8.9.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 210/5


Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków wyrównawczych mających zastosowanie do przywozu przędzy teksturowanej z poliestrów (TWP) pochodzącej z Indii

(2007/C 210/04)

Na mocy art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed subsydiowanym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podstawowe”) (1) Komisja z własnej inicjatywy podjęła decyzję o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego ograniczonego do poziomu subsydiowania w przypadku niektórych indyjskich producentów eksportujących.

1.   Produkt

Produktem objętym przeglądem jest przędza teksturowana z poliestrów (TWP) pochodząca z Indii („produkt objęty postępowaniem”), obecnie objęta kodem CN 5402 33 00. Powyższy kod CN podany jest jedynie w celach informacyjnych.

2.   Obowiązujące środki

Obecnie obowiązującym środkiem jest ostateczne cło wyrównawcze nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 2094/2002 (2)na przywóz przędzy teksturowanej z poliestrów (TWP) pochodzącej z Indii.

3.   Podstawy dokonania przeglądu

Komisja posiada wystarczające dowody prima facie, na to, iż okoliczności dotyczące subsydiowania, na podstawie których przyjęto obowiązujące środki, uległy zmianie i że zmiany te mają charakter trwały.

Znacznie zmniejszyły się korzyści płynące z dwóch programów subsydiowania — programu „Duty Entitlement Passbook” („DEPBS”) oraz programu zwolnień z podatku dochodowego w ramach sekcji 80 HHC ustawy o podatku dochodowym („ITES”). Sytuacja ta wynika ze zmian odpowiednich podstawowych przepisów indyjskich, na których opierały się te programy.

W rezultacie poziom subsydiowania, który doprowadził do określenia poziomu istniejących środków, najprawdopodobniej uległ zmniejszeniu w przypadku przedsiębiorstw, których środki były oparte całkowicie lub częściowo na korzyściach płynących z jednego lub obu powyżej wspomnianych programów w okresie objętym dochodzeniem określonym do celów dochodzenia.

Wskazuje to na fakt, że utrzymanie na obecnym poziomie środków wspomnianych w poprzednim punkcie dotyczących przywozu produktów będących przedmiotem przeglądu może już nie być konieczne w celu wyrównania obecnego poziomu subsydiowania. W związku z powyższym środki dotyczące wspomnianych przedsiębiorstw należy poddać przeglądowi.

Do przedsiębiorstw tych należą przedsiębiorstwa wymienione w załączniku i wszyscy pozostali producenci produktu objętego przeglądem, którzy zgłoszą się do Komisji w terminie określonym w pkt 5 lit. b) ppkt (i) poniżej i udowodnią w tym samym terminie, że po pierwsze czerpali korzyści z co najmniej jednego z dwóch wspomnianych wyżej programów, w okresie objętym dochodzeniem w ramach dochodzenia, które doprowadziło do określenia stosowanego wobec nich poziomu środka (od 1 października 2000 r. do 30 września 2001 r.), a po drugie, z uwagi na zmiany strukturalne w tych programach, jak wspomniano powyżej, iż korzyści pochodzące z tych programów uległy zmniejszeniu

Ponadto jeżeli dochodzenie przeglądowe wykaże lub zainteresowana strona przedstawi wystarczające dowody prima facie w terminie określonym w pkt 5 lit. a) ppkt (i) poniżej, że eksporterzy produktu objętego postępowaniem, którzy są objęci bieżącym przeglądem odnoszą korzyści z innych programów subsydiowania niż wyżej wymienione, to w ramach obecnego przeglądu może również zostać przeprowadzone dochodzenie w sprawie tych ujawnionych programów.

W przypadku gdy marginesy subsydiowania ustalone w toku bieżącego dochodzenia mogłyby mieć wpływ na środki stosowane względem przedsiębiorstw współpracujących w dochodzeniu prowadzącym do określenia poziomu środków i/lub rezydualnego środka, stosowanego względem wszystkich pozostałych przedsiębiorstw, to stawki te mogą zostać odpowiednio zrewidowane.

Należy zauważyć, że w odniesieniu do przedsiębiorstw, które podlegają zarówno środkom antydumpingowym, jak i środkom wyrównawczym, środki antydumpingowe mogą zostać odpowiednio dostosowane, jeżeli środki wyrównawcze ulegną zmianie.

4.   Procedura

Po konsultacji z Komitetem Doradczym i po ustaleniu, że istnieją wystarczające dowody do wszczęcia z urzędu częściowego przeglądu okresowego, Komisja niniejszym wszczyna przegląd zgodnie z art. 19 rozporządzenia podstawowego.

