28.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 354/70


Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego program dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1984/2003

COM(2009) 406 wersja ostateczna – 2009/0116 (CNS) (1)

2010/C 354/15

Rada, w dniu 19 stycznia 2010 r., oraz Parlament Europejski, w dniu 5 marca 2010 r., postanowiły, zgodnie z art. 43 TFUE, dawnym art. 37 TWE, zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie

wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego program dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1984/2003

COM(2009) 406 wersja ostateczna – 2009/0116 (CNS) (1).

Uznawszy, że treść wniosku jest w zupełności zadowalająca i nie wymaga żadnego komentarza ze strony EKES-u, na 461. sesji plenarnej w dniach 17-18 marca 2010 r. (posiedzenie z 17 marca) Komitet jednomyślnie postanowił wydać pozytywną opinię na temat proponowanego tekstu.

Bruksela, 17 marca 2010 r.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Mario SEPI


(1)  Czyt. COD.