52008PC0809
[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 3.12.2008

KOM(2008) 809 wersja ostateczna

2008/0240(COD)

Wniosek

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

(przekształcenie)

{SEK(2008) 2930}{SEK(2008) 2931}

⎢ .

UZASADNIENIE

Kontekst wniosku |

110 | Podstawa i cele wniosku Celem dyrektywy 2002/95/WE (dyrektywa RoHS) jest ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które przyczyni się do lepszej ochrony zdrowia ludzi oraz przyjaznego dla środowiska odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jej przeglądu dokonuje się z dwóch zasadniczych powodów: 1. Komisja pracuje nad poprawą otoczenia regulacyjnego, aby było prostsze, bardziej zrozumiałe, skuteczne i egzekwowalne. Otoczenie regulacyjne, w którym działa przedsiębiorstwo, ma wpływ na jego konkurencyjność oraz jego zdolność do rozwijania się i tworzenia miejsc pracy. Poprawa otoczenia regulacyjnego jest istotnym celem europejskiego partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (strategii lizbońskiej). Można więc wprowadzić zmiany w dyrektywie prowadzące do poprawy jej wdrażania, egzekwowania jej przepisów i jej spójności. 2. Dyrektywa RoHS (w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) zobowiązuje Komisję do dokonania przeglądu środków ustanowionych w dyrektywie, w szczególności w odniesieniu do objęcia jej zakresem dwóch dodatkowych kategorii sprzętu (kategoria 8 i 9: wyroby medyczne oraz przyrządy do nadzoru i kontroli) oraz dostosowania wykazu substancji zabronionych. Celem wniosku jest osiągnięcie przejrzystości i lepszego działania dyrektywy, poprawy w zakresie egzekwowania jej przepisów na poziomie krajowym, dostosowanie jej do postępu naukowo-technicznego oraz uspójnienie z innymi aktami prawa wspólnotowego. |

120 | Kontekst ogólny Niepewność dotycząca zakresu dyrektywy, brak jasności niektórych przepisów i definicji oraz rozbieżności w podejściu poszczególnych państw członkowskich do kwestii zgodności produktu z wymaganiami, a także możliwość nakładania się procedur z innych aktów prawa UE takich jak np. rozporządzenie REACH powodują niepotrzebne koszty administracyjne. Jeżeli nie dokona się przeglądu RoHS, nie będzie możliwe osiągnięcie optymalnych korzyści dla środowiska; pozostanie niepewność producentów dotycząca prawnych wymogów wykazania zgodności z dyrektywą RoHS oraz metodyki egzekwowania przepisów w 27 państwach członkowskich, utrzymując jednocześnie bądź też zwiększając obciążenie administracyjne. |

130 | Obowiązujące przepisy w dziedzinie, której dotyczy wniosek Aktem prawnym związanym z niniejszym wnioskiem jest sama dyrektywa RoHS. |

140 | Spójność z pozostałymi obszarami polityki i celami Unii Przegląd dyrektywy RoHS sprawi, że będzie ona jeszcze lepiej uzupełniać inne odpowiednie przepisy wspólnotowe takie jak pakiet legislacyjny dotyczący wprowadzania produktów do obrotu[1](w odniesieniu do definicji i wprowadzania w życie), rozporządzenie REACH[2] (w odniesieniu do zastosowań substancji), dyrektywa PWE[3] (w odniesieniu do projektowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego) i przepisy związane z gospodarowaniem zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, oraz będzie z nimi spójna. Celem jest zmniejszenie obciążenia administracyjnego oraz zwiększenie efektywności dyrektywy RoHS pod względem kosztów. |

Konsultacje z zainteresowanymi stronami oraz ocena skutków |

Konsultacje z zainteresowanymi stronami |

211 | Metody konsultacji, główne sektory objęte konsultacjami i ogólny profil respondentów Dwukrotnie przeprowadzono konsultacje z zainteresowanymi stronami za pośrednictwem portalu EUROPA. Pierwsze z nich (w dniach 22 marca – 22 maja 2007 r.) zachęcały do przedstawiania uwag i dostarczania informacji na temat możliwych kwestii w ramach przeglądu dyrektywy RoHS. Celem drugich konsultacji (w dniach 13 grudnia 2007 r. – 13 lutego 2008 r.) było uzyskanie opinii na temat opcji zaproponowanych podczas pierwszych konsultacji. |

212 | Streszczenie odpowiedzi oraz sposób ich uwzględnienia Odpowiedzi udzielone w ramach konsultacji napłynęły od wielu zainteresowanych stron z wielu miejsc i były bardzo zróżnicowane pod względem zakresu i jakości. W pierwszych konsultacjach (49 respondentów) podmioty przemysłowe skoncentrowały się na potrzebie sprawnego i zharmonizowanego wdrożenia (w szczególności w odniesieniu do zakresu i wykazywania zgodności z wymaganiami) oraz na przyspieszeniu mechanizmów przyznawania wyłączeń. Organizacje pozarządowe apelowały o zwiększenie korzyści płynących z dyrektywy dla środowiska i zdrowia. W trakcie drugich konsultacji (62 respondentów) zainteresowane strony szczegółowo odpowiadały na temat swoich preferencji dotyczących poszczególnych opcji oraz kierunków przyszłego rozwoju dyrektywy RoHS. Niektórzy zaproponowali wycofanie dyrektywy RoHS i powierzenie zarządzania substancjami niebezpiecznymi REACH, jednak ogromna większość zainteresowanych stron nie podzieliła tego poglądu. Ogólnie zainteresowane strony przedkładały pomysły na wyjaśnienie różnych kwestii i zmniejszenie niepewności. |

213 | Wyniki konsultacji są dostępne na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/events_rohs2_en.htm. |

Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy specjalistycznej |

221 | Dziedziny naukowe/wiedzy specjalistycznej W 2006 r. przeprowadzono badanie dotyczące możliwości objęcia zakresem dyrektywy wyrobów medycznych i przyrządów do nadzoru i kontroli, zgodnie z art. 6 dyrektywy RoHS[4]. W czerwcu 2008 r. zakończono badanie analizujące potrzebę i wykonalność uregulowania w ramach dyrektywy RoHS dodatkowych substancji niebezpiecznych, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 4 ust. 3 i art. 6 dyrektywy RoHS. W lipcu 2008 r. podpisano umowę na wsparcie służb Komisji przy technicznych aspektach oceny skutków. W kwietniu 2008 r. przeprowadzono badanie dotyczące aspektów innowacyjnych i konkurencyjnych związanych z przeglądem dyrektyw WEEE i RoHS[5]. Aktualna wiedza naukowa uzasadnia możliwość wyłączenia z zakazu jedynie deka-BDE. Od 2002 r. stosowanie deka-BDE w EEE jest ograniczony dyrektywą RoHS. W 2005 r. deka-BDE wyłączono z zakazu stosowania decyzją Komisji 2005/717/WE[6]. Dnia 1 kwietnia 2008 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził nieważność decyzji o wyłączeniu w odniesieniu do tej substancji, lecz utrzymał ją w mocy do dnia 30 czerwca 2008 r. włącznie[7]. Od dnia 1 lipca 2008 r. ponownie obowiązuje pierwotny zakaz stosowania deka-BDE w EEE. W niniejszym wniosku deka-BDE pozostaje uwzględniona w wykazie substancji zabronionych (załącznik IV). Nadal istnieją wątpliwości dotyczące jej toksyczności oraz rozpadu na inne zabronione substancje (odbromowanie do PBT/vPvB). W ocenie ryzyka wyciągnięto wniosek, że nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych środków ograniczających ryzyko ponad te, które stosuje się w odniesieniu do zagrożenia dla konsumentów, zdrowia ludzi (właściwości fizyko-chemiczne), atmosfery i mikroorganizmów w zakładach oczyszczania ścieków, oraz że istnieje potrzeba lepszych informacji i/lub badań w odniesieniu do zagrożenia dla pracowników, ludzi narażonych przez środowisko, ekosystemów wodnych i lądowych, aby móc właściwie scharakteryzować zagrożenia związane z trwałymi, bio-kumulatywnymi i toksycznymi właściwości substancji[8]. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji 565/2006 do celów oceny ryzyka trzeba przeprowadzić dalsze badania, w tym badania dotyczące neurotoksyczności rozwojowej, oraz opracować programy biomonitorowania człowieka i monitorowania środowiska[9]. Ostatnie informacje[10] na temat niekontrolowanego składowania odpadów w UE, a w szczególności na temat nielegalnego handlu WEEE z krajami posiadającymi niezgodne z normami warunki gospodarowania odpadami, zwiększają zagrożenia powodowane stosowaniem deka-BDE w EEE. Przemysł wykorzystujący wymieniony produkt może ubiegać się o czasowe wyłączenia z zakazu zgodnie z kryteriami ustanowionymi w art. 5 ust. 1 lit. b) niniejszego wniosku. Zgodnie z tym, co jest przewidziane w motywie 7 niniejszego wniosku, bieżące ograniczenie stosowania zostanie utrzymane w ramach przeglądu i – jeśli będzie to konieczne – dostosowane do postępu naukowo-techniczego. |

222 | Zastosowana metodyka Metodyka stosowana w trakcie wyżej wymienionych badań obejmowała badania ankietowe, przeglądanie literatury fachowej, rozmowy z przedsiębiorstwami i władzami wykonawczymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów dyrektywy oraz z przedstawicielami sektora przemysłu. Ponadto przeprowadzono warsztaty z zainteresowanymi stronami. |

223 | Główne organizacje/eksperci, z którymi się konsultowano Federacje przemysłowe oraz pojedyncze przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz państwa członkowskie. |

2249 | Streszczenie otrzymanych i wykorzystanych porad |

225 | Najważniejsze otrzymane i wykorzystane porady obejmują harmonizację wymogów, wyjaśnienie i uproszczenie przepisów dyrektywy, poprawę mechanizmów przyznawania wyłączeń oraz objęcie zakresem dyrektywy wyrobów medycznych i przyrządów do nadzoru i kontroli. |

226 | Środki wykorzystane do publicznego udostępnienia porad ekspertów Publikacja końcowych sprawozdań na portalu EUROPA. |

230 | Ocena skutków Rozważane opcje obejmowały: nie wprowadzać żadnych wyjaśnień ani nic nie dodawać do zakresu dyrektywy i definicji; całkowicie uchylić dyrektywę; uchylić zakaz w odniesieniu do jednej substancji (deka-BDE) oraz rozszerzyć wykaz zabronionych substancji. Opcje te zostały odrzucone, ponieważ ocena skutków wykazała, że korzyści uzyskane z nich w trakcie przeglądu byłyby niewystarczające lub dlatego, że potencjalne koszty przewyższały korzyści. Zaleca się wprowadzenie wyjaśnień i klauzul związanych z wprowadzeniem w życie, uspójnienie w miarę możliwości przepisów z innymi przepisami wspólnotowymi takimi jak np. rozporządzenie REACH, dostosowanie mechanizmu przyznawania wyłączenia oraz uwzględnienie dwóch nowych kategorii sprzętu. Oczekuje się zarówno korzyści środowiskowych (zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych uwalnianych do środowiska z wyrobów medycznych oraz przyrządów do nadzoru i kontroli, ograniczenie liczby dostępnych na rynku produktów niezgodnych z wymogami) jak i gospodarczych (zmniejszenie obciążenia administracyjnego, uniknięcie powielania procedur oraz zwiększenie pewności prawnej). |

