52005DC0596
[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 22.11.2005

COM(2005) 596 końcowy

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO ORAZ KOMITETU REGIONÓW

Nowa strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO ORAZ KOMITETU REGIONÓW

Nowa strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.

Ile języków znasz, tyle razy jesteś człowiekiem

(przysłowie słowackie)

I WPROWADZENIE

PO RAZ PIERWSZY, ZAKRES OBOWIąZKÓW KOMISARZA EUROPEJSKIEGO OBEJMUJE ODPOWIEDZIALNOść ZA WIELOJęZYCZNOść. NINIEJSZY DOKUMENT JEST PIERWSZYM KOMUNIKATEM KOMISJI, MAJąCYM NA CELU PRZEANALIZOWANIE TEGO OBSZARU POLITYKI. STANOWI ON UZUPEłNIENIE DO BIEżąCEJ INICJATYWY KOMISJI NA RZECZ POPRAWY KOMUNIKACJI MIęDZY OBYWATELAMI EUROPEJSKIMI A INSTYTUCJAMI IM SłUżąCYMI. PONADTO:

- potwierdza zaangażowanie Komisji na rzecz wielojęzyczności w Unii Europejskiej

- wyznacza strategię Komisji w sprawie promowania wielojęzyczności w społeczeństwie i gospodarce europejskiej oraz w samej Komisji; i

- proponuje szereg konkretnych działań wynikających z niniejszych ram strategicznych.

I.1 Wielojęzyczność i wartości europejskie

Unia Europejska opiera się na „jedności w różnorodności”: różnorodności kultur, obyczajów, wyznań i przekonań - oraz języków. Poza dwudziestoma[1] językami urzędowymi Unii istnieje około sześćdziesiąt języków lokalnych i wiele nielokalnych języków, którymi posługują się wspólnoty imigrantów.[2]

To właśnie zróżnicowanie decyduje o tożsamości Unii Europejskiej; nie jest ona tyglem, w którym różnice się zacierają, lecz wspólnym domem, w którym ceni się różnorodność; języki macierzyste stanowią źródło bogactwa i pomost dla większej solidarności i wzajemnego zrozumienia.

Język stanowi najbardziej bezpośrednie wyrażenie kultury; świadczy o naszym człowieczeństwie i nadaje każdemu z nas poczucie tożsamości. Artykuł 22 Praw Podstawowych Unii Europejskiej[3] stanowi, że Unia szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową. Artykuł 21 zabrania dyskryminacji z wielu względów, w tym ze względu na język. Otwartość w stosunku do innych kultur, tolerancja i akceptacja innych, poszanowanie różnorodności językowej i jednostki stanowią wartość podstawową Unii Europejskiej[4]. Działania Unii i Państw Członkowskich na rzecz wielojęzyczność wywierają zatem bezpośredni wpływ na życie każdego obywatela.

I.2 Czym jest wielojęzyczność?

Wielojęzyczność odnosi się do umiejętności danej osoby posługiwania się kilkoma językami oraz współistnienia różnych społeczności językowych na jednym obszarze geograficznym. W niniejszym dokumencie, wspomniany termin jest stosowany w celu określenia nowego obszaru polityki Komisji, który promuje warunki sprzyjające do pełnej ekspresji wszystkich języków, w których mogą pomyślnie się rozwijać nauczanie i uczenie się języków obcych.

Polityka wielojęzyczności Komisji ma trzy cele:

- zachęcanie do nauki języków obcych i promowania różnorodności językowej w społeczeństwie;

- promowanie zdrowej wielojęzycznej gospodarki, oraz

- zapewnienie dostępu obywatelom do prawodawstwa, procedur oraz informacji dotyczących Unii Europejskiej w ich własnym języku.

Odpowiedzialność za poczynienie dalszych postępów leży w gestii Państw Członkowskich (zarówno na poziomie regionalnym, jak i lokalnym), ale Komisja zrobi wszystko w zakresie swoich kompetencji, aby podnieść świadomość na temat wielojęzyczności oraz poprawić spójność działań podjętych na różnych poziomach.

II SPOŁECZEŃSTWO WIELOJĘZYCZNE

II.1 NAUKA JęZYKÓW OBCYCH

II.1.1. Umiejętności językowe

Umiejętność rozumienia i komunikowania się w więcej niż jednym języku, będąca rzeczywistością dla większości ludzi na całym świecie, stanowi pożądaną umiejętność życiową dla wszystkich obywateli europejskich. Zachęca ona do większej otwartości na kulturę i poglądy innych osób[5], polepsza umiejętności poznawcze i podnosi poziom znajomości języka ojczystego; umożliwia korzystanie ze swobody podejmowania pracy lub studiów w innym Państwie Członkowskim.

W marcu 2002 r., podczas zebrania na szczycie w Barcelonie[6] szefowie państw i rządów Unii Europejskiej wezwali do nauczania co najmniej dwóch języków obcych począwszy od bardzo młodego wieku . Celem długoterminowym Komisji jest zwiększanie wielojęzyczności u jednostek w takim stopniu, aby każdy obywatel nabył praktyczne umiejętności porozumiewania się w dwóch językach poza językiem ojczystym[7].

Jak wykazało niedawne badanie Eurobarometru[8], połowa obywateli Unii Europejskiej twierdzi, że potrafi poprowadzić rozmowę w przynajmniej jednym języku innym od ojczystego. Wartości procentowe są różne w zależności od kraju i grupy społecznej: 99 % Luksemburczyków, 93 % Łotyszy i Maltańczyków oraz 90 % Litwinów zna przynajmniej jeden język inny niż ojczysty, podczas gdy znaczna większość Węgrów (71 %), Brytyjczyków (70 %), Hiszpanów, Włochów i Portugalczyków (64 %) posługuje się wyłącznie językiem ojczystym. Mężczyźni, osoby młode i mieszkańcy miast częściej niż kobiety, osoby w podeszłym wieku i mieszkańcy terenów wiejskich posługują się językiem obcym.

Rośnie odsetek uczniów szkoły podstawowej uczących się języka obcego.[9]Średnia liczba języków obcych nauczanych w szkołach średnich nadal jednak odbiega od celu wyznaczonego w Barcelonie. Ponadto, coraz częściej „uczenie się języka obcego" oznacza po prostu „uczenie się języka angielskiego”; Komisja już zasygnalizowała, że „angielski nie wystarcza”[10].

II.1.2 W jaki sposób Wspólnota pomaga w rozwijaniu umiejętności językowych i promowaniu różnorodności językowej?

W 2003 r.,[11] Komisja zobowiązała się do podjęcia czterdziestu pięciu nowych działań w celu zachęcenia władz krajowych, regionalnych i lokalnych, aby również pracowały w celu osiągnięcia „przełomowej zmiany w promowaniu nauki języków obcych i różnorodności językowej”. Te działania stanowią uzupełnienie wielu innych form wspracia, udzielanego przez Komisję od wielu lat zaczynając od pionierskiego programu LINGUA w 1990 r. Komisja zainwestowała ponad 30 mln EUR rocznie w ramach programów Socrates i Leonardo da Vinci w: stypendia na zagraniczne szkolenia dla nauczycieli języków obcych, wysyłanie asystentów językowych do szkół, wymiany szkolne w celu motywowania uczniów do nauki języków obcych, tworzenie nowych kursów językowych na płytach i w Internecie oraz w projekty podnoszące świadomość na temat korzyści z nauki języków obcych. Komisja, poprzez studia strategiczne, promuje debatę, innowacje i wymianę dobrych praktyk[12].Ponadto główne działania programów Wspólnoty, które zachęcają do mobilności i partnerstw ponadnarodowych, motywują ich uczestników do uczenia się języków obcych.

Wymiany młodzieży, projekty w dziedzinie partnerstwa miast i europejski wolontariat również promują wielojęzyczność. W ramach programu Kultura sfinansowano od 1997 r. przekład około dwóch tysięcy dzieł literackich z języków europejskich na inne języki europejskie.

Nowe zaproponowane do wdrożenia w 2007 r. programy ( Kultura 2007, Młodzież w działaniu i Uczenie się przez całe życie ) będą kontynuować i rozwijać wsparcie w tym zakresie.

Ponadto Wspólnota zapewnia główne wsparcie finansowe dla Europejskiego Biura ds. Języków rzadziej używanych[13] (organizacja pozarządowa, która reprezentuje interesy ponad czterdziestu milionów obywateli, którzy należą do regionalnych lub mniejszościowych wspólnot językowych) oraz dla sieci uniwersytetów działających w zakresie badań nad rzadziej używanymi w Europie językami Mercator[14]. W następstwie wniosku Parlamentu Europejskiego Komisja przeprowadziła w 2004 r. badania wykonalności w zakresie możliwości utworzenia Europejskiej Agencji ds. Nauki Języków i Różnorodności Językowej. Ze wspomnianych badań[15] wynika, że potrzeby w tej dziedziniei nie są zaspokojone, w związku z czym proponuje się dwie możliwości: utworzenie agencji lub ustanowienie europejskiej sieci „Ośrodków Różnorodności Językowej”. Komisja uważa, że taka sieć stanowiłaby najbardziej odpowiedni kolejny etap, który, w ramach możliwości, powinien opierać się na istniejących strukturach; Komisja zbada możliwość sfinansowania takiej sieci na zasadzie wieloletniej w ramach zaproponowanego programu Uczenie się przez całe życie.

II.1.3 Kluczowe obszary działań w systemach i praktykach edukacyjnych

Państwa Członkowskie porozumiały się w Lizbonie w 2000 r. w zakresie ustanowienia skutecznego rynku wewnętrznego, zwiększenia osiągnięć w zakresie badań i innowacji oraz poprawy edukacji w celu uczynienia Unii Europejskiej „najbardziej dynamiczną, konkurencyjną i opartą na wiedzy gospodarką na świecie” do 2010 r. Zostało to później ponownie podkreślone w komunikacie Komisji „Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - Nowy początek strategii lizbońskiej”[16] oraz w zintegrowanych wytycznych dla wzrostu i zatrudnienia na lata (2005-2008)[17]. W ramach procesu „Edukacja i szkolenia 2010”, Państwa Członkowskie uzgodniły wspólne cele, które zamierzają osiągnąć poprzez ustanowienie wskaźników i standardów, wymianę dobrych praktyk i przeprowadzanie wzajemnych weryfikacji. Umiejętności językowe zostały uznane przez nie za priorytet, a grupa robocza krajowych specjalistów w zakresie języków[18] opracowała zalecenia dla Państw Członkowskich[19], które wpłynęły na niektóre z poniższych propozycji w zakresie kluczowych obszarów działania.

Strategie krajowe

Eksperci stwierdzili, że istnieje potrzeba, aby plany krajowe nadawały spójność i kierunek działaniom na rzecz promowania wielojęzyczności wśród jednostek i w całym społeczeństwie. Te plany powinny ustanowić wyraźne cele dla nauczania języków obcych na różnych etapach kształcenia i powinien im towarzyszyć trwały wysiłek podniesienia świadomości znaczenia różnorodności językowej. Nauczanie języków regionalnych lub mniejszościowych powinno zostać należycie uwzględnione, jak również możliwość nauczenia się języka kraju przyjmującego przez imigranta (oraz nauczanie języków imigrantów).

Lepsze szkolenie nauczycieli

Programy i struktury szkolenia nauczycieli języków obcych powinny odpowiadać zmieniającym się wymaganiom w zakresie umiejętności językowych, które uczniowie i studenci powinni nabyć. Komisja sfinansowała nowe, niezależne badanie w oparciu o dobre praktyki z całej Europy[20], w którym zaproponowano wspólną podstawę kompetencji i wartości dla nauczycieli języków obcych w Europie. Komisja ułatwi debatę na ten temat i opracuje zalecenie.

Wczesna nauka języka obcego

W większości państw, przynajmniej połowa uczniów szkół podstawowych uczy się obecnie języka obcego[21].Jednakże Komisja już wcześniej zaznaczyła[22], że korzyści płynące z wczesnego uczenia się języków obcych są jeszcze większe, jeżeli nauczyciele mają specjalistyczne wykształcenie w kierunku nauczania bardzo małych dzieci, grupy są wystarczająco małe, jest dostęp do odpowiednich materiałów szkoleniowych i w programie przewidziano wystarczająco czasu na naukę języków.

Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe

Podczas niedawnej konferencji zorganizowanej przez luksemburską Prezydencję Unii Europejskiej omówiono rozwój sytuacji w zakresie zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL), w ramach którego uczniowie uczą się danego przedmiotu za pośrednictwem języka obcego. To podejście jest obecnie coraz częściej stosowane w całej Europie i zapewnia większą możliwość kontaktu z językami obcymi w ramach programu szkolnego.

Języki w szkolnictwie wyższym

Instytucje szkolnictwa wyższego mogłyby odgrywać bardziej aktywną rolę w promowaniu wielojęzyczności u studentów i kadry naukowej oraz szeroko rozumianej lokalnej społeczności. Należy zwrócić uwagę na tendencję w krajach nieanglojęzycznych do nauczania za pośrednictwem języka angielskiego, zamiast przy zastosowaniu języka krajowego lub regionalnego, co może mieć nieprzewidziane konsekwencje dla żywotności tych języków. Komisja zamierza wkrótce bardziej szczegółowo zbadać to zjawisko.

Rozwijanie wielojęzyczności jako dziedziny akademickiej

W ostatnich kilku latach, kilka uniwersytetów utworzyło katedry w dziedzinach nauki związanych z wielojęzycznością i międzykulturowością w społeczeństwie europejskim. Obecne wsparcie Komisji dla badań nad różnorodnością językową mogłoby zostać uzupełnione o sieć takich katedr, wzorującą się na udanym działaniu katedr Jean Monnet.

Europejski wskaźnik kompetencji językowych

Prace nad Europejskim wskaźnikiem kompetencji językowych, który był tematem niedawnego komunikatu [23], są już bardzo zaawansowane; będzie on gromadzić wiarygodne dane na temat faktycznych umiejętności językowych młodych ludzi i dostarczać bezcenne informacje decydentom politycznym.

II.2 Badania i rozwój wielojęzyczności

Programy badawcze UE poruszają kwestię wielojęzyczności, w szczególności dwóch dziedzinach, w których inwestuje się około 20 mln EUR rocznie. Program Technologie społeczeństwa informacyjnego obejmuje badania nad pokonaniem przeszkód językowych poprzez nowe technologie informatyczne i komunikacyjne, takie jak:

- narzędzia pracy dla tłumaczy (pamięci tłumaczeniowe, słowniki i tezaurusy on-line);

- interaktywne półautomatyczne systemy tłumaczeniowe służące do szybkiego, wysokiej jakości tłumaczenia tekstów w konkretnych dziedzinach;

- w pełni automatyczne systemy do tłumaczeń od niskiej do średniej jakości; oraz

- rozpoznawanie i synteza sztucznej mowy, dialog i tłumaczenie.

Program badawczy w zakresie nauk społecznych i humanistycznych wspiera badania nad zagadnieniami językowymi w odniesieniu do integracji i wykluczenia społecznego, tożsamości, uczestnictwa, różnorodności kulturowej i zrozumienia międzykulturowego. To obejmuje kwestie różnorodności językowej, języków mniejszościowych i regionalnych oraz zagadnień językowych w kontekście imigrantów i mniejszości etnicznych.

II.3 Działania na rzecz społeczeństwa wielojęzycznego

Komisja zobowiązuje się do: wdrożenia, we współpracy z Państwami Członkowskimi, europejskiego wskaźnika kompetencji językowych; promowania dyskusji i opracowania zalecenia dotyczącego zaktualizowania wykształcenia nauczycieli języków obcych; opublikowania badania na najlepszymi praktykami w zakresie wczesnej nauki języków obcych w 2006 r. zapewnienia wsparcia poprzez zaproponowany program Uczenia się przez całe życie dla badań nad sytuacją wielojęzyczności w szkolnictwie wyższym i utworzenia katedr w dziedzinach nauki związanych z wielojęzycznością i międzykulturowością; kontynuowania wsparcia dla nauczania i nauki języków obcych poprzez programy współpracy w dziedzinie edukacji, szkolenia, młodzieży, obywatelstwa i kultury; zbadania sposobów wspierania sieci różnorodności językowej poprzez nowy zintegrowany program Uczenia się przez całe życie; i wzmocnienie w siódmym ramowym programie badawczym działań w zakresie badań i rozwoju technologicznego w dziedzinie technologii społeczeństwa informacyjnego związanymi z językami, ze szczególnym naciskiem na nowe technologie w dziedzinie tłumaczenia maszynowego i zbadania sposobów zachęcenia przez Komisję do przyszłej współpracy w zakresie nowych technologii tłumaczenia pisemnego i ustnego. W tych samych ramach zagadnienia językowe będą stanowić integralną część działań wspieranych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. |

Zachęca się Państwa Członkowskie do: ustanowienia krajowych planów w celu nadania struktury, spójności i kierunku działaniom na rzecz promowania wielojęzyczności, w tym poprzez zwiększenie częstotliwości posługiwania się różnymi językami oraz ich obecności w codziennym życiu;[24] dokonania przeglądu obecnych uzgodnień w odniesieniu do szkolenia nauczycieli języków obcych w świetle ustaleń badania „Europejski profil wykształcenia nauczyciela języków obcych”;[25] dokonania przeglądu obecnych ustaleń w zakresie wczesnej nauki języka obcego w świetle najlepszych praktyk z całej Europy; i wdrożenia konkluzji Prezydencji luksemburskiej dotyczących zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego, w tym podniesienia świadomości korzyści wynikających z tego podejścia, wymianę informacji i dowodów naukowych dobrych praktyk w zakresie CLIL i specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli w zakresie CLIL. |

- III GOSPODARKA WIELOJĘZYCZNA

III.1 Wkład umiejętności językowych w konkurencyjność gospodarki UE

Unia Europejska pracuje nad stworzeniem wysoce konkurencyjnej gospodarki. Umiejętność komunikacji międzykulturowej odgrywa coraz większą rolę w globalnych strategiach marketingowych i sprzedaży. W celu prowadzenia handlu z przedsiębiorstwami w innych Państwach Członkowskich, przedsiębiorstwa europejskie potrzebują umiejętności w zakresie języków Unii Europejskiej, jak i języków ich partnerów handlowych no całym świecie. Dotyczy to w szczególności średnich, szybko rozwijających się i tworzących miejsca pracy przedsiębiorstw, które są głównym motorem dla innowacji, zatrudnienia, społecznej i lokalnej integracji w Unii. Istnieją jednak pewne dowody na to, że europejskie przedsiębiorstwa mają mniejszy dochody, ponieważ nie posługują się językiem ich kontrahentów[26].

Unia potrzebuje bardziej mobilnej siły roboczej, aby jednolity rynek był bardziej skuteczny. Umiejętność porozumiewania się w kilku językach zwiększa możliwości na rynku pracy, w tym w ramach swobody podejmowania pracy i studiów w innym Państwie Członkowskim. Zatem Komisja zamierza wzmocnić działania uzupełniające do Planu działań na rzecz umiejętności i mobilności 2002[27].Umiejętności językowe będą jedną z kwestii poruszanych w trakcie Europejskiego Roku Mobilności Pracowników w 2006 r.

III.2 Wielojęzyczność i konsumenci

Na jednolitym rynku konsumenci mogą wybierać z szerokiej gamy produktów ze wszystkich Państw Członkowskich, co pozwala im się zetknąć z produktami z innych społeczności językowych. W celu obrony interesów konsumentów istnieją obecnie przepisy dotyczące języków stosowanych na opakowaniach takich produktów. Na etykiecie powinna widnieć jasna, dokładna informacja w języku łatwo zrozumiałym przez konsumenta; nie może ona w istotnym stopniu w prowadzić konsumenta w błąd[28]. Niedawno przyjęta dyrektywa w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych[29] wzmacnia środki zabezpieczające dotyczące stosowania języka w obsłudze posprzedażnej.

III.3 Wielojęzyczność w społeczeństwie informacyjnym

W europejskim społeczeństwie informacyjnym różnorodność językowa jest rzeczywistością. Telewizja internetowa, muzyka on-line i filmy w telefonach komórkowych to rzeczywistość dla przedsiębiorstw i obywateli europejskich, co podkreśla znaczenie dostępu do i korzystania z informacji w określonej liczbie języków.

Komisja pracuje nad promowaniem wielojęzyczności jako części inicjatywy i2010 na rzecz wspierania wzrostu i zatrudnienia w społeczeństwie informacyjnym i przemyśle medialnym. Pierwszym zadaniem jest stworzenie „jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej, oferowanie bogatej i zróżnicowanej zawartości oraz usługi elektroniczne”. Kilka programów Unii Europejskiej[30] wspiera stworzenie i obieg wielojęzycznej treści i wiedzy.

Wielojęzyczne społeczeństwo informacyjne wymaga wprowadzenie ujednoliconych oraz interoperacyjnych zasobów językowych (słowników, terminologii, korpusów tekstów itp.) oraz oprogramowań dla wszystkich języków, w tym rzadziej używanych języków Unii. Programy Komisji Europejskiej zachęcają do koordynacji i ujednolicania wysiłków w tej dziedzinie poprzez wspieranie sieci i platform specjalistów. Komisja ustanowiła forum naukowe i technologiczne na temat wielojęzyczności składające się ze specjalistów z sektora przemysłu, pracowników naukowych i decydentów politycznych.

III.4 Zawody i branże związane z językami

Istnieją dowody na to, że powiększa się branża językowa w Europie i rośnie jej potencjał w zakresie zatrudnienia, ale nie ma jeszcze organizacji będącej w stanie stworzyć dla niej standardy lub dostarczyć wiarygodnych danych na temat jej rozmiaru[31].

Branże związane z językami obejmują tłumaczenie pisemne, redagowanie, streszczanie, tłumaczenie ustne, terminologię, technologie językowe (przetwarzanie mowy, rozpoznawanie mowy i synteza), szkolenie językowe, nauczanie języków obcych, certyfikację językową i testowanie oraz badania. Te branże przechodzą szybki rozwój w większości państw europejskich. Ponadto zawody językowe stają się coraz mniej wyraźnie zdefiniowane, ze względu na to, że lingwiści, tłumacze pisemni i ustni są zatrudniani do wykonywania różnych zajęć, które wymagają wiedzy językowej. Niektóre uniwersytety organizują specjalistyczne kursy w zakresie „branży językowej”. Dobra znajomość języka obcego jest potrzebna w prowadzaniu sprzedaży, logistyce, przygotowywaniu napisów, public relations, marketingu, komunikacji, kinematografii, reklamie, dziennikarstwie, bankowości, turystyce i w branży wydawniczej. Należy regularnie uaktualniać programy szkoleniowe w szkolnictwie wyższym i innym w celu zapewnienia, że studenci nabywają odpowiednie umiejętności, otrzymują właściwe narzędzia i mają ogólne pojęcie na temat rzeczywistych warunków pracy.

III.5 Tłumaczenia pisemne

Rynki usług tłumaczeniowych w Państwach Członkowskich są rozległe i zapewniają usługi dla organizacji międzynarodowych, rządów, organów publicznych, sądów, sektora przedsiębiorstw, wydawców, mediów i sektora reklamy oraz branży rozrywkowej.

Poczyniono wiele postępów w technologii związanej z tłumaczeniami, w szczególności w zakresie pamięci tłumaczeniowej i tłumaczenia maszynowego, przetwarzania mowy, wielojęzycznego zarządzania dokumentami i lokalizacji stron internetowych. Powstaje coraz więcej wielojęzycznych stron internetowych, oferujących usługi takie jak: tłumaczenie on-line, tłumaczenie wiadomości elektronicznych, słowniki oraz bazy nietypowych znaków. Większe wyszukiwarki internetowe oferują darmowe tłumaczenie informacji internetowych i wytwarzają wiele milionów przetłumaczonych stron dziennie; wszystkie większe portale internetowe inwestują w ulepszone usługi wielojęzyczne.

Wzrost korzystania z maszynowego tłumaczenia on-line dowodzi, że funkcja tego rodzaju, ze swej natury mechaniczna, nie może zastąpić procesu myślowego człowieka będącego tłumaczem, i zatem zwraca uwagę na znaczenie jakości tłumaczenia. Osiągnięcia, takie jak „Europejska norma CEN dotycząca usług tłumaczeniowych”,[32] powinny zapewnić klientom wysoki poziom pewności i możliwość identyfikacji produktu.

III.6 Tłumaczenia ustne

Na rozwijającym się rynku rośnie zapotrzebowanie na wyszkolonych tłumaczy ustnych[33].Ponadnarodowe instytucje, takie jak UE czy ONZ, zatrudniają znaczną liczbę tłumaczy konferencyjnych na etat, jak i tłumaczy zewnętrznych, którzy według kryteriów międzynarodowych legitymują się dyplomem studiów magisterskich lub podyplomowych,. Tłumacze ustni wspierają funkcjonowanie instytucji społeczności międzynarodowych. Pomagają wspólnotom imigrantów w sądach, szpitalach, w kontaktach ze służbami policyjnymi oraz imigracyjnymi. Właściwie wyszkoleni tłumacze ustni mogą przyczynić się do ochrony praw człowieka i demokracji.

III.7 Nauczanie języków obcych, testowanie i certyfikacja

Pomimo, że sytuacja jest różna w zależności od kraju, nauczanie i szkolenie językowe, zatem również i testowanie i certyfikacja, stanowią branżę podlegającą znacznemu rozwojowi w wielu Państwach Członkowskich. Dla przykładu, budżet British Council na 2005 r. wynosi ok. 750 mln EUR; dochód Alliance Française z zajęć językowych w 2004 r. wyniósł około 110 mln EUR; obrót Berlitza w 2004 r. sięgnął ponad 279 mln EUR.

Certyfikacja językowa stała się tak poważnym biznesem, że konsumenci mają problemy z wyborem odpowiednich kursów i certyfikatów dostępnych na rynku. Komisja chciałaby przyczynić się do uczynienia oferty rynkowej bardziej przejrzystą poprzez publikowanie w Internecie wykazu obecnie dostępnych systemów.

III.8 Działania na rzecz gospodarki wielojęzycznej

Komisja zobowiązuje się do: opublikowania badania na temat braków w zakresie umiejętności językowych w gospodarce europejskiej w 2006 r.; opublikowania w Internecie wykazu systemów certyfikacji językowej dostępnych w Unii Europejskiej w 2006 r.; rozpoczęcia badania nad potencjalnym lepszym wykorzystaniem napisów w filmach i programach telewizyjnych w celu promowania nauki języków; opublikowania międzyinstytucjonalnej bazy danych IATE (Międzyinstytucjonalnej wymiany terminologicznej) jako serwisu służącego do sprawdzania terminów związanych z Unią Europejską; zorganizowania konferencji na temat szkolenia tłumaczy pisemnych w 2006 r.; rozpoczęcia w ramach i2010 modelowej inicjatywy dotyczącej bibliotek elektronicznych, która sprawi, że źródła multimedialne będą łatwiejsze w obsłudze i bardziej interesujące; inicjatywa ta będzie oparta na bogatym dziedzictwie Europy, łącząc środowiska wielokulturowe z wielojęzycznymi;[34] oraz zebrania i koordynowanie pracy europejskich zespołów badawczych w dziedzinie technologii języka ludzkiego, tłumaczenia maszynowego i tworzenia zasobów językowych, takich jak słowniki i tezaurusy oraz ustanowienia wyzwań technicznych w kontekście europejskim (takich jak skupienie się na jakości oprogramowania wielojęzycznego i systemach tłumaczenia maszynowego). |

Zachęca się Państwa Członkowskie do: dokonania przeglądu programów kształcenia na uniwersytetach w celu zapewniania, że studenci kształceni w zawodach związanych z językami nabywają odpowiednie umiejętności, dostosowane do szybko zmieniających się warunków pracy. |

- IV WIELOJĘZYCZNOŚĆ W KONTAKTACH KOMISJI Z OBYWATELAMI

IV.1 DOSTęPNOść I PRZEJRZYSTOść

Unia Europejska przyjmuje prawodawstwo, które jest bezpośrednio wiążące dla swoich obywateli. Jest zatem warunkiem koniecznym dla legitymacji demokratycznej Unii oraz przejrzystości, aby obywatele mogli komunikować się z unijnymi instytucjami oraz czytać prawo UE w swoim własnym języku narodowym oraz brać udział w projekcie europejskim bez napotykania na bariery językowe. Pierwsze rozporządzenie przyjęte przez Radę[35] określa zatem Wspólnotę Europejską jako wielojęzyczną społeczność, przewiduje, że prawodawstwo musi być publikowane w językach urzędowych i wymaga od instytucji wspólnotowych, aby kontaktowały się z obywatelami w wybranych przez nich językach urzędowych. W trosce o sprawiedliwość i przejrzystość Unia prowadzi znacznych rozmiarów serwis publiczny on-line, zapewniający dostęp do prawa i orzecznictwa Unii, serwis EUR-Lex, który jest w całości wielojęzyczny i obejmuje wszystkie dwadzieścia języków urzędowych[36].

IV.2 Wielojęzyczność świadczy o wyjątkowości UE

Lingwiści specjalizujący się w dziedzinie tłumaczenia pisemnego i ustnego są gwarancją najbardziej efektywnej pod względem kosztów komunikacji; dzięki nim proces decyzyjny jest demokratyczny i przejrzysty. Dzięki tłumaczom ustnym delegaci mogą bronić interesów swoich państw w swoim własnym języku i komunikować się z innymi delegatami. W ten sposób obywatele mogę być reprezentowani przez najlepszych ekspertów, którzy niekoniecznie są lingwistami. Podobnie, dzięki usługom tłumaczeniowym instytucje europejskie i krajowe mogą skutecznie wykonywać swoje prawo do kontroli demokratycznej. Tłumacze pisemni i ustni gwarantują obywatelowi możliwość komunikowania się z instytucjami i dostępu do wszystkich decyzji w ich językach narodowych.

