52007PC0154

Wniosek decyzja Rady w sprawie zawarcia odpowiednich umów na mocy art. XXI GATS z Argentyną, Australią, Brazylią, Kanadą, Chinami, chińskim Tajpej, Kolumbią, Kubą, Ekwadorem, chińskim Hongkongiem, Indiami, Japonią, Koreą, Nową Zelandią, Filipinami, Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi w sprawie koniecznych wyrównań wynikających z przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej /* COM/2007/0154 końcowy - ACC 2007/0055 */


[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 27.3.2007

KOM(2007) 154 wersja ostateczna

2007/0055 (ACC)

Wniosek

DECYZJA RADY

w sprawie zawarcia odpowiednich umów na mocy art. XXI GATS z Argentyną, Australią, Brazylią, Kanadą, Chinami, chińskim Tajpej, Kolumbią, Kubą, Ekwadorem, chińskim Hongkongiem, Indiami, Japonią, Koreą, Nową Zelandią, Filipinami, Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi w sprawie koniecznych wyrównań wynikających z przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej

(przedstawiony przez Komisję)

UZASADNIENIE

Warunki i wymogi, zgodnie z którymi członkowie WTO zobowiązują się do zagwarantowania dostępu do ich rynku dla usług i usługodawców innych członków, są określone w liście zobowiązań szczegółowych członków GATS. Pierwotna lista zobowiązań szczegółowych WE i jej państw członkowskich (zwana dalej „listą GATS WE”) pochodzi z 1994 r. i obejmuje tylko tych dwanaście państw członkowskich, które wówczas były członkami Unii Europejskiej. Trzynaście państw członkowskich, które przystąpiło do Unii Europejskiej w 1995 r. i 2004 r. (zwane dalej nowymi państwami członkowskimi), zachowało swoje indywidualne listy GATS, przyjęte przed przystąpieniem do Unii Europejskiej.

W celu zagwarantowania, że nowe państwa członkowskie nie mają zobowiązań, które mogłyby naruszyć wspólnotowy dorobek prawny, i że podlegają ograniczeniom horyzontalnym zawartym w liście GATS WE, zaszła konieczność notyfikacji zmian i wycofania niektórych zobowiązań szczegółowych z listy WE i z indywidualnych list GATS nowych państw członkowskich oraz konsolidacji list nowych państw członkowskich z pierwotną listą WE.

W tym celu, na mocy art. XXI GATS, WE podjęła negocjacje z osiemnastoma członkami WTO, którzy uważali się za poszkodowanych w wyniku wyżej wspomnianych zmian. W czasie tych negocjacji, zgodnie z Konkluzjami Rady z dnia 26 lipca 2006 r.[1], WE zgodziła się na przyznanie rekompensaty poszkodowanym członkom WTO. Notyfikowane zmiany i wycofanie zobowiązań, wraz z uzgodnionymi wyrównaniami, zostały włączone do skonsolidowanej listy GATS WE, którą zatwierdzono w dniu 15 grudnia 2006 r. zgodnie z właściwymi zasadami WTO.

W ten sposób WE została pierwszym członkiem Światowej Organizacji Handlu, który z powodzeniem zastosował postanowienia GATS do zmiany i wycofania zobowiązań handlowych w dziedzinie usług. W wyniku udanej konsolidacji listy usług zobowiązania WE w tym zakresie są ujęte w jednym dokumencie obejmującym 25 państw członkowskich.

Do zakończenia negocjacji z „poszkodowanymi członkami" WTO i w świetle pozostałych kompetencji państw członkowskich na mocy art. 133 ust. 6 akapit drugi Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską instytucje wspólnotowe działały przy założeniu, że potencjalna treść negocjowanych umów mogłaby, przynajmniej teoretycznie, wymagać udziału i ewentualnej zgody poszczególnych państw członkowskich w przypadku spraw, które mogły wejść w zakres ich pozostałych kompetencji. Dlatego Komisja kontynuowała negocjacje z „poszkodowanymi członkami” WTO w imieniu „Wspólnot Europejskich i ich państw członkowskich”.

Tym niemniej uzgodnione wyrównania nie zawierają przepisów, które wykraczałyby poza kompetencje wewnętrzne Wspólnot Europejskich, i nie zmierzają do harmonizacji przepisów ustawowych lub wykonawczych państw członkowskich w dziedzinie, w której Traktat ustanawiający Wspólnoty Europejskie wyklucza taką harmonizację, w istocie żaden element wspomnianych umów nie wchodzi w zakres pozostałych kompetencji państw członkowskich. W związku z tym umowy muszą być tylko zatwierdzone przez Radę.

Jednakże w celu zagwarantowania spójności ujęcia, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości podejmowania w przyszłości zobowiązań w ramach GATS w sprawach objętych art. 133 ust. 6 akapit drugi Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, należy zachować obecny tytuł skonsolidowanej listy zobowiązań GATS WE („Wspólnoty Europejskie i ich państwa członkowskie – Lista zobowiązań szczegółowych”).

Niniejszy wniosek Komisji dotyczący decyzji Rady zmierza do formalnego zakończenia negocjacji z tymi członkami WTO, których uznaje się za poszkodowanych w wyniku konsolidacji listy GATS WE.