231 | Wniosek został poddany ocenie skutków wymienionej w Programie działalności legislacyjnej i prac Komisji. |

Aspekty prawne wniosku |

305 | Krótki opis proponowanych działań Należy zauważyć, że podstawowe cele i mechanizmy dyrektywy pozostają niezmienione. Nadrzędnym celem jest całkowity zakaz stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; gdy jest to czasowo niemożliwe przyznaje się wyłączenia. Nie proponuje się wprowadzenia zakazu stosowania w odniesieniu do żadnych nowych substancji. Główne proponowane zmiany obejmują co następuje: Artykuł 2 (Zakres): Dodaje się dwa nowe załączniki opisujące zakres dyrektywy: pierwszy wymienia główne kategorie produktów, a drugi – w którym Komisja może wprowadzać zmiany – zawiera prawnie wiążące wykazy produktów w ramach każdej kategorii. Zharmonizowany zakres dyrektywy przyniesie poprawę w zakresie jej wdrażania i zmniejszy obciążenia administracyjne. W zakres dyrektywy włącza się wyroby medyczne oraz przyrządy do nadzoru i kontroli, aby zwiększyć korzyści dla środowiska i dla zdrowia wynikające z ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w wymienionym sprzęcie, jednak dokona się tego stopniowo, tak aby uniknąć niekorzystnych skutków społeczno-gospodarczych. Artykuł 3 (definicje): Definicje podmiotów gospodarczych dostosowuje się do definicji zawartych w pakiecie legislacyjnym na temat wprowadzania produktów do obrotu, oraz dodaje się nowe definicje takich pojęć jak „wyroby medyczne” i „materiał jednorodny”. Zharmonizowane definicje, spójne z innymi powiązanymi przepisami wspólnotowymi, zwiększają jasność prawną oraz zmniejszają koszty administracyjne. Artykuł 4 (zakaz stosowania substancji): Ustanawia się maksymalne wartości stężenia zakazanych substancji (włączenie decyzji Komisji do dyrektywy) oraz przedłuża się zgodę na stosowanie niezgodnych z wymogami części zamiennych w odniesieniu do sprzętu, który korzysta z wyłączenia w chwili wprowadzania do obrotu, aby zapobiec przedwczesnemu wycofaniu sprzętu z użycia; dodaje się nowy załącznik z wyłączeniami w odniesieniu do nowych kategorii produktów (wyroby medyczne i przyrządy do nadzoru i kontroli) w przypadku gdy ich zastąpienie jest obecnie niewykonalne; wprowadza się mechanizm wprowadzania zakazu stosowania nowych substancji zgodny z metodyką REACH, aby zapewnić spójność i maksymalną synergię z pracami prowadzonymi w ramach legislacji dotyczącej chemikaliów. Szczegółowe zasady tego procesu zostaną opracowane w drodze procedury komitetowej. W trakcie opracowywania tych szczegółowych zasad Komisja będzie w pierwszym rzędzie korzystać z opinii fachowych dostępnych w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). Komisja zwróci się do ECHA o ocenę przedmiotowych substancji jako kwestię priorytetową. Artykuł 5 (mechanizm przyznawania wyłączeń): ustanawia się maksymalnie czteroletni okres ważności wyłączenia, aby pobudzić do podejmowania wysiłków na rzecz zastąpienia substancji niebezpiecznych, zapewnić bezpieczeństwo prawne oraz przenieść na wnioskodawcę obowiązek dostarczenia dowodów, zgodnie z przepisami REACH. Wprowadza się nowe kryteria przyznawania wyłączeń, takie jak dostępność i niezawodność, aby uwzględnić szersze aspekty społeczno-gospodarcze; w gestii Komisji pozostawia się ustanowienie szczegółowych zasad składania wniosków o przyznanie wyłączenia, aby ułatwić wnioskodawcom składanie wniosków oraz przyspieszyć proces kontroli. Artykuły 6-8 są nowe i wprowadzają wymogi dotyczące oceny zgodności produktu oraz mechanizmy nadzoru rynku zgodne z pakietem legislacyjnym dotyczącym wprowadzania produktów do obrotu. Zmniejszenie liczby produktów niezgodnych z wymogami poprzez wzmocniony i zharmonizowany nadzór rynku jest efektywnym pod względem kosztów sposobem na zwiększenie korzyści środowiskowych płynących z dyrektywy; zharmonizowane wymogi dotyczące oceny zgodności zwiększają pewność prawną i zmniejszają koszty administracyjne państw członkowskich i producentów. |

310 | Podstawa prawna: Artykuł 95 Traktatu. |

320 | Zasada pomocniczości Zasada pomocniczości ma zastosowanie, o ile wniosek nie wchodzi w zakres wyłącznych kompetencji Wspólnoty. |

Cele wniosku nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie z następujących względów: |

321 | Wpływ na środowisko, jaki mają produkty elektryczne i elektroniczne, oraz ich swobodny obrót na rynku wewnętrznym leżą w kompetencjach dzielonych między Komisją a państwami członkowskimi. |

323 | Słabsza ochrona środowiska oraz problemy na rynku wewnętrznym mogą wynikać z indywidualnych inicjatyw w państwach członkowskich. |

Działanie Wspólnoty zapewni lepsze osiągnięcie celów wniosku z następujących względów. |

324 | Ponadnarodowy charakter problemów sprawia, że będą one lepiej uregulowane na poziomie Wspólnoty; harmonizacja wymogów dla producentów i władz w całej Wspólnocie poprawi efektywność pod względem kosztów oraz doprowadzi do uproszczenia. |

325 | Potrzebie dogłębnej harmonizacji wymogów dyrektywy RoHS można sprostać wyłącznie poprzez przekształcenie dyrektywy; upraszczanie prawodawstwa UE może odbywać się jedynie na poziomie Wspólnoty. |

326 | Częściowe wymogi administracyjne związane z dyrektywą RoHS na poziomie krajowym mogłyby spowodować wzrost kosztów związanych z zapewnieniem zgodności dla producentów. |

327 | Niniejsze przekształcenie stanowi integralny element lepszego otoczenia regulacyjnego na poziomie Wspólnoty. |

W związku z powyższym niniejszy wniosek jest zgodny z zasadą pomocniczości. |

Zasada proporcjonalności Wniosek jest zgodny z zasadą proporcjonalności z następujących względów: |

331 | Proponowanym środkiem jest przekształcenie istniejącej dyrektywy w kwestiach wskazanych przez Radę i Parlament Europejski. Stanowi ono także część procesu upraszczania przepisów prawnych i zwiększa spójność oraz synergię z innymi odpowiednimi przepisami wspólnotowymi dotyczącymi tych samych produktów. |

332 | Wyjaśnienia dotyczące zakresu dyrektywy i definicji, wprowadzenie zharmonizowanych klauzul dotyczących egzekwowania przepisów oraz poprawa mechanizmu przyznawania wyłączeń zwiększą pewność prawną i zmniejszą obciążenia administracyjne. |

Wybór instrumentów |

341 | Proponowane instrumenty: dyrektywa. |

342 | Inne instrumenty byłyby niewłaściwe z następujących względów: Proponowanym środkiem jest przekształcenie istniejącej dyrektywy; odpowiednio uwzględnia ono elementy z dokumentów zawierających wytyczne, których skutki harmonizacyjne uznano za niewystarczające. Same działania samoregulacyjne nie wystarczyłyby do osiągnięcia celów polityki; rozważano opcję uchylenia dyrektywy, lecz odrzucono ją w trakcie oceny skutków. |

Wpływ na budżet |

409 | Wniosek nie ma wpływu na budżet Wspólnoty. |

Informacje dodatkowe |

510 | Uproszczenie |

511 | Wniosek w sprawie przekształcenia przewiduje uproszczenie prawodawstwa: uproszczenie procedur administracyjnych dla organów publicznych (unijnych i krajowych); uproszczenie procedur administracyjnych dla osób prywatnych. |

512 | Wyjaśnia definicje i zakres dyrektywy; harmonizuje ocenę zgodności produktów oraz działania nadzoru rynku; dostosowuje mechanizm przyznawania wyłączeń do postępu naukowo-technicznego oraz poprawia jego skuteczność. |

513 | Ustrukturyzowana koordynacja organów nadzoru rynku i działań w tym zakresie (włącznie z wymianą informacji), wyjaśnienie zakresu dyrektywy i definicji oraz usprawnienie mechanizmu przyznawania wyłączeń ułatwią pracę organów przy wdrażaniu dyrektywy i egzekwowaniu jej przepisów. |

514 | Wyjaśnienia dotyczące zakresu dyrektywy i definicji ułatwią rozstrzyganie czy dany produkt kwalifikuje się i w jakim zakresie oraz jakie środki należy podjąć, aby osiągnąć zgodność z wymaganiami; harmonizacja procedur oceny zgodności zapewni producentom pewność prawną w odniesieniu do tego, co muszą przedstawić władzom w dowolnym miejscu we Wspólnocie jako dowód osiągnięcia zgodności. |

515 | Wniosek został uwzględniony w długofalowym programie Komisji przewidującym uaktualniania i upraszczanie dorobku prawnego Wspólnoty oraz w programie działalności legislacyjnej i prac Komisji pod numerem referencyjnym 2008/ENV/001. |

520 | Przekształcenie istniejącego prawodawstwa Przyjęcie wniosku doprowadzi do przekształcenia istniejącego prawodawstwa, a mianowicie istniejącej dyrektywy 2002/95/WE. Ponieważ zawarte w załączniku V wykazy substancji wyłączonych z zakazu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 dyrektywy RoHS, podlegają regularnym dostosowaniom do postępu naukowo-technicznego w procedurze komitetowej, wymieniony załącznik nie stanowi części niniejszego wniosku przyjmowanego w procedurze współdecyzji. |

Klauzula przeglądu/rewizji/wygaśnięcia |

531 | Wniosek nie zawiera klauzuli przeglądu. Komisja będzie jednak ściśle nadzorować potrzebę przeglądu w świetle wyników przeglądu przeprowadzonego na mocy art. 138 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. |

550 | Tabela korelacji Państwa członkowskie mają obowiązek przekazania Komisji tekstu przepisów krajowych przyjętych w celu transpozycji dyrektywy oraz tabeli korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. |

560 | Europejski Obszar Gospodarczy Proponowany akt prawny ma znaczenie dla EOG i w związku z tym jego zakres powinien obejmować Europejski Obszar Gospodarczy. |

ê 2002/95/WE (dostosowany)

2008/0240 (COD)

Wniosek

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

(przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji[11],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[12],

uwzględniając opinię Komitetu Regionów[13],

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu, w świetle wspólnego projektu zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w dniu 8 listopada 2002 r.[14],

a także mając na uwadze, co następuje:

ò nowy

1. (1) W dyrektywie 2002/95/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym[15] należy wprowadzić szereg zasadniczych zmian. Dla zachowania przejrzystości, dyrektywa ta powinna zostać przekształcona.

