52007DC0833

Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów - Europejskie podejście do umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym /* COM/2007/0833 końcowy */


[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 20.12.2007

KOM(2007) 833 wersja ostateczna

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO ORAZ KOMITETU REGIONÓW

Europejskie podejście do umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO ORAZ KOMITETU REGIONÓW

Europejskie podejście do umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym

1. UMIEJęTNOść KORZYSTANIA Z MEDIÓW W śRODOWISKU CYFROWYM

Umiejętność korzystania z mediów staje się ważnym elementem agendy europejskiego i krajowego sektora mediów i komunikacji. Nowa dyrektywa w sprawie audiowizualnych usług medialnych (AVMS), dla przykładu, ustanawia obowiązki w zakresie sprawozdawczości dla Komisji w odniesieniu do badania poziomu umiejętności korzystania z mediów we wszystkich państwach członkowskich[1].

Podczas gdy media pozostają głównym czynnikiem pozwalającym obywatelom europejskim na lepsze zrozumienie świata i uczestniczenie w życiu demokratycznym i kulturalnym, zmienia się sposób konsumpcji mediów. Mobilność, treści tworzone przez użytkowników, Internet i wzrastająca dostępność produktów cyfrowych radykalnie zmieniają ekonomię mediów. W konsekwencji ważne jest lepsze upowszechnianie wiedzy i zrozumienia w jaki sposób media funkcjonują w środowisku cyfrowym, jakie są nowe podmioty działające w gospodarce medialnej i jakie nowe możliwości oraz wyzwania stwarza konsumpcja cyfrowych mediów. Ma to znaczny wpływ na zaufanie użytkowników do technologii cyfrowych oraz mediów oraz korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych i mediów, co jest priorytetem Komisji Europejskiej, potwierdzonym w jej strategicznych ramach politycznych „i2010”[2]. Równie istotne jest lepsze zrozumienie gospodarczego i kulturalnego wymiaru mediów przez obywateli oraz prowadzenie dyskusji na temat znaczenia silnych i konkurencyjnych mediów dla gospodarki europejskiej na szczeblu globalnym, zapewniających pluralizm i różnorodność kulturową.

Wyższy poziom umiejętności korzystania z mediów może przyczynić się w znacznej mierze do osiągnięcia celów Unii Europejskiej ustanowionych podczas spotkania Rady Europejskiej w Lizbonie w 2000 r. Jest to szczególne istotne dla utworzenia bardziej konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy obejmującej wszystkie grupy społeczne poprzez wzmocnienie konkurencyjności w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych i mediów, dla ukończenia procesu tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej i poprawy integracji, lepszych usług publicznych oraz jakości życia.

Europejskie podejście do umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym odpowiada na wezwanie Parlamentu Europejskiego[3] oraz branży medialnej i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Podejście to uzupełnia bieżące unijne inicjatywy w zakresie pluralizmu mediów[4], modernizacji ram regulacyjnych w zakresie audiowizualnych usług medialnych i łączności elektronicznej, strategiczne inicjatywy w zakresie telewizji mobilnej[5] i kreatywnych treści online oraz planowanej inicjatywy w zakresie e-Integracji.

Ponadto niniejszy komunikat stanowi kolejny element europejskiej polityki audiowizualnej. W szczególności odwołuje się on do przepisów dyrektywy audiowizualnej (komunikat wspiera badania w zakresie kryteriów oceny umiejętności korzystania z mediów, które stanowią podstawę oceny obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 26)[6] i programu MEDIA 2007. W programie MEDIA podkreśla się znaczenie inicjatyw edukacyjnych w zakresie umiejętności korzystania z mediów i obrazów dla dostępu do europejskich prac audiowizualnych oraz wzmocnienia europejskiego dziedzictwa kinematograficznego i audiowizualnego. Jego głównym celem jest podkreślenie i promocja dobrych praktyk w zakresie umiejętności korzystania z mediów na szczeblu europejskim oraz zaproponowanie nowych działań. Komunikat odwołuje się do wyników prac grupy ekspertów ds. umiejętności korzystania z mediów (ustanowionej w 2006 r.), rezultatów konsultacji publicznej zapoczątkowanej w październiku 2006 r. oraz doświadczeń z poprzednich i obecnych inicjatyw Komisji związanych z umiejętnością korzystania z mediów.

