8.9.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 221/28


Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie fazy rozmieszczania i fazy operacyjnej europejskiego programu radiowej nawigacji satelitarnej

COM(2004) 477 końcowy — 2004/0156 (COD)

(2005/C 221/06)

Dnia 16 listopada 2004 r. Rada, działając na podstawie art. 156 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wspomnianej powyżej

Sekcja ds. Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego, której powierzono przygotowanie prac Komitetu w tej sprawie, uchwaliła swą opinię dnia 17 stycznia 2005 r.. Sprawozdawcą był Virgilio RANNOCCHIARI.

Na 414 sesji plenarnej w dn. 9 lutego 2005 r., Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 134 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się, przyjął następującą opinię:

1.   Wprowadzenie

1.1

Uznając podstawowe, strategiczne znaczenie programu Galileo (infrastruktury nawigacji radiowej i pozycjonowania satelitarnego) dla konkurencyjności systemu europejskiego, EKES już od samego powstania programu śledził czynione w jego zakresie postępy. Znaczenie programu Galileo wiąże się z innowacyjnym charakterem jego oddziaływania na gospodarkę, zatrudnienie i wymiar społeczny, jak również z ulepszeniem jakości życia społeczeństwa obywatelskiego, które może zapewnić. (1) Ponadto już od chwili ustanowienia Wspólnego Przedsiębiorstwa GALILEO (2), EKES widział konieczność zaangażowania sektora prywatnego w rozwój i użytkowanie systemu, gwarantując tym samym trwałe wsparcie finansowe w czasie fazy rozwojowej i rozmieszczenia (3).

1.2

W ostatnio wydanej opinii (4) w tej sprawie, EKES podkreślił, że „program Galileo został wreszcie rozpoczęty w wyniku porozumienia z 26 maja 2003 r., zawartego w ramach Rady Europejskiej Agencji Kosmicznej (ang. Council of the European Space Agency), odnośnie wkładu finansowego jej poszczególnych członków”. Potwierdził również, że „program Galileo jest wyzwaniem o niebagatelnym znaczeniu dla Unii Europejskiej, jej niezależności, możliwości technologicznych i naukowych, gospodarki oraz, przede wszystkim, dla jej przemysłu kosmicznego i telekomunikacyjnego”.

2.   Sytuacja bieżąca i jej spodziewany rozwój

2.1

Należy pamiętać, że program Galileo obejmuje cztery fazy:

Faza tworzenia definicji, realizowana w latach 1999-2001, podczas której zaprojektowano architekturę systemu i określono ofertę pięciu wymienionych poniżej usług. Faza ta finansowana była głównie z Piątego Programu Ramowego (5PR) na lata 1998-2002.

Faza rozwoju i badań, przewidziana na lata 2002-2005, obejmująca rozwój satelitów i naziemnych części składowych systemu, jak również badania na orbicie. Finansowanie UE/ESA wyniosło 1,2 mld EUR, oraz dodatkowo 100 mln EUR z Szóstego Programu Ramowego na lata 2002-2006.

Faza rozmieszczenia, obejmująca lata 2006-2007, która polega na budowie i wyniesieniu satelitów na orbitę — dwie pierwsze satelity mają być wystrzelone pod koniec 2005 r. — oraz pełnej instalacji naziemnego segmentu infrastruktury. Całkowity koszt szacuje się na poziomie 2,1 mld EUR, z czego jedna trzecia (tzn. 700 mln EUR) pochodzić będzie ze środków budżetowych Wspólnoty. Pozostałe dwie trzecie (tzn. 1,4 mld EUR) finansowania zapewni wybrane konsorcjum.

Rozpoczęcie fazy operacyjnej planowane jest na 2008 r. Szacowane roczne koszty zarządzania i utrzymania, kształtujące się na poziomie około 220 mln EUR, poniesie w całości sektor prywatny, wyłączając nadzwyczajny wkład finansowy Wspólnoty w całkowitej wysokości 500 mln EUR podczas pierwszych lat fazy operacyjnej, zgodnie z decyzjami, które podjęte zostaną w ramach Nowej Perspektywy Finansowej na okres 2007-2013.

2.2

W maju 2002 r., tj. pod koniec fazy tworzenia definicji, powołano Wspólne Przedsiębiorstwo GALILEO na okres czterech lat, dla „zapewnienia jednolitości administracji i kontroli finansowej projektu dla faz badawczej, rozwojowej i pokazowej programu Galileo, oraz w tym celu — zmobilizowania środków finansowych przekazanych na ten program”.