⎢ 2002/95/WE (dostosowany)

(21) Różnice istniejące w prawie lub środkach administracyjnych przyjętych przez państwa członkowskie w odniesieniu do ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym mogą stworzyć bariery handlowe i zakłócić konkurencję we Wspólnocie, przez co mogą mieć bezpośredni wpływ na ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Dlatego wydaje się koniecznym zbliżyć ustawodawstwa państw członkowskich w tym zakresie i przyczynić się do ochrony zdrowia ludzi oraz przyjaznego dla środowiska odzysku i √ unieszkodliwiania zużytego Õ usuwania odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

ê 2002/95/WE (dostosowany)

? nowy

(3)(2) Rada Europejska na spotkaniu w Nicei w dniach 7, 8 i 9 grudnia 2000 r., ð Dyrektywa 2002/95/WE stanowi, że Komisja dokona przeglądu przepisów ustanowionych w wymienionej dyrektywie, w szczególności pod kątem włączenia w zakres jej zastosowania sprzętu, który zalicza się do określonych kategorii oraz pod kątem zbadania potrzeby dostosowania wykazu substancji w oparciu o postęp naukowy, uwzględniając zasadę ostrożności, zgodnie z ï przekazała rezolucjęą Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie zasady ostrożności.

(3) Komunikat Komisji z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie przeglądu strategii Wspólnoty dla zarządzania odpadami kładzie nacisk na potrzebę obniżenia zawartości niebezpiecznych substancji w odpadach i wskazuje na potencjalne korzyści ogólnowspólnotowych zasad ograniczających obecność takich substancji w produktach i procesach produkcji.

(4) Rezolucja Rady z dnia 25 stycznia 1988 r. w sprawie programu wspólnotowego działania w celu zwalczania zanieczyszczeń środowiska przez kadm[16] wzywa Komisję do bezzwłocznego wykorzystania szczególnych środków dla takiego programu. Zdrowie ludzi również musi być chronione i dlatego powinna zostać wprowadzona w życie ogólna strategia, która w szczególności ograniczy stosowanie kadmu i pobudzi badania nad substytutami. Rezolucja podkreśla, iż stosowanie kadmu powinno zostać ograniczone do przypadków gdzie odpowiednie i bezpieczniejsze alternatywy nie istnieją.

(4)(5) Dostępne dowody wskazują, iż środki na zbieranie, √ przetwarzanie Õ obróbkę, recykling oraz √ unieszkodliwianie zużytego Õ usuwanie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEOSEE), jak określono w dyrektywie 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego[17], są niezbędne w celu zmniejszenia problemów √ gospodarowania Õ zarządzania odpadami związanymi z metalami ciężkimi i środkami zmniejszającymi palność. Jednakże pomimo tych środków znaczne części WEOSEE będą w dalszym ciągu znajdowane w bieżących drogach √ unieszkodliwiania Õ usuwania odpadów. Nawet gdyby WEOSEE były zbieranye osobno i poddawanye procesom recyklingu, jego ich zawartość rtęci, kadmu, ołowiu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli i polibromowanych eterów difenylowych prawdopodobnie stanowiłaby ryzyko dla zdrowia lub środowiska.

(5)(6) Biorąc pod uwagę techniczną i gospodarczą wykonalność, ð także dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), ï najbardziej efektywnym sposobem zapewnienia znacznego obniżenia ryzyka dla zdrowia i środowiska związanego z tymi substancjami, który może spełnić wybrany poziom bezpieczeństwa we Wspólnocie, jest zastąpienie takich substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym bezpiecznymi lub bezpieczniejszymi materiałami. Ograniczenie stosowania takich niebezpiecznych substancji prawdopodobnie zwiększy możliwości i ekonomiczną rentowność recyklingu WEOSEE oraz obniży negatywny wpływ na zdrowie pracowników zakładów utylizacji.

(6)(7) Substancje objęte niniejszą dyrektywą są naukowo dobrze zbadane i ocenione oraz są przedmiotem różnych √ środków Õ pomiarów zarówno we Wspólnocie, jak i na poziomie krajowym.

(7)(8) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie uwzględniają istniejące międzynarodowe wytyczne i zalecenia oraz oparte są na założeniach dostępnych informacji naukowo-ych i technicznych. Niniejsze środki są niezbędne w celu osiągnięcia wybranego poziomu bezpieczeństwa zarówno środowiska jak i zdrowia ludzi i zwierząt, uwzględniając ryzyko, które prawdopodobnie powstałoby we Wspólnocie w wyniku braku takich środków. Niniejsze środki powinny być poddawane ocenie i, jeśli to konieczne, dostosowane, biorąc pod uwagę dostępne informacje naukowo-e i techniczne.

∫ nowy

(8) Niniejsza dyrektywa uzupełnia ogólne wspólnotowe prawodawstwo w zakresie gospodarowania odpadami, takie jak dyrektywa 2008/[…]/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów.

(9) Dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię[18] umożliwia przyjęcie konkretnych wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię, które mogą być również objęte zakresem niniejszej dyrektywy. Dyrektywa 2005/32/WE oraz przyjęte na jej mocy środki wykonawcze nie naruszają wspólnotowego prawodawstwa w zakresie gospodarowania odpadami.

ê 2002/95/WE (dostosowany)

? nowy

(10)(9) Niniejsza dyrektywa powinna stosować się nie naruszając bez uszczerbku dla prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego bezpieczeństwa oraz wymagań zdrowotnych i szczególnego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego √ gospodarowania Õ zarządzania odpadami, w szczególności √ dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów Õ dyrektywa Rady 91/157/EWG z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie baterii i akumulatorów zawierających niektóre substancje niebezpieczne [19]ð oraz rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych[20]. ï

ê 2002/95/WE (dostosowany)

? nowy

(11)(10)Techniczny rozwój sprzętu elektrycznego i elektronicznego bez zawartości metali ciężkich, PBDE i PBB powinien zostać wzięty pod uwagę.

(12) Niezwłocznie po udostępnieniu naukowych dowodów oraz uwzględniając zasadę ostrożności, zakaz innych niebezpiecznych substancji oraz ich zastąpienie przez substancje bardziej przyjazne dla środowiska, które zapewniają przynajmniej ten sam poziom bezpieczeństwa konsumentów, powinny zostać rozpatrzone ð , biorąc pod uwagę spójność z innym prawodawstwem Wspólnoty, w szczególności z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)[21]. Szczególną uwagę należy zwrócić na potencjalne skutki dla MŚP. ï

(13)(11) √ Wyłączenie Õ Zwolnienie z wymogu zastąpienia powinno zostać dozwolone w przypadku braku możliwości zastąpienia z naukowego oraz technicznego punktu widzenia ð uwzględniając w szczególności sytuację MŚP ï lub, jeśli negatywny wpływ na środowisko, lub zdrowie ð lub sytuację społeczno-gospodarczą ï spowodowany przez zastąpienie prawdopodobnie przeważy korzyści z zastąpienia w odniesieniu do zdrowia, ludzkiego i środowiska ð i sytuacji społeczno-gospodarczej ï ðlub jeżeli nie można zapewnić dostępności i niezawodności substytutów. ï Zastąpienie niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym powinno również zostać przeprowadzone w sposób niezagrażający zgodny ze zdrowiuem i bezpieczeństwuem użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego. ð Wprowadzenie do obrotu wyrobów medycznych wymaga przeprowadzenia procedury oceny zgodności, zgodnie z dyrektywami 93/42/WE i 98/79/WE, co może wymagać zaangażowania jednostki notyfikowanej wyznaczonej przez właściwe organy państwa członkowskiego. Jeżeli taka jednostka notyfikowana zaświadcza, że nie wykazano bezpieczeństwa potencjalnego substytutu w zamierzonym zastosowaniu w wyrobie medycznym lub wyrobie medycznym do in vitro , taka sytuacja będzie postrzegana jako mająca wyraźnie negatywny wpływ na kwestie społeczno-gospodarcze, zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów ï (SEE). ðSkładanie wniosków o przyznanie wyłączenia dla sprzętu włączanego do zakresu niniejszej dyrektywy powinno być możliwe od daty jej wejścia w życie, nawet jeśli następuje to przed rzeczywistym objęciem wymienionego sprzętu zakresem dyrektywy. ï

∫ nowy

(14) Wyłączenia z zakazu stosowania niektórych określonych materiałów lub substancji powinny być ograniczone w zasięgu, aby stopniowo wycofać stosowanie niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, biorąc pod uwagę, iż z czasem będzie można uniknąć wykorzystania tych substancji w takich zastosowaniach.

⎢ 2002/95/WE (dostosowany)

(15)(12) Ponieważ ponowne Ö użycie Õ wykorzystanie produktu, odnowienie oraz wydłużenie jego okresu przydatności do użycia są korzystne, części zapasowe powinny być dostępne.

∫ nowy

(16) Procedury oceny zgodności sprzętu elektrycznego i elektronicznego objętego zakresem niniejszej dyrektywy powinny być zgodnie z odpowiednim prawem wspólnotowym, a w szczególności z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylającą decyzję Rady 93/465/EWG[22]. Harmonizacja procedur oceny zgodności zapewni producentom pewność prawną w odniesieniu do tego, co muszą przedstawić władzom w dowolnym miejscu we Wspólnocie jako dowód osiągnięcia zgodności.

(17) Oznakowanie zgodności produktów z wymaganiami stosowane na poziomie wspólnotowym, oznakowanie CE, powinno mieć również zastosowanie do sprzętu elektrycznego i elektronicznego objętego zakresem niniejszej dyrektywy.

(18) Mechanizmy nadzoru rynku ustanowione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93[23] będą stanowiły mechanizmy zabezpieczające w celu sprawdzenia zgodności z niniejszą dyrektywą.

∫ nowy

(13) Przystosowanie zwolnień z wymogów dotyczących wycofania i zakazu stosowania niebezpiecznych substancji do naukowego i technicznego postępu powinno zostać przeprowadzone przez Komisję zgodnie z procedurą komitetu.

ê 2002/95/WE (dostosowany)

(19)(14) Środki niezbędne do √ wdrożenia Õ wykonania niniejszej dyrektywy powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji[24],

∫ nowy

(20) Komisja powinna w szczególności zostać uprawniona do dostosowywania załączników II, III, IV, V i VI w związku z postępem naukowo-technicznym oraz do przyjmowania innych niezbędnych środków wykonawczych. Ponieważ środki te mają zakres ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2002/95/WE, muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(21) Zobowiązanie do przeniesienia niniejszej dyrektywy do prawa krajowego powinno ograniczać się do tych przepisów, które stanowią zasadniczą zmianę w porównaniu z wcześniejszą dyrektywą. Zobowiązanie do przeniesienia przepisów, które nie uległy zmianie, wynika z wcześniejszej dyrektywy.

(22) Niniejsza dyrektywa powinna pozostawać bez uszczerbku dla zobowiązań państw członkowskich dotyczących terminów przeniesienia do prawa krajowego i zastosowania dyrektyw określonych w załączniku VIII część B.

