52005DC0544

Sprawozdanie Komisji - Sprawozdanie roczne dotyczące Funduszu Spójności (2004) {SEK(2005)1396} /* COM/2005/0544 końcowy */


[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 7.11.2005

KOM(2005) 544 wersja ostateczna

SPRAWOZDANIE KOMISJI

SPRAWOZDANIE ROCZNE DOTYCZĄCE FUNDUSZU SPÓJNOŚCI (2004) {SEK(2005)1396}

SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWOZDANIE ROCZNE DOTYCZĄCE FUNDUSZU SPÓJNOŚCI (2004) 3

1. Wykonanie budżetu 3

2. Otoczenie i warunki gospodarcze 7

3. Przystąpienie dziesięciu krajów kandydujących 8

4. Koordynacja z polityką transportu i ochrony środowiska 9

4.1. Transport 9

4.2. Ochrona środowiska 10

5. Inspekcje i wyciągnięte z nich wnioski 10

6. Nieprawidłowości i zawieszenie pomocy 11

7. Ocena 11

8. Działania informacyjne i promocyjne 12

SPRAWOZDANIE KOMISJI

SPRAWOZDANIE ROCZNE DOTYCZĄCE FUNDUSZU SPÓJNOŚCI (2004)

Niniejsze sprawozdanie przedstawia się zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1164/1994 ustanawiającego Fundusz Spójności. Obejmuje ono działania w ramach Funduszu Spójności w roku 2004.

1. Wykonanie budżetu

Środki Funduszu Spójności przeznaczone na zobowiązania w 2004 r. wynosiły 2 723 606 000 EUR (w cenach z 1999 r.) dla trzech Państw Członkowskich EUR-15 (Portugalia, Hiszpania, Grecja) oraz 2 897 000 000 EUR (w cenach z 1999 r.) dla dziesięciu nowych Państw Członkowskich. W związku z podwyższeniem się poziomu DNB na mieszkańca, Irlandia przestała kwalifikować się do działań Funduszu Spójności od 1 stycznia 2004 r. Powyższe kwoty obejmują kredyty na pomoc techniczną (1 001 118 EUR dla trzech „starych” Państw Członkowskich oraz 1 500 000 EUR dla dziesięciu nowych Państw Członkowskich).

Środki na zobowiązania zostały prawie całkowicie wykorzystane (99,96 %) i na rok 2005 została przeniesiona tylko kwota 2 084 326 EUR.

Realizacja zobowiązań w 2004 r. (w EUR)

Środki na zobowiązania | Początkowe | Przesunięcia | Ostateczne zasoby | Wynik | Anulowane | Przeniesiono na 2005 r. |

Budżet 2004 | 2 784 500 000 | 2 835 258 341 | 5 619 758 341 | 5 619 403 018 | 355 322 | 2 084 326 |

Środki przeniesione z 2003 r. | 3 377 996 | 0 | 3 377 996 | 3 377 996 | 0 | 0 |

Środki ponownie udostępnione | 7 413 307 | 0 | 7 413 307 | 7 413 307 | 0 | 0 |

Zwroty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ogółem | 2 795 291 303 | 2 835 258 341 | 5 630 549 644 | 5 630 194 321 | 355 322 | 2 084 326 |

Łączna kwota 134,8 mln EUR środków na płatności została przeniesiona do Funduszu Spójności. Po uwzględnieniu tego przeniesienia, 95,16 % środków na płatności zostało zrealizowanych w 2004 r.

