5.8.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 212/3


Środa, 6 maja 2009 r.
Zmiana porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.

P6_TA(2009)0354

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych (2007-2013) (COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))

2010/C 212 E/02

Parlament Europejski,

uwzględniając zmieniony wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2009)0171),

uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (1) (PMI z dnia 17 maja 2006 r.), w szczególności jego pkt 21, 22 i 23,

uwzględniając swe rezolucje z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie śródokresowego przeglądu ram finansowych na lata 2007-2013 (2) oraz z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej na rok 2010 (3),

uwzględniając wyniki debaty trójstronnej z dnia 2 kwietnia 2009 r.,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0278/2009),

1.

zatwierdza wnioski debaty trójstronnej z dnia 2 kwietnia 2009 r.;

2.

podkreśla, że porozumienie osiągnięte w sprawie przeglądu wieloletnich ram finansowych jest wynikiem pomyślnej współpracy międzyinstytucjonalnej w wychodzeniu naprzeciw kryzysowi finansowemu i gospodarczemu, jakiego doświadczają państwa członkowskie UE, poprzez propagowanie solidarności w obszarze źródeł energii i objęcia obszarów wiejskich siecią szerokopasmową, a także poprzez wsparcie sektora rolnictwa;

3.

przypomina, że za sprawą tego porozumienia Parlament występujący w podwójnej roli - władzy prawodawczej i budżetowej - zabezpiecza swe bieżące priorytety, jak dokonał tego w trakcie procedury budżetowej w 2008 r., gdy osiągnięto porozumienie w sprawie finansowania programu Galileo;

4.

wyraża zgodę na polityczny kompromis przewidujący mechanizm kompensacji zaplanowany na procedurę budżetową 2010, a w razie wyjątkowej potrzeby - na 2011; przypomina, że jak stwierdzono we wspólnym oświadczeniu przyjętym przez Parlament Europejski, Radę i Komisję podczas rozmów trójstronnych w dniu 2 kwietnia 2009 r. mechanizm kompensacji pozostaje bez uszczerbku dla środków finansowych programów uzgadnianych w ramach procedury współdecyzji i rocznej procedury budżetowej i będzie finansowany przy użyciu wszystkich środków budżetowych przewidzianych w budżetowych ramach prawnych;

5.

ponownie potwierdza, że dla szeregu deficytów i kwot niewykorzystanych nie znaleziono rozwiązania w trakcie negocjacji porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. i kwestię tych deficytów należy rozpatrzyć w trakcie śródokresowego przeglądu 2008-2009, co przewidziano w oświadczeniu załączonym do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r., jak również w trakcie rocznych procedur budżetowych, jeśli to możliwe przy zastosowaniu większej elastyczności, a w każdym razie wszystkich środków przewidzianych przez porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r.; przypomina, co wyraził Parlament w swym jednostronnym oświadczeniu wydanym podczas rozmów trójstronnych z dnia 2 kwietnia 2009 r., że przy przeprowadzaniu śródokresowego przeglądu Komisja powinna uwzględnić zasady określone w rezolucji przyjętej przez Parlament w dniu 25 marca 2009 r.;

6.

przestrzega przed systematycznym wykorzystywaniem marginesu działu 2 na finansowanie innych działów, gdyż może to narażać na szwank interesy sektora rolnictwa w świetle nieoczekiwanych spadków cen rynkowych;

7.

ubolewa, że porozumienie z Radą osiągnięto dopiero na dwa miesiące przed końcem kadencji, co pozostawiło mniejszą przestrzeń do negocjacji, i wyraża ubolewanie, że narzuciło to instytucjom konieczność pracy w pośpiechu, pomimo zwykłego klimatu lojalnej współpracy;

8.

zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

9.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania decyzji wraz z przewodniczącym Rady oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

10

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.


(1)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(2)  Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0174.

(3)  Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0095 i 0096.


