52007PC0822

Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą - Część trzecia - Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą /* COM/2007/0822 końcowy - COD 2007/0282 */


[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 19.12.2007

KOM(2007) 822 wersja ostateczna

2007/0282 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą Część trzecia

(przedstawiony przez Komisję)

2007/0282 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą Część trzecia

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 61 lit. c), art. 63 akapit pierwszy pkt 1 lit. a) i art. 67,

uwzględniając wniosek Komisji[1],

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[2],

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego[3],

po zasięgnięciu opinii Komitetu Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu[4],

a także mając na uwadze, co następuje:

1. Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji[5] została zmieniona decyzją 2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą dla środków o zakresie generalnym mających na celu zmianę elementów innych niż istotne aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu, w tym wykreślenie niektórych takich elementów lub dodanie nowych.

2. Zgodnie ze wspólnym oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji[6] w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby ta nowa procedura była stosowana do aktów, które zostały przyjęte zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu i weszły już w życie, akty te muszą zostać dostosowane zgodnie z odpowiednimi procedurami.

3. Na mocy art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Zjednoczone Królestwo i Irlandia, które uczestniczyły w przyjęciu i stosowaniu aktów zmienionych niniejszym rozporządzeniem, uczestniczą w przyjęciu i stosowaniu niniejszego rozporządzenia.

4. Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i dlatego nie podlega zobowiązaniom wynikającym ze stosowania rozporządzenia ani nie jest objęta jego stosowaniem,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W niniejszym rozporządzeniu pojęcie „państwo członkowskie” oznacza każde państwo członkowskie z wyjątkiem Danii.

Artykuł 2

Akty wymienione w załączniku zostają dostosowane zgodnie z tym załącznikiem do decyzji 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE.

Artykuł 3

Odniesienia do przepisów aktów wymienionych w załączniku są rozumiane jako odniesienia do tych przepisów dostosowanych przez niniejsze rozporządzenie.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu go w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

[…] […]

ZAŁĄCZNIK

ROZPORZąDZENIE RADY (WE) NR 44/2001 Z DNIA 22 GRUDNIA 2000 R. W SPRAWIE JURYSDYKCJI I UZNAWANIA ORZECZEń SąDOWYCH ORAZ ICH WYKONYWANIA W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH [7]

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 44/2001, należy w szczególności przyznać Komisji uprawnienia do aktualizowania i wprowadzania dostosowań technicznych w formularzach zawartych w załącznikach do niego. Ponieważ środki te mają zakres generalny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 44/2001, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą ustanowioną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 44/2001 wprowadza się następujące zmiany:

(1) w art. 74 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Aktualizacje i techniczne dostosowania formularzy zawartych w załącznikach V i VI przyjmowane są przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 75 ust. 2.”;

(2) artykuł 75 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 75

1. Komisja jest wspierana przez komitet.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.

ROZPORZąDZENIE RADY (WE) NR 1206/2001 Z DNIA 28 MAJA 2001 R. W SPRAWIE WSPÓłPRACY MIęDZY SąDAMI PAńSTW CZłONKOWSKICH PRZY PRZEPROWADZANIU DOWODÓW W SPRAWACH CYWILNYCH LUB HANDLOWYCH [8]

W odniesieniu do rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001, należy w szczególności przyznać Komisji uprawnienia do aktualizowania i wprowadzania zmian technicznych w standardowych formularzach zawartych w załącznikach do niego. Ponieważ środki te mają zakres generalny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą ustanowioną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 1206/2001 wprowadza się następujące zmiany:

(1) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Aktualizacji lub zmian technicznych w standardowych formularzach zawartych w załącznikach V i VI dokonuje Komisja Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 20 ust. 2.”;

(2) artykuł 20 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 20

1. Komisja jest wspierana przez komitet.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.

ROZPORZąDZENIE RADY (WE) NR 343/2003 Z DNIA 18 LUTEGO 2003 R. USTANAWIAJąCE KRYTERIA I MECHANIZMY OKREśLANIA PAńSTWA CZłONKOWSKIEGO WłAśCIWEGO DLA ROZPATRYWANIA WNIOSKU O AZYL, WNIESIONEGO W JEDNYM Z PAńSTW CZłONKOWSKICH PRZEZ OBYWATELA PAńSTWA TRZECIEGO[9]

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 343/2003, należy w szczególności przyznać Komisji uprawnienia do ustanawiania warunków i procedury stosowania klauzuli humanitarnej oraz do ustanawiania kryteriów koniecznych do przeprowadzenia przeniesień. Ponieważ środki te mają zakres generalny i mają na celu uzupełnienie rozporządzenia (WE) nr 343/2003 poprzez dodanie nowych elementów innych niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą ustanowioną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 343/2003 wprowadza się następujące zmiany:

(1) w art. 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Warunki i procedury stosowania niniejszego artykułu, w tym, w razie potrzeby, mechanizmy pojednawcze do rozstrzygania sporów między państwami członkowskimi dotyczących potrzeby łączenia wspomnianych osób lub miejsca, w którym powinno się dokonać takiego łączenia, są przyjmowane przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez uzupełnienie go, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27 ust. 3.”;

(2) w art. 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Komisja może przyjąć dodatkowe przepisy dotyczące przeprowadzania przeniesień. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez uzupełnienie go, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27 ust. 3.”;

(3) w art. 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Komisja może przyjąć dodatkowe przepisy dotyczące przeprowadzania przeniesień. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez uzupełnienie go, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27 ust. 3.”;

(4) w art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.

ROZPORZąDZENIE (WE) NR 805/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 21 KWIETNIA 2004 R. W SPRAWIE UTWORZENIA EUROPEJSKIEGO TYTUłU EGZEKUCYJNEGO DLA ROSZCZEń BEZSPORNYCH [10]

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 805/2004, należy w szczególności przyznać Komisji uprawnienia do wprowadzania zmian w standardowych formularzach zawartych w załącznikach do niego. Ponieważ środki te mają zakres generalny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 805/2004, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą ustanowioną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 805/2004 wprowadza się następujące zmiany:

(1) artykuły 31 i 32 otrzymują brzmienie:

„Artykuł 31

Zmiany w załącznikach

Komisja wprowadza zmiany w standardowych formularzach zawartych w załącznikach. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 32 ust. 2.

Artykuł 32

Komitet

1. Komisja jest wspierana przez komitet przewidziany w art. 75 rozporządzenia (WE) nr 44/2001.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.

[1] Dz.U. C […] z […], str. […].

[2] Dz.U. C […] z […], str. […].

[3] Dz.U. C […] z […], str. […].

[4] Dz.U. C […] z […], str. […].

[5] Dz.U. L184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).

[6] Dz.U. C 255 z 21.10.2006, str. 1.

[7] Dz.U. L 12 z 16.1.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

[8] Dz.U. L 174 z 27.6.2001, str. 1.

[9] Dz.U. L 50 z 25.2.2003, str. 1.

[10] Dz.U. L 143 z 30.4.2004, str. 15. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1869/2005 (Dz.U. L 300 z 17.11.2005, str. 6 i Dz.U. L 321 z 21.11.2006, str. 145).