8.7.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 184/111


Piątek, 24 kwietnia 2009
Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych oraz jej protokół fakultatywny

P6_TA(2009)0334

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych oraz jej protokołu fakultatywnego

2010/C 184 E/23

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2008)0530),

uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych ( „Konwencja”), przyjętą w dniu 13 grudnia 2006 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych,

uwzględniając protokół fakultatywny do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych ( „protokołem fakultatywnym”), przyjęty w dniu 13 grudnia 2006 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych,

uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 września 2003 r. w sprawie komunikatu Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego odnoszącego się do kwestii prawnie wiążącego instrumentu ONZ z zakresu propagowania i ochrony praw i godności osób niepełnosprawnych (1),

uwzględniając komunikat Komisji z dnia 30 października 2003 r. zatytułowany: „Równe szanse osób niepełnosprawnych: europejski plan działania” (COM(2003)0650) oraz rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w tej sprawie (2),

uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie niepełnosprawności i rozwoju (3),

uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. zatytułowany: „Sytuacja osób niepełnosprawnych w rozszerzonej Unii Europejskiej: europejski plan działania na lata 2006-2007” (COM(2005)0604) oraz rezolucję Parlamentu Europejskiego w tej sprawie z dnia 30 listopada 2006 r. (4),

uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie sytuacji kobiet niepełnosprawnych w Unii Europejskiej (5),

uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie upowszechniania godnej pracy dla wszystkich (6),

uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej: europejski plan działania na lata 2008-2009 (COM(2007)0738),

uwzględniając swoje stanowisko z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) (7),

uwzględniając rezolucję Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich obradujących z Radą z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej (8),

uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępów osiągniętych w zakresie równych szans i niedyskryminacji w UE (transpozycja dyrektywy 2000/43/WE i dyrektywy 2000/78/WE) (9),

uwzględniając swoje stanowisko z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Komisji w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (10),

uwzględniając swoje stanowisko z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia przez Wspólnotę Europejską protokołu fakultatywnego do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (11),

uwzględniając sprawozdania Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0229/2009 i A6-0230/2009),

uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.

mając na uwadze, że wszystkie państwa członkowskie podpisały, lecz dotychczas jedynie siedem państw członkowskich ratyfikowało konwencję oraz protokół fakultatywny do niej;

B.

mając na uwadze, że konwencja szerzy i chroni prawa człowieka w odniesieniu do wszystkich osób niepełnosprawnych, w tym osób wymagających intensywniejszego wsparcia;

C.

mając na uwadze, że protokół fakultatywny przewiduje możliwość złożenia przez osoby niepełnosprawne/grupy osób niepełnosprawnych skarg w Komitecie w przypadku naruszenia przez strony konwencji jej postanowień w odniesieniu do gwarantowanych nią praw,

1.

pochwala zawarcie przez Wspólnotę konwencji i protokołu fakultatywnego;

2.

zwraca się do Komisji i Rady jako do przedstawicieli prawnych Wspólnoty o złożenie dokumentu ratyfikacyjnego we współpracy z Narodami Zjednoczonymi do dnia 3 grudnia 2009 r.;

3.

wzywa wszystkie państwa członkowskie do pilnej ratyfikacji pełnej Konwencji, do stosowania w praktyce jej postanowień oraz do utworzenia niezbędnej infrastruktury materialnej;

4.

wzywa państwa członkowskie do przystąpienia do protokołu fakultatywnego lub ratyfikowania go, celem udostępnienia osobom niepełnosprawnym, których prawa zostały naruszone, możliwości przeciwdziałania tym naruszeniom oraz w celu zapewnienia ich ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji;

5.

wzywa Komisję do określenia potencjalnego zakresu kompetencji Wspólnoty w odniesieniu do Konwencji; proponuje podkreślenie orientacyjnego charakteru wspólnotowych aktów wymienionych w deklaracjach (12); zwraca uwagę na znaczenie podkreślania w deklaracjach kompetencji Wspólnoty w zakresie wspierania praw i integracji osób niepełnosprawnych w dziedzinach współpracy rozwojowej i pomocy humanitarnej, opieki zdrowotnej i spraw konsumenckich;

6.

wzywa Komisję do wykorzystania art. 3 Traktatu WE jako podstawy prawnej służącej zdefiniowaniu zakresu kompetencji Wspólnoty w odniesieniu do Konwencji wymienionych w deklaracji Wspólnoty Europejskiej w sprawie zastosowania postanowień art. 44 ust. 1 Konwencji, określonych w załączniku 2 do projektu decyzji Rady; podkreśla najwyższą wagę uwydatnienia kwestii współpracy rozwojowej, zdrowia i spraw konsumenckich w stosowaniu postanowień deklaracji;

