30.9.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 265/37


Wtorek, 20 października 2009 r.
Przepisy dotyczące świadczenia audiowizualnych usług medialnych (wersja ujednolicona) ***I

P7_TA(2009)0036

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (wersja ujednolicona) (COM(2009)0185 – C7-0041/2009 – 2009/0056(COD))

2010/C 265 E/15

(Procedura współdecyzji – ujednolicenie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2009)0185),

uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 47 ust. 2 i art. 55 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C7-0041/2009),

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych (1),

uwzględniając art. 86 i art. 55 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0029/2009),

A.

mając na uwadze opinię grupy konsultacyjnej złożonej z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zgodnie z którą przedmiotowy wniosek ogranicza się do prostej kodyfikacji istniejących przepisów bez zmian co do istoty,

1.

zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.