25.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 172/21


Zawiadomienie dotyczące środków wyrównawczych obowiązujących w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii: zmiana nazwy przedsiębiorstwa, któremu przyznana została indywidualna stawka cła wyrównawczego

(2006/C 172/06)

Przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii podlega ostatecznemu cłu wyrównawczemu nałożonemu rozporządzeniem Rady (WE) nr 74/2004 z dnia 13 stycznia 2004 r. (1).

Anunay Fab. Pvt. Ltd, przedsiębiorstwo z siedzibą w Indiach, którego wywóz do Wspólnoty bielizny pościelowej z bawełny podlega cłu wyrównawczemu wynoszącemu 7,6 % nałożonemu rozporządzeniem Rady nr 74/2004, poinformowało Komisję, że w dniu 23 listopada 2005 r., w wyniku zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa, zmieniło nazwę na Anunay Fab. Ltd.

Przedsiębiorstwo twierdzi, że zmiana nazwy nie wpływa na jego prawo do korzystania z indywidualnej stawki cła stosowanej w odniesieniu do przedsiębiorstwa działającego pod swoją dawną nazwą Anunay Fab. Pvt. Ltd.

Komisja zbadała przedłożone informacje i stwierdziła, że zmiana nazwy firmy nie ma wpływu na ustalenia przedstawione w rozporządzeniu Rady (WE) nr 74/2004. Nazwę Anunay Fab. Pvt. Ltd. w Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 74/2004 należy zatem odczytywać jako Anunay Fab. Ltd.

Kod dodatkowy Taric A498 wcześniej przypisany Anunay Fab. Pvt. Ltd ma zastosowanie do Anunay Fab. Ltd.


(1)  Dz.U. L 12 z 17.1.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 122/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. (Dz.U. L 22 z 26.1.2006, str. 3).