Środa, 6 maja 2009 r.
ZAŁĄCZNIK

Środa, 6 maja 2009 r.
DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 6 maja 2009 r.

zmieniająca porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych (2007-2013)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (1), w szczególności jego pkt 21, akapit pierwszy i drugi pkt 22, oraz pkt 23,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na posiedzeniu trójstronnym w dniu 2 kwietnia 2009 r. Parlament Europejski, Rada i Komisja zawarły porozumienie w sprawie finansowania, w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej na rzecz modernizacji infrastruktury i solidarności energetycznej, projektów w dziedzinie energetyki i Internetu szerokopasmowego, jak również projekty służące wsparciu działań związanych z nowymi wyzwaniami określonymi w kontekście śródokresowej oceny reformy Wspólnej Polityki Rolnej z 2003 r. (ocena funkcjonowania). Do celów tego finansowania konieczna jest w pierwszej kolejności zmiana wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013 zgodnie z pkt 21, 22 i 23 porozumienia międzyinstytucjonalnego, w celu podniesienia pułapu na 2009 r. w odniesieniu do środków na zobowiązania w poddziale 1a o kwotę 2 000 000 000 EUR w cenach bieżących.

(2)

Zwiększenie pułapu w poddziale 1a zostanie w pełni zrównoważone poprzez obniżenie pułapu środków na zobowiązania w ramach działu 2 na 2009 r. o kwotę 2 000 000 000 EUR.

(3)

W celu zachowania odpowiedniego stosunku między zobowiązaniami i płatnościami, zostaną zmienione roczne pułapy środków na płatności. Korekta będzie neutralna.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

Załącznik I do porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami zastępuje się tekstem zamieszczonym w załączniku do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Strasburgu, 6 maja 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący

Środa, 6 maja 2009 r.
ZAŁĄCZNIK

RAMY FINANSOWE NA LATA 2007-2013 ZMODYFIKOWANE POD KĄTEM EUROPEJSKIEGO PLANU NAPRAWY GOSPODARCZEJ (CENY BIEŻĄCE)

(mln euro — w cenach z 2004 r.)

ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ogółem

2007-2013

1.

Trwały wzrost

50 865

53 262

55 883

54 860

55 400

56 866

58 256

385 392

1a

Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia

8 404

9 595

12 021

11 000

11 306

12 122

12 914

77 362

1b

Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia

42 461

43 667

43 862

43 860

44 094

44 744

45 342

308 030

2.

Ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi

51 962

54 685

52 205

53 379

52 528

51 901

51 284

367 944

w tym wydatki związane z rynkiem i płatnościami bezpośrednie

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3.

Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3a

Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3b

Obywatelstwoa

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4.

UE jako partner globalny

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5.

Administracja  (3)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6.

Wyrównania

419

191

190

 

 

 

 

800

ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM

117 277

122 683

123 370

123 862

124 167

125 643

127 167

864 169

jako procent DNB

1,08 %

1,09 %

1,07 %

1,05 %

1,03 %

1,02 %

1,01 %

1,048 %

ŚRODKI NA PŁATNOŚCI OGÓŁEM

115 142

119 805

110 439

119 126

116 552

120 145

119 391

820 600

jako procent DNB

1,06 %

1,06 %

0,96 %

1,01 %

0,97 %

0,98 %

0,95 %

1,00 %

Dostępny margines

0,18 %

0,18 %

0,28 %

0,23 %

0,27 %

0,26 %

0,29 %

0,24 %

Pułap zasobów własnych jako procent DNB

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %


(1)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(2)  W tym celu kwoty wynikające z powyższego porozumienia przelicza się na ceny z 2004 r.

(3)  Wydatki na emerytury ujęte w ramach pułapu dla tego działu obliczane są po potrąceniu składek na odnośny fundusz emerytalny, w ramach limitu 500 mln euro w cenach z 2004 r. na okres 2007-2013