13.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/9


DECYZJA NR 655

z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie otwarcia procedury udzielenia zezwolenia na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego — podziemnych zasobów naturalnych — zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku 1-12 „Kneża” położonym w regionach Wraca, Plewen, Łowecz, Gabrowo i Wielkie Trnowo oraz w sprawie powiadomienia dotyczącego przewidywanych przetargów na udzielenie zezwolenia

(2009/C 36/09)

REPUBLIKA BUŁGARII

RADA MINISTRÓW

Na podstawie art. 5 pkt 2, art. 42 ust. 1 pkt 1 i art. 44 ust. 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych oraz w powiązaniu z art. 4 ust. 2 pkt 16 i ust. 1 pkt 24a prawa energetycznego

RADA MINISTRÓW POSTANOWIŁA:

1)

Otworzyć procedurę udzielenia zezwolenia na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w bloku 1-12 „Kneża” na obszarze 1 348,45 km2 o współrzędnych określonych w projekcie umowy na poszukiwanie i wydobycie, która stanowi nieodłączną część dokumentacji przetargowej.

2)

Ogłosić, że zezwolenia będą udzielone w drodze przetargu.

3)

Określić, że okres objęty zezwoleniem na poszukiwanie i wydobycie wynosi pięć lat od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy na poszukiwanie i wydobycie, z możliwością przedłużenia go na mocy art. 31 ust. 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych.

4)

Przetarg o udzielenie zezwolenia zgodnie z pkt 1 odbędzie się w 150-tym dniu po opublikowaniu niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w budynku Ministerstwa Gospodarki i Energetyki przy ulicy Triadica 8 w Sofii.

5)

Termin na zakup dokumentacji przetargowej upływa o godzinie 17:00 w 120-tym dniu po opublikowaniu niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

6)

Termin składania powiadomień o udziale w przetargu upływa o godzinie 17:00 w 130-tym dniu po opublikowaniu niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

7)

Termin składania wniosków o udział w przetargu upływa o godzinie 17:00 w 144-tym dniu po opublikowaniu niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

8)

Udział w przetargu nie wymaga osobistej obecności zainteresowanych stron.

9)

Cenę dokumentacji przetargowej ustala się na 500 BGN. Dokumentację przetargową można nabyć w biurze nr 802 w Ministerstwie Gospodarki i Energetyki przy ulicy Triadica 8 w Sofii w okresie ustalonym w pkt 5.

10)

Uczestnicy przetargu muszą spełnić wymogi określone w art. 23 ust. 1 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych.

11)

Wnioski uczestników przetargu będą oceniane na podstawie zaproponowanych programów pracy, instrumentów ochrony środowiska i narzędzi szkoleniowych, kwestii dodatkowych, a także zdolności uczestników w zakresie zarządzania i ich możliwości finansowych.

12)

Kaucję za uczestnictwo w przetargu ustala się na 10 000 BGN i należy ją wpłacić przed upływem terminu ustalonego w pkt 6 na wskazane w dokumentacji przetargowej konto Ministerstwa Gospodarki i Energetyki.

13)

W przypadku nieprzyjęcia wniosku o uczestnictwo w przetargu kaucja jest zwracana wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty poinformowania go o nieprzyjęciu jego wniosku.

14)

Kaucja wnioskodawcy, który wygrał przetarg, jest zatrzymywana a kaucje pozostałych uczestników zwraca się w terminie 14 dni od daty opublikowania w krajowym dzienniku urzędowym decyzji Rady Ministrów o udzieleniu pozwolenia na poszukiwanie i wydobycie.

15)

Powiadomienia o uczestnictwie w przetargu oraz propozycje wnioskodawców dotyczące warunków konkursu należy składać w budynku Ministerstwa Gospodarki i Energetyki przy ulicy Triadica 8 zgodnie z wymogami art. 46 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych.

16)

Wnioski przetargowe muszą być zgodne z wymogami i spełniać warunki wymienione w dokumentacji przetargowej.

17)

Przetarg odbędzie się nawet jeżeli dopuszczony zostanie tylko jeden wnioskodawca.

18)

Ministerstwo Gospodarki i Energetyki jest upoważnione do:

18.1

wysłania tekstu niniejszej decyzji do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz krajowym dzienniku urzędowym, a także na stronie internetowej Rady Ministrów;

18.2

powołania komitetu organizującego i przeprowadzającego przetarg.

19)

Odwołania od niniejszej decyzji można kierować do Najwyższego Sądu Administracyjnego w okresie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Premier

Sergej STANISZEW

Główny sekretarz Rady Ministrów

Sewdalin MAWROW

Za zgodność z oryginałem

Dyrektor kancelarii

Veselin DAKOW