52008PC0558R(01)

Wniosek rozporządzenie (WE) Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochód /* KOM/2008/0558 wersja ostateczna/2 - AVC/2008/0186 */


[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 18.9.2008

KOM(2008)558 wersja ostateczna/22008/0186 (AVC)

CORRIGENDUM Absence de l'acronymeAnnule et remplace le COM(2008)558 final du 15.9.2008ajout de l'acronyme 2008/0186 (AVC) sur les pages 1 et 7.Concerne toutes les versions linguistiques.

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE (WE) RADY

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochód

(przedstawiona przez Komisję)

UZASADNIENIE

Kontekst wniosku |

Podstawa i cele wniosku Przepisy art. 55 rozporządzenia nr 1083/2006 wydają się nieprzystosowane do projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) przeznaczonych do finansowania przede wszystkim działań niematerialnych, a nie działań związanych z infrastrukturą (niekwalifikowalne). Niewiele projektów generuje dochody, najczęściej wyłącznie w fazie realizacji działań. Co więcej, w przypadku małych operacji współfinansowanych przez EFRR lub Fundusz Spójności oraz operacji finansowanych przez EFS obowiązujące mechanizmy monitorowania, zgodnie z którymi dochody mogą być uwzględniane nawet po trzech latach od zamknięcia programu operacyjnego, wydają się być obciążeniem administracyjnym nieproporcjonalnym do kwot, jakich dotyczą, oraz znaczącym czynnikiem ryzyka w realizacji programów. |

Kontekst ogólny Wśród nowych zasad zarządzania finansami określonych w rozporządzeniu nr 1083/2006 znajdują się przepisy dotyczące wkładu finansowego funduszy (tytuł V), w szczególności przepisy dotyczące projektów generujących dochód (art. 55). Zgodnie z art. 55 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia „projekt generujący dochód” oznacza jakąkolwiek operację obejmującą inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających lub jakąkolwiek operację pociągającą za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub jakiekolwiek inne odpłatne świadczenie usług. Ze względu na ryzyko nadmiernego finansowania projektów generujących dochód projekty te zawsze były traktowane w sposób szczególny w kontekście współfinansowania ze środków funduszy. Wygenerowane dochody mają wpływ na maksymalny poziom wsparcia wspólnotowego, a to pociąga za sobą konieczność ustanowienia metody obliczeń w odniesieniu do wspomnianych projektów. Tego właśnie dotyczy art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. |

Obowiązujące przepisy w dziedzinie, której dotyczy wniosek W poprzednim okresie programowania (2000-2006) zasada była realizowana za pomocą metody ryczałtowej. W art. 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 odnoszącym się do programów na lata 2000-2006 (fundusze strukturalne) określono, że w przypadku „inwestycji infrastrukturalnych, generujących znaczący dochód netto” maksymalna wysokość wkładu Wspólnoty nie może przekroczyć, na przykład w odniesieniu do Celu 1, 40 % zamiast dopuszczalnych zazwyczaj 75 %. W związku z tym występowanie „znaczącego dochodu” prowadziło do obniżenia maksymalnego wkładu Wspólnoty. To obniżenie wysokości wkładu obliczane było automatycznie i ryczałtowo. Natomiast poniżej tego progu „znaczącego dochodu” nie istniały żadne ograniczenia dotyczące wkładu Wspólnoty. Rada podjęła decyzję o przyjęciu na okres 2007-2013 zaproponowanej przez Komisję metody, bardziej precyzyjnej i wymagającej, opartej na obliczeniu maksymalnej kwoty kwalifikowalnych wydatków, w miejsce ryczałtowego obniżania wysokości wkładu. Artykuł 55 rozporządzenia nr 1083/2006 stosuje się obecnie do większej gamy projektów uznanych za generujące dochód (zdefiniowanych w ust. 1 tego artykułu), a nie tylko do projektów inwestycji infrastrukturalnych generujących „znaczący dochód netto”, jak w latach 2000-2006. W przypadku projektów generujących dochód, gdy wygenerowany dochód jest zbyt niski, by zagwarantować stabilność finansową inwestycji, za maksymalną kwotę wydatków kwalifikowalnych do współfinansowania wspólnotowego uznaje się tę część inwestycji, która wymaga subsydiowania. |

