15.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 41/8


ZAWIADOMIENIE DLA IMPORTERÓW

Przywóz do Wspólnoty wyrobów włókienniczych z Bangladeszu

(2008/C 41/06)

Komisja Europejska informuje wspólnotowe podmioty gospodarcze, że istnieją uzasadnione wątpliwości odnoszące się do pochodzenia wyrobów włókienniczych z Bangladeszu objętych rozdziałami 61 i 62 HS, w odniesieniu do których występuje się o zastosowanie preferencji taryfowych wynikających z GSP.

Na podstawie wspólnotowej wizytacji administracyjno-dochodzeniowej, przeprowadzonej w ramach współpracy z władzami lokalnymi w Bangladeszu, stwierdzono, że znacząca część świadectw pochodzenia na formularzu A została sfałszowana lub wydana na podstawie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji.

Wspólnotowym podmiotom gospodarczym zgłaszającym lub przedstawiającym udokumentowane dowody pochodzenia dla wyrobów włókienniczych objętych rozdziałami 61 i 62 HS zaleca się zatem, by podjęły niezbędne środki ostrożności, ponieważ wprowadzenie tych produktów do swobodnego obrotu może spowodować powstanie długu celnego i prowadzić do nadużyć finansowych przeciwko interesom finansowym Wspólnoty.

Niniejsze zawiadomienie zastępuje zawiadomienie dla importerów — Produkty włókiennicze przywożone do Wspólnoty z Bangladeszu w ramach systemu ogólnych preferencji taryfowych (GSP), opublikowane w Dz.U. C 119 z 30.4.1999, które przypominało importerom, aby zachowywali zawsze należytą ostrożność w przypadku świadectw pochodzenia wystawionych na formularzu A.