26.2.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 50/10


Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

(2005/C 50/09)

Dokument

Część

Data

Tytuł

KOM(2004) 393

 

28.5.2004

Zmieniony wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy bezpieczeństwa portów

KOM(2004) 747

 

28.10.2004

Zmieniony wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących kredytu konsumenckiego znoszącej dyrektywę 87/102/WE i zmieniającej dyrektywę 93/13/WE (przedstawiona) przez Komisję na mocy art. 250 ust. 2 Traktatu WE)

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/