2.3

Ponadto poprzez rozporządzenie Rady nr 1321/2004 (5), ustanawiające Europejski Organ Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) oraz wspólne działanie Rady 2004/552/WPZiB (6), oba opublikowane dn. 12 lipca 2004 r., wdrożono struktury operacyjne systemu w celu zarządzania interesami publicznymi związanymi z programem oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony systemu Galileo.

2.4

Na szczeblu międzynarodowym, po czteroletnich negocjacjach dn. 26 czerwca 2004 r.Unia Europejska i Stany Zjednoczone osiągnęły niezwykle ważne porozumienie w sprawie Galileo i GPS (7). Umowa ta dotyczy promocji, świadczenia i wykorzystywania usług w ramach tych dwóch systemów nawigacji satelitarnej i pozycjonowania oraz pełnej kompatybilności i interoperacyjności związanych z nimi aplikacji. Oba systemy działać będą równolegle, bez zakłóceń sygnału. Pozwoli to systemowi Galileo stać się światowym standardem „sygnału otwartego” w zakresie stosowania globalnych systemów nawigacji satelitarnej dla celów cywilnych i komercyjnych (GNSS) (GPS obsługiwany jest przez wojsko). Dodatkowo stanie się dostępny i „atrakcyjny” nawet dla obecnych użytkowników GPS, i to za pośrednictwem jednego odbiornika.

2.5

Na szczeblu międzynarodowym podpisano również dn. 13 lipca 2004 r. umowę o współpracy z Izraelem. Nastąpiło to po zawarciu porozumienia z Chinami dn. 30 października 2003 r. Od pewnego czasu trwają negocjacje w sprawie osiągnięcia interoperacyjności z rosyjskim systemem GLONASS  (8). Rozmowy te są już na bardzo zaawansowanym etapie, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii nabycia częstotliwości oraz wykorzystania rosyjskich rakiet nośnych, podczas gdy dokonano znacznych osiągnięć w negocjacjach umów o współpracy z samą Federacja Rosyjską, Ukrainą i Indiami. Zapoczątkowano także kontakty z Australią, Brazylią, Meksykiem i Koreą Południową. Szwajcaria, Norwegia oraz Kanada również rozważają możliwość partycypacji finansowej.

2.6

W odniesieniu do basenu Morza Śródziemnego, w czasie Eurośródziemnomorskiej Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych (kwiecień 2002 r.) w Walencji zainicjowano plan działania, polegający na współpracy eurośródziemnomorskiej w zakresie radionawigacji satelitarnej i pozycjonowania. Niedawno w Kairze Wspólne Przedsiębiorstwo GALILEO uruchomiło projekt Euro-Med GNSS, obejmujący pokaz, szkolenia i koordynację regionalnego planu GNSS w celu monitorowania, przy współpracy z partnerami śródziemnomorskimi, oddziaływania EGNOS  (9), satelity geostacjonarnego i prekursora Galileo.

2.7

W momencie osiągnięcia pełnej gotowości systemu, Galileo dostarczać będzie pięć rodzajów usług:

Open Service — serwis otwarty przeznaczony dla masowych użytkowników oraz zastosowań na rynku usług użyteczności publicznej;

Commercial Service — serwis komercyjny, który zapewni rozwój profesjonalnych aplikacji, o zwiększonych możliwościach nawigacyjnych i zapewniający bardziej dokładne dane niż serwis otwarty, ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji jakości usługi;

Safety of Life Service — wysokiego poziomu serwis bezpieczeństwa życia, do wykorzystania w sytuacjach, gdy w grę wchodzi życie ludzkie, takich jak nawigacja morska czy lotnicza;

Search and Rescue Service — serwis, dzięki któremu w sposób zdecydowany usprawnione zostaną systemy niesienia pomocy w przypadku zagrożenia i akcji ratowniczych;

Public Regulated Service, serwis oparty o sygnały kodowane. Będzie odpowiednio chroniony przed zagłuszeniem sygnału i zakłóceniami. Jego wykorzystanie zarezerwowane będzie głównie dla instytucji publicznych, zajmujących się ochroną cywilną, bezpieczeństwem narodowym i misjami pokojowymi oraz dla organów ścigania, w przypadku których wymagane są maksymalne poziomy zabezpieczeń (10).