W ramach dochodzenia przeprowadzona zostanie ocena konieczności utrzymania, zniesienia lub zmiany istniejących środków w odniesieniu do przedsiębiorstw, które odniosły korzyści z jednego lub obu wyżej wymienionych programów oraz do tych przedsiębiorstw w odniesieniu do innych systemów, w przypadku których przedstawiono wystarczające dowody, o których mowa w pkt. 3 ust. 6 powyżej. W toku dochodzenia oceniona zostanie również potrzeba, zależnie od ustaleń obecnego dochodzenia, poddania przeglądowi środków stosowanych względem innych przedsiębiorstw, które współpracowały w dochodzeniu prowadzącym do ustalenia poziomu obowiązujących środków i/lub środka rezydualnego, stosowanego względem wszystkich pozostałych przedsiębiorstw

a)   Kontrola wyrywkowa

Biorąc pod uwagę dużą liczbę stron uczestniczących w postępowaniu, Komisja może podjąć decyzję o zastosowaniu kontroli wyrywkowej, zgodnie z art. 27 rozporządzenia podstawowego.

i)   Kontrola wyrywkowa eksporterów/producentów

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o konieczności dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy eksporterzy/producenci lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie, w terminie określonym w pkt 5 lit. b) ppkt (i) i w formie wskazanej w pkt 6, następujących informacji na temat ich przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw:

nazwa, adres, adres e-mail, numer telefonu i faksu oraz dane osoby wyznaczonej do kontaktów

obroty, w walucie lokalnej, oraz wielkość sprzedaży na wywóz do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem, w tonach, w okresie od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 31 marca 2007 r.,

obroty, w walucie lokalnej, oraz wielkość sprzedaży produktu objętego postępowaniem na rynku krajowym, w tonach, w okresie od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 31 marca 2007 r.,

informacja, czy przedsiębiorstwo zamierza wystąpić o ustalenie indywidualnej stawki subsydiów (z wnioskiem takim mogą wystąpić tylko producenci) (3),

dokładne określenie rodzaju działalności przedsiębiorstwa w odniesieniu do produkcji produktu objętego postępowaniem oraz wyrażona w tonach wielkość produkcji produktu objętego postępowaniem, moce produkcyjne oraz inwestycje w zakresie mocy produkcyjnych w okresie od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 31 marca 2007 r.,

nazwy i dokładne określenie rodzaju działalności wszystkich przedsiębiorstw powiązanych (4) uczestniczących w produkcji i/lub sprzedaży (przeznaczonej na wywóz i/lub krajowej) produktu objętego postępowaniem,

czy przedsiębiorstwo czerpało korzyści z DEPBS i/lub ITES w okresie objętym dochodzeniem w ramach dochodzenia, które doprowadziło do określenia stosowanego obecnie wobec nich poziomu środka (od 1 października 2000 r. do 30 września 2001 r.) i/lub w okresie od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 31 marca 2007 r.

wszelkie inne istotne informacje, które mogłyby pomóc Komisji w doborze próby.

Poprzez przekazanie wyżej wspomnianych informacji przedsiębiorstwo wyraża zgodę na ewentualne włączenie go do próby. Jeżeli przedsiębiorstwo zostanie włączone do próby, będzie to dla niego oznaczać konieczność udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie dochodzenia na miejscu w zakresie udzielonych odpowiedzi. W przypadku gdy przedsiębiorstwo nie wyrazi zgody na ewentualne włączenie go do próby, zostanie uznane za podmiot niewspółpracujący w dochodzeniu. Konsekwencje braku współpracy określono w pkt 7 poniżej.

Ponadto w celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla doboru próby eksporterów/producentów Komisja skontaktuje się z władzami kraju wywozu i wszystkimi znanymi jej zrzeszeniami eksporterów/producentów.

ii)   Ostateczny dobór próby

Wszystkie zainteresowane strony pragnące przedstawić jakiekolwiek istotne informacje dotyczące doboru próby muszą tego dokonać w terminie określonym w pkt 5 lit. b) ppkt ii) niniejszego zawiadomienia.

Komisja zamierza dokonać ostatecznego doboru próby po konsultacji z zainteresowanymi stronami, które wyraziły gotowość włączenia ich do próby.

Przedsiębiorstwa włączone do próby muszą udzielić odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu w terminie określonym w pkt 5 lit. b) ppkt iii) niniejszego zawiadomienia i muszą współpracować w trakcie dochodzenia.

W przypadku braku wystarczającej współpracy Komisja może oprzeć swoje ustalenia, zgodnie z art. 27 ust. 4 i art. 28 rozporządzenia podstawowego, na dostępnych faktach. Ustalenia oparte na dostępnych faktach mogą być mniej korzystne dla zainteresowanej strony, zgodnie z wyjaśnieniami w pkt 7.

b)   Kwestionariusze

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja prześle kwestionariusze do przedsiębiorstw włączonych do próby oraz do władz odnośnego kraju wywozu.

c)   Gromadzenie informacji i prowadzenie przesłuchań

Wszystkie zainteresowane strony niniejszym wzywa się do przedstawienia swoich opinii, a także informacji innych niż odpowiedzi udzielone na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz do dostarczenia dowodów potwierdzających zgłaszane fakty. Wymienione informacje i dowody je potwierdzające powinny wpłynąć do Komisji w terminie określonym w pkt 5 lit. a) ppkt i).

