14.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 162/13


Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

(2007/C 162/06)

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy zharmonizowanej

(oraz dokument referencyjny)

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

CEN

EN 1359:1998

Gazomierze — Gazomierze miechowe

 

EN 1359:1998/A1:2006

 

 

CEN

EN 1434-1:2007

Ciepłomierze — Część 1: Wymagania ogólne

 

CEN

EN 1434-2:2007

Ciepłomierze -- Część 2: Wymagania konstrukcyjne

 

CEN

EN 1434-4:2007

Ciepłomierze — Część 4: Badania do zatwierdzenia typu

 

CEN

EN 1434-5:2007

Ciepłomierze -- Część 5: Badania do legalizacji pierwotnej

 

CEN

EN 12261:2002

Gazomierze — Gazomierze turbinowe

 

EN 12261:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 12405-1:2005

Gazomierze — Urządzenia przeliczające — Część 1: Przeliczanie objętości

 

EN 12405-1:2005/A1:2006

 

 

CEN

EN 12480:2002

Gazomierze — Gazomierze rotorowe

 

EN 12480:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 14154-1:2005+A1:2007

Wodomierze — Część 1: Wymagania ogólne

 

CEN

EN 14154-2:2005+A1:2007

Wodomierze — Część 2: Instalacja i warunki użytkowania

 

CEN

EN 14154-3:2005+A1:2007

Wodomierze — Część 3: Metody i wyposażenie do badań

 

CEN

EN 14236:2007

Ultradźwiękowe domowe gazomierze

 

Przypis 1

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 3

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma (kolumna 3) składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

Uwaga:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych organach normalizacyjnych, których lista znajduje się w załączniku do dyrektywy 98/34/WE (2) Parlamentu Europejskiego i Rady, zmienionej dyrektywą 98/48/WE (3).

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach Wspólnoty.

Lista ta zastępuje wszystkie poprzednie listy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja czuwa nad uaktualnianiem listy.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm można uzyskać pod następującym adresem:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Europejskie organizacje normalizacyjne:

CEN — Europejski Komitet Normalizacyjny: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel.(32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC — Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel.(32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI — Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel.(33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  Dz.U. L 204, 21.7.1998, str. 37.

(3)  Dz.U. L 217, 5.8.1998, str. 18.