2.8

Biorąc pod uwagę właściwości operacyjne systemu Galileo, fakt, że będzie on zarządzany przez podmiot cywilny oraz że będzie wykorzystywany głównie dla celów komercyjnych i profesjonalnych, Komisja uważa, że potencjalny rynek na usługi w ramach systemu Galileo do roku 2010 mógłby osiągnąć 3 mld użytkowników, przy rocznym zwrocie z inwestycji sięgającym nawet 250 mld EUR, zaś liczba utworzonych przedsiębiorstw i związanych z nimi nowych miejsc pracy dla osób wysoko wykwalifikowanych będzie wyrażać się w setkach tysięcy, gdzie w samej Europie będzie to ok. 150.000.

2.9

Wspólne Przedsiębiorstwo GALILEO zakończyło fazę negocjacji w oparciu o zasady konkurencyjności we wrześniu 2004 r. Otrzymało ostatecznie oferty dwóch konsorcjów, starających się o koncesję (Eurely (11) i Inavsat (12)). Rozstrzygającego wyboru dokonano w oparciu o następujące trzy kryteria: potencjał przedsiębiorczy i możliwości finansowe; możliwości techniczne; oraz aspekty prawne i techniczne.

2.10

Po przedstawieniu Komisji przez Wspólne Przedsiębiorstwo, w ramach swoich kompetencji, raportu z procedury przetargowej oraz po przyjęciu przez Komisję komunikatu dla Parlamentu Europejskiego i Rady (13) w sprawie przejścia do fazy rozmieszczenia i fazy operacyjnej, będzie ono mogło uzyskać „niezbędne wytyczne polityczne w sprawie finansowania publicznego kolejnych faz programu i zadań o charakterze usług publicznych, a zwłaszcza definicję tych usług”. W wyniku tego będzie mogło przedłożyć ofertę do zatwierdzenia Organowi Nadzoru, który jest w rzeczywistości organem wdrażającym, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1321/2004.

2.11

Komitet wyraża obawę, że opisane wyżej procedury mogą okazać się zbyt złożone, zaś środki kontroli i nadzoru — nakładać się na siebie i powielać, co wiąże się z ryzykiem powstania trudności i niejasności.

2.12

Ponadto omawiany wniosek dotyczący rozporządzenia stanowi, że Organ Nadzoru, który określany jest w nim jako agencja wspólnotowa mająca na celu zarządzanie publicznymi interesami związanymi z programami radionawigacji satelitarnej, objętymi rozporządzeniem (WE) nr 1321/2004, nie zostanie powołany wcześniej niż w 2005 r.

3.   Wniosek Komisji Europejskiej

3.1

Rozważany tutaj wniosek odpowiada na potrzebę zapewnienia „specjalnego instrumentu prawnego”, umożliwiającego stworzenie dla programu osobnej linii budżetowej, która pozwoli na bardziej skuteczne zarządzanie i monitorowanie fazy rozmieszczenia i fazy operacyjnej programu Galileo, pod względem finansowym, jak również z punktu widzenia posiadacza koncesji.

3.2

Przedmiotowy wniosek dotyczący rozporządzenia ma na celu określenie szczegółowych zasad finansowego wkładu Wspólnoty dla fazy rozmieszczenia i fazy operacyjnej. Koncentruje się on na następujących zagadnieniach:

3.2.1

potrzebie zagwarantowania przez Wspólnotę spójnych ram budżetowych w zakresie funduszy generowanych przez Wspólnotę i posiadacza koncesji:

poprzez świadczenie usług w ramach systemu Galileo;

poprzez licencje i prawa własności intelektualnej do składników systemu udzielone mu nieodpłatnie przez Organ Nadzoru;

za pośrednictwem długoterminowych pożyczek z EBI;

3.2.2

właściwym systemie instytucjonalnym Organu Nadzoru w zakresie zarządzania i monitorowania.

4.   Uwagi ogólne

4.1

EKES uważa, że należy podjąć natychmiastowe działania celem bardziej dokładnego określenia specyfikacji technicznych dotyczących świadczenia różnych rodzajów usług. Zapewni to otwarte standardy, umożliwiające dostęp innym usługodawcom oraz wprowadzanie usług innowacyjnych, co pozwoli na uniknięcie sztucznych barier i wysokich opłat, które musieliby ponosić nowi użytkownicy, szczególnie ci mniejsi.

4.2

Odnosząc się do spójności ram budżetowych, EKES ma nadzieję, że nowe perspektywy finansowe w zakresie budżetu Wspólnoty zostaną jak najszybciej przyjęte. Ponadto przychyla się do wniosku Komisji o przyznanie specjalnej linii budżetowej w wys. 1 mld EUR na program Galileo, która byłaby niezależna od innych linii budżetowych. Komitet zaleca również, aby kwotę tę podwyższyć w celu zapewnienia rozwoju i integracji systemu EGNOS z programem Galileo. EKES uważa, że w Siódmym Programie Ramowym należy również uwzględnić — i z jego środków finansować — badania w zakresie radionawigacji satelitarnej GNSS.

4.3

EKES uznaje również, że niezbędne jest sprecyzowanie, w jaki sposób do finansowych ram programu Galileo włączane będą wszelkie przyszłe fundusze publiczne z instytucji w państwach trzecich, które już wyraziły zainteresowanie wkładem finansowym w programie.

4.4

EKES zdaje sobie sprawę, że ramy budżetowe przewidują korzyści dla posiadacza koncesji, związane z pełnioną przez niego rolą usługodawcy oraz użytkownika licencji i nieodpłatnie udzielonych mu praw własności intelektualnej — IPR (14). EKES zmuszony jest wyrazić obawę, że posiadacz koncesji może zdobyć dominującą pozycję lub monopol, co mogłoby zakłócić działanie konkurencji lub zahamować rozwój wolnego rynku.

4.5

Odnosząc się do stosowności ram instytucjonalnych w zakresie zarządzania i kontroli, zleconych na zewnątrz europejskiej agencji (Europejskiemu Organowi Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej — GNSS), Komitet zwraca uwagę na następujące kwestie:

4.5.1

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) nie jest reprezentowana w Radzie Administracyjnej Europejskiego Organu Nadzoru GNSS. Jest jednak członkiem obecnej Rady Administracyjnej Wspólnego Przedsiębiorstwa.

4.5.2

Zadania zarządczo-nadzorcze Wspólnego Przedsiębiorstwa mają zostać przekazane Europejskiemu Organowi Nadzoru GNSS, który administruje funduszami programu Galileo, działa w charakterze instytucji kontraktującej dla umowy koncesyjnej, monitoruje przestrzeganie zobowiązań umownych, udziela posiadaczowi koncesji prawa korzystania z aktywów w trakcie trwania koncesji, odpowiada za umowę z operatorem EGNOS, koordynuje działania państw członkowskich w odniesieniu do częstotliwości niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania systemu, zapewnia zgodność zaświadczeń na składniki systemu i egzekwuje przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa, w tym wymagań wynikających ze wspólnego działania nr 2004/552/WPZiB.

4.5.3

EKES nie może ukryć obaw związanych z niezwykle delikatną kwestią przekazania uprawnień przez Wspólne Przedsiębiorstwo, które ma zostać rozwiązane w maju 2006 r., nowemu Europejskiemu Organowi Nadzoru GNSS, które powinno rozpocząć działanie w połowie 2005 r.

4.5.4

Komitet zatem zaleca, aby Komisja i Rada nadzorowały tę fazę przejściową i „współ-funkcjonowania” Wspólnego Przedsiębiorstwa i Organu Nadzoru.

4.5.5

Zapisy wspólnego działania nr 2004/552/WPZiB i rozporządzenie ustanawiające Europejski Organ Nadzoru GNSS, które przewiduje ustanowienie Komitetu ds. Zabezpieczenia i Bezpieczeństwa Systemu, regulować będą wszelkie kwestie związane z wewnętrznym bezpieczeństwem systemu Galileo.

EKES uważa, że należy niezwłocznie wzmocnić powiązania systemu Galileo z innymi istniejącymi inicjatywami europejskimi, takimi jak program GMES (Globalny Monitoring Środowiska Naturalnego i Bezpieczeństwa), satelitarny system ratownictwa morskiego i powietrznego COSPAS-SARSAT (15), sieci w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz sieci multimedialne GRID.

4.5.6

EKES powtarza (16), że istotne jest, aby zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ochroną prywatności i danych osobowych uzgadniać wspólnie, w miarę możliwości w drodze konsultacji z Europejską Agencją Praw Podstawowych (ang. European Fundamental Rights Agency) (17) lub poprzez ustanowienie odpowiedniego organu konsultacyjnego. Nie wydaje się wystarczające poleganie jedynie na przepisach rozporządzenia (WE) nr 45/2001, o których mowa w art. 19 rozporządzenia ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru GNSS. EKES stoi na stanowisku, że wyraźne gwarancje ochrony prywatności i danych osobowych są nie mniej ważne niż względy bezpieczeństwa, jeżeli sukces programu Galileo ma zostać osiągnięty przy pełnym poparciu ze strony społeczeństwa obywatelskiego.

