11.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 44/171


Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza

COM(2010) 145 wersja ostateczna – 2010/0080 (COD)

2011/C 44/31

Sprawozdawca generalny: María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL

Rada, w dniu 31 maja 2010 r., oraz Parlament Europejski, w dniu 12 maja 2010 r., postanowiły, zgodnie z art. 43 ust. 2 TFUE, zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie

wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza

COM(2010) 145 wersja ostateczna – 2010/0080 COD.

Dnia 25 maja 2010 r. Prezydium Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego powierzyło przygotowanie opinii w tej sprawie Sekcji Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego.

Mając na względzie pilny charakter prac, na 464. sesji plenarnej w dniach 14–15 lipca 2010 r. (posiedzenie z 15 lipca) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wyznaczył Maríę Candelas Sánchez Miguel na sprawozdawcę generalnego oraz przyjął 135 głosami – 4 osoby wstrzymały się od głosu – następującą opinię:

1.   Wnioski

1.1   Komitet pozytywnie ustosunkowuje się do środków zaproponowanych we wniosku zmieniającym rozporządzenie 861/2006, gdyż pomagają one zapewnić przejrzystość finansowania gromadzenia danych i przeprowadzania badań naukowych oraz obiektywny charakter środków przyjmowanych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb). Podczas dyskusji nad reformą WPRyb stwierdzono potrzebę dysponowania solidną bazą danych w celu zagwarantowania, iż wdrażanie tej polityki będzie odpowiadać rzeczywistym potrzebom, tak aby miała ona zrównoważony charakter pod względem gospodarczym, społecznym i ekologicznym.

1.2   Nowe przepisy służą objaśnieniu systemu finansowania gromadzenia danych i przeprowadzania badań naukowych związanych z WPRyb. Ponadto poszerzono zakres pojęcia „gromadzenie danych” poprzez uregulowanie zarządzania nimi i ich wykorzystywania, mając na uwadze bezpieczeństwo prawne pozyskiwanych informacji. Kontrolowanie danych przez państwa członkowskie pozwoli prawidłowo z nich korzystać.

1.3   Jeśli chodzi o finansowanie kosztów operacyjnych regionalnych komitetów doradczych (RKD), nie będzie ono ograniczało się, jak dotychczas, do udzielenia wsparcia na etapie zakładania tych organów.

1.4   Ponadto proponuje się finansowanie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Komitetu Doradczego ds. Rybołówstwa i Akwakultury (ACFA) w posiedzeniach Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) oraz Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF).

1.5   Co się tyczy wniosków o finansowanie oraz kontroli funduszy, należy zwrócić uwagę na potrzebę doprecyzowania wieloletnich planów opracowywanych przez państwa członkowskie i ich zatwierdzenie przez Komisję, tak aby podlegały one dyscyplinie budżetowej UE.

2.   Wstęp

2.1   Wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia (WE) nr 861/2006 ma na celu doprecyzowanie zakresu finansowanych środków, a przede wszystkim poprawienie niektórych artykułów dotyczących wydatków związanych z działaniami kontrolnymi i ich realizacją.

2.2   Planowane zmiany zmierzają w trzech kierunkach:

zmiany wynikające z rozwoju ram prawnych;

zmiany dotyczące zakresu wybranych środków, tak aby dopasować je do obecnych potrzeb;

zmiany wyjaśniające przewidziane w rozporządzeniu działania, które powinny podjąć państwa członkowskie w zakresie gromadzenia danych i przeprowadzania badań nad WPRyb.

2.3   Z drugiej strony, w ramach międzynarodowych stosunków w kontekście WPRyb precyzuje się rodzaje współpracy (dwustronna, regionalna lub wielostronna).

2.4   Uwzględniono również nowe zasady składania i przetwarzania wniosku o finansowanie oraz wyjaśniono, w jaki sposób będą one stosowane i kontrolowane przez powołane w tym celu organy.

3.   Uwagi EKES-u

3.1   Komitet z zadowoleniem przyjmuje zmiany zaproponowane do rozporządzenia (WE) nr 861/2006, gdyż obejmują one przepisy przyjęte po wejściu w życie tego rozporządzenia. Należy zwłaszcza wspomnieć o wniosku o udostępnianie danych i badań naukowych na temat sytuacji mórz, oceanów i obszarów połowowych, tak aby wszelkie środki podejmowane w ramach polityki rybołówstwa były oparte na solidnych podstawach i zapewniały zrównoważone wykorzystywanie istniejących zasobów.

3.2   Chodzi o poprawę nie tylko przejrzystości, lecz także wykorzystywania funduszy, i o poszerzenie kryteriów ich przyznawania. Finansowanie gromadzenia danych i kontrola ich wykorzystywania ze strony państw członkowskich będą sprzyjać uczynieniu z badań wyraźnego elementu WPRyb, który wnosi wkład w zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa.

3.3   Treść wniosku można omówić z podziałem na następujące fragmenty:

3.3.1

Wspólnotowe ramy gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz wspieranie doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa. Szczególną cechą wniosku jest fakt, że finansowanie pochodzi nie tylko od państw członkowskich i właściwych organów publicznych, lecz również z sektora prywatnego. Chodzi głównie o uznanie faktycznej aktywności prywatnego sektora badań i dlatego zdaniem Komitetu uwzględnienie tego sektora zwiększa przejrzystość przepisów.

3.3.2

Współpraca z krajami trzecimi w gromadzeniu danych i przygotowywaniu badań (umowy regionalne, dwustronne i wielostronne). Oznacza to utrzymanie naukowej kontroli zarówno nad naszymi zasobami rybołówstwa, jak i nad zasobami z innych regionów, w których statki UE dokonują połowów, tak aby poprawić ocenę naukową i techniczną obszarów połowowych oraz kontrolę nad prowadzoną tam działalnością.

3.3.3

Finansowanie kosztów uczestnictwa przedstawicieli ACFA w posiedzeniach RKD, ICES i STECF w celu ułatwienia podejmowania decyzji z uwzględnieniem jak najszerszych interesów. Finansowanie uzależnione jest od konkretnych korzyści dla UE. Zdaniem Komitetu należy w większym stopniu zaangażować ww. organizacje nie tylko w gromadzenie danych, lecz także w podejmowanie decyzji w sprawie kwestii związanych z rybołówstwem, które leżą w ich kompetencji i służą usprawnieniu WPRyb.

3.3.4

Procedury stosowane w obszarze gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania. Zmiana sekcji 2 rozporządzenia ma na celu dostosowanie, za zgodą Komisji, obecnych procedur składania wniosków o finansowanie do zasad ustanowionych w programach wieloletnich opracowywanych przez państwa członkowskie. W ten sposób ostateczna kontrola nad ich wykorzystaniem będzie podlegała wspólnotowym przepisom w zakresie kontroli wydatków.

3.4   Na zakończenie EKES wyraża pogląd, że mimo zbliżającej się reformy WPRyb wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia jest potrzebny, gdyż pozwala na skorzystanie już obecnie, a nie dopiero po 2013 r., z obiektywnych danych naukowych w planowaniu przyszłych środków, które powinny zostać przedsięwzięte po zatwierdzeniu nowej polityki. W każdym wypadku wdrożenie i rozwinięcie identycznych praktyk w krajach trzecich będzie miało istotne znaczenie dla stanu naszych mórz i oceanów.

Bruksela, 15 lipca 2010 r.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Mario SEPI