Niniejszy komunikat nie wywiera innego wpływu finansowego na budżet Wspólnoty niż wpływ przewidziany i ustalony w ramach finansowych na lata 2007-2013.

2. EUROPEJSKA DEFINICJA UMIEJęTNOśCI KORZYSTANIA Z MEDIÓW

Umiejętność korzystania z mediów jest definiowana jako zdolność do korzystania z mediów, rozumienia i krytycznej oceny różnych aspektów mediów i ich treści oraz porozumiewania się w różnych kontekstach. Ta definicja została zatwierdzona przez większość respondentów biorących udział w konsultacji publicznej oraz członków grupy ekspertów ds. umiejętności korzystania z mediów[7]. Środki masowego przekazu są mediami skierowanymi do szerokiego kręgu odbiorców za pośrednictwem różnych kanałów dystrybucji. Wiadomości medialne obejmują kreatywne i informacyjne treści zawarte w tekście, dźwięku i obrazach, przekazywane za pośrednictwem różnych form komunikacji, w tym telewizji, kina, wideo, stron internetowych, radia, gier wideo i wirtualnych społeczności.

Europejskie podejście do umiejętności korzystania z mediów powinno obejmować wszystkie media. Różne poziomy umiejętności korzystania z mediów obejmują:

- łatwość korzystania ze wszystkich istniejących mediów, od gazet po społeczności wirtualne;

- aktywne korzystanie z mediów poprzez, między innymi, interaktywną telewizję, używanie wyszukiwarek internetowych albo udział w społecznościach wirtualnych i lepsze wykorzystywanie potencjału mediów w dziedzinie rozrywki, dostępu do kultury, międzykulturowego dialogu, uczenia się i codziennych zastosowań (np. poprzez korzystanie z biblioteki, podcast);

- posiadanie krytycznego podejścia do mediów odnośnie ich jakości i treści (np. zdolność oceny informacji, stosunek do reklam w różnych mediach, inteligentne używanie wyszukiwarek);

- kreatywne używanie mediów, skoro ewolucja technologii medialnej i wzrastająca obecność Internetu jako kanału dystrybucji pozwala stale rosnącej liczbie europejczyków na tworzenie i rozpowszechnianie obrazów, informacji i treści;

- rozumienie ekonomii mediów oraz różnicy między pluralizmem a własnością mediów;

- świadomość w zakresie zagadnień związanych z prawami autorskimi, które są niezbędne dla „kultury legalności”, w szczególności dla młodszej generacji występującej zarówno jako konsumenci i producenci treści.

Celem niniejszego komunikatu nie jest zajęcie się tymi wszystkimi kwestiami, ponieważ wiele stanowi już przedmiot bieżących inicjatyw, a skoncentrowanie się na niektórych z nich.

3. DOTYCHCZASOWE INICJATYWY

Grupa ekspertów ds. umiejętności korzystania z mediów została powołana w 2006 r. w celu dokonania analizy i zdefiniowana celów i tendencji w zakresie umiejętności korzystania z mediów, określenia i promowania dobrych praktyk na szczeblu europejskim oraz przedstawiania propozycji działań w tej dziedzinie. Analiza i ocena dotychczasowych działań Komisji Europejskiej (np. projekty w zakresie umiejętności korzystania z mediów opłacone z programu e-Kształcenie) były także dyskutowane i badane. Grupa składała się z europejskich ekspertów w dziedzinie umiejętności korzystania z mediów. Eksperci posiadali różne kompetencje i wykształcenie, w tym naukowe i związane z sektorem mediów. Grupa spotkała się trzy razy w 2006 r. i dwa razy w 2007 r.

Dodatkowo Komisja zainicjowała konsultację publiczną [8] w ostatnim kwartale 2006 r. Odpowiedzi na konsultację były zadowalające zarówno z ilościowego, jak i jakościowego punktu widzenia oraz ze względu na różnorodność respondentów. Respondenci obejmowali organizacje i przedsiębiorstwa sektora mediów, formalne i nieformalne instytucje edukacyjne, dostawców i producentów treści, instytucje badawcze i kulturalne, organy regulacyjne oraz stowarzyszenia obywateli i konsumentów. Z analizy odpowiedzi wynika, że badanie, określanie i upowszechnianie lokalnych i krajowych dobrych praktyk w tej dziedzinie na terenie całej Unii Europejskiej jest odpowiednim rozwiązaniem w zakresie przyspieszenia postępu w dziedzinie umiejętności korzystania z mediów. Okazało się także, że brak jest kryteriów i standardów służących dokonywaniu oceny umiejętności korzystania z mediów oraz, że dobre praktyki nie są dostępne w przypadku wszystkich aspektów umiejętności korzystania z mediów. Dlatego też Komisja uważa, że istnieje pilna potrzeba dokonania szerszego i długoterminowego badania w celu wypracowania nowych kryteriów oceny i nowych dobrych praktyk.

W maju 2006 r. zlecono badanie w zakresie „Obecne trendy i podejścia do umiejętności korzystania z mediów”. W badaniu dokonuje się przeglądu obecnych praktyk w zakresie wdrażania umiejętności korzystania z mediów w Europie, a jego wyniki potwierdzają tendencje zaznaczone w konsultacji publicznej i prowadzą do zalecenia powzięcia określonych środków do realizacji na szczeblu Wspólnoty w celu wsparcia i zwiększenia stopnia umiejętności korzystania z mediów. W badaniu tym opisano także możliwy gospodarczy i społeczny wpływ interwencji UE w tej dziedzinie. Końcowe sprawozdanie z badania jest dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej[9].

W decyzji w sprawie programu MEDIA 2007 [10] podkreślono znaczenie inicjatyw w zakresie umiejętności korzystania z mediów i edukacji filmowej, w szczególności tych organizowanych w ramach festiwali dla młodej widowni we współpracy ze szkołami. Zaproszenie do składania wniosków ze szczególnymi kryteriami przyznawania dotyczącymi edukacji filmowej zostało zainicjowane na początku 2007 r., w wyniku którego dokonano wyboru wielu projektów[11].

Program Bezpieczniejszy Internet Plus (2004-2008) ma na celu zwiększenie wiedzy rodziców, nauczycieli i dzieci na temat bezpiecznych narzędzi w Internecie. Program obejmuje także inne media, takie jak wideo. W kontekście tego programu przeprowadzono jakościowe badanie[12] w maju 2007 r., oparte o badanie Eurobarometru i zmierzające do poprawy stanu wiedzy na temat Internetu i używania telefonów komórkowych przez dzieci, ich zachowania online i postrzegania kwestii związanych z ryzykiem i bezpieczeństwem.

Unijne ramy prawne dotyczące treści także zajmują się kwestią umiejętności korzystania z mediów. Na przykład dnia 20 grudnia 2006 r. przyjęto zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony małoletnich i godności ludzkiej oraz prawa do odpowiedzi w związku z konkurencyjnością europejskiego sektora usług audiowizualnych i informacyjnych[13]. W zaleceniu podkreśla się znaczenie rozwoju programów w zakresie umiejętności korzystania z mediów przez państwa członkowskie i zaleca się podjęcie szeregu konkretnych działań przez państwa członkowskie i Komisję w tej dziedzinie. Przykładami takich działań są: zachęcanie przemysłu audiowizualnego i usług informacyjnych online do unikania i zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię albo wyznanie, niepełnosprawność, wiek albo orientację seksualną, bez naruszania wolności wypowiedzi lub prasy; ustanowienie kodeksów postępowania we współpracy z profesjonalistami i organami regulacyjnymi na szczeblu krajowym i wspólnotowym; wspieranie środków zwalczania wszystkich nielegalnych, szkodliwych dla nieletnich, działań w Internecie. Komisja pragnie również zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem jednego, a także Wspólnota Europejska, podpisały Konwencję Narodów Zjednoczonych (ONZ) Praw Osób Niepełnosprawnych. Artykuł 21 zawiera zobowiązanie do zachęcenia środków masowego przekazu, w tym dostawców informacji przez Internet, do udostępnienia ich usług osobom niepełnosprawnym.