Realizacja płatności w 2004 r. (w EUR)

Środki na płatności | Początkowe | Przesunięcia | Ostateczne zasoby | Wynik | Anulowane | Przeniesiono na 2005 r. |

Budżet 2004 | 2 641 600 000 | 134 811 585 | 2 776 411 585 | 2 642 101 718 | 134 309 867 | 0 |

Środki przeniesione z 2003 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Środki ponownie udostępnione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zwroty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ogółem | 2 641 600 000 | 134 811 585 | 2 776 411 585 | 2 642 101 718 | 134 309 867 | 0 |

Realizacja budżetu w zakresie środków w 2004 r. wg Państw Członkowskich

Środki na zobowiązania w 2004 r. (w EUR)

Państwo Członkowskie | Ochrona środowiska | Transport | Mieszane | Ogółem |

Kwota | % Środ. | Kwota | % Transp. | Kwota | Kwota | % |

España | 724 068 354 | 42,6 | 977 541 835 | 57,4 | 1 101 600 | 1 702 711 789 | 30,3% |

Ellada | 296 658 028 | 55,4 | 239 009 533 | 44,6 | - | 535 667 561 | 9,5% |

Portugal | 261 887 832 | 54,6 | 217 955 247 | 45,4 | - | 479 843 079 | 8,5% |

Kypros | - | 0 | 18 257 000 | 100 | - | 18 257 000 | 0,3% |

Ceska Republika | 171 710 713 | 54,2 | 144 816 038 | 45,8 | 371 280 | 316 898 031 | 5,6% |

Eesti | 65 595 930 | 62,1 | 31 561 105 | 37,9 | 8 539 200 | 105 696 235 | 1,9% |

Magyarország | 188 216 500 | 50,0 | 188 216 500 | 50,0 | - | 376 433 000 | 6,7% |

Latvija | 80 196 588 | 42,2 | 102 876 822 | 57,8 | 6 892 365 | 189 965 775 | 3,4% |

Lietuva | 45 991 729 | 21,9 | 148 920 771 | 78,1 | 14 659 500 | 209 572 000 | 3,7% |

Malta | 7 418 000 | 100 | - | 0 | - | 7 418 000 | 0,1% |

Polska | 698 528 072 | 49,4 | 707 162 832 | 50,6 | 8 947 500 | 1 414 368 404 | 25,2% |

Slovensko | 125 556 724 | 65,1 | 67 417 276 | 34,9 | - | 192 974 000 | 3,4% |

Slovenija | 19 295 525 | 29,7 | 45 605 942 | 69,3 | 45 000 | 64 946 467 | 1,2% |

Pomoc techniczna | - | - | - | - | 4 381 678 | 4 381 678 | 0,1% |

Ogółem | 2 685 123 995 | 48,2* | 2.889.340.901 | 51,8* | 44 938 123 | 5 619 403 018 | 100% |

* nie uwzględniono kwot mieszanych

Środki na płatności w 2004 r. (w EUR)

Dane dla nowych Państw Członkowskich dotyczą wyłącznie płatności w projektach przyjętych w ramach Funduszu Spójności od 1 maja 2004 r. (nie bierze się pod uwagę pomocy przedakcesyjnej w ramach projektów ISPA). Druga tabela poniżej dotyczy płatności wykonanych w 2004 r. w odniesieniu do projektów ISPA przyjętych przed przystąpieniem.

Państwo Członkowskie | Środowisko | Transport | Mieszane | Ogółem |

Kwota | % Środ. | Kwota | % Transp. | Kwota | Kwota | % |

España | 1 052 792 007 | 54,3 | 886 931 978 | 45,7 | 3 084 | 1 939 727 070 | 73,4% |

Ellada | 85 219 745 | 24,3 | 265 538 804 | 75,7 | 1100 | 350 759 649 | 13,3% |

Ireland | 8 179 679 | 31,6 | 17 669 517 | 68,4 | 0 | 25 849 196 | 1,0% |

Portugal | 123 130 259 | 38,9 | 193 354 445 | 61,1 | 0 | 316 484 704 | 12,0% |

Kypros | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |

Ceska Republika | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |

Eesti | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |

Magyarország | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |

Latvija | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |

Lietuva | 0 | - | 3 719 306 | 100 | 0 | 3 719 306 | 0,1% |

Malta | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |

Polska | 0 | - | 2 486 700 | 100 | 0 | 2 486 700 | 0,1% |

Slovensko | 244 720 | 15,5 | 1 335 490 | 84,5 | 0 | 1 580 210 | 0,1% |

Slovenija | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |

Pomoc techniczna | 0 | - | 0 | - | 1 494 883 | 1 494 883 | 0,1% |

Ogółem | 1 269 566 410 | 48,1* | 1 371 036 240 | 51,9* | 1 499 067 | 2 642 101 718 | 100% |

* nie uwzględniono kwot mieszanych

W trzecim roku z rzędu wystąpiła tendencja do większego wsparcia projektów w sektorze transportu, tym razem jednak w mniej wyraźny sposób niż w dwóch poprzednich latach.

Nowe Państwa Członkowskie – Płatności w 2004 r. związane z poprzednimi projektami ISPA

Państwo Członkowskie | Środowisko | Transport | Ogółem |

Kwota | % Środ. | Kwota | % Transp. | Kwota |

Ceska Republika | 17 801 156 | 26,5 | 49 355 929 | 73,5 | 67 157 085 |

Eesti | 10 196 374 | 42,7 | 13 675 285 | 57,3 | 23 871 659 |

Latvija | 9 844 972 | 42,2 | 13 490 711 | 57,8 | 23 335 683 |

Lietuva | 3 948 533 | 27,5 | 10 395 195 | 72,4 | 14 343 728 |

Magyarorszàg | 25 960 588 | 71,9 | 10 122 098 | 28,1 | 36 082 686 |

Polska | 80 792 048 | 36,6 | 139 872 597 | 63,4 | 220 664 645 |

Slovenija | 6 024 627 | 78,9 | 1 611 175 | 21,1 | 7 635 802 |

Slovensko | 17 390 376 | 46,6 | 19 933 084 | 53,4 | 37 323 460 |

Pomoc techniczna | 68 076 |

OGÓŁEM | 171 958 668 | 40,0 | 258 456 071 | 60,0 | 430 482 824 |

Nadal trwały starania rozpoczęte przed 2000 r. mające na celu rozliczenie niewykorzystanych środków na działania: w 2004 r. zamknięto łącznie 50 projektów. 33,4 % kwoty niewykorzystanych środków z początku roku zostało wypłaconych lub umorzonych w ciągu 2004 r. Przed końcem 2004 r. wartość niewykorzystanych środków spadła do zaledwie 15 % rocznego budżetu Funduszu Spójności (w porównaniu z ponad połową pod koniec 2002 r. i 39 % pod koniec 2003 r.). Starania mające na celu obniżenie kwoty niewykorzystanych środków będą nadal trwały w 2005 r. w ramach współpracy z władzami krajowymi odpowiedzialnymi za realizację projektów i związane z nimi wnioski o płatności.

Rozliczenie w 2004 r zobowiązań za okres 1993-99 r. (w EUR)

Państwo Członkowskie | Początkowa kwota do rozliczenia | Umorzenia | Płatności | Końcowa kwota do rozliczenia |

España | 650 933 534 | 4 952 169 | 268 409 585 | 377 571 780 |

Ellada | 424 708 187 | 86 288 597 | 29 744 454 | 308 675 136 |

Ireland | 51 096 704 | 0 | 4 037 714 | 47 058 990 |

Portugal | 139 854 914 | 5 852 657 | 23 728 888 | 110 273 369 |

Ogółem | 1 266 593 339 | 97 093 423 | 325 920 642 | 843 579 275 |

2. OTOCZENIE I WARUNKI GOSPODARCZE

Rozporządzenie Rady ustanawiające Fundusz Spójności[1] określa warunki finansowania z funduszu w odniesieniu do polityki makroekonomicznej. Jeżeli Rada stwierdzi, że Państwo Członkowskie nie wdrożyło programu stabilności lub konwergencji w sposób pozwalający uniknąć nadmiernego deficytu, w państwie tym nie będą finansowane nowe projekty ani, w przypadku dużych projektów, nowe etapy projektów.

W 2004 r. siedem Państw Członkowskich będących beneficjentami Funduszu Spójności, w tym sześć nowych Państw Członkowskich, uznano za kraje z nadmiernym deficytem.

