30.9.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 265/39


Wtorek, 20 października 2009 r.
Kontrola weterynaryjna zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z krajów trzecich (wersja ujednolicona) *

P7_TA(2009)0038

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej zasady organizacji kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z krajów trzecich (wersja ujednolicona) (COM(2008)0873 – C6-0033/2009 – 2008/0253(CNS))

2010/C 265 E/17

(Procedura konsultacji – ujednolicenie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0873),

uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0033/2009),

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych (1),

uwzględniając art. 86 i art. 55 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0028/2009),

A.

mając na uwadze, że zdaniem grupy konsultacyjnej, złożonej z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, wniosek ogranicza się do prostego ujednolicenia istniejących przepisów bez zmian co do istoty,

1.

zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.