8.9.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 214/27


Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 95/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

2009/C 214/02

Europejskie organizacje normalizacyjne (1)

Odniesienie i tytuł normy zharmonizowanej

(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja Dz.U.

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

CEN

EN 81-1:1998

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Część 1: Dźwigi elektryczne

31.3.1999

 

 

EN 81-1:1998/A2:2004

6.8.2005

Przypis 3

Termin minął

(6.8.2005)

EN 81-1:1998/A1:2005

2.8.2006

Przypis 3

Termin minął

(2.8.2006)

EN 81-1:1998/AC:1999

 

 

 

Przypis 4: EN 81-28:2003 zastępuje częściowo pkt 14.2.3 normy EN 81-1 oraz EN 81-2 odnośnie do systemów alarmowych, a normy EN 81-1 oraz EN 81-2 zostałyby odpowiednio zmodyfikowane podczas następnego przeglądu.

CEN

EN 81-2:1998

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Część 2: Dźwigi hydrauliczne

31.3.1999

 

 

EN 81-2:1998/A2:2004

6.8.2005

Przypis 3

Termin minął

(6.8.2005)

EN 81-2:1998/A1:2005

2.8.2006

Przypis 3

Termin minął

(2.8.2006)

EN 81-2:1998/AC:1999

 

 

 

Przypis 4: EN 81-28:2003 zastępuje częściowo pkt 14.2.3 normy EN 81-1 oraz EN 81-2 odnośnie do systemów alarmowych, a normy EN 81-1 oraz EN 81-2 zostałyby odpowiednio zmodyfikowane podczas następnego przeglądu.

CEN

EN 81-28:2003

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi osobowe i towarowe – Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowych

10.2.2004

 

 

Przypis 4: EN 81-28:2003 zastępuje częściowo pkt 14.2.3 normy EN 81-1 oraz EN 81-2 odnośnie do systemów alarmowych, a normy EN 81-1 oraz EN 81-2 zostałyby odpowiednio zmodyfikowane podczas następnego przeglądu.

CEN

EN 81-58:2003

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Badania i próby – Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych

10.2.2004

 

 

CEN

EN 81-70:2003

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych – Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych

6.8.2005

 

 

EN 81-70:2003/A1:2004

6.8.2005

Przypis 3

 

CEN

EN 81-71:2005+A1:2006

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych – Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm

11.10.2007

EN 81-71:2005

Przypis 2.1

Termin minął

(11.10.2007)

CEN

EN 81-72:2003

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych – Część 72: Dźwigi pożarowe

10.2.2004

 

 

CEN

EN 81-73:2005

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych – Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru

2.8.2006

 

 

CEN

EN 12016:2004+A1:2008

Kompatybilność elektromagnetyczna – Dźwigi, schody i chodniki ruchome – Odporność

28.10.2008

EN 12016:2004

Przypis 2.1

28.12.2009

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 3: Informacje dotyczące stosowania i konserwacji

28.10.2008

EN 12385-3:2004

Przypis 2.1

28.12.2009

CEN

EN 12385-5:2002

Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 5: Liny splotkowe dla dźwigów

6.8.2005

 

 

EN 12385-5:2002/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych – Zasady opracowywania instrukcji konserwacji

28.10.2008

EN 13015:2001

Przypis 2.1

28.12.2009

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Zakończenia lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 7: Zacisk sercówkowy symetryczny

Pierwsza publikacja

EN 13411-7:2006

Przypis 2.1

28.12.2009

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

Przypis 2.2:

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

Przypis 2.3:

Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi dyrektywy w odniesieniu do produktów, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi dyrektywy w odniesieniu do produktów, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3:

W przypadku zmian normą, do której dokonuje się odniesienia, jest EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma (kolumna 3) składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych organach normalizacyjnych, których lista znajduje się w załączniku do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) zmienionej dyrektywą 98/48/WE (3).

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach Wspólnoty.

Lista ta zastępuje wszystkie poprzednie listy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja czuwa nad uaktualnianiem listy. [niniejszą uwagę umieszcza się jedynie w przypadku listy skonsolidowanej]

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm można uzyskać pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË; tel. +32 25500811, faks +32 25500819 (http://www.cen.eu);

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË; tel. +32 25196871, faks +32 25196919 (http://www.cenelec.eu);

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE; tel. +33 492944200, faks +33 493654716 (http://www.etsi.eu).

(2)  Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.

(3)  Dz.U. L 217 z 5.8.1998, s. 18.