5.12.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 291/1


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 14 listopada 2007 r.

wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk europejskich

(CON/2007/35)

(2007/C 291/01)

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 8 listopada 2007 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk europejskich (1) (zwanego dalej „projektowanym rozporządzeniem”).

Kompetencja EBC do wydania opinii wynika z pierwszego akapitu art. 105 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

1.   Uwagi ogólne

1.1

EBC przyjmuje z zadowoleniem projektowane rozporządzenie, gdyż potwierdza ono istnienie dwóch równoległych i komplementarnych systemów tworzenia statystyk europejskich, a tym samym potwierdza niezależność ESBC w zakresie realizacji jego funkcji statystycznych (pkt 7 i 8 preambuły). EBC przyjmuje również z zadowoleniem wskazanie, w punkcie 9 preambuły, na ważną doradczą rolę Komitetu Statystki Monetarnej, Finansowej i Bilansu Płatniczego (Committee on monetary, financial and balance of payments statistics, CMFB).

1.2

EBC zauważa również z zadowoleniem, że projektowane rozporządzenie uznaje potrzebę ścisłej współpracy pomiędzy ESS i ESBC w zakresie opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich tworzonych przez oba systemy (art. 8). W tym względzie EBC stwierdza, że podstawą do realizacji wymogu ścisłej współpracy pomiędzy ESS i ESBC, wskazanego w punkcie 6 preambuły projektowanego rozporządzenia, będą pierwotne ramy prawne mające zastosowanie do ESBC na mocy postanowień Traktatu. W szczególności art. 5 Statutu ESBC stanowi, że EBC, wspomagany przez krajowe banki centralne, gromadzi w celu realizacji zadań ESBC niezbędne informacje statystyczne bądź od kompetentnych organów krajowych bądź bezpośrednio od podmiotów gospodarczych, oraz współpracuje w tym celu z instytucjami lub organami Wspólnoty i kompetentnymi władzami państw członkowskich.

1.3

Ponadto EBC przyjmuje z zadowoleniem okoliczność, iż art. 20 ust. 3 projektowanego rozporządzenia porusza kwestię wymiany poufnych danych, wyłącznie dla celów statystycznych, pomiędzy ESS i ESBC. Uznaje się powszechnie, że rozszerzona wymiana poufnych informacji pomiędzy ESS i ESBC jest w coraz większym stopniu niezbędna dla zapewnienia jakości i spójności statystyk europejskich i jednoczesnego ograniczenia obciążeń respondentów. Można to osiągnąć wymagając przekazania tych samych danych tylko jednokrotnie i następnie przekazując je do różnych organów statystycznych, które takich danych potrzebują, przestrzegając przy tym ściśle zasad poufności. EBC uważa jednakże, że, w przeciwieństwie do obecnego brzmienia art. 20 ust. 3 wymiana taka nie powinna być uzależniana od powstania kolejnych branżowych aktów prawnych, które wyraźnie uzasadniałyby taką wymianę poufnych informacji statystycznych. W celu zapewnienia efektywnej i skutecznej wymiany informacji statystycznych, ramy prawne powinny stanowić, iż do wymiany takiej może dojść pod warunkiem, że jest ona niezbędna do opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich, czego przykładem jest art. 20 ust. 1 projektowanego rozporządzenia, normujący wymianę poufnych informacji statystycznych w ramach ESS.

1.4

EBC podkreśla, iż, w celu zmniejszenia obciążenia respondentów istotne jest uzyskanie pełnego prawnego dostępu do wszystkich wymaganych istniejących danych. Mowa o tym również w art. 23 (Dostęp do rejestrów administracyjnych) projektowanego rozporządzenia. EBC wskazuje jednakże, że ramy prawne powinny umożliwiać określenie raczej praktycznych ustaleń i „metod” osiągnięcia skutecznego dostępu do danych niż „granic i warunków”, ponieważ to ostatnie sugeruje istnienie nieuzasadnionych ograniczeń dla takiego dostępu.

1.5

Zgodnie z art. 253 Traktatu, rozporządzenia przyjęte wspólnie przez Parlament Europejski i Radę powinny powoływać się na opinie wymagane na mocy Traktatu. W związku z powyższym EBC proponuje, aby preambuła projektowanego rozporządzenia odnosiła się do niniejszej opinii EBC.

2.   Propozycje zmian

W przypadku gdyby opinia EBC miała prowadzić do zmian w projektowanym rozporządzeniu, ich propozycje zamieszczono w załączniku.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 14 listopada 2007 r.

Wiceprezes EBC

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  COM(2007) 625.


ZAŁĄCZNIK

PROPOZYCJE POPRAWEK

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawki proponowane przez EBC  (1)

Poprawka 1

Artykuł 20 — Przekazywanie poufnych danych

Artykuł 20 — Przekazywanie poufnych danych

1.