(23) Jako że cele zamierzonego działania, czyli wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, nie mogą być osiągnięte w stopniu wystarczającym przez państwa członkowskie, natomiast, ze względu na skalę problemu i jego wpływ na inne obszary prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz obszary będące przedmiotem wspólnego zainteresowania jak np. ochrona zdrowia ludzi, mogą zostać skutecznie zrealizowane na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, ustanowioną w wymienionym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza środki konieczne do realizacji tego celu,

ê 2002/95/WE (dostosowany)

? nowy

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

√ Przedmiot Õ Cele

Celem niniejszej dyrektywy jest zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich dotyczących ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz

ð Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady dotyczące ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, aby ï przyczynić się do lepszej ochrony zdrowia ludzi oraz przyjaznego dla środowiska odzysku i √ unieszkodliwiania zużytego Õ usuwania odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Artykuł 2

Zakres

1. Bez uszczerbku dla przepisów art. 6, nNiniejszą dyrektywę stosuje się do sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczającego się do kategorii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 10 wymienionych w załączniku IA ð zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku II. ï do dyrektywy 2002/96/WE (OSEE) oraz do żarówek elektrycznych i opraw oświetleniowych w gospodarstwach domowych

ê 2002/95/WE (dostosowany)

? nowy

2. Niniejszą dyrektywę stosuje się bez uszczerbku dla ð wymogów ï prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego bezpieczeństwa oraz wymagań zdrowiaotnych , ð chemikaliów, w szczególności rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 ï, a także i szczególnego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego √ gospodarowania Õ zarządzania odpadami.

3. Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do: części zapasowych do naprawy lub ponownego wykorzystania sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do obrotu przed dniem 1 lipca 2006 r.

2. ð sprzętu związanego z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich, w tym broni, amunicji oraz materiałów wojskowych przeznaczonych wyłącznie do celów wojskowych; ï

3. ð sprzętu, który zaprojektowano specjalnie jako część innego sprzętu, który nie jest objęty zakresem niniejszej dyrektywy i może pełnić swoją funkcję wyłącznie jako część wymienionego sprzętu; ï

4. ð sprzętu, który nie ma być wprowadzony do obrotu jako jednostka funkcjonalna bądź handlowa. ï

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje:

a) „sprzęt elektryczny i elektroniczny” lub ð zwany dalej ï „SEEE” oznacza sprzęt, którego prawidłowe działanie uzależnione jest od prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, oraz sprzęt do wytwarzania, przesyłania i pomiaru takiego prądu i pól zaliczających się do kategorii określonych w załączniku IA do dyrektywy 2002/96/WE (OSEE) oraz przeznaczonegoych do wykorzystywania napięcia nieprzekraczającego 1000 wolt dla prądu zmiennego i 1500 wolt dla prądu stałego;

b) „producent” oznacza dowolną osobę, która bez względu na stosowaną technikę sprzedaży, włączając technikę komunikacji na odległość zgodnie z dyrektywą 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość[25]:

(i) produkuje oraz sprzedaje sprzęt elektryczny i elektroniczny pod swoim własnym znakiem firmowym;

(ii) odsprzedaje pod swoim własnym znakiem firmowym sprzęt produkowany przez innych dostawców, odsprzedawca nie będzie uważany za „producenta”, jeśli znak firmowy producenta umieszczony jest na sprzęcie, jak przewidziano w ppkt (i); lub

(iii) na terenie państwa członkowskiego prowadzi działalność związaną z wywozem i przywozem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Ktokolwiek świadczy wyłącznie usługi finansowe na mocy lub zgodnie z jakąkolwiek umową finansową, nie będzie uznany za „producenta”, chyba że działa również jako producent w rozumieniu ppkt (i)–(iii).

∫ nowy

b) „producent” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza EEE lub która zleca zaprojektowanie lub wytworzenie EEE, pod własną nazwą lub znakiem towarowym;

c) „dystrybutor” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, inną niż producent lub importer, która udostępnia EEE na rynku;

d) „importer” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, mającą siedzibę we Wspólnocie, wprowadzającą na rynek wspólnotowy EEE z kraju trzeciego;

e) „udostępnianie na rynku” oznacza każde dostarczanie EEE w celu jego dystrybucji, konsumpcji lub używania na rynku wspólnotowym, w ramach działalności handlowej, odpłatne lub nieodpłatne;

f) „wprowadzenie do obrotu” oznacza udostępnienie EEE na rynku wspólnotowym po raz pierwszy;

g) „norma zharmonizowana” oznacza normę przyjętą przez jedną z europejskich organizacji normalizacyjnych wymienionych w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE na podstawie wniosku Komisji zgodnie z art. 6 dyrektywy 98/34/WE;

h) „upoważniony przedstawiciel” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, mającą siedzibę we Wspólnocie, posiadającą pisemne pełnomocnictwo od producenta do działania w jego imieniu w doniesieniu do określonych zadań;

i) „oznakowanie CE” oznacza oznakowanie, poprzez które producent wskazuje, że produkt spełnia mające zastosowanie wymagania określone we wspólnotowym prawodawstwie harmonizacyjnym przewidującym jego umieszczanie;

j) „ocena zgodności” oznacza proces oceny wykazujący, czy zostały spełnione wymagania określone w niniejszej dyrektywie odnoszące się do EEE;

k) „nadzór rynku” oznacza czynności wykonywane i środki stosowane przez organy publiczne w celu zagwarantowania, że EEE spełnia wymagania określone w niniejszej dyrektywie i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa ani dla innych kwestii z zakresu ochrony interesu publicznego;

l) „jednorodny materiał” oznacza materiał o jednolitym składzie, którego nie można mechanicznie rozdzielić na poszczególne materiały składowe, czyli materiały takie, których zasadniczo nie można rozdzielić mechanicznym działaniem typu odkręcenie, przecięcie, kruszenie, mielenie i ścieranie;

m) „wyrób medyczny” oznacza wyrób medyczny w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. a) dyrektywy 93/42/WE;

n) „wyrób medyczny do diagnostyki in vitro ” oznacza wyrób medyczny używany do diagnostyki in vitro w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. b) dyrektywy 98/79/WE;

o) „aktywny wyrób medyczny do implantacji” oznacza każdy aktywny wyrób medyczny do implantacji w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. b) dyrektywy 90/385/EWG;

p) „przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych” oznaczają przyrządy do nadzoru i kontroli zaprojektowanie wyłącznie do celów przemysłowych lub zawodowych.

ê 2002/95/WE (dostosowany)

? nowy

Artykuł 4

Zapobieganie

1. Państwa członkowskie √ gwarantują, że Õ zapewnią, iż od dnia 1 lipca 2006 r. nowy sprzęt elektryczny i elektroniczny √ EEE Õ ð włącznie z częściami zamiennymi służącymi do jego naprawy bądź ponownego użycia ï wprowadzony do obrotu nie zawiera ð substancji wymienionych w załączniku IV. ï ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli ani polibromowanych eterów difenylowych. Krajowe środki ograniczające lub zakazujące stosowania tych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które zostały przyjęte zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym przed przyjęciem niniejszej dyrektywy, mogą być utrzymane do dnia 1 lipca 2006 r.

ê2002/95/WE, załącznik, pkt 29 (dostosowany)

? nowy

2. Do celów art. 5 ust. 1 lit. a) ð niniejszej dyrektywy dopuszcza się ï maksymalną wartość koncentracji 0,1 % ð wagowo w materiałach jednorodnych zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku IV. ï dla rtęci, sześciowartościowego chromu, polibromowego difenylu (PBB) i polibromowego eteru fenylowego (PBDE) oraz 0,01 % wagowo w materiałach jednorodnych dla kadmu.

∫ nowy

3. Ustęp 1 stosuje się do wyrobów medycznych i przyrządów do nadzoru i kontroli wprowadzanych do obrotu od dnia 1 stycznia 2014 r., do wyrobów medycznych do in vitro wprowadzanych do obrotu od dnia 1 stycznia 2016 r. oraz do przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych wprowadzanych do obrotu od dnia 1 stycznia 2017 r.

4. Ustępu 1 nie stosuje się do części zamiennych służących do naprawy lub do ponownego użycie następującego sprzętu:

a) EEE wprowadzonego do obrotu przed dniem 1 lipca 2006 r.

b) wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 stycznia 2014 r.

c) wyrobów medycznych do in vitro wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 stycznia 2016 r.

d) przyrządów do nadzoru i kontroli wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 stycznia 2014 r.

e) przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 stycznia 2017 r.

f) EEE, który korzysta z wyłączenia i został wprowadzony do obrotu przed datą wygaśnięcia wymienionego wyłączenia.

5. Ustęp 1 nie stosuje się do aktywnych wyrobów medycznych do implantacji. Do roku 2020 Komisja dokona przeglądu wyłączenia aktywnych wyrobów medycznych do implantacji pod kątem propozycji objęcia ich zakresem dyrektywy.

⎢2002/95/WE

? nowy

26. Ustępu 1 nie stosuje się do zastosowań wymienionych w załączniku II ð V i VI ï.

3. Na podstawie wniosku Komisji, Parlament Europejski i Rada zadecydują niezwłocznie po udostępnieniu naukowych dowodów oraz zgodnie z zasadami dotyczącymi polityki w dziedzinie chemikaliów, jak ustanowiono w szóstym wspólnotowym programie działań ochrony środowiska w sprawie zakazu innych niebezpiecznych substancji i zastąpieniu ich przez substancje bardziej przyjazne środowisku, które zapewnią przynajmniej ten sam poziom bezpieczeństwa konsumentów.

∫ nowe

7. Jeżeli istnieje niemożliwe do zaakceptowania zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska wynikające ze stosowania substancji, w szczególności substancji wymienionych w załączniku III, któremu to zagrożeniu należy zapobiegać na poziomie Wspólnoty, należy dokonać przeglądu wykazu zabronionych substancji zawartego w załączniku IV zgodnie z metodyką opartą na procedurze ustanowionej w art. 69-72 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

ê 2002/95/WE (dostosowany)

? nowy

Artykuł 5

Dostosowanie √ załączników Õ do postępu naukowo-technicznego

ê 2008/35/WE art. 1 ust.1 lit. a) (dostosowany)

? nowy

ð 1. W celu dostosowania załączników do postępu naukowo-technicznego Komisja przyjmuje następujące środki: ï

1.a) Należy przyjąć √ wprowadza Õ wszelkie √ niezbędne Õ zmiany niezbędne dla dostosowania w załącznikua ð II ï do postępu naukowo-technicznego w poniższych celach:;

a) ustanowienie, w razie potrzeby, maksymalnej wartości koncentracji, do wysokości której obecność substancji określonej w art. 4 ust. 1 w specyficznych materiałach i komponentach sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie dopuszczana;

b) zwolnienie ð uwzględnia ï materiałyów i √ części składowe Õ komponent y ów sprzętu elektrycznego i elektronicznego √ EEE Õ z przepisów art. 4 ust. 1 ð w załącznikach V i VI w przypadku spełnienia któregokolwiek z następujących warunków: ï

- jego ich zniesienie √ usunięcie Õ lub zastąpienie poprzez zmiany projektowe lub materiały i √ części składowe Õ komponenty, które nie wymagają żadnych materiałów lub substancji określonych w art. 4 ust. 1, jest √ technicznie lub naukowo Õ niewykonalne;

- ðnie można zapewnić dostępności i niezawodności substytutów; ï

- negatywny wpływ na środowisko, zdrowie i/lub bezpieczeństwo konsumenta ð oraz kwestie społeczno-gospodarcze ï spowodowany przez zastąpienie prawdopodobnie przeważy korzyści z ich zastąpienia w odniesieniu do środowiska, zdrowia i/lub bezpieczeństwa konsumenta ð oraz kwestii społeczno-gospodarczych ï;

c) dokonanie przeglądu każdego zwolnienia określonego w Załączniku przynajmniej co cztery lata lub cztery lata po umieszczeniu pozycji w wykazie w celu rozważenia usunięcia materiałów lub komponentów sprzętu elektrycznego lub elektronicznego z Załącznika, jeśli ich zniesienie lub zastąpienie poprzez zmiany projektowe lub materiały i komponenty, które nie wymagają żadnych materiałów lub substancji określonych w art. 4 ust. 1, jest technicznie lub naukowo możliwe, pod warunkiem że negatywny wpływ na środowisko, zdrowie i/lub bezpieczeństwo konsumenta spowodowany przez zastąpienie nie przeważy korzyści z ich zastąpienia w odniesieniu do środowiska, zdrowia i/lub bezpieczeństwa konsumenta.