2007/0055 (ACC)

Wniosek

DECYZJA RADY

w sprawie zawarcia odpowiednich umów na mocy art. XXI GATS z Argentyną, Australią, Brazylią, Kanadą, Chinami, chińskim Tajpej, Kolumbią, Kubą, Ekwadorem, chińskim Hongkongiem, Indiami, Japonią, Koreą, Nową Zelandią, Filipinami, Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi w sprawie koniecznych wyrównań wynikających z przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 ust. 1 i 5, w powiązaniu z art. 300 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. Traktat dotyczący przystąpienia do Unii Europejskiej Królestwa Norwegii, Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji wszedł w życie dnia 1 stycznia 1995 r.[2],

2. Traktat dotyczący przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej wszedł w życie dnia 1 maja 2004 r.[3],

3. Na mocy art. XX Układu Ogólnego w sprawie Handlu Usługami (zwanego dalej GATS) członkowie WTO wpisują na listę zobowiązania szczegółowe, które podejmują w ramach części III GATS,

4. Obecna lista Wspólnot Europejskich i ich państw członkowskich (zwanych dalej Wspólnotami Europejskimi) obejmuje tylko zobowiązania szczegółowe odnoszące się do dwunastu państw członkowskich z 1994 r. Indywidualne listy zobowiązań szczegółowych państw członkowskich, które przystąpiły do Wspólnot Europejskich w 1995 r. i 2004 r. (zwanych dalej nowymi państwami członkowskimi), zostały przyjęte przed ich przystąpieniem.

5. W celu zagwarantowania, że nowe państwa członkowskie podlegają ograniczeniom zawartym w liście zobowiązań szczegółowych Wspólnot Europejskich i zapewnienia spójności ze wspólnotowym dorobkiem prawnym, zaszła konieczność zmiany lub wycofania niektórych zobowiązań szczegółowych zawartych w liście zobowiązań szczegółowych Wspólnot Europejskich i w listach zobowiązań szczegółowych nowych państw członkowskich,

6. W celu przedstawienia skonsolidowanej listy Wspólnoty Europejskie w dniu 28 maja 2004 r., na mocy art. V GATS, przedłożyły komunikat, w którym powiadomiły o swoim zamiarze zmiany lub wycofania niektórych zobowiązań szczegółowych zawartych w liście zobowiązań szczegółowych Wspólnot Europejskich i w listach zobowiązań szczegółowych nowych państw członkowskich, na mocy art. V ust. 5 GATS i zgodnie z warunkami art. XXI ust. 1 lit. b) GATS,

7. Po dokonaniu notyfikacji i na mocy art. XXI ust. 2 lit. a) GATS osiemnastu członków WTO (Argentyna, Australia, Brazylia, Kanada, Chiny, oddzielny obszar celny Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu (chiński Tajpej), Kolumbia, Kuba, Ekwador, chiński Hongkong, Indie, Japonią, Koreą, Nową Zelandia, Filipiny, Szwajcaria i Stany Zjednoczone Ameryki (zwanych dalej poszkodowanymi członkami WTO) wniosło o wyrównanie,

8. Komisja odbyła negocjacje z poszkodowanymi członkami WTO. W wyniku negocjacji osiągnięto porozumienie w sprawie wyrównań związanych ze zmianą i wycofaniem zobowiązań notyfikowanymi w dniu 28 maja 2004 r.,

9. Po zakończeniu negocjacji, zgodnie z Konkluzjami Rady z dnia 26 lipca 2006 r.[4], Komisja została upoważniona do podpisania odpowiednich umów z każdym zainteresowanym poszkodowanym członkiem WTO. W celu rozpoczęcia procedury zatwierdzania, ustanowionej zgodnie z właściwymi zasadami WTO, Komisja w dniu 14 września 2006 r. przekazała projekt skonsolidowanej listy do Sekretariatu WTO. Lista została zatwierdzona w dniu 15 grudnia 2006 r.,

10. Uzgodnione wyrównania nie zawierają przepisów, które wykraczałyby poza kompetencje wewnętrzne Wspólnot Europejskich, i nie zmierzają do harmonizacji przepisów ustawowych lub wykonawczych państw członkowskich w dziedzinie, w której Traktat ustanawiający Wspólnoty Europejskie wyklucza taką harmonizację. Co więcej, takie wyrównania stanowią zadowalający i wyważony wynik negocjacji. W związku z tym należy zatwierdzić odnośne umowy w imieniu Wspólnot Europejskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Umowy z Argentyną, Australią, Brazylią, Kanadą, Chinami, oddzielnym obszarem celnym Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu (chińskim Tajpej), Kolumbią, Kubą, Ekwadorem, chińskim Hongkongiem, Indiami, Japonią, Koreą, Nową Zelandią, Filipinami, Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi w sprawie koniecznych wyrównań na mocy art. XXI (GATS) wynikających z przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej zostają niniejszym zatwierdzone w imieniu Wspólnoty.

Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby upełnomocnionej do wyrażenia zgody w imieniu Wspólnot Europejskich na związanie się tymi umowami.

Teksty umów są dołączone do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

Sporządzono w Brukseli, dnia […] r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

[…]

ZAŁĄCZNIK

(17 umów)

[1] 12019/06 Limited WTO 135 Services 34

[2] Dz.U. C 241 z 29.8.1994

[3] Dz.U. L 236 z 23.9.2003

[4] 12019/06 Limited WTO 135 Services 34