10.3.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 58/3


OPINIA RADY PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 4 marca 2010 r.

w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego

(CON/2010/19)

2010/C 58/03

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 24 lutego 2010 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek przewodniczącego Rady o wydanie opinii w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego.

Właściwość Rady Prezesów EBC do wydania opinii wynika z art. 283 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Uwagi ogólne

1.

Zalecenie Rady, przedstawione Radzie Europejskiej i będące przedmiotem konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz z Radą Prezesów EBC, zawiera rekomendację aby Vítor CONSTÂNCIO został mianowany wiceprezesem EBC na ośmioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 czerwca 2010 r.

2.

Rada Prezesów EBC wyraża opinię, że zgłoszony kandydat jest osobą o uznanym autorytecie i doświadczeniu zawodowym w dziedzinie pieniądza lub bankowości, zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 283 ust. 2 Traktatu.

3.

Rada Prezesów nie wyraża zastrzeżeń wobec zalecenia Rady dotyczącego mianowania Vítora CONSTÂNCIO na stanowisko wiceprezesa EBC.

Frankfurt nad Menem dnia 4 marca 2010 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC