22.9.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 233/2


Potwierdzenie odbioru skargi nr 2005/4313 — SG(2005)A/1204

(2005/C 233/02)

1.

Komisja Europejska zapisała w rejestrze skarg pod numerem 2005/4313 skargę w sprawie przekroczenia w rejonie „Höhenstraße” we Frankfurcie n. Menem w Niemczech dopuszczalnego dobowego stężenia pyłów (PM10), które wynosiło 50 μg/m3 przez ponad 35 dni w 2005 r.

2.

Komisja otrzymała ponad 30 egzemplarzy tej skargi. W związku z powyższym i celem zapewnienia szybkiej odpowiedzi oraz poinformowania zainteresowanych stron — przy jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu środków administracyjnych — Komisja publikuje niniejsze potwierdzenie odbioru skargi w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Internecie pod adresem:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sg1/receipt/.

3.

Komisja rozpatrzy powyższą skargę w świetle obowiązujących przepisów prawa wspólnotowego. Skarżący będą informowani, za pośrednictwem dowolnych środków, a ostatecznie w formie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i/lub w Internecie o wynikach badania i dalszych działaniach, o których podjęciu Komisja może zdecydować.

4.

Komisja podejmie wszelkie starania zmierzające do podjęcia decyzji w omawianej kwestii (wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia przepisów lub zamknięcia sprawy) w ciągu 12 miesięcy od daty rejestracji skargi przez Sekretariat Generalny.

5.

W przypadku gdy Komisja będzie musiała skontaktować się z władzami Niemiec, uczyni to bez podawania tożsamości skarżących w celu ochrony ich praw. Skarżący mogą jednak upoważnić Komisję do ujawnienia ich tożsamości we wszelkich kontaktach z władzami Niemiec.