28.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 354/66


Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego plan długoterminowy dotyczący północnego stada morszczuka oraz połowów eksploatujących to stado

COM(2009) 122 wersja ostateczna – 2009/0039 (CNS) (1)

2010/C 354/11

Rada, w dniu 18 stycznia 2010 r., oraz Parlament Europejski, w dniu 5 marca 2010 r., postanowiły, zgodnie z art. 43 TFUE (dawnym art. 37 TWE), zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie

wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego plan długoterminowy dotyczący północnego stada morszczuka oraz połowów eksploatujących to stado

COM(2009) 122 wersja ostateczna – 2009/0039 (CNS) (1).

Uznawszy, że treść wniosku jest w zupełności zadowalająca i nie wymaga żadnego komentarza ze strony EKES-u, na 461. sesji plenarnej w dniach 17–18 marca 2010 r. (posiedzenie z 17 marca 2010 r.) Komitet jednomyślnie postanowił wydać pozytywną opinię na temat proponowanego tekstu.

Bruksela, 17 marca 2010 r.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Mario SEPI


(1)  Czyt. COD