Spójność z pozostałymi obszarami polityki i celami Unii Nie dotyczy. |

Konsultacje z zainteresowanymi stronami oraz ocena skutków |

Konsultacje z zainteresowanymi stronami |

Metody konsultacji, główne sektory objęte konsultacjami i ogólny profil respondentów Z państwami członkowskimi przeprowadzono kilkakrotnie nieformalne konsultacje w sprawie sposobu wdrożenia postanowień art. 55, napotkanych w praktyce trudności oraz różnych możliwych rozwiązań: - w odniesieniu do noty interpretacyjnej dotyczącej art. 55: podczas posiedzeń komitetu koordynującego fundusze, które odbyły się w dniach 27 lutego i 21 maja 2008 r., przeanalizowano zakres elastyczności, jaką dopuszcza tekst rozporządzenia; - w odniesieniu do ewentualnej zmiany rozporządzenia: konsultacje z państwami członkowskimi przeprowadzono dwukrotnie, w dniu 25 czerwca 2008 r., w ramach posiedzenia komitetu koordynującego fundusze, oraz w dniu 3 lipca 2008 r., w ramach Grupy Roboczej Rady ds. Działań Strukturalnych. |

Streszczenie odpowiedzi oraz sposób ich uwzględnienia Z konsultacji tych wynika, że państwa członkowskie uznały odpowiedzi, których dostarczyła interpretacja rozporządzenia nr 1083/2006, za nie w pełni satysfakcjonujące. W związku z czym zdecydowana większość państw członkowskich deklaruje poparcie dla zmiany rozporządzenia, ograniczonej do jego art. 55. |

Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy specjalistycznej |

Nie zaistniała potrzeba skorzystania z pomocy ekspertów zewnętrznych. |

Ocena skutków Komisja zbadała margines manewru, jaki oferuje sam tekst rozporządzenia, w celu rozstrzygnięcia drogą interpretacji wszelkich trudności zgłoszonych przez państwa członkowskie. Zaletą wyboru noty interpretacyjnej była prostota tego rozwiązania. Nota interpretacyjna opracowana przez służby Komisji umożliwiła wprawdzie określenie marginesu manewru w monitorowaniu, nie przewidziano w niej jednak ani możliwości stosowania zasady proporcjonalności przy obliczaniu maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych dla małych operacji, ani wykluczenia operacji finansowanych z EFS. Dlatego też zmiana rozporządzenia ograniczona do jego art. 55 pozwala skoncentrować dyskusje na przepisie o charakterze technicznym oraz stwarza warunki dla szybkiego wprowadzenia zmian, co pozwoli na skrócenie okresu niepewności prawnej. |

Aspekty prawne wniosku |

Krótki opis proponowanych działań Komisja proponuje zatem wprowadzenie zmiany wyłącznie w odniesieniu do art. 55 ust. 5, pozostawiając pozostałe przepisy rozporządzenia nr 1083/2006 w ich dotychczasowym brzmieniu. Zmiana ta polega na zastąpieniu przepisu odnoszącego się do zasady proporcjonalności w zakresie monitorowania małych operacji (których całkowity koszt nie przekracza 200 000 EUR) przepisem o niestosowaniu postanowień art. 55 do operacji współfinansowanych ze środków EFS oraz do operacji współfinansowanych ze środków EFRR lub Funduszu Spójności, których całkowity koszt nie przekracza 1 mln EUR. Co więcej, proponowane jest nadanie temu przepisowi mocy wstecznej od dnia 1 sierpnia 2006 r. |

Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 ustanawia wspólne zasady mające zastosowanie do wszystkich trzech funduszy. W oparciu o zasadę zarządzania dzielonego pomiędzy Komisję Europejską i państwa członkowskie rozporządzenie to przedstawia nowy proces programowania, jak również ustanawia nowe zasady zarządzania, w tym zarządzania finansowego, monitorowania, kontroli oraz oceny projektów. |

Zasada pomocniczości Niniejszy wniosek wchodzi w zakres wyłącznych kompetencji Wspólnoty. Zasada pomocniczości nie ma zatem zastosowania.60 |

Zasada proporcjonalności Wniosek jest zgodny z zasadą proporcjonalności z następujących względów. |

Zmiana rozporządzenia ograniczona do jego art. 55 pozwala skoncentrować dyskusje na przepisie o charakterze technicznym oraz stwarza warunki dla szybkiego wprowadzenia zmian, co pozwoli na skrócenie okresu niepewności prawnej. Próg należy ustanowić na odpowiednio niskim poziomie, aby nie naruszyć ogólnych zasad określonych w art. 55 rozporządzenia nr 1083/2006, leżących u podstaw należytego zarządzania finansowego. Próg 1 mln EUR przyjęto w celu ograniczenia odpowiedniej części finansowania wspólnotowego, do którego nie mają zastosowania postanowienia art. 55. |

Tego typu zmiana odzwierciedla rzeczywistą chęć uproszczenia zarządzania funduszami i będzie miała, bez wątpienia, pozytywny wpływ na tempo realizacji programów, ponieważ zarządzanie małymi operacjami współfinansowanymi ze środków EFRR lub Funduszu Spójności oraz operacjami współfinansowanymi przez EFS zostanie w znaczącym stopniu usprawnione i uproszczone. Ułatwi ona również realizację najbardziej innowacyjnych projektów, zwłaszcza w dziedzinie ochrony środowiska, integracji społecznej, energii oraz badań naukowych. |

Wybór instrumentów |

Proponowane instrumenty: rozporządzenie. |

Inne instrumenty byłyby niewłaściwe z następujących względów. Komisja zbadała margines manewru, jaki oferuje sam tekst rozporządzenia, w celu rozstrzygnięcia drogą interpretacji wszelkich trudności zgłoszonych przez państwa członkowskie. Nota interpretacyjna opracowana przez służby Komisji umożliwiła wprawdzie określenie marginesu manewru w monitorowaniu, nie przewidziano w niej jednak ani możliwości stosowania zasady proporcjonalności przy obliczaniu maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych dla małych operacji, ani wykluczenia operacji EFS. |

Wpływ na budżet |

Wniosek nie ma wpływu finansowego na budżet Wspólnoty. |

Informacje dodatkowe |

Uproszczenie |

Propozycja wprowadza uproszczenie ram legislacyjnych oraz uproszczenie procedur administracyjnych dotyczących władz publicznych (krajowych lub europejskich). |

W odniesieniu do celów polityki spójności Komisja uznaje, że konieczne jest rozwiązanie tych problemów poprzez zmianę art. 55 ust. 5 rozporządzenia 1083/2006 dotyczącą wyłącznie dwóch kwestii: wyłączenia operacji finansowanych przez EFS z zakresu stosowania przepisów art. 55 oraz określenie progu, poniżej którego postanowienia te nie miałyby również zastosowania do projektów finansowanych przez EFRR lub Fundusz Spójności, zarówno w kwestii obliczania maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych, jak i monitorowania. Pozostałe postanowienia art. 55 pozostają bez zmian. |

Zmiana ta polega na zastąpieniu przepisu odnoszącego się do zasady proporcjonalności w monitorowaniu małych operacji (których całkowity koszt nie przekracza 200 000 EUR) przepisem o niestosowaniu postanowień art. 55 do operacji współfinansowanych ze środków EFS oraz do operacji współfinansowanych ze środków EFRR lub Funduszu Spójności, których całkowity koszt nie przekracza 1 mln EUR. |

Uchylenie obowiązującego ustawodawstwa Przyjęcie niniejszego wniosku spowoduje wycofanie niektórych przepisów prawnych. |

1. 2008/0186 (AVC)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE (WE) RADY

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochód

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 161,

uwzględniając wniosek Komisji[1],

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego[2],

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[3],

uwzględniając opinię Komitetu Regionów[4],

a także mając na uwadze, co następuje:

2. Ramy prawne w odniesieniu do okresu programowania 2007-2013 zostały przygotowane i uzgodnione z zamiarem dalszego uproszczenia programowania oraz zarządzania funduszami, dalszej poprawy skuteczności ich interwencji oraz wzmocnienia pomocniczości w ich wdrażaniu.

3. W celu rozpatrywania projektów generujących dochód, o których mowa w art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999[5], wprowadzono dokładniejszą i bardziej wymagającą metodę, opartą na obliczaniu maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych.

4. Wskazano na wiele trudności w stosowaniu przepisów tego artykułu, między innymi niewspółmierne obciążenie administracyjne, w szczególności dla operacji współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny oraz dla małych operacji finansowanych przez EFRR lub Fundusz Spójności.

5. Trudności te mogą mieć negatywny wpływ na zarządzanie operacjami, w szczególności w kontekście projektów dotyczących dziedzin priorytetowych dla Wspólnoty, takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna, badania naukowe, innowacje czy energia, oraz na ilość pomyłek w stosowaniu postanowień art. 55. Wymieniony artykuł należy zatem uprościć.

6. Uproszczenie to należy stosować w odniesieniu do wszystkich projektów korzystających z pomocy funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013. Należy zatem zapewnić stosowanie z mocą wsteczną.

7. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1083/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE

Artykuł 1

W art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustępy 1 do 4 niniejszego artykułu mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do operacji współfinansowanych przez EFRR lub Fundusz Spójności, których całkowity koszt przekracza 1 milion EUR.”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

Niniejsze rozporządzenie stosuje się z mocą wsteczną od dnia 1 sierpnia 2006 r. w odniesieniu do wszystkich projektów korzystających z pomocy funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Rady

Przewodniczący […]

[1] Dz.U. C […] z […], s. […].

[2] Dz.U. C […] z […], s. […].

[3] Dz.U. C […] z […], s. […].

[4] Dz.U. C […] z […], s. […].

[5] Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1989/2006 (Dz.U. L 411 z 30.12.2006, s. 6).