Zgodnie z zasadą pomocniczości, władze krajowe ponoszą główną odpowiedzialność za uwzględnienie umiejętności korzystania z mediów w programach szkolnych na wszystkich szczeblach. Rola pełniona przez władze lokalne jest także bardzo istotna, ponieważ są one bliżej obywateli i wspierają inicjatywy w nieformalnym sektorze edukacji. Ostatnio zatwierdzony tekst dyrektywy audiowizualnej zawiera motyw odnoszący się do umiejętności korzystania z mediów[14], a art. 26 przewiduje obowiązki w zakresie sprawozdawczości dla Komisji w odniesieniu do badania stopnia umiejętności korzystania z mediów we wszystkich państwach członkowskich.

W maju 2007 r. umiejętność korzystania z mediów była przedmiotem sesji na seminarium Prezydencji niemieckiej w Lipsku pt. „Więcej zaufania do treści”. W czerwcu 2007 r. na konferencji w sprawie umiejętności korzystania z mediów zorganizowanej przez UNESCO potrzeba wzmocnienia współpracy międzynarodowej została wspólnie podkreślona przez UNESCO, Radę Europy i Komisję.

4. UMIEJęTNOść KORZYSTANIA Z MEDIÓW W śRODOWISKU CYFROWYM – DOBRE PRAKTYKI

W niniejszym komunikacie skupiono się na trzech dziedzinach: informacjach handlowych, dziełach audiowizualnych i online.

4.1. Umiejętność korzystania z mediów w zakresie informacji handlowych

Reklama jest częścią codziennego życia i jedną z podstaw gospodarki rynkowej. Ważne jest podnoszenie świadomości wszystkich odbiorców na temat roli informacji handlowych w łańcuchu wartości przemysłu audiowizualnego. Jest to szczególnie istotne w przypadku ogólnodostępnej telewizji, ponieważ reklamy i inne formy informacji handlowych, takie jak sponsorowanie, telezakupy albo lokowanie produktu, umożliwiają nadawcom nabycie programów o najwyższej oglądalności. Równie ważne jest unikanie przedstawiania w mediach negatywnego wizerunku osób starszych i niepełnosprawnych. W tej dziedzinie umiejętność korzystania z mediów w zakresie informacji handlowych ma co najmniej trzy aspekty:

- dostarczanie młodej publiczności narzędzi do rozwoju krytycznego podejścia do informacji handlowych, ułatwiając im dokonywanie świadomych wyborów[15];

- podnoszenie świadomości i wiedzy u wszystkich zainteresowanych stron nt. środków i mechanizmów samoregulacji i współregulacji oraz rozwoju i wdrażania kodeksów postępowania[16];

- zachęcanie do publicznego/prywatnego finansowania w tej dziedzinie z zapewnieniem odpowiedniej przejrzystości[17].

W związku z obowiązkami w zakresie sprawozdawczości przewidzianymi w dyrektywie audiowizualnej Komisja dostrzega silną potrzebę rozwinięcia i wymiany dobrych praktyk dotyczących informacji handlowych (tj. poprzez wniesienie wkładu w opracowywanie kodeksów postępowania) w celu zaproponowania ich jako alternatywy do ograniczeń albo zakazów określonych praktyk.

4.2. Umiejętność korzystania z mediów w zakresie dzieł audiowizualnych

Technologie cyfrowe i rozpowszechnienie łączności szerokopasmowej bardzo ułatwiły dostęp do dzieł audiowizualnych, tworząc nowe kanały dystrybucji takie jak wideo na żądanie i telewizję mobilną. To w konsekwencji tworzy nowe rynki dla treści katalogowych i związanych z dziedzictwem. Dodatkowo technologie cyfrowe obniżają bariery wejścia dla tworzenia i rozpowszechniania dzieł audiowizualnych i pomagają w tworzeniu rynku audiowizualnego bez granic. W tym kontekście umiejętność korzystania z mediów oznacza:

- kształtowanie, szczególnie u młodych odbiorców europejskich, lepszej świadomości i wiedzy na temat dziedzictwa filmowego i zwiększanie zainteresowania tymi filmami oraz nowymi filmami europejskimi[18];

- wspieranie nabywania medialnych produkcji audiowizualnych oraz umiejętności w zakresie kreatywności[19];

- rozumienie znaczenia praw autorskich, zarówno z perspektywy konsumentów jak i twórców treści[20].

