6.5.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 111/42


Komunikat Komisji zgodnie z procedurą określoną art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92

Nałożenie obowiązku użyteczności publicznej w odniesieniu do regularnych połączeń lotniczych na trasie Ostrawa (OSR) — Bruksela (BRU)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 111/11)

1.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych, Republika Czeska nałożyła obowiązek użyteczności publicznej w odniesieniu do regularnych połączeń lotniczych na trasie Ostrawa (OSR) — Bruksela (BRU).

2.

Obowiązek użyteczności publicznej obejmuje następujące warunki:

Minimalna częstotliwość — trasa i minimalna liczba lotów tam i z powrotem na tydzień

Port lotniczy Ostrawa im. Leoša Janáčka (OSR/LKMT) — port lotniczy Bruksela (BRU/EBBR): 3 loty tam i z powrotem.

Wymagane parametry minimalne samolotu

Samolot wyposażony w kabinę ciśnieniową mieszczącą co najmniej 30 pasażerów.

Ciągłość działania

W okresie realizacji połączeń dopuszcza się odwołanie maksymalnie 2 % połączeń tam i z powrotem z całkowitej liczby połączeń przewidzianych na poszczególnych trasach, nie licząc lotów odwołanych z przyczyn niezależnych, takich jak zmiana pogody, strajk lub ograniczenia działania wprowadzone przez porty lotnicze.

Rozkład lotów i struktura połączeń

Połączenia z przesiadką mogą stanowić maksymalnie 30 % połączeń realizowanych w ramach obowiązku użyteczności publicznej.

Pierwszy odlot z portu lotniczego Ostrawa nie może być realizowany przed godz. 4.30 czasu miejscowego (LT), ostatni przylot nie może być realizowany po godz. 23.55 czasu miejscowego.

Jeden lot może mieć dwa lub więcej kodów poszczególnych współoperatorów (umowa code share).

Współpraca w formie porozumienia o wzajemnym honorowaniu dokumentów przewozowych (interline agreement) z pozostałymi operatorami nie jest wymagana, ale jest dopuszczalna.

Taryfy

Maksymalna cena biletu lotniczego na przelot w jedną stronę na trasie OSR — BRU nie może przekroczyć 200 EUR.

Maksymalna cena biletu lotniczego na przelot w jedną stronę obejmuje opłatę za przelot w jedną stronę w klasie ekonomicznej bez podatku VAT.

Wymaga się dystrybucji biletów za pomocą globalnego systemu rezerwacji.