Instytucje UE muszą znaleźć równowagę między kosztami i korzyściami bycia wielojęzycznymi. Na służby tłumaczeniowe wszystkich instytucji przeznaczono 1,05 % całkowitego budżetu UE w 2004 r. lub 2,28 EUR na rok na jednego obywatela. Za tę cenę wszyscy obywatele mają zapewniony powszechny dostęp do całego prawodawstwa UE oraz prawo do komunikowania się, uczestnictwa i uzyskania informacji.

Oczywiście, system podtrzymujący funkcjonowanie wielojęzyczności w Unii Europejskiej stanowi pewien koszt, ale bez niego, demokratyczna i przejrzysta Unia Europejska nie jest możliwa.

Przy odpowiednim planowaniu, prognozowaniu i przyznaniu odpowiednich środków UE mogłaby w przyszłości funkcjonować przy jeszcze większej ilości języków, przy pomocy, dla przykładu, nowych technologii i poprzez maksymalne wykorzystanie ekonomii skali.

IV.3 Działania na rzecz wielojęzyczności w kontaktach Komisji z obywatelami

W ciągu ostatnich dziesięciu lat Komisja zorganizowała kilka inicjatyw wielojęzycznych ( Citizens First, Dialogue with Citizens, Your Europe - Citizens oraz the Citizens Signpost Service ), aby pomóc obywatelom zrozumieć, w jaki sposób prawodawstwo europejskie wywiera na nich wpływ, jakie mają prawa, kiedy przeprowadzają się do innego kraju i w jaki sposób w praktyce mogą egzekwować swoje prawa[37].

Komisja proponuje, aby wzorując się na tych inicjatywach ustanowić proaktywną politykę wielojęzycznej komunikacji, uzupełnioną o działania praktyczne w ramach szerszej inicjatywy Komisji na rzecz poprawy komunikacji z obywatelami europejskimi i konkretnymi grupami, takimi jak dziennikarze, branża językowa, szkoły i uniwersytety. Komisja będzie nadal poszerzać informacje dostępne on-line w językach urzędowych i ulepszać pod względem wielojęzyczności wiele swoich stron internetowych. Pojawienie się technologii zarządzania zawartością stron internetowych otworzy również możliwości dla wielojęzycznego publikowania na stronach internetowych. Ponadto, w celu zapewnienia wewnętrznej spójności w kwestiach wielojęzyczności, Komisja ustanowi sieć wewnętrzną.

Komisja zobowiązuje się do: zapewnienia, poprzez sieć wewnętrzną, że wszystkie jej departamenty będą w sposób spójny stosować politykę wielojęzyczności; kontynuowania wsparcia dla wielojęzyczności na swoim portalu internetowym (Europa) oraz w publikacjach; uruchomienia portalu językowego na stronie Europa, zawierającego informacje na temat wielojęzyczności w Unii Europejskiej i nowe portale poświęcone uczniom i nauczycielom języków obcych; nadania większej roli oddziałom DGT w Państwach Członkowskich w zakresie promowania wielojęzyczności, w szczególności poprzez dostosowanie komunikatów Komisji do lokalnych odbiorców; zorganizowania seminariów wysokiego szczebla w Państwach Członkowskich na temat wielojęzyczności, przeznaczonych dla dziennikarzy i środowisk opiniotwórczych; kontynuowania udzielania dotacji i pomocy akademickiej w dziedzinie tłumaczeń konferencyjnych, pomagania w rozwijaniu narzędzi do nauki na odległość i finansowania stypendiów studenckich i wizyt szkoleniowych; kontynuowania opracowania opłacalnych wielojęzycznych narzędzi konferencyjnych i komunikacyjnych, w ramach projektu Komisji świadczenia paneuropejskich usług eRządu dla administracji publicznej, przedsiębiorstw i obywateli;[38] wspierania programu kształcenia tłumaczy konferencyjnych EMCI (European Master’s in Conference Interpreting oraz European Master’s in Conference Management), wzmacniając w ten sposób współpracę, łączenie doświadczenia i upowszechnianie najlepszych praktyk w tych dziedzinach; kontynuowania odgrywania ważnej roli podczas Międzynarodowych Corocznych Spotkań nt. Ustaleń Językowych, Dokumentacji i Publikacji, podczas których omawiane są nowe wymagania w zakresie zatrudnienia i umiejętności. kontynuowania dostarczania uniwersytetom modelowego programu studiów magisterskich w zakresie tłumaczenia i wysyłania wizytujących tłumaczy, aby pomóc w szkoleniu studentów na studiach tłumaczeniowych; i zorganizowania międzynarodowego konkursu tłumaczeniowego dla szkół w Państwach Członkowskich w celu promowania wiedzy językowej i zawodów językowych. |

- V WNIOSKI

WIELOJęZYCZNOść JEST KONIECZNA DLA PRAWIDłOWEGO FUNKCJONOWANIA UNII EUROPEJSKIEJ. POPRAWA UMIEJęTNOśCI JęZYKOWYCH OBYWATELI JEST TAK SAMO ISTOTNA JAK OSIąGNIęCIE CELÓW POLITYKI EUROPEJSKIEJ, W SZCZEGÓLNOśCI W KONTEKśCIE ROSNąCEJ KONKURENCJI śWIATOWEJ I WYZWANIA, JAKIE STANOWI NAJBARDZIEJ OPTYMALNE WYKORZYSTANIE POTENCJAłU EUROPY W ZAKRESIE TRWAłEGO WZROSTU, ZWIęKSZENIA LICZBY MIEJSC PRACY I POPRAWY ICH JAKOśCI. UWZGLęDNIAJąC ODPOWIEDZIALNOść SWOJą ORAZ POZOSTAłYCH INSTYTUCJI, KOMISJA UWAżA, żE OBECNA SYTUACJA MOżE I MUSI ULEC POPRAWIE, ZATEM KOMISJA ZACHęCA PAńSTWA CZłONKOWSKIE DO PRZYJęCIA DODATKOWYCH śRODKÓW W CELU PROMOWANIA POWSZECHNEJ WIELOJęZYCZNOśCI JEDNOSTEK I WSPIERANIA SPOłECZEńSTWA, KTÓRE SZANUJE TOżSAMOść JęZYKOWą SWOICH OBYWATELI.

Komisja wezwała już Państwa Członkowskie do przedstawienia w 2007 r. sprawozdania na temat podjętych przez nich działań w ramach programu działań „Promowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej”. Niniejszy komunikat podkreśla kolejne kroki, które są konieczne, jeżeli Państwa Członkowskie mają osiągnąć wyznaczone sobie cele, a Komisja wzywa Państwa Członkowskie do przedstawienia w 2007 r. sprawozdania również z działań podjętych w kluczowych obszarach wytyczonych w niniejszym komunikacie.

Komisja ustanowi składającą się z niezależnych ekspertów Grupę Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności, aby pomóc w analizowaniu postępów poczynionych przez Państwa Członkowskie i w celu zapewnienia wsparcia i doradztwa w opracowywaniu inicjatyw, jak i aby nadać impuls i służyć pomocą koncepcyjną. Zostanie zorganizowana konferencja ministerialna na temat wielojęzyczności, aby umożliwić Państwom Członkowskim wymianę opinii na temat poczynionymi dotąd postępów i zaplanować dalsze prace. W oparciu o sprawozdania Państw Członkowskich i Rady Grupy Wysokiego Szczebla, Komisja przedstawi przyszły komunikat do Parlamentu i Rady, zawierający propozycję kompleksowego podejścia do wielojęzyczności w Unii Europejskiej. |

- Załącznik[39]

Najczęściej używane języki w Unii Europejskiej: %.