4.3. Umiejętność korzystania z mediów online

W szybko zmieniającym się społeczeństwie informacyjnym umiejętność korzystania z mediów jest potrzebna w celu świadomego i zintegrowanego wykorzystywania technologicznych, gospodarczych i kulturalnych innowacji. Internet głęboko zmienia konsumpcję w zakresie mediów, ponieważ jest on dodatkowym środkiem dostępu do tradycyjnych mediów (telewizja przez Internet albo internetowe radio) oraz tekstów, obrazów i dźwięków z całego świata w interaktywny sposób. To oferuje wielkie możliwości, na przykład w odniesieniu do multimedialnych bibliotek cyfrowych[21] ale także ogromne wyzwania w zakresie umiejętności korzystania z mediów. Umiejętność korzystania z mediów online oznacza:

- wyposażenie użytkowników w odpowiednie narzędzia do krytycznej oceny treści online;

- rozszerzenie kreatywności cyfrowej i umiejętności produkcyjnych oraz zwiększenie świadomości w odniesieniu do praw autorskich[22];

- zapewnienie, że każdy może odnosić korzyści ze społeczeństwa informacyjnego, w tym osoby w niekorzystnej sytuacji z uwagi na ograniczone zasoby albo wykształcenie, wiek, płeć, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność (e-Dostępność) oraz osoby żyjące na obszarach mniej uprzywilejowanych (wszystkie te kwestie objęte są programem e-Integracja)[23];

- podnoszenie świadomości w zakresie funkcjonowania wyszukiwarek (priorytetyzacja odpowiedzi, itp.) oraz nauka o tym, jak lepiej wykorzystywać wyszukiwarki[24].

5. WNIOSKI

Komisja będzie kontynuowała wspieranie rozwoju i wymiany dobrych praktyk w zakresie umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym za pośrednictwem istniejących programów i inicjatyw. Będzie ona także zachęcała do badań w zakresie kryteriów oceny umiejętności korzystania z mediów. Aby to osiągnąć, w 2008 r. zostanie zlecone specjalne badanie mające na celu dokonanie przeglądu kryteriów oceny umiejętności korzystania z mediów. Badanie zostanie wykorzystane w sprawozdaniu przewidzianym w dyrektywie audiowizualnej, które Komisja przedstawi najpóźniej cztery lata po przyjęciu tej dyrektywy.

Z powyższych względów Komisja wzywa Parlament Europejski, Radę, Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów do wsparcia celów i priorytetów ustanowionych w niniejszym komunikacie oraz do zorganizowania w 2008 r. wydarzeń poświęconych wymianie dobrych praktyk w zakresie umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym, w tym na temat gospodarki sektora mediów w Europie. Uwzględniając stanowisko wyrażone przez inne instytucje i reakcje zainteresowanych stron na niniejszy komunikat, Komisja upowszechni te dobre praktyki, przyjmując zalecenie w razie potrzeby. Także mając na uwadze, że rok 2008 będzie Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego, Komisja zwraca się do instytucji europejskich o włączenie zagadnień związanych z dialogiem międzykulturowym do działań dotyczących umiejętności korzystania z mediów.

Komisja wzywa państwa członkowskie do:

- zachęcenia władz odpowiedzialnych za regulacje w dziedzinie łączności audiowizualnej i elektronicznej do większego zaangażowania i współpracy w zakresie poprawy różnych poziomów umiejętności korzystania z mediów zdefiniowanych powyżej;

- wspierania systematycznych badań i regularnej obserwacji oraz składania sprawozdań w zakresie różnych aspektów i wymiarów umiejętności korzystania z mediów;

- rozwijania i wdrażania kodeksów postępowania oraz, tam gdzie jest to właściwe, ram współregulacji we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami na szczeblu krajowym oraz wspierania inicjatyw w zakresie samoregulacji.

[1] Artykuł 26: Komisja przedkłada „sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy, a w razie potrzeby przedkłada wnioski służące jej dostosowaniu do postępu w dziedzinie audiowizualnych usług medialnych; bierze przy tym pod uwagę przede wszystkim najnowsze osiągnięcia techniczne, konkurencyjność sektora oraz stopień umiejętności korzystania z mediów w każdym z państw członkowskich.”

[2] Patrz: http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

[3] Na przykład w zaleceniu z dnia 6 września 2005 r. w sprawie dyrektywy „Telewizja bez granic” (89/552/EWG), Parlament Europejski zwrócił się do Rady i Komisji o „rozwinięcie i wdrożenie programów w zakresie umiejętności korzystania z mediów w celu wspierania aktywnego i świadomego obywatelstwa w Europie” W sprawozdaniu z dnia 22 listopada 2006 r. (A6-0399/2006) na ten sam temat, umiejętność korzystania z mediów jest uznana za jedną z podstawowych umiejętności. Parlament Europejski przyjął w dniu 27 kwietnia 2006 r. rezolucję w sprawie przejścia z nadawania analogowego do cyfrowego (2005/2212(INI). Na szczeblu unijnym rezolucja ta „wzywa Komisję do opracowania komunikatu w sprawie umiejętności korzystania z mediów”. W pytaniach skierowanych do Pani Reding w trakcie przesłuchania w Parlamencie Europejskim w 2004 r. kilka z zagadnień poruszonych w niniejszym komunikacie zostało już przedstawionych, jak np. integracja i dostępność. W odpowiedzi na pytanie na temat bezpieczeństwa dzieci korzystających z Internetu, Pani Reding powiedziała także, że „umiejętność korzystania z mediów albo programy edukacyjne w zakresie mediów” są środkami prowadzącymi do przyznania praw i poprawienia świadomości nieletnich.

[4] Trzystopniowe podejście do pluralizmu mediów zostało zainicjowane przez Komisję Europejską dnia 16 stycznia 2007 r. Pierwszy stopień obejmował dokument roboczy służb Komisji, drugi niezależne badanie w celu zdefiniowania i sprawdzenia konkretnych i obiektywnych wskaźników służących ocenie pluralizmu mediów w państwach członkowskich UE (wyniki są oczekiwane na początku 2009 r.) a trzeci, planowany na 2009 r., obejmie komunikat Komisji w sprawie wskaźników pluralizmu mediów w państwach członkowskich UE. Patrz: http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/pluralism/index_en.htm

[5] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Wzmacnianie rynku wewnętrznego na rzecz telewizji komórkowej, COM/2007/0409 wersja ostateczna.

[6] Dyrektywa w sprawie audiowizualnych usług medialnych, motyw 37: „Umiejętność korzystania z mediów odnosi się do sprawności, wiedzy i osądu które pozwalają konsumentom skutecznie i bezpiecznie używać mediów. Osoby cechujące się umiejętnością korzystania z mediów potrafią dokonywać świadomych wyborów, zdają sobie sprawę z charakteru treści i usług, a także są w stanie skorzystać z całego zakresu możliwości stwarzanych przez nowe technologie komunikacyjne. Umieją lepiej chronić siebie i swoją rodzinę przed materiałami szkodliwymi lub obraźliwymi. Dlatego należy upowszechniać umiejętność korzystania z mediów we wszystkich grupach społecznych i uważnie obserwować rozwój tych umiejętności.” Patrz także przypis 1.

[7] Patrz: http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/docs/report_on_ml_2007.pdf

[8] Patrz także „Sprawozdanie z wyników konsultacji publicznej w zakresie umiejętności korzystania z mediów: http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/docs/report_on_ml_2007.pdf

[9] Patrz: http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/index_en.htm

[10] Decyzja nr 1718/2006/WE.

[11] Przykładami na to są: Thessaloniki Film Festival (Grecja), Festival Premiers Plans (Anger, Francja), Festival Européen du Film Court de Brest (Francja), Festival Internacional de cine para jóvenes (Gijón, Hiszpania), International Short Film Festival (Berlin, Niemcy), Crossing Europe Film Festival (Linz, Austria) oraz the 20th European Youth Film Festival of Flanders (Belgia).

[12] http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/eurobarometer/index_en.htm#overall_report

[13] Zalecenie nr 2006/952/WE.

[14] Patrz przypis 6.