⎢2008/35/WE art. 1 ust. 1 lit. b)

Środki, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a), b) i c), mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 2.

∫ nowy

c) skreśla materiały i części składowe EEE z załącznika V i VI, jeżeli warunki ustanowione w lit. b) przestają być spełnione.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

2. Środki przyjęte zgodnie z ust. 1 lit. b) powinny obowiązywać przez okres maksymalnie czterech lat z możliwością przedłużenia. Komisja podejmuje w odpowiednim czasie decyzję w sprawie każdego wniosku o przedłużenie, który należy składać nie później niż 18 miesięcy przed datą wygaśnięcia wyłączenia.

ê 2002/95/WE (dostosowany)

? nowy

32. Przed dokonaniem zmian w załączniku ? w załącznikach ⎪ zgodnie z ust. 1, Komisja między innymi zasięgnie opinii producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, podmiotów zajmujących się recyklingiem, podmiotów zajmujących się przetwarzaniem, organizacji środowiskowych oraz stowarzyszeń pracowniczych i konsumenckich. Uwagi zostaną przekazane Komitetowi określonemu w art. 7 ust. 1. Komisja dostarczy sprawozdanie z otrzymanych informacji.

ð 4. Tak długo jak materiały lub części składowe są uwzględnione w załączniku V i VI do niniejszej dyrektywy na podstawie art. 5 ust. 1 lit. b) niniejszej dyrektywy, zastosowania te również traktuje się jako wyłączone z wymogów otrzymania zezwolenia ustanowionych w art. 58 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. ï

∫ nowy

Artykuł 6 Środki wykonawcze

Komisja przyjmuje szczegółowe zasady dotyczące:

- wniosków o przyznanie wyłączenia włącznie z formatem i rodzajem informacji, jakie należy dostarczyć przy ich składaniu, w tym analizy alternatyw oraz, jeśli takie alternatywy są dostępne, planów zastąpienia, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006;

- osiągania zgodności z maksymalnymi wartościami stężenia określonymi w art. 4 ust. 2;

- wdrożenia art. 5 ust. 2 uwzględniając potrzebę pewności prawnej podmiotów gospodarczych w oczekiwaniu na decyzję Komisji w sprawie przedłużenia wyłączeń.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

⎢2002/95/WE

Artykuł 6

Przegląd

Przed dniem 13 lutego 2005 r. Komisja dokona przeglądu środków przewidzianych w niniejszej dyrektywie celem uwzględnienia, w razie potrzeby, nowych naukowych dowodów.

W szczególności Komisja zgłosi do tego dnia propozycje włączenia w zakres zastosowania niniejszej dyrektywy sprzętu, który zalicza się do kategorii 8 i 9 określonych w załączniku IA do dyrektywy 2002/96/WE (OSEE).

Komisja zbada również potrzebę dostosowania wykazu substancji określonych w art. 4 ust. 1, w oparciu o fakty naukowe oraz uwzględniając zasadę ostrożności, i zgłosi propozycje do Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące takich dostosowań, stosownie do potrzeb.

Podczas dokonywania przeglądu szczególna uwaga zostanie zwrócona na wpływ innych niebezpiecznych substancji i materiałów stosowanych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym na środowisko i zdrowie ludzi. Komisja zbada wykonalność zastąpienia takich substancji i materiałów i zgłosi propozycje do Parlamentu Europejskiego i Rady w celu rozszerzenia zakresu przepisów art. 4, stosownie do potrzeb.

∫ nowy

Artykuł 7

Obowiązki producentów

1. Producenci wprowadzający swoje produkty do obrotu gwarantują, że zostały one zaprojektowane i wytworzone zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 4.

2. Producenci sporządzają wymaganą dokumentację techniczną i przeprowadzają wewnętrzną kontrolę produkcji ustanowioną w module A załącznika II do decyzji nr 768/2008/WE lub zlecają jej przeprowadzenie.

W przypadku wykazania zgodności EEE z obowiązującymi wymaganiami w wyniku przeprowadzenia tej procedury, producenci sporządzają deklarację zgodności WE i umieszczają oznakowanie CE.

3. Producenci są zobowiązani przechowywać dokumentację techniczną oraz deklarację zgodności WE przez okres dziesięciu lat od momentu wprowadzenia EEE do obrotu.

4. Producenci zapewniają stosowanie procedur mających na celu zapewnienie zgodności produkcji seryjnej. Należy odpowiednio uwzględnić zmiany w projekcie i cechach charakterystycznych EEE oraz zmiany w normach zharmonizowanych lub specyfikacjach technicznych stanowiących odniesienie dla stwierdzenia zgodności produktu.

5. We wszystkich stosownych przypadkach w odniesieniu do zagrożeń związanych z produktem, w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, producenci przeprowadzają badania próby EEE wprowadzanych do obrotu, badania skarg oraz, jeśli wystąpi taka konieczność, prowadzą ich ewidencję, ewidencję EEE niezgodnych z wymaganiami, przypadków odzyskania produktu oraz informują dystrybutorów o tego rodzaju działaniach w zakresie monitorowania.

6. Producenci zapewniają, że ich EEE jest opatrzony nazwą typu, numerem partii lub serii lub inną informacją umożliwiającą jego identyfikację, lub w przypadku gdy nie jest to możliwe ze względu na wielkość lub charakter EEE, że wymagane informacje są umieszczone na opakowaniu lub w dokumencie załączonym do EEE.

7. Producenci opatrują EEE swoim nazwiskiem, zarejestrowaną nazwą towarową lub zarejestrowanym znakiem towarowym i umieszczają swój adres kontaktowy na EEE, a jeżeli nie jest to możliwe – na opakowaniu lub w dokumencie załączonym do EEE. Adres musi wskazywać pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem.

8. Producenci, którzy uznają lub mają powody, by uważać, że wprowadzony przez nich do obrotu EEE nie jest zgodny z obowiązującym wspólnotowym prawodawstwem harmonizacyjnym, podejmują natychmiast konieczne środki naprawcze w celu zapewnienia zgodności EEE, jego wycofania z obrotu lub odzyskania, stosownie do okoliczności. Ponadto, jeżeli EEE stwarza zagrożenie, niezwłocznie informują oni o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których EEE został udostępniony, podając szczegółowe informacje, w szczególności na temat niezgodności oraz podjętych środków naprawczych.

9. Na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego producenci udzielają mu wszelkich informacji i udostępniają dokumentację konieczną do wykazania zgodności danego EEE z wymaganiami w języku łatwo zrozumiałym dla tego właściwego organu krajowego. Na żądanie właściwego organu podejmują z nim współpracę w działaniach ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, jakie stwarza EEE wprowadzony przez nich do obrotu.

Artykuł 8 Upoważnieni przedstawiciele

1. Na podstawie pisemnego pełnomocnictwa producent może wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela.

Obowiązki ustanowione w art. 7 ust. 1 oraz sporządzanie dokumentacji technicznej nie wchodzi w zakres pełnomocnictwa upoważnionego przedstawiciela.

2. Upoważniony przedstawiciel wykonuje zadania określone w pełnomocnictwie otrzymanym od producenta. Pełnomocnictwo musi umożliwiać upoważnionemu przedstawicielowi wykonywanie co najmniej następujących obowiązków:

a) przechowywania deklaracji zgodności WE oraz dokumentacji technicznej do dyspozycji krajowych organów nadzoru przez okres 10 lat;

b) na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego udzielanie mu wszelkich informacji i udostępnianie dokumentacji koniecznej do wykazania zgodności danego EEE z wymaganiami;

c) na żądanie właściwego organu krajowego podejmowanie z nim współpracy w działaniach ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, jakie stwarza EEE objęty pełnomocnictwem.

Artykuł 9

Obowiązki importerów

1. Importerzy wprowadzają do obrotu we Wspólnocie wyłącznie produkty zgodne z wymaganiami.

2. Przed wprowadzeniem EEE do obrotu importerzy gwarantują, że producent przeprowadził odpowiednią procedurę oceny zgodności. Gwarantują oni, że producent sporządził dokumentację techniczną, że EEE jest opatrzony wymaganym oznakowaniem CE, że towarzyszą mu wymagane dokumenty i że producent spełnił wymagania określone w art. 7 ust. 5 i 6.

Jeżeli importer uznaje lub ma powody, by uważać, że EEE jest niezgodny z art. 4, nie wolno mu wprowadzić EEE do obrotu, dopóki nie zostanie zapewniona zgodność produktu. Jeżeli EEE stwarza zagrożenia, importer informuje o tym producenta oraz organy odpowiedzialne za nadzór rynku.

3. Importerzy opatrują EEE swoim nazwiskiem, zarejestrowaną nazwą towarową lub zarejestrowanym znakiem towarowym i umieszczają swój adres kontaktowy na EEE, a jeżeli nie jest to możliwe – na opakowaniu lub w dokumencie załączonym do EEE.

4. Importerzy zapewniają, aby w czasie, gdy ponoszą odpowiedzialność za EEE, warunki jego przechowywania i przewożenia nie wpływały ujemnie na jego zgodność z wymaganiami określonymi w art. 4.

5. We wszystkich przypadkach w odniesieniu do zagrożenia, jakie stanowi EEE, w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, importerzy przeprowadzają badania próby EEE wprowadzanego do obrotu, badania skarg, oraz, jeśli wystąpi taka konieczność, prowadzą ich ewidencję, ewidencję EEE niezgodnego z wymaganiami i przypadków odzyskania EEE oraz informują dystrybutorów o tego rodzaju działaniach w zakresie monitorowania.

6. Importerzy, którzy uznają lub mają powody, by uważać, że wprowadzony przez nich do obrotu EEE jest niezgodny z niniejszą dyrektywą, podejmują natychmiast konieczne środki naprawcze w celu zapewnienia zgodności EEE, jego wycofania lub odzyskania, stosownie do okoliczności. Ponadto jeżeli EEE stwarza zagrożenie, niezwłocznie informują oni o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których EEE został udostępniony, podając szczegółowe informacje, w szczególności na temat niezgodności oraz podjętych środków naprawczych.

7. Importerzy przechowują kopię deklaracji zgodności WE do dyspozycji organów nadzoru rynku przez okres 10 lat i zapewniają, by dokumentacja techniczna była dostępna do dyspozycji tych organów na ich żądanie.

8. Na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego importerzy udzielają mu wszelkich informacji i udostępniają dokumentację konieczną do wykazania zgodności danego EEE z wymogami w języku łatwo zrozumiałym dla tego właściwego organu krajowego. Na żądanie właściwego organu podejmują z nim współpracę w działaniach ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, jakie stwarza EEE wprowadzony przez nich do obrotu.

Artykuł 10 Obowiązki dystrybutorów

1. Dystrybutorzy zachowują w swoich działaniach ostrożność, by upewnić się, czy EEE, który udostępniają na rynku, jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami.

2. Przed udostępnieniem EEE na rynku dystrybutorzy sprawdzają, czy EEE jest opatrzony wymaganym oznakowaniem CE i czy towarzyszą mu wymagane dokumenty oraz instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i innych użytkowników końcowych w państwie członkowskim, w którym EEE zostanie udostępniony na rynku, a także czy producent i importer spełnili wymagania określone w art. 7 ust. 5 i 6 i art. 9 ust. 3.

Jeżeli dystrybutor uznaje lub ma powody, by uważać, że EEE jest niezgodny z art. 4, nie wolno mu udostępnić EEE na rynku, dopóki nie zostanie zapewniona zgodność produktu. Jeżeli EEE stwarza zagrożenie, dystrybutor informuje o tym producenta lub importera oraz organy odpowiedzialne za nadzór rynku, jeżeli EEE stwarza zagrożenie.

3. Dystrybutorzy zapewniają, aby w czasie, gdy ponoszą odpowiedzialność za EEE, warunki jego przechowywania i przewożenia nie wpływały ujemnie na jego zgodność z wymaganiami określonymi w art. 4.

4. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają powody, by uważać, że udostępniony przez nich na rynku EEE jest niezgodny z niniejszą dyrektywą, podejmują natychmiast konieczne środki naprawcze w celu zapewnienia zgodności EEE, jego wycofania lub odzyskania, stosownie do okoliczności. Ponadto, jeżeli EEE stwarza zagrożenie, niezwłocznie informują oni o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których EEE został udostępniony, podając szczegółowe informacje, w szczególności na temat niezgodności oraz podjętych środków naprawczych.

5. Na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego dystrybutorzy udzielają mu wszelkich informacji i udostępniają dokumentację konieczną do wykazania zgodności danego EEE z wymaganiami. Na żądanie właściwego organu, podejmują z nim współpracę w działaniach ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, jakie stwarza EEE udostępniony przez nich na rynku.

Artykuł 11

Przypadki, w których obowiązki producentów dotyczą importerów i dystrybutorów

Importera lub dystrybutora uważa się za producenta dla celów niniejszej dyrektywy i nakłada się na niego obowiązki producenta określone w art. 7, jeżeli wprowadza on EEE do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym albo modyfikuje EEE już wprowadzony do obrotu w taki sposób, że może to mieć wpływ na zgodność z obowiązującymi wymaganiami.

Artykuł 12

Identyfikacja podmiotów gospodarczych

Na żądanie organów nadzoru rynku, przez okres 10 lat podmioty gospodarcze muszą wskazać:

a) każdy podmiot gospodarczy, który dostarczył im EEE;

b) każdy podmiot gospodarczy, któremu dostarczyły EEE.

Artykuł 13

Deklaracja zgodności WE

1. Deklaracja zgodności WE musi stwierdzać, że wykazano spełnienie wymagań określonych w art. 4.

2. Deklaracja zgodności WE powinna mieć wzorcowy układ, zawierać elementy określone w załączniku VII oraz powinna być systematycznie aktualizowana.

3. Poprzez sporządzenie deklaracji zgodności WE producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność EEE.

Artykuł 14

Ogólne zasady dotyczące oznakowania CE

Oznakowanie CE podlega ogólnym zasadom określonym w art. 30 rozporządzenia (WE) nr 765/2008.

Artykuł 15

Reguły i warunki umieszczania oznakowania CE

1. Oznakowanie CE umieszcza się tak, by było widoczne, czytelne i niemożliwe do usunięcia z EEE lub z jego tabliczki znamionowej. W przypadku, gdy nie ma takiej możliwości lub gwarancji z uwagi na charakter EEE, umieszcza się je na opakowaniu oraz w dokumentach towarzyszących, jeżeli dane prawodawstwo przewiduje takie dokumenty.

2. Oznakowanie CE umieszcza się przed wprowadzeniem EEE do obrotu. Za oznakowaniem CE można umieścić piktogram lub innego rodzaju znak wskazujący na szczególne zagrożenie lub zastosowanie.

3. Za oznakowaniem CE podaje się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeżeli jednostka taka jest zaangażowana na etapie kontroli produkcji.

Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej umieszcza sama jednostka, lub producent albo jego upoważniony przedstawiciel, według wskazówek jednostki notyfikowanej.

4. Państwa członkowskie opierają się na istniejących mechanizmach w celu zapewnienia prawidłowego stosowania systemu regulującego oznakowanie CE oraz podejmują odpowiednie czynności w przypadku jego nieprawidłowego stosowania, jeżeli uznają to za wskazane. Państwa członkowskie przewidują również odpowiedzialność karną za naruszenia, która może obejmować sankcje karne w przypadku poważnych naruszeń. Kary te muszą być współmierne do wagi wykroczenia oraz stanowić skuteczny środek odstraszający zapobiegający nieprawidłowemu stosowaniu oznakowania CE.

Artykuł 16

Domniemanie zgodności

Państwa członkowskie uznają na zasadzie domniemania, że sprzęt elektryczny i elektroniczny opatrzony oznakowaniem CE jest zgodny z przepisami niniejszej dyrektywy.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny, na którym przeprowadzono testy i dokonano pomiarów zgodnie ze normami zharmonizowanymi, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej , uznaje się za zgodny ze wszystkimi odpowiednimi wymaganiami niniejszej dyrektywy, do których wymienione normy się odnoszą.

∫ nowy

Artykuł 17

Nadzór rynku i kontrola EEE wprowadzanego do obrotu we Wspólnocie

Państwo członkowskie sprawuje nadzór rynku zgodnie z art. 15-29 rozporządzenia (WE) nr 765/2008.

ê 2008/35/WE art. 1 ust. 2 (dostosowany)

Artykuł 18 7

Komitet

1. Komisjęa jest wspierana przez komitet √ ustanowiony Õ powołany na mocy art. 18 dyrektywy √ Parlamentu Europejskiego i Õ Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. √ 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. Õ w sprawie odpadów[26].

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

⎢ 2002/95/WE (dostosowany)

Artykuł 198

Kary

Państwa członkowskie określają kary, które stosuje się w przypadku naruszenia krajowych przepisów przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą. Przewidziane sankcje są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

√Państwa członkowskie ustanawiają system kar stosowanych w razie naruszenia przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą, i podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia stosowania tych kar. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Najpóźniej do dnia określonego w art. 12 państwa członkowskie powiadamiają o ustanowionych przepisach Komisję i niezwłocznie zgłaszają wszystkie późniejsze zmiany, które ich dotyczą. Õ

Artykuł 209

Transpozycja

1. Do dnia 13 sierpnia 2004 r., państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję. .

⎢ .

1. Państwa członkowskie przyjmują i opublikują, najpóźniej do dnia [18 miesięcy po opublikowaniu niniejszej dyrektywy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej] przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekażą one Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie zaczną stosować te przepisy od dnia […] r..

ê 2002/95/WE (dostosowany)

Środki √ Przepisy Õ przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie przekazujążą Komisji teksty wszelkich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, √ podstawowych przepisów prawa krajowego Õ przyjętych w dziedzinieach objętejych niniejszą dyrektywą.

⎢ .

Artykuł 21

Uchylenia

Dyrektywa 2002/95/EWG, zmieniona aktami wymienionymi w załącznik VIII część A, traci moc od dnia następującego po dacie, o której mowa w art. 20 ust. 1 akapit pierwszy, bez uszczerbku dla zobowiązań państw członkowskich dotyczących terminów przeniesienia do prawa krajowego i zastosowania dyrektywy określonej w załączniku VIII część B.

Odesłanie do uchylonej dyrektywy należy odczytywać jako odesłanie do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku IX.

ê 2002/95/WE (dostosowany)

? nowy

Artykuł 2210

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi życie z dniem jej opublikowania √ dwudziestego dnia po jej opublikowaniu Õ w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

Artykuł 23 11

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

ò nowy

ZAŁĄCZNIK I

Kategorie sprzętu elektrycznego i elektronicznego objętego niniejszą dyrektywą

1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny

4. Sprzęt konsumencki

5. Sprzęt oświetleniowy

6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne (z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych) 7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy

8. Wyroby medyczne

9. Przyrządy do nadzoru i kontroli włącznie z przyrządami do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych

10. Automaty

ZAŁĄCZNIK II

Obowiązujący wykaz produktów w ramach każdej kategorii wymienionej w załączniku I:

1. wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego obejmujące

pralki

suszarki do ubrań

zmywarki

wielkogabarytowe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania i przechowywania żywności, takie jak:

wielkogabarytowe urządzenia chłodzące, chłodziarki, zamrażarki

wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu przetwarzania żywności, takie jak:

kuchenki, piece elektryczne, elektryczne płyty grzejne

mikrofalówki

wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli wypoczynkowych, takie jak:

elektryczne urządzenia grzejne, grzejniki elektryczne

sprzęt wentylujący, wyciągi wentylacyjne i sprzęt konfekcjonujący, takie jak:

wentylatory elektryczne

urządzenia klimatyzacyjne

2. małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego obejmujące

urządzenia czyszczące, takie jak odkurzacze, zamiatacze do dywanów

urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów włókienniczych

żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe urządzenia służące do pielęgnacji ubrań

tostery

frytownice

rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań

noże elektryczne

urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała

zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu

wagi

3. sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny obejmujący

produkty i sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną takie jak: sprzęt do scentralizowanego przetwarzania danych (płyty główne, minikomputery, jednostki drukujące) i komputery osobiste (komputery stacjonarne (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), laptopy (w tym procesory, mysz, monitor i klawiatura), notebooki, notepady, drukarki, sprzęt kopiujący, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, kalkulatory kieszonkowe i biurowe)

produkty i sprzęt służący do transmisji głosu, obrazu lub innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej, takie jak terminale i systemy użytkownika, faksy, teleksy, telefony, automaty telefoniczne, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, systemy zgłoszeniowe

4. sprzęt konsumencki obejmujący produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii dystrybucji dźwięku i obrazu niż za pomocą technologii telekomunikacyjnych, takie jak odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery video, sprzęt video, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku, instrumenty muzyczne (z wyłączeniem organów zamontowanych w kościołach)

5. Sprzęt oświetleniowy obejmujący

urządzenia oświetleniowe lub sprzęt służący do celów rozpraszania i emitowania światła, takie jak oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, wysokoprężne lampy wyładowcze w tym ciśnieniowe lampy sodowe i lampy metalohalogenkowe, niskoprężne lampy sodowe

6. narzędzia elektryczne i elektroniczne (z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych)

wiertarki

piły

maszyny do szycia

sprzęt do skręcania, mielenia, piaskowania, przemiału, piłowania, cięcia, nawiercania, robienia otworów, nabijania, składania, gięcia lub podobnych metod przetwarzania drewna, metalu i innych materiałów

narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania, lub usuwania nitów, gwoździ, śrub lub podobnych zastosowań

narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań

sprzęt do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego typu nanoszenia cieczy lub substancji gazowych innymi metodami

narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych

7. zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy obejmujące

kolejki elektryczne lub tory wyścigowe

kieszonkowe konsole do gier video

gry video

komputerowo sterowane urządzenia do uprawiania sportów rowerowych, nurkowania, biegania, wiosłowania itp.

sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi

automaty wrzutowe

8. wyroby medyczne:

- sprzęt elektryczny wchodzący w zakres dyrektywy 93/42/EWG;

- sprzęt elektryczny wchodzący w zakres dyrektywy 98/79/WE

9. przyrządy do nadzoru i kontroli obejmujące

czujniki dymu

regulatory ciepła

termostaty

urządzenia pomiarowe, ważące lub do nastawu używane w gospodarstwie domowym lub jako sprzęt laboratoryjny

przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych

10. automaty obejmujące wszystkie urządzenia automatycznie wydające wszelakie produkty, takie jak automaty do napojów gorących, automaty do butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami, automaty do produktów stałych, bankomaty

ZAŁĄCZNIK III: Substancje, o których mowa w art. 4 ust. 7

1. heksabromocyklododekan (HBCDD)

2. ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP)

3. ftalan benzylu butylu (BBP)

4. ftalany dibutylu (DBP)

ZAŁĄCZNIK IV Substancje zabronione, o których mowa w art. 4 ust. 7, i maksymalne wartości ich stężenia dopuszczalne wagowo w materiałach jednorodnych

ołów (0,1 %)

rtęć (0,1 %)

kadm (0,01 %)

sześciowartościowy chrom (0,1 %)

polibromowane bifenyle (PBB) (0,1 %)

polibromowane etery difenylowe (PBDE) (0,1 %)

ê 2005/717/WE art. 1 i załącznik 1 (dostosowany)

ZAŁĄCZNIK VII

Zastosowania √ wyłączone z zakazu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 Õ ołowiu, rtęci, kadmu i sześciowartościowego chromu, które są zwolnione z wymogów przepisów art. 4 ust. 1

⎢2002/95/WE

1. Rtęć w kompaktowych lampach fluorescencyjnych w ilości nieprzekraczającej 5 mg na lampę.

2. Rtęć w prostych lampach fluorescencyjnych ogólnego zastosowania w ilościach nieprzekraczających na jedną lampę:

- z luminoforem halofosforanowym | 10 mg |

- z luminoforem trójpasmowym o normalnym okresie żywotności | 5 mg |

- z luminoforem trójpasmowym o wydłużonym okresie żywotności | 8 mg |

3. Rtęć w prostych lampach fluorescencyjnych wykorzystywanych w specjalnych celach.

4. Rtęć w innych lampach niewymienionych w niniejszym załączniku.

5. Ołów w szkle katodowych lamp elektronowych, w elektronicznych komponentach i lampach fluorescencyjnych.

6. Ołów jako pierwiastek stopowy w stali zawierający do 0,35 % ołowiu wagowo, aluminium zawierające do 0,4 % ołowiu wagowo oraz jako stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu wagowo.

ê2005/747/WE art. 1 i załącznik 1

- 7. Ołów w typach stopów lutowniczych o wysokiej temperaturze topnienia (tj. cynowo-ołowiowe stopy lutownicze zawierające więcej niż 85 % ołowiu),

- ołów w stopach lutowniczych serwerów, pamięci i systemów układu pamięci, ołów w stopach lutowniczych infrastruktury sieci urządzeń przełączających, sygnalizujących, transmitujących, a także sieci zarządzania telekomunikacją,

- ołów w elektronicznych częściach ceramicznych (np. urządzenia piezoelektryczne).

ê2005/747/WE art. 1 i załącznik 2

8. Kadm i jego związki w stykach elektrycznych oraz kadmowanie z wyjątkiem zastosowań zakazanych na mocy dyrektywy 91/338/EWG[27] zmieniającej dyrektywę 76/769/EWG[28] odnoszącą się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych.

⎢2002/95/WE

9. Sześciowartościowy chrom jako ochrona antykorozyjna węglowego systemu chłodzenia stali w chłodziarkach absorpcyjnych.

ê 2005/17/WE art. 1 i załącznik 2, wyrok ETS (w połączonych sprawach C-14/06 i c-295/06) (dostosowany)

9a Deka-BDE w zastosowaniach polimerycznych

ê 2005/717/WE art. 1 i załącznik 3

109b. Ołów w ołowiano-brązowych osłonach łożysk oraz tulejkach.

⎢ 2002/95/WE (dostosowany)

10. W ramach procedury określonej w art. 7 ust. 2 Komisja oceni zastosowanie: eteru dekabromodifenylowego,

- dziesięciofenoksybenzenu,

- rtęci w prostych lampach fluorescencyjnych wykorzystywanych w specjalnych celach,

- ołowiu w stopach lutowniczych serwerów, pamięci i systemów układu pamięci, ołów w stopach lutowniczych infrastruktury sieci urządzeń przełączających, sygnalizujących, transmitujących, a także sieci zarządzania telekomunikacją (w celu wyznaczenia ściśle określonych terminów w odniesieniu do niniejszego zwolnienia), i

- żarówek,

jako kwestię priorytetową w celu niezwłocznego ustalenia, czy niniejsze pozycje mają być odpowiednio zmienione.

ê2005/747/WE art. 1 i załącznik 3

11. Ołów stosowany w złączach stykowych.

12. Ołów jako materiał powlekający w pierścieniach typu „c” modułów termoprzewodzących.

13. Ołów i kadm w szkle optycznym i filtrach szklanych.

14. Ołów w stopach lutowniczych składający się z więcej niż z dwóch elementów w połączeniach pomiędzy stykami i zespołami mikroprocesorów o zawartości ołowiu w masie nie mniejszej niż 80 % i nie większej niż 85 %.

15. Ołów w stopach lutowniczych potrzebny do zakończenia trwałego połączenia elektronicznego pomiędzy urządzeniem półprzewodnikowym a nośnikiem w ramach obwodów scalonych typu Flip-Chip.

ê 2006/310/WE art. 1 i załącznik

16. Ołów w liniowych lampach żarowych z rurką pokrytą krzemianem.

17. Halogenek ołowiu używany jako czynnik promieniujący w wysokowydajnych lampach wyładowczych używanych do celów profesjonalnej reprografii.

18. Ołów jako aktywator w proszku fluorescencyjnym (1 % lub mniej ołowiu wagowo) w lampach wyładowczych używanych do opalania zawierających luminofory takie jak BSP (BaSi2O5:Pb) jak również w lampach wyładowczych używanych jako lampy specjalistyczne w reprografii z wykorzystaniem diazotypii, litografii, pułapkach na owady, procesach fotochemicznych i obróbce chemicznej, zawierających luminofory takie jak SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb).

19. Ołów z dodatkiem PbBiSn-Hg i PbInSn-Hg w poszczególnych składach jako główny amalgamat oraz z dodatkiem PbSn-Hg jako amalgamat dodatkowy w kompaktowych lampach energooszczędnych.

20. Tlenek ołowiu używany w szkle łączącym przednie i tylnie substraty płaskich lamp fluorescencyjnych używanych w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych.

ê 2006/691/WE art. 1 i załącznik

21. Ołów i kadm w farbach drukarskich do nakładania emalii na szkło borokrzemianowe.

22. Ołów jako zanieczyszczenie w rotatorach Faradaya zawierających ferrogranat ziemi rzadkiej (RIG) stosowanych w systemach transmisji za pomocą włókien światłowodowych.

23. Ołów w pokryciu wyprowadzeń elementów z małym rastrem (ang. fine-pitch) innych niż złącza o rastrze 0,65 mm lub mniejszym o wyprowadzeniach NiFe i ołów w pokryciu wyprowadzeń elementów z małym rastrem (ang. fine-pitch) innych niż złącza o rastrze 0,65 mm lub mniejszym o wyprowadzeniach ołowiano-miedzianych.

24. Ołów w stopach lutowniczych służących do lutowania do rozwiercanych wielowarstwowych kondensatorów ceramicznych w kształcie dysku i płaskiej matrycy.

25. Tlenek ołowiu w wyświetlaczach plazmowych (PDP) i wyświetlaczach SED stosowany w elementach konstrukcyjnych, szczególnie w warstwie dielektrycznej przedniego i tylnego panelu szklanego, elektrodzie szyny sterującej, czarnym pasku, elektrodzie adresującej, ożebrowaniu oddzielającym, uszczelnieniu wykonanym ze szkliwa, uszczelce ze szkliwa oraz w farbach drukarskich.

26. Tlenek ołowiu w szklanej powłoce świetlówki „Blacklight blue” (BLB).

27. Ołowiane dodatki stopowe w przetwornikach akustycznych (przeznaczonych do wielogodzinnego funkcjonowania na poziomach mocy akustycznej 125 dB SPL i powyżej) stosowane w głośnikach o wysokiej mocy.

⎢ 2006/692/WE art. 1 (dostosowany)

28. Sześciowartościowy chrom w powłokach chroniących przed korozją niepomalowane metalowe ścianki i łączniki stosowany do ochrony przed korozją i ekranowania zakłóceń elektromagnetycznych w sprzęcie należącym do kategorii trzeciej w dyrektywie 2002/96/WE (sprzęt IT i telekomunikacyjny). Wyłączenie przyznane do dnia 1 lipca 2007 r.

⎢2006/690/WE art. 1

29. Ołów związany w szkle kryształowym jak określono w załączniku I (kategorie 1, 2, 3 i 4) do dyrektywy Rady 69/493/EWG[29].

⎢ 2005/618/WE art. 1 (dostosowany)

Do celów art. 5 ust. 1 lit. a) dopuszcza się maksymalną wartość koncentracji 0,1 % wagowo w materiałach jednorodnych dla rtęci, sześciowartościowego chromu, polibromowego difenylu (PBB) i polibromowego eteru fenylowego (PBDE) oraz 0,01 % wagowo w materiałach jednorodnych dla kadmu.

ê2008/385/WE art. 1 i załącznik

30. Stopy kadmu stosowane jako elektryczno-mechaniczne spoiwo lutownicze przewodników elektrycznych umiejscowionych bezpośrednio na cewce głosowej przetworników wykorzystywanych w głośnikach dużej mocy, o ciśnieniu dźwięku wynoszącym co najmniej 100 dB(A).

31. Ołów w materiałach lutowniczych w bezrtęciowych płaskich lampach fluorescencyjnych (stosowanych np. w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, oświetleniu projektowym i przemysłowym).

32. Tlenek ołowiu w uszczelnieniu wykonanym ze szkliwa stosowanym do produkcji zespołów okien dla tub laserów argonowych i kryptonowych.

ò nowy

ZAŁĄCZNIK VI

Zastosowania wyłączone z zakazu, o którym mowa w art. 4 ust. 1, w odniesieniu do kategorii 8 i 9

Sprzęt wykorzystujący lub wykrywający promieniowanie jonizujące

1 ołów, kadm i rtęć w czujnikach promieniowania jonizującego

2 łożyska ołowiowe w lampach rentgenowskich

3 ołów we wzmacniaczach promieniowania elektromagnetycznego: płytka mikrokanałowa i płyta kapilarna

4 ołów w szklanej frycie w lampach rentgenowskich i wzmacniaczach obrazu oraz ołów w spoiwach szklanych do montowania laserów gazowych i lamp próżniowych, które konwertują promieniowanie elektromagnetyczne na elektrony

5 ołów w osłonach przeciwko promieniowaniu jonizującemu

6 ołów w przedmiotach badanych promieniami rentgenowskimi

7 kryształy stearynianu ołowiu do dyfrakcji promieni rentgenowskich

8 źródło radioaktywnych izotopów kadmu do rentgenowskich spektrometrów fluorescencyjnych

czujniki, wykrywacze i elektrody (plus punkt 1)

1a ołów i kadm w selektywnych elektrodach jonowych włącznie ze szkłem w elektrodach do pomiaru pH

1b anody ołowiowe w elektrochemicznych czujnikach tlenu

1c ołów, kadm i rtęć w czujnikach na podczerwień

1d rtęć w elektrodach referencyjnych: chlorek rtęci o niskim stężeniu chloru, siarczan rtęci i tlenek rtęci

Inne

9 kadm w laserach helowo-kadmowych

10 ołów i kadm w lampach spektroskopowych do absorpcji atomowej

11 ołów w stopach jako nadprzewodnik i przewodnik termiczny w magnetycznym rezonansie jądrowym (MRI)

12 ołów i kadm w spoiwach metalowych do materiałów nadprzewodzących w magnetycznym rezonansie jądrowym (MRI) oraz w czujnikach SQUID

13 ołów w przeciwwagach

14 ołów w monokrystalicznych materiałach piezoelektrycznych dla przetworników ultradźwiękowych

15 ołów w stopach lutowniczych do łączenia z przetwornikami ultradźwiękowymi

16 rtęć w bardzo dokładnych mostach pomiarowych pojemności i strat oraz we włącznikach i przekaźnikach RF wysokiej częstotliwości w przyrządach do nadzoru i kontroli nie przekraczając 20 mg rtęci na każdy włącznik lub przekaźnik

17 ołów w stopach lutowniczych do przenośnych defibrylatorów

18 ołów w stopach lutowniczych do wysokowydajnych modułów obrazowania podczerwonego do wykrywania w zakresie 8-14 µm

19 ołów w ekranach ciekłokrystalicznych na silikonie (LCoS)

20 kadm w filtrach pomiarowych promieniowania rentgenowskiego

ZAŁĄCZNIK VII

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

1. Nr … (niepowtarzalny identyfikator EEE):

2. Nazwa/imię i nazwisko i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela:

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora):

4. Przedmiot deklaracji (identyfikator EEE umożliwiający odtworzenie jego historii. W stosownych przypadkach może zawierać zdjęcie):

5. Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z dyrektywą … w sprawie zakazu stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

6. Jeżeli stosowne, odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:

7. Jeżeli stosowne, jednostka notyfikowana … (nazwa, numer)… przeprowadziła … (opis interwencji)… i wydała świadectwo: …

8. Informacje dodatkowe:

Podpisano w imieniu: …………………………………

(miejsce i data wydania)

(nazwisko, stanowisko) (podpis)

ZAŁĄCZNIK VIII

Część A

Dyrektywa uchylona wraz z jej kolejnymi zmianami

(zgodnie z art. 12)

Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady | (Dz.U. L 37 z 13.2.2003, s. 19) |

Decyzja Komisji 2005/618/WE | (Dz.U. L 214 z 19.8.2005, s. 65) |

Decyzja Komisji 2005/717/WE | (Dz.U. L 271 z 15.10.2005, s. 219) |

Decyzja Komisji 2005/747/WE | (Dz.U. L 280 z 25.10.2005, s. 18) |

Decyzja Komisji 2006/310/WE | (Dz.U. L 115 z 28.4.2006, s. 38) |

Decyzja Komisji 2006/690/WE | (Dz.U. L 283 z 14.10.2006, s. 47) |

Decyzja Komisji 2006/691/WE | (Dz.U. L 283 z 14.10.2006, s. 48) |

Decyzja Komisji 2006/692/WE | (Dz.U. L 283 z 14.10.2006, s. 50) |

Dyrektywa 2008/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady | (Dz.U. L 81 z 20.3.2008, s. 67) |

Decyzja Komisji 2008/385/WE | (Dz.U. L 136 z 24.5.2008, s. 9) |

Część B

Lista terminów przeniesienia do prawa krajowego

(zgodnie z art. 13)

Dyrektywa | Termin przeniesienia |

2002/95/WE | 12 sierpnia 2004 r. |

2008/35/WE | - |

ZAŁĄCZNIK IX

Tabela korelacji

Dyrektywa 2002/95/WE | Niniejsza dyrektywa |

Artykuł 1 | Artykuł 1 |

Artykuł 2 ust. 1 | Artykuł 2 ust. 1 |

Artykuł 2 ust. 2 | Artykuł 2 ust. 2 |

Artykuł 2 ust. 3 | Artykuł 2 ust. 3 wyrażenie wprowadzające |

- | Artykuł 2 ust. 3 lit. a) i b) |

Artykuł 3 lit. a) | Artykuł 3 lit. a) |

Artykuł 3 lit. b) | - |

- | Artykuł 3 lit. b)-o) |

Artykuł 4 ust. 1 | Artykuł 4 ust. 1 |

- | Artykuł 4 ust. 3-6 |

Artykuł 4 ust. 2 | Artykuł 4 ust. 7 |

Artykuł 4 ust. 3 | - |

- | Artykuł 4 ust. 8 |

- | Artykuł 5 ust. 1 wyrażenie wprowadzające |

Artykuł 5 ust. 1 akapit pierwszy wyrażenie wprowadzające | Artykuł 5 ust. 1 lit. a) |

Artykuł 5 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) | - |

Artykuł 5 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) | Artykuł 5 ust. 1 lit. b) wyrażenie wprowadzające oraz tiret pierwsze i trzecie |

- | Artykuł 5 ust. 1 lit. b) tiret drugie |

Artykuł 5 ust. 1 akapit pierwszy lit. c) | - |

Artykuł 5 ust. 1 akapit drugi | - |

Artykuł 5 ust. 2 | Artykuł 5 ust. 2 |

- | Artykuł 5 ust. 3 |

Artykuł 6 | - |

- | Artykuł 6-17 |

Artykuł 7 | Artykuł 18 |

Artykuł 8 | Artykuł 19 |

Artykuł 9 | Artykuł 20 |

- | Artykuł 21 |

Artykuł 10 | Artykuł 22 |

Artykuł 11 | Artykuł 23 |

- | Załącznik I - IV |

Załącznik pkt 1-28 | Załącznik V pkt 1-28 |

Załącznik pkt 29 akapit pierwszy | Załącznik V pkt 29 akapit pierwszy |

Załącznik pkt 29 akapit drugi | Artykuł 4 ust. 2 |

Załącznik pkt 30-32 | Załącznik pkt 30-32 |

- | Załącznik VI-IX |

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI DLA WNIOSKÓW, KTÓRYCH WPŁYW NA BUDŻET OGRANICZA SIĘ WYŁĄCZNIE DO DOCHODÓW

1. TYTUŁ WNIOSKU:

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym uchylająca dyrektywę 2002/95/WE

2. POZYCJE W BUDŻECIE:

Rozdział i artykuł:

Kwota zapisana w budżecie na dany rok:

3. WPŁYW FINANSOWY

(x Wniosek nie ma wpływu finansowego.

( Wniosek nie ma wpływu finansowego na wydatki, lecz ma następujący wpływ finansowy na dochody:

(mln EUR do jednego miejsca po przecinku)

Pozycja w budżecie | Dochody[30] | Okres 12 miesięcy, od dnia dd/mm/rrrr | [Rok n] |

Artykuł … | Wpływ na zasoby własne |

Artykuł … | Wpływ na zasoby własne |

Sytuacja po rozpoczęciu działania |

[n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

Artykuł … |

Artykuł … |

4. ŚRODKI ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH

5. INNE UWAGI

[1] Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 82) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30).

[2] Dz.U. L 396 z 30.12. 2006, s. 1.

[3] Dz.U. L 191 z 22.7.2005, s. 29.

[4] Końcowe sprawozdanie dostępne jest na stronie internetowej http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/era_study_final_report.pdf.

[5] Końcowe sprawozdanie dostępne jest na stronie internetowej http://ec.europa.eu/enterprise/environment/reports_studies/index.htm.

[6] Dz.U. L 271 z 15.10.2005, s. 48.

[7] Sprawy połączone C-14/06 oraz C-295/06. Trybunał stwierdził, że nie są spełnione warunki przyznania wyłączenia (art. 5). Po pierwsze, decyzja nie opierała się na „postępie naukowo-technicznym”, ponieważ wstępne wnioski oceny ryzyka wykorzystane do uzasadnienia wyłączenia pochodziły z 2002 r. i nie zmieniły się od tamtego czasu; po drugie, Komisja nie oceniła czy dostępne są substytuty i jaki jest ich wpływ w porównaniu do deka-BDE; po trzecie, wyłączenie było zbyt szerokie.

[8] Dz.U. C 131 z 29.5.2008, s. 7.

[9] Dz.U. L 99 z 7.4.2006, s. 3.

[10] Zob. dokument roboczy służ Komisji załączony do wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE), s. 99.

[11] Dz.U. C √ , s. Õ 365 E z 19.12.2000, s. 195 i Dz.U. C 240 E, 28.8.2001, s. 303.

[12] Dz.U. C √ , s. Õ . 116 z 20.4.2001, s. 38.

[13] Dz.U. C √ , s. Õ 148 z 18.5.2001, s. 1.

[14] Dz.U. C √ , s. Õ Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 15 maja 2001 r. (Dz.U. C 34 E z 7.2.2002, str. 109), wspólne stanowisko Rady z dnia 4 grudnia 2001 r. (Dz.U. C 90 E z 16.4.2002, str. 12) i decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 kwietnia 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2002 r. oraz decyzja Rady z dnia 16 grudnia 2002 r.

[15] Dz.U. L 37 z 13.2.2003, s. 19.

[16] Dz.U. C 30 z 4.2.1988, s. 1.

[17] Patrz: s. 24 wymienionego Dziennika Urzędowego.

[18] Dz.U. L 191 z 22.7.2005, s. 29-58.

[19] 7 Dz.U. L √ 266 z 26.9.2006, s. 1. Õ 78 z 26.3.1991, s. 38. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Komisji 98/101/WE (Dz.U. L 1 z 5.1.1999, s. 1).

[20] Dz.U. L 229 z 30.4.2004, s. 5 zmieniające dyrektywę 79/117/EWG

[21] Dz.U. L 396 z 30.12. 2006, s. 1-849.

[22] Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 82-128.

[23] Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30-47.

[24] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

[25] Dz.U. L 144 z 4.6.1997, s. 19. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2002/65/WE (Dz.U. L 271 z 9.10.2002, s. 16).

[26] Dz.U. L √ 114 z 27.4.2006, s. 9 Õ 194 z 25.7.1975, s. 39. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

[27] Dz.U. L 186 z 12.7.1991, s. 59.

[28] Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 201.

[29] Dz.U. L 326 z 29.12.1969, s. 36. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r.

[30] W przypadku tradycyjnych zasobów własnych (opłaty rolne, opłaty wyrównawcze od cukru, cła) należy wskazać kwoty netto, tzn. kwoty brutto po odliczeniu 25% na poczet kosztów poboru.