansowym będą leżeć w gestii tych samych organów, które są odpowiedzialne za zarządzanie i nadzór nad EFS. Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Regionalne Ministerstwo Finansów i Zatrudnienia Wspólnoty Autonomicznej Walencji będą instytucją pośredniczącą dla instytucji zarządzającej.

Finansowanie

35. Na podstawie wniosku złożonego przez Hiszpanię proponowany wkład z EFG w skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług wynosi 2 059 466 EUR, co stanowi 65 % łącznych kosztów. Przydział środków z funduszu, o jaki wnioskuje Komisja, opiera się na informacjach udostępnionych przez Hiszpanię.

36. Biorąc pod uwagę maksymalną dopuszczalną wysokość wkładu finansowego z EFG zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 oraz zakres możliwości dokonania przesunięć środków, Komisja wnosi o uruchomienie środków z EFG na łączną kwotę, o której mowa powyżej, w ramach działu 1a ram finansowych.

37. Po udzieleniu pomocy we wnioskowanej wysokości do dyspozycji pozostanie w dalszym ciągu ponad 25 % maksymalnej rocznej kwoty zarezerwowanej dla EFG do wykorzystania na przydział środków w ostatnich czterech miesiącach roku, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 12 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

38. Składając niniejszy wniosek o uruchomienie środków z EFG, Komisja rozpoczyna uproszczoną procedurę rozmów trójstronnych, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r., celem uzyskania zgody obydwu organów władzy budżetowej co do konieczności wykorzystania EFG oraz wymaganej kwoty. Komisja zwraca się do organu władzy budżetowej, który jako pierwszy osiągnie porozumienie w sprawie projektu wniosku o uruchomienie środków na odpowiednim szczeblu politycznym, o poinformowanie o swoich zamiarach drugiego organu władzy budżetowej i Komisji. W przypadku braku zgody jednego z tych organów zwołane zostanie formalne spotkanie trójstronne.

39. Komisja przedstawi oddzielnie wniosek o przesunięcie tych środków w celu zapisania w budżecie na 2010 r. szczegółowych środków na zobowiązania i środków na płatności, zgodnie z wymogami pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.

Źródła środków na płatności

40. W aktualnym stanie wdrożenia przewiduje się, że środki na płatności dostępne w 2010 r. w ramach pozycji w budżecie 01.0404 „Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji — Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji” nie zostaną w pełni wykorzystane w tym roku.

41. Wskazana pozycja obejmuje wydatki związane z wdrożeniem instrumentu finansowego tego programu, którego głównym celem jest ułatwienie dostępu MŚP do finansowania. Stwierdzono różnicę w czasie między datą przekazania środków na rachunki powiernicze zarządzane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny i datą wypłacenia ich beneficjentom. Kryzys finansowy wywarł istotny wpływ na prognozy w zakresie wypłat w 2010 r. W konsekwencji, aby uniknąć nadwyżek na rachunkach powierniczych, metodyka obliczania środków na płatności została zmieniona, z uwzględnieniem spodziewanych wypłat. Kwota 2 059 466 EUR może zostać zatem udostępniona do transferu.

Wniosek

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/009 ES/ Comunidad Valenciana Textiles, z Hiszpanii)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[13], w szczególności jego pkt 28,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji[14], w szczególności jego art. 12 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej[15],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy.

(2) Zakres zastosowania EFG został rozszerzony w odniesieniu do wniosków przedłożonych po dniu 1 maja 2009 r. i obejmuje również pomoc dla pracowników zwolnionych na skutek globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego.

(3) Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pozwala uruchomić środki z EFG w ramach rocznego pułapu 500 mln EUR.

(4) W dniu 22 marca 2010 r. Hiszpania przedłożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w 143 przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziale 13 według klasyfikacji NACE Rev. 2 (Produkcja wyrobów tekstylnych) w regionie według klasyfikacji NUTS II Wspólnota Autonomiczna Walencji (ES52) i uzupełniła go dodatkowymi informacjami do dnia 17 czerwca 2010 r. Wniosek ten spełnia wymogi art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 dotyczące określenia wkładu finansowego. Komisja wnioskuje zatem o uruchomienie środków w wysokości 2 059 466 EUR.

(5) Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy dla wniosku złożonego przez Hiszpanię,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W ogólnym budżecie Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 uruchamia się środki Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), aby udostępnić kwotę 2 059 466 EUR w formie środków na zobowiązania i na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

Sporządzono w Brukseli/Strasburgu dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

[1] Dz.U. L 139 z 14.6.2006, s. 1.

[2] Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

[3] Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 z 20.12.2006 r. (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).

[4] Zgodnie z art. 3 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

[5] Comersan S.A., Manterol S.A., Murkoc Servicios S.L., Rasilan S.A. Textiles Athenea S.A., Vicente Barceló Vaño S.L. i Peivor S.L.

[6] Suma poszczególnych kwot nie jest równa łącznej kwocie ze względu na zaokrąglenia.

[7] Kategorie na podstawie Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia (ISCED-97).

[8] Suma poszczególnych kwot nie jest równa łącznej kwocie ze względu na zaokrąglenia.

[9] Konsorcjum to składa się z burmistrzów gmin: Villena, Novelda, Salinas, La Algueña, Aspe i Monforte de Cid oraz przedstawiciela partnerstwa gmin doliny Vinalopó; związków zawodowych i organizacji przedsiębiorców na szczeblu lokalnym.

[10] Unión General de Trabajadores del País Valenciano (UGT-PV), Comisiones Obreras del País Valenciano (CC.OO.-PV), Federación de Industrias afines de la Unión General de Trabajadores (FIA UGT) oraz Federación de Industrias del Textil, Piel, Químicas y Afines de Comisiones Obreras (FITEQA-CC.OO.-PV).

[11] Albaida, Ontinyent, Cocentaina, Muro d'Alcoi i Alcoi.

[12] Wniosek EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana Natural Stone.

[13] Dz.U. L 139 z 14.6.2006, s. 1.

[14] Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

[15] Dz.U. C […] z […], s. […].