Do przekazywania poufnych danych pomiędzy organami krajowymi, jak również pomiędzy organami krajowymi a Komisją (Eurostatem), może dojść pod warunkiem, że przekazywanie to jest niezbędne dla opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich. Przekazywanie wykraczające poza to, co przewidziano w zdaniu poprzedzającym, wymaga wyraźnego zezwolenia organów krajowych, które zebrały dane.

1.

Do przekazywania poufnych danych pomiędzy organami krajowymi, jak również pomiędzy organami krajowymi a Komisją (Eurostatem), może dojść pod warunkiem, że przekazywanie to jest niezbędne dla opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich. Przekazywanie wykraczające poza to, co przewidziano w zdaniu poprzedzającym, wymaga wyraźnego zezwolenia organów krajowych, które zebrały dane.

2.

Nie można w oparciu o krajowe przepisy dotyczące poufności informacji statystycznych uniemożliwić przekazania poufnych informacji, jeżeli akt prawny Wspólnoty przewiduje przekazywanie wspomnianych danych.

3. 2.

Do wymiany poufnych danych do celów statystycznych pomiędzy Do przekazywania poufnych danych przez organ statystyczny ESS bank centralny ESBC do organu statystycznego ESS banku centralnego ESBC może dojść jeśli zachodzi taka konieczność dla celów skutecznego opracowywania, tworzenia i lub rozpowszechniania statystyk europejskich i jeżeli jest to wyraźnie przewidziane w prawie wspólnotowym wskazanych w art. 285 Traktatu i art. 5 Statutu ESBC i EBC.

3.

Do wymiany poufnych danych do celów statystycznych pomiędzy ESS a ESBC może dojść, jeśli zachodzi taka konieczność dla celów opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich lub statystyk ESBC i jeżeli jest to wyraźnie przewidziane w prawie wspólnotowym.

2. 3.

Nie można w oparciu o krajowe przepisy dotyczące poufności informacji statystycznych uniemożliwić przekazania poufnych informacji na mocy ust. 1 i 2, jeżeli akt prawny Wspólnoty przewiduje przekazywanie wspomnianych danych.

4.

Środki ochronne, przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, stosuje się w odniesieniu do wszelkich poufnych danych przekazywanych w ramach ESS i pomiędzy ESS i ESBC.

4.

Jeśli poufne dane zostaną przekazane przez bank centralny ESBC do organu statystycznego ESS zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (2), dane takie wykorzystywane są wyłącznie do opracowywania, tworzenia lub rozpowszechniania statystyk europejskich, o których mowa w art. 285 Traktatu i art. 5 Statutu ESBC i EBC.

5.

Bez uszczerbku dla postanowień ust. 2, dalsze przekazywanie poufnych danych poza ESS wykraczające poza to, co przewidziano w zdaniu poprzedzającym wymaga wyraźnego zezwolenia organów krajowych, które zebrały dane.

4. 6.

Środki ochronne, przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, stosuje się w odniesieniu do wszelkich poufnych danych przekazywanych w ramach ESS oraz pomiędzy organami statystycznymi ESS i bankami centralnymi ESBC.

Uzasadnienie — patrz punkt 1.3 opinii

Poprawka 2

Artykuł 23 — Dostęp do rejestrów administracyjnych

W celu zmniejszenia obciążenia respondentów organy krajowe oraz Komisja (Eurostat) mają dostęp do administracyjnych źródeł danych, każdy z nich w zakresie działalności własnej administracji publicznej, w stopniu, w jakim dane te są niezbędne do opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich.

Praktyczne ustalenia oraz granice i warunki niezbędne do osiągnięcia skutecznego dostępu określa, w miarę potrzeb, każde państwo członkowskie oraz Komisja w zakresie swoich odpowiednich kompetencji.

Artykuł 23 — Dostęp do rejestrów administracyjnych

W celu zmniejszenia obciążenia respondentów organy krajowe oraz Komisja (Eurostat) mają dostęp do administracyjnych źródeł danych, każdy z nich w zakresie działalności własnej administracji publicznej, w stopniu, w jakim dane te są niezbędne do opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich.

Praktyczne ustalenia i metody oraz granice i warunki niezbędne do osiągnięcia skutecznego dostępu określa, w miarę potrzeb, każde państwo członkowskie oraz Komisja w zakresie swoich odpowiednich kompetencji.

Uzasadnienie — patrz punkt 1.4 opinii

Poprawka 3

uwzględniając opinię Komisji,

po konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych,

uwzględniając opinię Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centrlanego,

po konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych,

Uzasadnienie — patrz punkt 1.5 opinii


(1)  Pogrubienie oznacza nowy tekst proponowany przez EBC. Przekreślenie oznacza tekst proponowany przez EBC do usunięcia.

(2)  Dz.U. L 318, z 27.11.1998, str. 8.