[pic]

Umiejętność prowadzenia rozmowy w języku obcym

[pic]

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH

1. TYTUŁ WNIOSKU:Komunikat Komisji „Nowa strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności”

2. STRUKTURA ABM/ABB

Niniejszy wniosek dotyczy kilku obszarów polityki i powiązanych działań:

DG EAC: Kultura i języki

DG SCIC: Tłumaczenia ustne i działania powiązane

DGT: Administracja Komisji Wydatki administracyjne w obszarze polityki administracyjnej Komisji

DG INFSO: Badania i rozwój technologiczny w zakresie społeczeństwa informacyjnego i eEuropy

3. POZYCJE BUDŻETOWE:

3.1 Pozycje w budżecie (pozycje operacyjne i powiązane pozycje pomocy technicznej i administracyjnej (dawniej pozycje B..A)), wraz z treścią:

DG EAC

15.02.02.02 Socrates

15.03.01.02 Leonardo da Vinci

Od 2007 r., linia budżetowa odpowiadająca programowi Uczenie się przez cale życie, w związku z którą Komisja przyjęła wnioski w lipcu 2004 r.

DGT

26.010211.Inne wydatki na zarządzanie w obszarze działalności „Administracja Komisji”

26.010700 Międzyinstytucjonalna współpraca w dziedzinie języka

DG SCIC

XX01021107: Działania na rzecz szkolenia i doskonalenia tłumaczy ustnych

XX01021102: organizowanie spotkań i konferencji

DG INFSO:

09.04 „Badania i rozwój technologiczny w zakresie społeczeństwa informacyjnego”

09.03 „eEurope”

3.2 Czas trwania działania i wpływu finansowego:

rok 2005 i kolejne lata: działania mają różny czas rozpoczęcia i czas trwania. Niektóre działania, takie jak zaproponowany Europejski wskaźnik kompetencji językowych, z założenia mają być stałe i powinny być traktowane jako otwarte; inne, takie jak studia, konferencje lub projekty finansowane w ramach programów współpracy, są z założenia ograniczone do mniej niż trzy lat.

4. PODSUMOWANIE ŚRODKÓW

4.1 Środki finansowe

4.1.1 Zestawienie środków na zobowiązania (CA) i środków na płatności (PA)

mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)

Rodzaj wydatków | Sekcja nr | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 i później | Ogółem |

Wydatki operacyjne[40] |

Środki na zobowiązania (CA) |

promowanie dyskusji i opracowanie zalecenia dotyczącego sposobów zaktualizowania wykształcenia nauczycieli języków obcych; | Patrz (*) |

opublikowanie w Internecie wykazu systemów certyfikacji językowej dostępnych w Unii Europejskiej w 2006 r.; | 0.2 | 0.2 Patrz (**) |

dalsze wspieranie nauczania i uczenia się języków obcych poprzez programy w zakresie edukacji, kształcenia, młodzieży, obywatelstwa i kultury; | Patrz (**) |

zbadanie sposobów wspierania sieci różnorodności językowej w ramach nowego integrowanego programu uczenia się przez całe życie; | Patrz (**) |

konferencja ministerialna | 0.15 | 0.15 Patrz (**) |

zapewnienie (poprzez sieć wewnętrzną) stosowania polityki wielojęzyczności przez wszystkie departamenty stopniowe wprowadzenie polityki wielojęzycznej dla portalu internetowego Europa oraz dla publikacji; |

Środki na zobowiązania (CA) | a | 0.4 | 0 | 0.19 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.95 |

Środki na płatności (PA) | b | 0.4 | 0 | 0.19 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.95 |

Wydatki administracyjne w ramach kwoty referencyjnej[41] |

Pomoc techniczna i administracyjna (NDA) |

zorganizowanie serii seminariów wysokiego szczebla w Państwach Członkowskich na temat wielojęzyczności, zorientowanych na dziennikarzy i środowiska opiniotwórcze; | 0.003 | 0.003 Patrz (**) |

międzynarodowy konkurs tłumaczeniowy dla szkół w Państwach Członkowskich | 0.04 | 0.04 Patrz (**) |

ustanowienie Grupy Refleksyjnej Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.2 Patrz (**) |

kontynuowanie dostarczania uniwersytetom modelowego programu studiów magisterskich w zakresie tłumaczenia i wysyłanie wizytujących tłumaczy | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 1.242 Patrz (**) Patrz (****) |

c | 0.568 | 0.913 | 0.556 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 3.273 |

KWOTA REFERENCYJNA OGÓŁEM |

Środki na zobowiązania | a+c | 0.968 | 0.913 | 0.746 | 0.492 | 0.424 | 0.428 | 4.223 |

Środki na płatności | b+c | 0.968 | 0.913 | 0.746 | 0.492 | 0.424 | 0.428 | 4.223 |

Wydatki administracyjne nieuwzględnione w kwocie referencyjnej[42] |

Wydatki na zasoby ludzkie i powiązane wydatki (NDA) | 8.2.5 | d |

Wydatki administracyjne, inne niż koszty zasobów ludzkich i powiązane koszty, nieuwzględnione w kwocie referencyjnej (NDA) | 8.2.6 | e |

INDYKATYWNE KOSZTY FINANSOWE INTERWENCJI OGÓłEM

(*) Wdrożenie tego wskaźnika nie pociąga za sobą dodatkowych wydatków operacyjnych z budżetu Unii: odpowiadające mu wydatki zostaną pokryte z programów Socrates i Leonardo da Vinci (a następnie z programu uczenia się przez całe życie) bez zwiększenia ogólnych środków przeznaczonych na te programy, stąd „*” powtórzone poniżej. Dla celów informacji roczna kwota przeznaczona z tych programów na sfinansowanie wskaźnika powinna wynieść ogółem około 2,5 mln EUR.

(**) Wdrożenie tej pozycji nie pociąga za sobą dodatkowych wydatków operacyjnych z budżetu Unii. Powstałe koszty zostaną pokryte z istniejących programów lub następujących po nich programów bez zwiększenia ogólnych środków przeznaczonych na te programy.

(***) Wdrożenie tej pozycji nie pociąga za sobą dodatkowych wydatków operacyjnych z budżetu Unii. Powstałe koszty zostaną pokryte z istniejących programów badawczych lub następujących po nich programów(program e Content / konkretne programy zaproponowane do wdrożenia w ramach FP7 w latach 2007-2013) bez zwiększenia ogólnych środków przeznaczonych na te programy.

(****) Koszt 207 000 EUR rocznie z budżetu na misje odnosi się wyłącznie do pokrycia kosztów wizytujących tłumaczy (tłumacze DGT wyjeżdżają na jednomiesięczne misje na uniwersytety).

(°) Te wydatki na 2005 r. i 2006 r. odnoszą się do wsparcia przez specjalistów w dziedzinie informatyki w zaprojektowanie techniczne i opracowanie portalu internetowego. Zawartością portalu będą zarządzać pracownicy Komisji.

OGÓŁEM CA w tym koszty zasobów ludzkich | a+c+d+e |

OGÓŁEM PA w tym koszty zasobów ludzkich | b+c+d+e |

Szczegółowe informacje dotyczące współfinansowania

Brak. Brak współfinanowania działań.

4.1.2 Zgodność z programowaniem finansowym

( Wniosek jest zgodny z istniejącym programowaniem finansowym.

Dla budżetu na rok 2007 i na lata następne środki będą uzależnione od zatwierdzenia perspektywy finansowej 2007-2013 i wynikającego z niej wieloletniego programowania finansowego.

( Wniosek wymaga przeprogramowania odpowiedniego działu w perspektywie finansowej.

( Wniosek może wymagać zastosowania postanowień porozumienia międzyinstytucjonalnego[43] (tzn. instrumentu elastyczności lub zmiany perspektywy finansowej).

4.1.3. Wpływ finansowy na dochody

( Wniosek nie ma wpływu finansowego na dochody.