Wdrażanie Konwencji i protokołu fakultatywnego

7.

wyraża poparcie dla państw członkowskich, które rozpoczęły proces progresywnego wdrażania Konwencji i jej protokołu fakultatywnego oraz wzywa pozostałe państwa członkowskie do uczynienia tego samego;

8.

wzywa Wspólnotę i państwa członkowskie do włączenia wszystkich przepisów konwencji do prawodawstwa oraz do przewidzenia środków i zasobów finansowych niezbędnych do ich stosowania w określonym terminie i przy zastosowaniu celów ilościowych; zachęca państwa członkowskie do wymiany informacji i najlepszych praktyk w sprawie wdrażania;

9.

wzywa państwa członkowskie do włączenia problematyki płci do decyzji w sprawie strategii politycznych i środków dotyczących niepełnosprawnych kobiet, mężczyzn, dziewcząt i chłopców oraz do ich wdrażania we wszystkich dziedzinach, w szczególności w odniesieniu do integracji w miejscu pracy, edukacji i przeciwdziałaniu dyskryminacji, a także do wprowadzenia przepisów prawnych chroniących prawa niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt w przypadku wykorzystywania seksualnego oraz przemocy psychicznej i fizycznej w sferze publicznej i w domu oraz do wspierania terapii niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt, które padły ofiarą takiej przemocy;

10.

wzywa państwa członkowskie i instytucje wspólnotowe do zagwarantowania obywatelom Unii oraz organizacjom osób niepełnosprawnych swobodnego dostępu do informacji na temat ich praw wynikających z Konwencji i jej protokołu fakultatywnego oraz do rozpowszechniania tych informacji; tym obywatelom i organizacjom w formie dostępnej dla tych obywateli;

11.

podkreśla wagę wyposażenia Komisji we wszelkie niezbędne zasoby finansowe i ludzkie pozwalające na zapewnienie jej pozycji kontaktowego punktu odniesienia związanego z pozostającymi w zakresie kompetencji Wspólnoty kwestiami z zakresu wdrażania Konwencji; wzywa do ustanowienia procedury umożliwiającej dokonanie właściwego przeglądu wszystkich obszarów polityki na szczeblu europejskim i krajowym, które mają wpływ na wdrażanie Konwencji; wzywa Komisję do regularnego przedkładania Parlamentowi i Radzie sprawozdań w sprawie postępów we wdrażaniu jej postanowień;

12.

wzywa państwa członkowskie do wyznaczenia w ramach rządów, zgodnie z ich własnymi systemami organizacji, jednego lub kilku punktów kontaktowych odpowiedzialnych za kwestie związane z krajowymi procesami wdrażania i monitorowania zastosowania Konwencji oraz do rozważenia możliwości ustanowienia lub powołania w ramach rządów mechanizmów koordynacyjnych mających na celu ułatwienie prowadzenia działań podejmowanych w różnych sektorach i na różnych szczeblach, w myśl postanowień art. 33 ust. 1 tejże Konwencji; wzywa do zwrócenia szczególnej uwagi na kwestię utworzenia niezależnego mechanizmu nadzoru w myśl postanowień art. 33 ust. 2 Konwencji oraz zgodnie z zasadą odnoszącą się do statusu instytucji krajowych – w ramach zasad paryskich – w postaci zatwierdzonej w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 48/134 z dnia 20 grudnia 1993 r.;

13.

wzywa Wspólnotę i państwa członkowskie do promowania dobrze skoordynowanego dialogu społecznego między zainteresowanymi stronami oraz do aktywnego zaangażowania stowarzyszeń osób niepełnosprawnych w proces monitorowania i wdrażania postanowień Konwencji, zgodnie z art. 4 i art. 33 ust. 2 Konwencji;

*

* *

14.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.


(1)  Dz.U. C 76E z 25.3.2004, s. 231.

(2)  Dz.U. C 104E z 30.4.2004, s.148

(3)  Dz.U. C 287 E z 24.11.2006, s. 336.

(4)  Dz.U. C 316 E z 22.12.2006, s. 370.

(5)  Dz.U. C 74E z 20.3.2008, s. 742.

(6)  Dz.U. C 102 E z 24.4.2008, s. 321.

(7)  Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0286.

(8)  Dz.U. C 75 z 26.3.2008, s. 1.

(9)  Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0212.

(10)  Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0312.

(11)  Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0313.

(12)  Deklaracja Wspólnoty Europejskiej w sprawie zastosowania postanowień art. 44 ust. 1 Konwencji (załącznik 2 do projektu decyzji Rady, cz. I) oraz deklaracja Wspólnoty Europejskiej w sprawie zastosowania postanowień art. 12 ust. 1 protokołu fakultatywnego (załącznik 2 do projektu decyzji Rady, cz. II).