25.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 172/6


Zaproszenie do zgłaszania uwag na temat projektu rozporządzenia Komisji

(2006/C 172/04)

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi w terminie jednego miesiąca od daty opublikowania niniejszego projektu rozporządzenia. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. Pomocy Państwa w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Consultation on the prolongation of certain block exemption regulations (HT 364)

State aid Registry

B-1049 Brussels

Faks: (32-2) 296 12 42

E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Projekt rozporządzenia Komisji (WE) nr …/...

z dnia […]

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do okresu stosowania

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (1)

oraz w szczególności jego art. 1 ust. 1 lit. a) pkt i), ii), iv) oraz lit. b),

po opublikowaniu projektu niniejszego rozporządzenia (2),

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (3), rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (4) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 traktatu WE do pomocy szkoleniowej (5) wygasną dnia 31 grudnia 2006 r. W Planie działań w zakresie pomocy państwa (6) Komisja zaproponowała scalenie tych rozporządzeń w jedno rozporządzenie o wyłączeniu grupowym i ewentualnie dodanie innych obszarów, o których mowa w art. 1 i 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 994/98.

(2)

Treść przyszłego rozporządzenia o wyłączeniu grupowym uzależniona jest w szczególności od wyników konsultacji publicznych zainicjowanych Planem działań w zakresie pomocy państwa oraz dokumentem konsultacyjnym Komisji w sprawie pomocy państwa na rzecz innowacji (7). Konieczne jest także odbycie rozmów z przedstawicielami państw członkowskich w celu określenia kategorii pomocy, które mogą być uznane za zgodne z traktatem. W celu kontynuowania bieżących konsultacji i analiz ich wyników właściwe jest przedłużenie okresu obowiązywania rozporządzeń: (WE) nr 2204/2002, (WE) 70/2001 oraz (WE) 68/2001 do końca 2007 r.

(3)

Rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 68/2001 oraz (WE) nr 70/2001 powinny zatem zostać odpowiednio zmienione.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Doradczego ds. Pomocy Państwa;

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 8 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 68/2001 otrzymuje następujące brzmienie:

„Rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2007 r.”

Artykuł 2

Artykuł 10 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 70/2001 otrzymuje następujące brzmienie:

„Rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2007 r.”

Artykuł 3

Artykuł 11 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 2204/2002 otrzymuje następujące brzmienie:

„Rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2007 r.”

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia […] r.

W imieniu Komisji

[…]

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 142 z 14.5.1998, str. 1.

(2)  Dz.U. …

(3)  Dz.U. L 337 z 13.12.2002, str. 3.

(4)  Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 33. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 364/2004 (Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 22).

(5)  Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 20. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 363/2004 (Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 20).

(6)  COM (2005) 0107 wersja ostateczna.

(7)  COM (2005) 0436 wersja ostateczna.