[15] Na przykład Mediakompassi, strona poświęcona umiejętności korzystania z mediów opracowana przez fińską spółkę nadawców YLE posiada sekcję poświęconą reklamie dla młodzieży, rodziców i nauczycieli; szwedzka agencja ds. konsumentów opublikowała kilka książek i współfinansowała materiały edukacyjne nt. reklam w telewizji.

[16] Np. Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) wspiera platformy dialogu w celu ustanowienia kodeksów w zakresie samoregulacji i współregulacji.

[17] Na przykład Media Smart jest programem o charakterze niezarobkowym w zakresie umiejętności korzystania z mediów dla dzieci w wieku szkolnym od 6 do 11 lat, skoncentrowanym na kwestiach związanych z reklamą. Inicjatywa została zapoczątkowana w Zjednoczonym Królestwie w listopadzie 2002 r. i obecnie obejmuje Belgię, Niemcy, Holandię, Zjednoczone Królestwo, Finlandię i Szwecję. Jest ona także rozwijana we Włoszech, Portugalii i na Węgrzech. Jest ona finansowana przez przedsiębiorstwa z branży reklamowej w Zjednoczonym Królestwie i wspierana przez rządy Zjednoczonego Królestwa i innych państw członkowskich.

[18] Przykładem jest Europa Cinemas, utworzone w 1992 r. dzięki finansowaniu przez program Unii Europejskiej MEDIA i Krajowe Centrum Filmowe (Centre National de la Cinématographie). Europa Cinemas stały się pierwszą siecią teatrów filmowych z głównie europejskim programem, które organizują m.in. działania promocyjne dotyczące europejskich filmów dla młodzieży.

[19] Przykładem jest Community Media Network (Irlandia), która wspiera rozwój i upodmiotowienie społeczności, przy użyciu wideo, radia, fotografii, druku i Internetu jako narzędzi poszukiwania źródeł. www.cmn.ie. Także FILM-X jest interaktywnym, wykorzystującym komputery studiem filmowym Danish Film Institute (Duńskiego Instytutu Filmowego) dla dzieci i młodzieży. Daje ono dzieciom, młodzieży oraz dorosłym szansę na doświadczenie produkcji filmowej i pomaga im w nauczeniu się różnych sposobów komunikowania poprzez film http://www.dfi.dk/filmx

[20] BBC oferuje użytkownikom szeroki zakres możliwości w zakresie interaktywnego zaangażowania, w tym tablice informacyjne online, miejsca do zamieszczania komentarzy, blogi oraz materiały audio i wideo. BBC zakończyło także ostatnio program pilotażowy w zakresie kreatywnych archiwów, w ramach którego odnotowano znaczący poziom zaangażowania ze strony osób wnoszących opłaty licencyjne, z prawie 100 000 regularnych użytkowników. Program pilotażowy w zakresie kreatywnych archiwów pozwolił ludziom na pobieranie, ponowne opracowanie, używanie i dzielenie się odpowiednio oczyszczonymi klipami w zakresie treści dla ich własnych, niekomercyjnych kreatywnych celów w granicach określonych warunkami systemu licencji w zakresie kreatywnego archiwum.

[21] Inicjatywa dotycząca bibliotek cyfrowych jest projektem realizowanym w ramach i2010, horyzontalnej strategii Komisji mającej na celu rozwój gospodarki cyfrowej. Biblioteki cyfrowe są uporządkowanymi zbiorami zasobów cyfrowych udostępnianych publicznie. Trzy główne aspekty tej inicjatywy obejmują dostępność online, cyfryzację, zachowanie i gromadzenie.

[22] Przykładem jest http://www.internet-abc.de/kinder/ który pozwala dzieciom na zapoznanie się z Internetem oraz tworzeniem i produkcją treści online.

[23] Trzecim priorytetem i2010 jest promocja, przy użyciu narzędzi dostępnych Komisji, integracyjnego europejskiego społeczeństwa informacyjnego, wspieranego przez wydajne i przyjazne dla użytkowników usługi publiczne wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne.

Patrz: http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/index_en.htm oraz

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/inclusion/index_en.htm

[24] Por. np. poniższą wyszukiwarkę dla dzieci: http://www.blinde-kuh.de/