4.5.7

Mając na uwadze potrzebę zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, EKES zauważa, że dla większości obywateli Europy tak ważna inicjatywa dla Europy, jaką jest program Galileo, pozostaje praktyczne nieznana. Zatem EKES wyraża nadzieję, że instytucje europejskie, w uzgodnieniu z władzami krajowymi, przeprowadzą kampanię informacyjną w tym zakresie, dzięki której obywatele Europy nie tylko dowiedzą się więcej na temat tego znakomitego osiągnięcia badawczego przemysłu europejskiego i bardziej go docenią, ale również upewnią się, że ich prywatność będzie chroniona.

5.   Uwagi szczegółowe

5.1

Biorąc pod uwagę wcześniejsze uwagi, EKES zaleca dodanie następujących punktów do odnośnych motywów preambuły zawartych we wniosku dotyczącym rozporządzenia:

5.1.1

Nowy motyw 3(a): „Uwzględniając wpływ, jaki program może wywierać na życie obywateli Europy, Komisja podejmie kroki mające na celu zapewnienie, że ochrona poufności i danych osobowych w ramach świadczenia usług przez system Galileo zostanie powierzona Europejskiej Agencji Praw Podstawowych lub alternatywnemu, ustanowionemu ad hoc organowi konsultacyjnemu. Zapewni to przejrzysty rozwój oraz stały dialog z potencjalnymi użytkownikami i społeczeństwem obywatelskim”.

5.1.2

Dodanie tekstu do motywu 12: „dla zapewnienia dalszych środków wspólnotowych z tej samej linii budżetowej na rozwój i integrację systemu EGNOS z systemem Galileo, oraz dla właściwego uwzględnienia i zagwarantowania finansowania w ramach Siódmego Programu Ramowego na nawigację satelitarną i jej zintegrowanie z istniejącymi sieciami.”

5.1.3

Nowy motyw 13(a): „Komisja i Rada zapewnią, aby przekazanie kompetencji Wspólnego Przedsiębiorstwa GALILEO nowemu Europejskiemu Organowi Nadzoru GNSS zrealizowane zostało przy zachowaniu bezwzględnej przejrzystości, w celu uniknięcia możliwych powieleń, opóźnień operacyjnych lub, co gorsza, ograniczeń rynkowych.”

5.1.4

Nowy motyw 14(a): „Komisja zapewni, aby wszelki wkład finansowy instytucji z państw trzecich do funduszy Europejskiego Organu Nadzoru GNSS odzwierciedlał wzajemne interesy i istniejącą równowagę poprzez odpowiednie porozumienia, które będą przedkładane Radzie i Parlamentowi Europejskiemu.”

6.   Wnioski

6.1

EKES potwierdza pełne poparcie dla programu Galileo i opowiada się zdecydowanie za przyspieszeniem dwóch końcowych faz procesu wdrażania w celu zapewnienia jego pełnej operacyjności do roku 2008.

6.2

EKES nalega, aby Komisja podjęła się dokonania oceny ex ante wartości dodanej dla posiadacza koncesji związanej ze świadczeniem usług i prawami własności intelektualnej oraz aby upowszechniła przejrzyste i precyzyjne informacje uzyskane w oparciu o wyniki tej oceny.

6.3

EKES uznaje, że poczyniono istotne postępy w zakresie tworzenia infrastruktury globalnej, zwłaszcza dzięki umowie o współpracy między UE a USA, która ma zapewnić pełną kompatybilność i interoperacyjność istniejących globalnych systemów radionawigacji satelitarnej i systemów pozycjonowania.

6.4

EKES podkreśla istotne znaczenie współpracy międzynarodowej z Chinami i Izraelem oraz sądzi, że nie należy szczędzić wysiłków w celu zawarcia porozumień stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania ze Szwajcarią, Norwegią, Federacją Rosyjską, Ukrainą, Indiami, Australią, Meksykiem, Brazylią i Koreą Południową. Komitet uznaje basen Morza Śródziemnego za obszar uprzywilejowany, ponieważ ma on już możliwość korzystania z usług EGNOS. Ponadto ma on znaczenie strategiczne dla utrzymania pokoju, stabilności i trwałego rozwoju w Europie.