Ponadto Komisja może przesłuchać zainteresowane strony, pod warunkiem że wystąpiły one z wnioskiem o przesłuchanie, wskazując szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane. Wniosek ten należy złożyć w terminie określonym w pkt 5 lit. a) ppkt (ii).

5.   Terminy

a)   Terminy ogólne

i)   Dla stron zgłaszających się, udzielających odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i przedkładających inne informacje

Wszystkie zainteresowane strony, w szczególności władze odnośnego kraju wywozu, jeżeli ich wnioski mają być uwzględnione podczas dochodzenia, muszą zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje opinie i przedłożyć odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu lub przedstawić wszystkie inne informacje, w tym te wspomniane w pkt 3 ust. 6, w terminie 40 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż korzystanie z większości praw proceduralnych ustanowionych w rozporządzeniu podstawowym jest uwarunkowane zgłoszeniem się przez stronę w wyżej wymienionym terminie.

ii)   Przesłuchania

Wszystkie zainteresowane strony mogą składać wnioski o przesłuchanie przez Komisję w takim samym terminie 40 dni.

b)   Szczególny termin w odniesieniu do kontroli wyrywkowych

i)

Informacje, o których mowa w pkt 4 lit. a) ppkt i), powinny wpłynąć do Komisji w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę, iż Komisja zamierza przeprowadzić konsultacje na temat ostatecznego doboru próby ze stronami, które wyraziły gotowość włączenia ich do próby, w terminie 21 dni od opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

ii)

Wszystkie inne informacje istotne dla doboru próby, o których mowa w pkt 4 lit. a) ppkt (ii), muszą wpłynąć do Komisji w terminie 21 dni od opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

iii)

Kwestionariusze wypełnione przez strony objęte próbą muszą wpłynąć do Komisji w terminie 37 dni od daty powiadomienia ich o włączeniu do próby.

6.   Oświadczenia pisemne, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i korespondencja

Wszelkie oświadczenia i wnioski przedkładane przez zainteresowane strony należy składać na piśmie (nie w formie elektronicznej, chyba że ustalono inaczej); należy w nich wskazać nazwę, adres, adres e-mail oraz numery telefonu i faksu zainteresowanej strony. Wszelkie oświadczenia pisemne, łącznie z informacjami wymaganymi w niniejszym zawiadomieniu, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i korespondencję dostarczaną przez zainteresowane strony na zasadzie poufności należy oznakować „Limited  (5)” oraz, zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, dołączyć do nich wersję bez klauzuli poufności, oznakowaną „DO WGLĄDU ZAINTERESOWANYCH STRON”.

Adres Komisji do celów korespondencji:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/23

B-1049 Brussels

Faks: (32-2) 295 65 05

7.   Brak współpracy

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia dostępu do niezbędnych informacji, nie dostarcza ich w określonych terminach albo znacznie utrudnia dochodzenie, istnieje możliwość dokonania ustaleń potwierdzających lub zaprzeczających, na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 28 rozporządzenia podstawowego.

W przypadku ustalenia, że zainteresowana strona dostarczyła nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, informacje te nie są brane pod uwagę, a ustalenia mogą być dokonywane na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 28 rozporządzenia podstawowego. Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i z tego względu ustalenia opierają się na dostępnych faktach, wynik może być mniej korzystny dla wymienionej strony niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała.

8.   Harmonogram dochodzenia

Dochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, w terminie 15 miesięcy począwszy od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

9.   Inne przeglądy okresowe na mocy art. 19 rozporządzenia podstawowego

Zakres obecnego przeglądu jest opisany w pkt 4 powyżej. Wszystkie zainteresowane strony pragnące wystąpić o wszczęcie przeglądu z innych powodów mogą złożyć odpowiedni wniosek zgodnie z przepisami art. 19 rozporządzenia podstawowego

10.   Przetwarzanie danych osobowych

Należy podkreślić, iż wszelkie dane osobowe zgromadzone podczas niniejszego dochodzenia będą traktowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (6).


(1)  Dz.U. L 288 z 21.10.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12).

(2)  Dz.U. L 323 z 28.11.2002, str. 21.

(3)  O marginesy indywidualne można występować zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia podstawowego dla przedsiębiorstw niewłączonych do próby.

(4)  W celu uzyskania objaśnień dotyczących pojęcia przedsiębiorstw powiązanych należy odnieść się do art. 143 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 czerwca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1).

(5)  Oznacza to, że dokument służy wyłącznie do użytku wewnętrznego. Jest on chroniony zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str.43). Jest to dokument poufny zgodnie z art. 29 rozporządzenia podstawowego i art. 12 Porozumienia WTO w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych.

(6)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

Indo Rama Synthetics Limited, 51-A, Industrial Area, Sector III, Pithampur, 453 001, Dist. Dhar, Madhya Pradesh

Welspun Syntex Limited, Kamani Wadi, 1st floor, 542, Jaganath Shankar Sheth Road, Chira Bazar, Mumbai 400 002