10.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/112


DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZEBRANYCH W RADZIE (UE) 2020/14

z dnia 19 grudnia 2019 r.

upoważniająca Komisję Europejską do prowadzenia, w imieniu państw członkowskich, negocjacji w sprawie umów o partnerstwie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami i regionami Afryki Karaibów i Pacyfiku, z drugiej strony, w zakresie, w jakim są one objęte kompetencjami państw członkowskich

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ZEBRANI W RADZIE,

mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 czerwca 2002 r. Rada upoważniła Komisję do prowadzenia negocjacji w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym z państwami i regionami Afryki Karaibów i Pacyfiku i przyjęła wytyczne dotyczące tych negocjacji.

(2)

Komisja powinna być upoważniona do prowadzenia, w imieniu państw członkowskich, negocjacji w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami i regionami Afryki Karaibów i Pacyfiku, z drugiej strony, w zakresie, w jakim są one objęte kompetencjami państw członkowskich, na podstawie zmienionych wytycznych negocjacyjnych,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Przedstawiciele rządów państw członkowskich niniejszym upoważniają Komisję do prowadzenia, w imieniu państw członkowskich, negocjacji w sprawie umów o partnerstwie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami i regionami Afryki Karaibów i Pacyfiku, z drugiej strony, w zakresie, w jakim są one objęte kompetencjami państw członkowskich.

2.   Negocjacje są prowadzone, w stosownych przypadkach, na podstawie wytycznych negocjacyjnych Rady określonych w addendum do decyzji Rady (UE) 2020/13 (1).

Artykuł 2

Art. 1 pozostaje bez uszczerbku dla przyszłych decyzji państw członkowskich dotyczących wyznaczenia ich przedstawicieli w sprawach wchodzących w zakres ich kompetencji.

Artykuł 3

Negocjacje prowadzone są w porozumieniu z Grupą Roboczą ds. Państw AKP. Komitet ds. Polityki Handlowej zaangażowany jest w konkretne kwestie związane z handlem.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja jest skierowana do Komisji.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2019 r.

W imieniu przedstawicieli rządów państw członkowskich

K. MIKKONEN

Przewodnicząca


(1)  Decyzja Rady (UE) 2020/13 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wytycznych negocjacyjnych dotyczących negocjacji w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym z państwami i regionami Afryki Karaibów i Pacyfiku w zakresie, w jakim są one objęte kompetencjami Unii (zob. s. 101 niniejszego Dziennika Urzędowego).