5.8.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 212/323


Środa, 6 maja 2009 r.
Dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych ***I

P6_TA(2009)0367

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru i zarządzania kryzysowego (COM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))

2010/C 212 E/47

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2008)0602),

uwzględniając projekt dyrektywy Komisji zmieniający niektóre załączniki do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/48/WE w odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem oraz rezolucję Parlamentu z dnia 16 grudnia 2008 r. na ten temat (1),

uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 47 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0339/2008),

uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 29 kwietnia 2009 r., do zatwierdzenia wniosku po poprawkach, zgodnie z art. 251 ust. 2 akapit drugi tiret pierwsze Traktatu WE,

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0139/2009),

1.

zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.

zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.

zobowiązuje swojego przewodniczącego o przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0607.


Środa, 6 maja 2009 r.
P6_TC1-COD(2008)0191

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 maja 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2007/64/WE w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru i zarządzania w sytuacji kryzysowej

(Jako że osiągnięto porozumienie między Parlamentem a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada treści ostatecznego aktu prawnego, dyrektywy 2009/111/WE.)