( Wniosek ma następujący wpływ finansowy na dochody:

Uwaga: Uwaga: wszelkie informacje i uwagi dotyczące metody obliczania wpływu na dochody należy zamieścić w odrębnym załączniku.

4.2. Zasoby ludzkie w przeliczeniu na pełne etaty (w tym urzędnicy, pracownicy czasowi i personel zewnętrzny) – szczegółowe informacje w pkt. 8.2.1.

Zapotrzebowanie roczne Zasoby ludzkie ogółem: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 i później |

EAC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 patrz(i) |

DGT | 22.6 | 80.2 | 80 | 80 | 80 | 80 patrz (ii) |

SCIC |

INFSO |

Razem | 22.6 | 81.2 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Uwagi :

(i) Niniejsze propozycje obejmują obsadzenie 1 dodatkowego etatu w kategorii zaszeregowania A* [zgodnie z COM (2005) 356]

(ii) Reszta personelu uwzględnionego w powyższej tabeli pochodzić będzie z przesunięć wewnętrznych w ramach istniejącego przydziału etatów.

5. OPIS I CELE

Szczegółowy kontekst wniosku należy podać w uzasadnieniu. W niniejszej części oceny skutków finansowych należy ująć następujące informacje uzupełniające:

5.1. Potrzeba, która ma zostać zaspokojona w perspektywie krótko- lub długoterminowej

Komunikat identyfikuje szereg potrzeb w dziedzinie wielojęzyczności w społeczeństwie, gospodarce i instytucjach Unii Europejskiej.

5.2. Wartość dodana z tytułu zaangażowania Wspólnoty i spójność wniosku z innymi instrumentami finansowymi oraz możliwa synergia.

Wartość dodana dostarczona jest przez Komisję – podejmuje ona inicjatywy zmierzające do identyfikacji obszarów, w których niezbędne jest podjęcie działań oraz proponuje realizację przez nią samą lub przez Państwa Członkowskie działań przynoszących korzyść całej Unii Europejskiej.

5.3. Cele, spodziewane wyniki oraz wskaźniki związane z wnioskiem w kontekście ABM (zarządzania opartego na zadaniach).

Główne cele są następujące: zwiększenie stopnia wielojęzyczności europejskich obywateli, lepsze zrozumienie roli wielojęzyczności w gospodarce UE oraz bardziej spójne podejście do kwestii wielojęzyczności w stosunkach między Komisją a obywatelami.

Proponuje się przeprowadzenie w 2007 r. przeglądu postępu w realizacji tych celów.

5.4 Metoda realizacji (indykatywna)

Należy wskazać wybraną metodę/wybrane metody[44] realizacji działania.

( Zarządzanie scentralizowane

aaaaaa( Bezpośrednio przez Komisję

aaaaaa( pośrednio przez:

aaaa a( agencje wykonawcze

aaaa a( Bodies set up by the Communities as referred to in art. 185 of the aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaFinancial Regulation

( krajowe organy sektora publicznego/organy pełniące misję służby publicznej

( Zarządzanie dzielone lub zdecentralizowane

aaaaaa(aaaaaz Państwami Członkowskimi

aaaaaa(aaaaaz państwami trzecim

( Zarządzanie wspólne z organizacjami międzynarodowymi (należy wyszczególnić)

Uwagi:

6. MONITOROWANIE I OCENA

6.1. System monitorowania

Działania, o których mowa w niniejszym komunikacie będą monitorowane za pomocą systemów już funkcjonujących dla odnośnych programów i pozycji budżetowych.

6.2. Ocena

6.2.1. Ocena ex-ante

Nie przeprowadzono oceny ex-ante. Komunikat ze swojej natury zakłada dokonanie oceny obecnej sytuacji w kluczowych aspektach wielojęzyczności.

6.2.2. Działania podjęte w wyniku oceny pośredniej/ex-post (wnioski wyciągnięte z podobnych doświadczeń w przeszłości)

-

6.2.3. Warunki i częstotliwość przyszłych ocen.

patrz pkt. 6.1

7. Środki ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH

Środki zwalczania nadużyć finansowych dla działań, o których mowa w niniejszym komunikacie będą takie same jak środki już funkcjonujące dla odnośnych programów i pozycji budżetowych.

8. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASOBÓW

8.1. Cele wniosku z uwzględnieniem ich kosztu finansowego

Środki na zobowiązania w mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)

Uwagi:

Zapotrzebowanie na zasoby ludzkie i administracyjne zostanie pokryte z przydziału przyznanego zarządzającej DG w ramach corocznej procedury przydziału środków.

(i) Niniejsze propozycje obejmują zatrudnienie 1 dodatkowego pracownika o kategorii zaszeregowania A* na pełny etat w [zgodnie z COM (2005) 356].

(ii) Reszta personelu uwzględnionego w powyższej tabeli pochodzić będzie z przesunięć wewnętrznych w ramach istniejącego przydziału etatów. Należy zaznaczyć, że jedna z opcji zwiększenia zasobów ludzkich dla proponowanej sieci wielojęzyczności obejmuje przeniesienie 23 pracowników kategorii A z DGT do innych DG. Pracownicy zostaną oddelegowani do innych dyrekcji, ale ich stanowiska będą utrzymane w DGT. Te przesunięcia zostały uwzględnione w tabeli.

8.2.2. Opis zadań związanych z działaniem

8.2.3. Źródła zasobów ludzkich (stosunek pracy)

(W przypadku podania więcej niż jednego źródła, należy wskazać liczbę stanowisk pochodzących z każdego ze źródeł).

( Stanowiska obecnie przypisane do zarządzania programem, które zostaną utrzymane lub przekształcone.

( Stanowiska wstępnie przyznane w ramach rocznej strategii politycznej/wstępnego projektu budżetu (APS/PDB) na rok n

( Stanowiska, o które zostanie złożony wniosek w ramach następnej procedury APS/PDB

( Stanowiska, o które zostanie złożony wniosek w ramach następnej procedury APS/PDB Przesunięcia w ramach istniejącej kadry kierowniczej (przesunięcia wewnętrzne)

( Stanowiska wymagane na rok n, które nie zostały przewidziane w APS/PDB w danym roku

8.2.4. Inne wydatki administracyjne uwzględnione w kwocie referencyjnej (XX 01 04/05 – wydatki na administrację i zarządzanie)

mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)

Pozycja w budżecie (numer i treść) | Rok n | Rok n+1 | Rok n+2 | Rok n+3 | Rok n+4 | Rok n+5 i później | RAZEM |

Inna pomoc techniczna i administracyjna |

- wewnętrzna |

- zewnętrzna |

Pomoc techniczna i administracyjna ogółem |

8.2.5. Koszt finansowy zasobów ludzkich i powiązane koszty nieuwzględnione w kwocie referencyjnej

mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)

Rodzaj zasobów ludzkich | Rok n | Rok n+1 | Rok n+2 | Rok n+3 | Rok n+4 | Rok n+5 i później |

Urzędnicy i pracownicy czasowi (XX 01 01) |

Pracownicy finansowani w ramach artykułu XX 01 02 (personel pomocniczy, oddelegowani eksperci krajowi (END), personel kontraktowy itp.) (należy określić pozycję w budżecie) |

Koszt zasobów ludzkich i koszty powiązane (nieuwzględnione w kwocie referencyjnej) ogółem |

Kalkulacja – urzędnicy i pracownicy czasowi

W razie potrzeby należy odnieść się do pkt. 8.2.1

Kalkulacja – pracownicy finansowani w ramach art. XX 01 02

W razie potrzeby należy odnieść się do pkt. 8.2.1

8.2.6. Inne wydatki administracyjne nieuwzględnione w kwocie referencyjnej

mln EUR (do 3 miejsc po przecinku) |

XX 01 02 11 02 – spotkania i konferencje kontynuowanie odgrywania ważnej roli podczas Międzynarodowych Corocznych Spotkań nt. Ustaleń Językowych, Dokumentacji i Publikacji | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |

XX 01 02 11 03 – komitety[49] |

XX 01 02 11 04 – badania i konsultacje |

XX 01 02 11 05 – systemy informatyczne |

XX01021107 Działania w zakresie szkolenia i doskonalenia tłumaczy ustnych |

kontynuowanie udzielania dotacji i pomocy akademickiej w dziedzinie tłumaczeń konferencyjnych, pomocy w rozwijaniu narzędzi do nauki na odległość i finansowania stypendiów studenckich i wizyt szkoleniowych; | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 5.61 |

wspieranie studiów Wspieranie programu kształcenia tłumaczy konferencyjnych EMCI (European Master’s in Conference Interpreting oraz European Master’s in Conference Management) | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 4.92 |

2 Inne wydatki na zarządzanie ogółem (XX 01 02 11) | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 10.59 |

3 Inne wydatki o charakterze administracyjnym (należy wskazać jakie, odnosząc się do pozycji w budżecie) |

Ogółem wydatki administracyjne inne niż wydatki na zasoby ludzkie i powiązane koszty (nieuwzględnione w kwocie referencyjnej) |

Kalkulacja - Inne wydatki administracyjne nieuwzględnione w kwocie referencyjnej

[1] Dwadzieścia jeden wraz z językiem irlandzkim od 2007 r.; dwadzieścia trzy, gdy dołączą języki bułgarski i rumuński.

[2] Patrz badanie Euromosaic na stroniehttp://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/languages/langmin/euromosaic/index_en.html

[3] Dziennik Urzędowy C 364, 18.12.2000, str. 1.

[4] Patrz decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Języków 2001 (1934/2000) z 17 lipca 2000 r.

[5] Zrozumienie innych kultur wynika z nauki języków, w których wyrażone są te kultury; dlatego też Komisja nie promuje porozumiewania się językami sztucznymi, które z założenia nie zawierają żadnych odniesień kulturowych.

[6] Rada Europejska w Barcelonie, 15-16 marca 2002 r., Konkluzje Prezydencji, część I 43.1.

[7] COM(2003) 449: Promowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej: Plan działania Komisji 2004-2006; COM(1995) 590: Biała Księga Komisji „Nauczanie i uczenie się”

[8] Eurobarometr 63.4

[9] Key data on teaching languages at school in Europe , Eurydice, 2005, ISBN 92 894 8681-3.

[10] COM(2003) 449

[11] COM(2003) 449

[12] http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/key/studies_en.html

[13] http://www.eblul.org

[14] http://www.mercator-central.org/

[15] Badania wykonalności dotyczące utworzenia Europejskiej Agencji ds. Nauki Języków i Różnorodności Językowej, sprawozdanie ostateczne, maj 2005 r.http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/doc/linguistic_diversity_study_en.pdf

[16] COM(2005) 24 z 2.2.2005.

[17] http://europa.eu.int/growthandjobs/pdf/integrated_guidelines_en.pdf

[18] Grupa specjalistów w zakresie języków została ustanowiona w ramach procesu Edukacja i szkolenia 2010, w skład której wchodzą eksperci z większości Państwa Członkowskich.

[19] Najnowsze sprawozdanie jest dostępne na stronie:http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/lang2004.pdf

[20] European Profile for Language Teacher Education – A Frame of Reference by Michael Kelly, Michael Grenfell et al., Southampton University, UK

[21] Key data on teaching languages at school in Europe, op. cit.

[22] COM(2003) 449.

[23] COM(2005) 356.

[24] Te plany powinny opierać się na zintegrowanej wytycznej nr 23 i stanowić część opracowywanych przez Państwa Członkowskie planów krajowych w kontekście planu działań na rzecz wzrostu i zatrudnienia z Lizbony. (http://europa.eu.int/growthandjobs/pdf/integrated_guidelines_en.pdf)

[25] Europejski profil wykształcenia nauczyciela języków obcych – ramy odniesienia http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/doc/profile_en.pdf

[26] Na przykład: badanie przeprowadzone w 2005 r. przez CILT, krajowy ośrodek językowy w Wielkiej Brytanii: http://www.cilt.org.uk/key/talkingworldclass.pdf

[27] COM(2002) 72.

[28] Artykuł 16 ust. 1 dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych, Dziennik Urzędowy 109, 6.5.2000, str. 29; Komunikat z dnia 10 listopada 1993 r. w sprawie stosowania języków w informowaniu konsumentów we Wspólnocie: COM(1993) 456.

[29] 2005/29/EC.

[30] eContent, eContent plus, Media oraz eLearning.

[31] Szacuje się jednak, że dwadzieścia największych przedsiębiorstw świadczących usługi tłumaczeniowe zatrudnia ponad dziesięć tysięcy osób i uzyskuje roczne dochody w wysokości ponad 1 200 mln EUR; szacuje się, że około dwie piąte ich działalności prowadzi się w Unii Europejskiej.(patrz http://www.commonsenseadvisory.com/en/research/top_20.htm).

[32] Usługi tłumaczeniowe — wymogi z tytułu świadczenia usług, dokument WI CSA07001, opracowane przez Komitet Techniczny CEN/BTTF 138.

[33] Międzynarodowe Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych zrzesza około trzy tysiące osób, z których połowa znajduje się w Unii Europejskiej.

[34] COM(2005) 229 i 465.

[35] Rozporządzenie Nr. 1 z 1958, określające reżim językowy Wspólnoty Europejskiej.

[36] http://europa.eu.int/eur-lex/lex

[37] http://europa.eu.int/youreuropehttp://europa.eu.int/citizensrights/signpost

[38] http://europa.eu.int/idabc/

[39] Raport Eurobarometru 63. 4; http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb/eb63/eb63_en.htm

[40] Wydatki niewchodzące w zakres rozdziału xx 01 w tytule xx.

[41] Wydatki w ramach art. xx 01 04 w tytule xx.

[42] Wydatki w ramach rozdziału xx 01 z wyłączeniem artykułu xx 01 04 lub xx 01 05.

[43] Patrz pkt 19 i 24 porozumienia międzyinstytucjonalnego.

[44] W przypadku wskazania więcej niż jednej metody, należy podać dodatkowe informacje w części „Uwagi” w niniejszym punkcie.

[45] Zgodnie z opisem w pkt. 5.3.

[46] Koszty te NIE są uwzględnione w kwocie referencyjnej.

[47] Koszty te NIE są uwzględnione w kwocie referencyjnej.

[48] Koszty te są uwzględnione w kwocie referencyjnej.

[49] Należy określić rodzaj komitetu i grupę, do której należy.

Najczęściej używane języki w UE - %

5%

9%

9%

13%

12%

18%

13%

5%

2%

11%

12%

34%

1%

2%

1%

1%

5%

3%

Pozostałe

(SPONTANICZNIE)

Językrosyjski

Językniderlandzki

Językpolski

Język

hiszpański

Językwłoski

Językfrancuski

Językniemiecki

Językangielski

Język ojczysty

Język obcy

TOTAL

47%

30%

23%

15%

14%

10%

6%

6%

5%

Respondenci będący w stanie uczestniczyć w rozmowie w języku innym niż ich język ojczysty

% w państwie

29%

30%

36%

36%

36%

41%

45%

49%

49%

50%

58%

60%

62%

66%

69%

71%

72%

87%

88%

88%

89%

90%

91%

93%

99%

93%

HU

UK

PT

IT

ES

IE

FR

PL

EL

EU25

AT

CZ

DE

FI

SK

BE

CY

EE

SE

DK

SI

LT

NL

MT

LV

LU