24.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 46/28


Publikacja decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym (1)  (2)

(2006/C 46/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

HISZPANIA

Zmiana nazwy posiadacza licencji

Kategoria A:   Licencje na prowadzenie działalności bez ograniczeń zawartych w art. 5 ust. 7 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2407/92

Nazwa przewoźnika lotniczego

Adres przewoźnika lotniczego

Mający pozwolenie na przewóz

Decyzja obowiązuje od

IBERTRANS AÉREA, S. L. — COMPAÑÍA AÉREA DE NAVEGACIÓN ALAIRE, S. L.

Calle Cinco Norte

Parcela 1.4.B4

Aeropuerto Madrid-Barajas

E-28042 Madrid

pasażerowie, przesyłki pocztowe, ładunek

20.12.2005


(1)  Dz.U. L 240 z 24.8.1992, str. 1.

(2)  Przekazane Komisji Europejskiej przed 31.8.2005.