1.4.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 87/342


Środa, 11 marca 2009 r.
Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadków ***III

P6_TA(2009)0110

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wspólnego tekstu zatwierdzonego przez komitet pojednawczy dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadków (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009 – 2005/0241(COD))

2010/C 87 E/58

(Procedura współdecyzji: trzecie czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wspólny projekt zatwierdzony przez komitet pojednawczy (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009),

uwzględniając własne stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0592),

uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2007)0645),

uwzględniając własne stanowisko zajęte w drugim czytaniu (2) w sprawie wspólnego stanowiska Rady (3),

uwzględniając opinię Komisji w sprawie poprawek Parlamentu do wspólnego stanowiska (COM(2008)0831),

uwzględniając art. 251 ust. 5 Traktatu WE,

uwzględniając art. 65 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie delegacji PE do komitetu pojednawczego (A6-0102/2009),

1.

zatwierdza wspólny projekt;

2.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu zgodnie z art. 254 ust. 1 Traktatu WE;

3.

zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do zlecenia, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

4.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji legislacyjnej Radzie i Komisji.


(1)  Dz.U. C 74 E z 20.3.2008, s. 562.

(2)  Teksty przyjęte w dniu 24.9.2008, P6_TA(2008)0445.

(3)  Dz.U. C 190 E z 29.7.2008, s. 17.