6.5

Uwzględniając powyższe, EKES przekonany jest, że umożliwienie dostępu państwom trzecim wyraźnie wzmocni zewnętrzny wymiar polityki Unii Europejskiej.

6.6

EKES ma nadzieję, że Komisja Europejska dysponować będzie specjalną linią budżetową na kampanię informacyjną poświęconą programowi Galileo, dzięki której obywatele Europy nie tylko dowiedzą się więcej na temat tego znakomitego osiągnięcia badawczego przemysłu europejskiego i bardziej go docenią, ale również upewnią się, że ich prywatność będzie chroniona.

6.7

EKES ma nadzieję, że sformułowane wyżej uwagi odnoszące się do niektórych motywów preambuły zostaną przyjęte (ochrona prywatności, zwiększone środki finansowe, faza przejściowa i wkład państw trzecich). Propozycje te mają na celu zwiększenie przejrzystości i klarowności inicjatywy oraz zagwarantowanie, aby przeznaczono na nią wystarczające środki. Zatem wyrażone zostały zarówno w interesie instytucji europejskich, jak i społeczeństwa obywatelskiego.

Bruksela, 9 lutego 2005 r.

Przewodnicząca

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Dz.U. C 311 z 17.11.2001, str. 19.

(2)  Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo (ang. Galileo Joint Undertaking) ustanowiono na mocy art. 171 Traktatu WE, rozporządzeniem Rady (WE) nr 876/2002 z dn. 21 maja 2002 r. Zapewnia ono wdrożenie fazy rozwoju programu Galileo oraz zarządzanie fazą rozmieszczenia i fazą operacyjną. Siedziba Przedsiębiorstwa mieści się w Brukseli. Założycielami są Wspólnota Europejska reprezentowana przez Komisję oraz Europejska Agencja Kosmiczna (ESA).

(3)  Dz.U. C 48 z 21.2.2002, str. 42.

(4)  Opinia EKES 956/2004 z dn. 30 czerwca 2004 r. w sprawie komunikatu Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Sprawozdanie w sprawie postępu programu badawczego GALILEO na początku 2004 r. Dz.U. C 302 z 7.12.2004.

(5)  Rozporządzenie Komisji w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi. Dz.U. L 246 z 20.7.2004.

(6)  Zob. Dz.U. L 246 z 20.7.2004.

(7)  US GPS: Amerykański System Globalnego Pozycjonowania, obsługiwany przez wojsko.

(8)  GLONASS: Globalny System Nawigacji Satelitarnej (GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM).

(9)  EGNOS: Europejski Geostacjonarny System Nawigacji (ang. European Geostationary Navigation Overlay Sernice): system opierający się na korekcji sygnału GPS przez sieć stacji naziemnych i stacji geostacjonarnych. Rozpoczął działanie w 1996 r. i był prekursorem Galileo. EGNOS zostanie zintegrowany z Galileo według warunków programu wspólnej koncesji.

(10)  Zob. koncesja na fazy rozmieszczenia i operacyjną programu Galileo 2003/S200-179789, opublikowana dn. 17 października 2003 r.

(11)  EURELY: konsorcjum założone przez ALCATEL, FINMECCANICA i VINCI.

(12)  INAVSAT : założone przez EADS Space, Inmarsat Ventures oraz Thales Group.

(13)  COM(2004) 636 końcowy, przyjęty dn. 6 października 2004 r.

(14)  IPR: prawa własności intelektualnej.

(15)  COSPAS (skrót z jęz. rosyjskiego - Kosmiczeskaja sistema pojska awarijnych sudow) satelitarny system poszukiwania statków. SARSAT (Search And Rescue Satellite Aided Tracking) międzynarodowy system satelitarny poszukiwawczo-ratowniczy, mający na celu niesienie pomocy humanitarnej. W latach 1982-2003 dzięki temu systemowi uratowano ponad 15.000 osób na całym świecie.

(16)  Zob. opinia EKES w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsiębiorstwa Galileo, pkt 3.5 - Dz.U. C 48 z 21.02.2002.

(17)  Zob. COM(2004) nr 693 z dn. 25.10.2004, Komunikat Komisji, w którym zaleca się ustanowienie tej agencji w 2005 r. i proponuje powierzyć jej zadanie ochrony osób w zakresie przetwarzania danych osobowych.