W przypadku sześciu nowych Państw Członkowskich ( Republika Czeska, Cypr, Węgry, Malta, Polska i Słowacja ) Rada zdecydowała w dniu 5 lipca 2004 r., że są one państwami o nadmiernym deficycie i zaleciła skorygowanie tej sytuacji do 2005 r. (Cypr), 2006 r. (Malta), 2007 r. (Polska i Słowacja) oraz 2008 r. (Republika Czeska i Węgry). W dniu 22 grudnia 2004 r. Komisja stwierdziła, że wszystkie państwa oprócz Węgier podjęły skuteczne działania w odpowiedzi na zalecenia Rady, tak więc w tym czasie nie było konieczności podjęcia dalszych działań w ramach procedury nadmiernego deficytu. W styczniu 2005 r. Rada wyciągnęła podobne wnioski. W odniesieniu do Węgier Rada uznała w dniu 18 stycznia 2005 r., że Węgry nie podjęły skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenia Rady i przyjęła w dniu 8 marca nowe zalecenie Rady, zwracając się do Węgier o podjęcie do dnia 8 lipca 2005 r. skutecznych działań w zakresie dodatkowych środków w celu osiągnięcia docelowego deficytu w 2005 r.

Rada zdecydowała w dniu 5 lipca 2004 r., że nadmierny deficyt istnieje w Grecji i zaleciła jego skorygowanie tej sytuacji do 2005 r. Rada zdecydowała w dniu 18 stycznia 2005 r., że Grecja nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie i w dniu 17 lutego przyjęła decyzję wzywającą Grecję do przyjęcia środków w celu zaradzenia sytuacji. Zalecono rygorystyczne wykonanie budżetu na 2005 r. oraz dodatkową korektę deficytu o co najmniej 0,6 % PKB w 2006 r., zażądano przekazania przez Grecję zaktualizowanego programu stabilności do 21 marca 2005 r. oraz ustalono nowy termin podjęcia dodatkowych środków na dzień 21 marca. Rada ponownie oceniła sytuację w Grecji w dniu 12 kwietnia 2005 r. na podstawie komunikatu Komisji z 12 kwietnia. Stwierdzono wówczas, że rząd Grecji podejmuje skuteczne działania w odpowiedzi na wezwanie Rady.

3. Przystąpienie dziesięciu KRAJÓW KANDYDUJąCYCH

W dniu przystąpienia, 1 maja 2004 r., wszystkie 8 nowych Państw Członkowskich wcześniej korzystających z pomocy instrumentu ISPA, jak również Cypr i Malta, spełniało kryteria kwalifikacji w ramach Funduszu Spójności.

Projekty zatwierdzone wcześniej w ramach instrumentu ISPA zostały automatycznie przekształcone na projekty Funduszu Spójności i od tego czasu stosuje się do nich zasady Funduszu Spójności.

Na lata 2004-2006 przeznaczono 24 mld EUR (w cenach bieżących) na pomoc strukturalną w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich, które przystąpiły do UE, z której to kwoty ponad jedna trzecia (8,5 mld EUR) została przyznana Funduszowi Spójności.

Tabela: Przydziały dla Funduszu Spójności dla państw przystępujących na lata 2004-2006.

Państwo | Średni przydział (w mln EUR wg cen z 2004 r.) |

Kypros | 53,94* |

Ceska Republika | 936,05 |

Eesti | 309,03 |

Magyarország | 1 112,67 |

Latvija | 515,43 |

Lietuva | 608,17 |

Malta | 21,94 |

Polska | 4 178,60 |

Slovensko | 570,50 |

Slovenija | 188,71 |

Ogółem | 8 495,04 |

* Łącznie z Instrumentem Finansowym Orientacji Rybołówstwa (IFOR)

4. KOORDYNACJA Z POLITYKą TRANSPORTU I OCHRONY śRODOWISKA

4.1. Transport

W 2004 r. zobowiązania w ramach Funduszu Spójności w zakresie sektora transportu stanowiły niewiele ponad połowę (51,8 %) łącznych zobowiązań. Komisja ponownie zwróciła się do Państw Członkowskich o przyznanie priorytetu projektom związanym z transportem kolejowym. Projekty przyjęte w 2004 r. według Państw Członkowskich zostały przedstawione w Załączniku.

Fundusz Spójności przeznacza środki finansowe w szczególności na sieci infrastruktury transportowej związane z sieciami transeuropejskimi. Dobra koordynacja między Funduszami Strukturalnymi a Funduszem Spójności jest istotnym elementem działań zmierzających do zapewnienia spójności między centralnymi regionami Wspólnoty, a regionami mniej uprzywilejowanymi strukturalnie w związku z ich położeniem na wyspach, w enklawach lub na peryferiach.

Zmieniona decyzja w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę w dniu 29 kwietnia 2004 r. W decyzji wymienia się 30 ogólnoeuropejskich projektów priorytetowych o kosztach około 225 mld EUR. W decyzji wzywa się Państwa Członkowskie do przyznania tym projektom statusu projektów priorytetowych. Wzywa się również odpowiednie Państwa Członkowskie o zwrócenie szczególnej uwagi na te projekty w ramach Funduszu Spójności lub ogólniej w ramach Funduszów Strukturalnych.

Po przystąpieniu nowych Państw Członkowskich w dniu 1 maja 2004 r. Komisja zbadała sytuację w zakresie infrastruktury sieci transeuropejskiej, w szczególności koszty 30 projektów priorytetowych oraz projektów takich jak ERTMS i SESAME[2], oraz ich finansowanie. W perspektywie finansowej na lata 2007-2013 Komisja zaproponowała podniesienie maksymalnej stopy współfinansowania po opublikowaniu w lipcu 2004 r. ((COM) 475 – 2004) szczegółowej analizy ram finansowych sieci transeuropejskich.

4.2. Ochrona środowiska

Rok 2004 był rokiem ważnym dla projektów w dziedzinie ochrony środowiska, które obejmowały niecałą połowę (48,2 %) łącznych zobowiązań w ramach Funduszu Spójności. Priorytetami w tym sektorze pozostały zaopatrzenie w wodę pitną oraz oczyszczanie ścieków i gospodarka odpadami stałymi. Fundusz Spójności realizuje cele wspólnotowe w zakresie zrównoważonego rozwoju, w szczególności w dziedzinie zarządzania zasobami naturalnymi, odpadami oraz zmianami klimatycznymi. Projekty i działania przyjęte w 2004 r. według Państw Członkowskich zostały przedstawione w Załączniku.

Fundusz Spójności uczestniczył w opracowaniu wdrożenia prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska nie tylko przez bezpośrednie finansowanie infrastruktury, ale również przez środki zachęcające do stosowania dyrektyw jako elementu warunków wstępnych przyznania wsparcia. Dotyczy to interwencji w obszarach tematycznych takich jak gospodarka odpadami stałymi i ściekami oraz ocena oddziaływania na środowisko.

Nowe Państwa Członkowskie traktują gospodarkę wodną oraz gospodarkę odpadami jako ważne priorytety w wydatkach. Potrzeby inwestycyjne i infrastrukturalne są nadal wysokie w większości przypadków w dziedzinach gospodarki odpadami stałymi i gospodarki wodnej (zwłaszcza oczyszczania ścieków komunalnych), jak również w zakresie jakości powietrza i działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia przemysłowego. Wsparcie w zakresie infrastruktury ochrony środowiska w ramach Funduszu Spójności jest więc ważnym aspektem w przypadku nowych Państw Członkowskich.

5. INSPEKCJE I WYCIąGNIęTE Z NICH WNIOSKI

W Irlandii, Hiszpanii, Grecji i Portugalii przeprowadzono dziesięć misji audytowych w zakresie projektów i sześć misji audytowych w zakresie systemów zarządzania i kontroli.

Jeśli chodzi o projekty, najważniejsze niedociągnięcia dotyczyły procedur udzielania zamówień publicznych, przy czym sytuacja różni się w poszczególnych Państwach Członkowskich. Jeśli chodzi o systemy utworzone przez Państwa Członkowskie w celu spełnienia wymogów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1386/2002 w sprawie systemów zarządzania i kontroli, w 2004 r. osiągnięto postęp, pomimo pewnych trudności zauważonych w 2003 r. w Grecji, Hiszpanii i Portugalii, o których powiadomiono władze krajowe w ramach istniejących partnerstw.

Wszystkie dziesięć nowych Państw Członkowskich przekazało opis swoich systemów zarządzania i kontroli Komisji, która uznała, że są one zgodne z normami określonymi w prawodawstwie wspólnotowym. Pozytywne opinie świadczą o tym, że realizacja właściwych systemów wdrożenia rozpoczęła się prawidłowo, przy czym systemy będą podlegać dalszej kontroli ze strony Komisji w najbliższych latach. W związku z tym w 2005 r., zgodnie ze strategią audytową Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej, odbędą się kontrole na miejscu oraz testy zgodności wykonane na losowo dobranej próbie projektów. Testy zostaną przeprowadzone we wszystkich dziesięciu nowych Państwach Członkowskich.

Dziesięć misji audytowych w zakresie projektów przeprowadzono na Łotwie, na Węgrzech, w Polsce, w Republice Czeskiej, w Słowacji i w Słowenii. Audyty te obejmowały przede wszystkim badania przepływów finansowych w projektach oraz zgodność z regułami kwalifikowania wydatków.

6. NIEPRAWIDłOWOśCI I ZAWIESZENIE POMOCY

Na mocy art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1831/94[3] (dotyczącego nieprawidłowości i zwrotu niesłusznie wypłaconych kwot w ramach finansowania z Funduszu Spójności oraz organizacji systemu informacyjnego) Państwa Członkowskie będące beneficjentami zgłaszają Komisji wszelkie przypadki nieprawidłowości, które były przedmiotem wstępnego dochodzenia administracyjnego lub sądowego.

W 2004 r.[4] trzy z czterech starych Państw Członkowskich, mianowicie: Grecja, Hiszpania i Portugalia, zgłosiły Komisji łącznie 275 przypadków nieprawidłowości (odpowiednio 262, 1 i 12). Irlandia poinformowała Komisję, że w ramach wykonania wyżej wymienionego rozporządzenia nie zarejestrowano nieprawidłowości w 2004 r. Przypadki zgłoszone przez władze greckie dotyczyły kwoty wkładu wspólnotowego 126 058 589 EUR. Większość zgłoszonych przypadków dotyczyło nieprawidłowości polegających na nieprzestrzeganiu w pełni reguł zamówień publicznych, a pozostałe dotyczyły zgłoszenia niekwalifikujących się wydatków. Przypadek zgłoszony przez władze hiszpańskie dotyczył kwoty 384 407 EUR, a 12 przypadków zgłoszonych przez władze portugalskie dotyczyło kwoty wkładu wspólnotowego 22 234 344 EUR. Ponadto dwa z nowych Państw Członkowskich, mianowicie Polska i Łotwa, zgłosiły Komisji łącznie sześć przypadków nieprawidłowości (odpowiednio pięć i jeden). Przypadki zgłoszone przez władze polskie dotyczyły kwoty wkładu wspólnotowego 802 426 EUR, a przypadek zgłoszony przez władze łotewskie dotyczył kwoty 1 273 EUR. Wykazane rodzaje nieprawidłowości są tego samego rodzaju, co określone powyżej.

7. OCENA

Pod koniec 2004 r. DG ds. Polityki Regionalnej rozpoczęła dialog ze wszystkimi Państwami Członkowskimi będącymi beneficjentami Funduszu Spójności na temat „zdolności do zapewniania jakości”. Komisja przedstawiła oparty dokładnie na wymogach rozporządzenia opis funkcji do wykonania przed przesłaniem wniosku do Komisji. Państwa Członkowskie zostały zachęcone do przeprowadzenia przez własną administrację samooceny skuteczności istniejących mechanizmów w celu ustalenia potencjalnych przeszkód w przygotowaniu projektów. W świetle takiej samooceny, możliwe byłoby przedłożenie wniosków o współfinansowanie dotyczących pomocy technicznej przed końcem okresu 2000-2006 r.

Zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1164/94, Komisja i Państwa Członkowskie muszą zagwarantować skuteczność pomocy wspólnotowej w trakcie realizacji projektów współfinansowanych w ramach Funduszu Spójności. Oznacza to stosowanie technik monitorowania i oceny. Komisja i Państwa Członkowskie mogą przeprowadzić ocenę i analizę projektów w razie konieczności we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Na poziomie metodologii, każdemu wnioskowi dotyczącemu projektu towarzyszy analiza kosztów i korzyści. Analiza taka powinna wykazać, że korzyści socjoekonomiczne osiągane śródokresowo są współmierne do udzielanego wsparcia finansowego. Rolą Komisji jest kontrola takiej oceny przy pomocy przewodnika po analizie kosztów i korzyści opublikowanego w 2003 r.[5], który stanowi wspólny punkt odniesienia zarówno dla sponsorów projektu, jak i dla samej Komisji.

W styczniu 2004 r. DG ds. Polityki Regionalnej rozpoczęła ocenę ex-post na próbie 200 projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności (1993-2002) w Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii. Raport syntetyczny oraz analizy dla czterech krajów zostały ukończone w styczniu 2005 r. jako efekt ścisłej współpracy służb Komisji bezpośrednio zainteresowanych procesem. Główne ustalenia przedstawiono w Załączniku (pkt 5.4).

8. Działania informacyjne i promocyjne

W Brukseli w dniach 24 czerwca i 24 listopada 2004 r. odbyły się dwa spotkania informacyjne, w których uczestniczyło wszystkie 25 Państw Członkowskich. Na spotkaniu w listopadzie 2003 r. niektóre delegacje postulowały poprawienie przez służby Komisji decyzji Komisji nr 96/455/WE z dnia 25 czerwca 1996 r. dotyczącej działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Funduszu Spójności. Twierdzono, że niektóre środki okazały się zbyt trudne do wdrożenia, a niektóre przepisy okazały się niezgodne z rozporządzeniem nr 1164/94 zmienionym w 1999 r. W związku z tym przyjęto rozporządzenie Komisji w kwietniu 2004 r.[6], zastępując w ten sposób decyzję Komisji z 1996 r.

W celu uproszczenia wykonania tego nowego rozporządzenia opublikowano informacje wyjaśniające na stronach internetowych Inforegio zarządzanych przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej:http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/regpub_fr.htm. Temu samemu celowi służyła również prezentacja rozporządzenia w magazynie DG ds. Polityki Regionalnej zatytułowanym Inforegio Panorama (N.14-wrzesień 2004 r.), w którym Funduszowi Spójności poświęcono całą serię artykułów.

Ponadto w celu przedstawienia szerszemu gronu podstawowych informacji o Funduszu Spójności, DG ds. Polityki Regionalnej zaktualizowała poświęcone Funduszowi Spójności strony internetowe: (http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/procf/cf_en.htm). Od wiosny 2005 r. można tam znaleźć odesłania do dokumentów prawnych, dane finansowe, mapy i przykłady projektów w 19 językach wspólnotowych oraz w językach bułgarskim i rumuńskim.

[1] Art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 zmieniony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1264/99.

[2] ERTMS : Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (European Rail Trafic Management System). SESAME : Program Modernizacji Zarządzania Ruchem Lotniczym w ramach Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single European Sky Air Trafic Management Modernisation Programme).

[3] Dz.U. L 191 z 27.7.1994, str. 9

[4] Sytuacja do 14.03.05; dane nie obejmują jeszcze zgłoszeń z IV kwartału 2004 r.

[5] http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide02_fr.pdf

[6] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 621/2004 z dnia 1 kwietnia 2004 r. « ustanawiające zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 w odniesieniu do działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności ».