15.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 189/5


Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu

(1 lipca 2017 r. – 31 grudnia 2020 r.)

(2017/C 189/02)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

I.   WPROWADZENIE

1.

PRZYPOMINAJĄ o kompetencjach przyznanych Unii Europejskiej, zwłaszcza w art. 6 i 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; artykuły te stwierdzają, że sport jest dziedziną, w której działania na szczeblu UE powinny służyć wspieraniu, koordynowaniu i uzupełnianiu działań państw członkowskich.

2.

PRZYWOŁUJĄ rezolucję Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2011–2014 (1) oraz 2014–2017 (2).

3.

Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJĄ sprawozdanie Komisji w sprawie realizacji i przydatności planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2014–2017 (3).

4.

UZNAJĄ, że sport może się przyczynić do realizacji nadrzędnych priorytetów unijnych programów w zakresie bezpieczeństwa, gospodarki i spraw społecznych, a w szczególności strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

5.

UZNAJĄ, że sport odgrywa pozytywną rolę we współpracy międzysektorowej na poziomie UE i w związku z tym przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i do właściwego radzenia sobie z ogólnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi i w zakresie bezpieczeństwa, przed jakimi stoi UE, w tym z migracją, wykluczeniem społecznym, radykalizacją, które mogą prowadzić do brutalnego ekstremizmu, z bezrobociem oraz wyzwaniami w zakresie niezdrowych stylów życia i otyłości.

6.

UZNAJĄ potrzebę właściwej współpracy z zainteresowanymi podmiotami z sektora sportu, m.in. w formie zorganizowanego dialogu (4).

7.

PRZYJMUJĄ DO WIADOMOŚCI wyniki badania Eurobarometr na temat sportu i aktywności fizycznej, opublikowane w 2014 r., uznając ogromne różnice między państwami członkowskimi, w tym w odniesieniu do wyników na temat wolontariatu i siedzącego trybu życia, a także przyjmują do wiadomości statystyki Eurostatu dotyczące kluczowych danych ekonomicznych i społecznych w zakresie sportu.

8.

UZNAJĄ potrzebę współpracy z państwami trzecimi, w szczególności z krajami kandydującymi i potencjalnymi krajami kandydującymi do UE, w celu promowania europejskich wartości poprzez dyplomację sportową, oraz z organizacjami międzynarodowymi właściwymi w dziedzinie sportu, w tym z Radą Europy, WADA i Światową Organizacją Zdrowia.

9.

W ZWIĄZKU Z TYM UZGADNIAJĄ:

że należy nadal rozwijać ramy europejskiej współpracy w dziedzinie sportu poprzez ustanowienie trzeciego planu prac UE w tej dziedzinie wskazującego państwom członkowskim i Komisji stosowne działania,

konkretny harmonogram realizacji tego planu prac, a mianowicie okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.,

że działania na szczeblu UE w dziedzinie sportu powinny koncentrować się na priorytetowych tematach, kluczowych zagadnieniach, wynikach prac, a także na metodach pracy i strukturach roboczych wymienionych w tym planie prac i określonych w załączniku I.

II.   DALSZE ROZWIJANIE EUROPEJSKIEGO WYMIARU SPORTU POPRZEZ USTANOWIENIE PLANU PRAC UE

10.

UWAŻAJĄ, że ten plan prac UE w dziedzinie sportu powinien się opierać na następujących przewodnich celach:

zapewnienie, poprzez współpracę międzysektorową, informacji innym sektorom polityki UE na temat tego, jaki wkład sport może wnieść w realizację wyzwań politycznych, przed którymi stoi UE,

dalsze wzmocnienie bazy dowodowej w przypadku sportu,

sprzyjanie temu, by państwa członkowskie i Komisja – i gdzie stosowne również ruch sportowy i inne właściwe podmioty – stosowały kooperacyjne, uzgodnione podejście zakładające wytworzenie w dłuższym okresie na szczeblu UE wartości dodanej w dziedzinie sportu,

odpowiadanie na wyzwania transnarodowe, z zastosowaniem skoordynowanego podejścia UE,

uwzględnianie szczególnego charakteru sportu,

przyczynianie się do realizacji nadrzędnych priorytetów programu polityki gospodarczej i społecznej UE, a także zrównoważonego rozwoju, aby dać impuls dla tworzenia miejsc pracy, wzrostu i inwestycji, a także pomóc w przygotowaniach na okres po 2020 r. (5),

propagowanie równości płci,

uwzględnianie powiązań między edukacją a sportem, w tym kwestii dwutorowej kariery sportowców,

korzystanie z osiągnięć pierwszych dwóch planów prac UE w dziedzinie sportu,

uzupełnianie i wzmacnianie wpływu działań podejmowanych w ramach programu Erasmus+ w dziedzinie sportu,

przyczynianie się do rozwoju sportu masowego w UE.

11.

PODKREŚLAJĄ, że plan prac UE powinien stanowić elastyczne ramy i instrument, tak by na czas można było reagować na rozwój wydarzeń w dziedzinie sportu i uwzględniać priorytety przyszłych prezydencji.

12.

POSTANAWIAJĄ, że w okresie objętym tym planem prac państwa członkowskie i Komisja powinny priorytetowo traktować tematy i kluczowe zagadnienia przedstawione poniżej. Każde z państw sprawujących prezydencję może je uzupełniać w świetle ewentualnych nowych wydarzeń:

1)

uczciwość w sporcie, zwłaszcza propagowanie dobrego zarządzania, w tym ochrona nieletnich, szczególny charakter sportu, zwalczanie korupcji i ustawiania wyników zawodów sportowych oraz zwalczanie dopingu;

2)

gospodarczy wymiar sportu, w szczególności innowacje w sporcie oraz sport i jednolity rynek treści cyfrowych;

3)

sport i społeczeństwo, w szczególności włączenie społeczne, rola trenerów, edukacja w sporcie i poprzez sport, sport i zdrowie, sport i środowisko, sport i media oraz dyplomacja sportowa.

Szczegóły związane z realizacją powyższych kluczowych zagadnień znajdują się w załączniku I.

13.

USTALAJĄ, że:

plan prac UE może zostać zmieniony przez Radę oraz przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w świetle uzyskanych rezultatów i rozwoju polityki na szczeblu UE,

w pierwszej połowie 2019 r. zorganizowana zostanie śródokresowa ocena planu prac UE.

III.   METODY PRACY I STRUKTURY ROBOCZE

14.

UZNAJĄ, że by wdrożyć plan prac, państwa członkowskie powinny dalej blisko współpracować między sobą, a także z Komisją. Uznają również, że należy ściśle zaangażować w tę współpracę ruch sportowy i stosowne właściwe organizacje szczebla krajowego, europejskiego i międzynarodowego, np. Radę Europy, WADA i Światową Organizację Zdrowia.

15.

SĄ ZDANIA, że:

w celu prowadzenia działań wynikających z osiągnięć pierwszych dwóch planów prac UE i wypracowania nowych wyników prac należy ustanowić właściwe struktury robocze i metody pracy zgodnie z priorytetowymi tematami i kluczowymi zagadnieniami określonymi powyżej w pkt 12.

W stosownych przypadkach Komisja powinna organizować spotkania grup ekspertów i klastrów tematycznych dotyczące obszarów polityki, którymi między innymi intensywnie zajmowano się w ramach poprzednich i obecnych planów prac na rzecz sportu.

Posiedzenia mogą być organizowane z inicjatywy jednego lub kilku państw członkowskich i dotyczyć tematów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (grupy zainteresowanych państw członkowskich). Spotkania te będą dotyczyć, między innymi, działań w zakresie partnerskiego uczenia się wśród uczestniczących państw członkowskich.

Inne struktury i metody pracy mogą obejmować konferencje i seminaria prezydencji, nieformalne posiedzenia ministrów i dyrektorów ds. sportu, analizy, konferencje i seminaria Komisji.

Kluczowe zasady dotyczące różnych metod pracy są określone w załączniku II.

W drugiej połowie 2020 roku Rada oceni realizację tego planu prac UE, opierając się na sprawozdaniu, które Komisja opracuje w pierwszej połowie 2020 r.

IV.   DALSZE DZIAŁANIA

16.

ZWRACAJĄ SIĘ DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, BY:

współpracowały z Komisją na rzecz skutecznego wdrożenia niniejszego planu prac UE, stosując metody pracy i struktury robocze określone w niniejszej rezolucji,

respektując zasadę pomocniczości oraz autonomię struktur zarządzania sportem, należycie uwzględniały niniejszy plan prac UE podczas opracowywania polityki krajowej,

regularnie informowały zainteresowane podmioty z sektora sportu o postępach w realizacji planu prac UE, a w stosownych przypadkach konsultowały się z tymi podmiotami, by w ten sposób nadać odpowiednią wagę prowadzonym działaniom i je wyeksponować,

rozpowszechniały, w stosownych przypadkach, w państwach członkowskich i na odpowiednich szczeblach, wyniki osiągnięte w ramach tego i poprzednich planów prac UE w dziedzinie sportu,

organizowały spotkania na tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania (grupy zainteresowanych państw członkowskich),

we współpracy z Komisją wszczynały i prowadziły partnerskie uczenie się.

17.

ZWRACAJĄ SIĘ DO PAŃSTW SPRAWUJĄCYCH PREZYDENCJĘ W RADZIE, BY:

uwzględniały, także w ramach trzech prezydencji, priorytetowe tematy niniejszego planu prac UE podczas opracowywania swoich programów oraz wykorzystywały uzyskane wcześniej rezultaty,

informowały państwa członkowskie na temat bieżących lub planowanych prac w ramach innych składów Rady, które to prace mają wpływ na sport,

pod koniec okresu, którego dotyczy niniejsza rezolucja, zaproponowały w stosownym przypadku – na podstawie sprawozdania opracowanego przez Komisję – nowy projekt planu prac UE na kolejny okres,

rozważyły dokonanie oceny usystematyzowanego dialogu z ruchem sportowym (6).

18.

ZWRACAJĄ SIĘ DO KOMISJI, BY:

współpracowała z państwami członkowskimi w realizacji niniejszego planu prac, zwłaszcza w zakresie wyników prac nakreślonych w załączniku I,

informowała państwa członkowskie o trwających lub planowanych inicjatywach w innych dziedzinach polityki UE mających wpływ na sport oraz o odnośnych wydarzeniach w Komisji,

informowała Grupę Roboczą ds. Sportu o mandatach grup ekspertów,

wspierała państwa członkowskie i inne odpowiednie podmioty w ich działaniach w zakresie tematów i kluczowych zagadnień określonych w niniejszej rezolucji, zwłaszcza poprzez:

analizowanie możliwości zadbania o udział państw członkowskich i ekspertów, a także zachęcanie do uczestnictwa w grupach ekspertów, o których mowa w załączniku I, przedstawicieli ruchu sportowego i – w stosownych przypadkach – inne podmioty, co ma zapewnić wysoki i spójny poziom reprezentatywności i wiedzy fachowej,

ustanowienie grup ekspertów w następujących obszarach:

uczciwość,

sytuacja w zakresie umiejętności i zasobów ludzkich w sporcie,

ustanawianie innych form wsparcia na rzecz wymiany dobrych praktyk i partnerskiego uczenia się oraz poszerzania wiedzy (np. analizy),

zapewnianie niezbędnego wkładu ekspertów w zakresie kwestii związanych z dopingiem, w szczególności zgodności z prawem UE wszelkich kolejnych zmian w kodeksie antydopingowym WADA,

udzielanie wsparcia logistycznego i technicznego dla gromadzenia i rozpowszechniania odpowiednich dokumentów i informacji na temat polityki sportowej UE,

organizowanie spotkań poszczególnych klastrów tematycznych w obszarach polityki, którymi intensywnie zajmowano się w ramach poprzednich i obecnych planów prac na rzecz sportu. Celem takich spotkań jest omówienie istotnych dla polityki wyników projektów finansowanych przez UE i mających korzystny wpływ na sport oraz ułatwianie wymiany dobrych praktyk i informacji dotyczących konkretnych tematów, podsumowywanie osiągniętych postępów oraz identyfikowanie przypadków, w których konieczne są dalsze działania, w szczególności w obszarach określonych w załączniku I. Tego typu posiedzenia powinny być organizowane co najmniej raz w roku,

zapewniała działania następcze dotyczące prac przeprowadzonych uprzednio przez grupy wysokiego szczebla utworzone przez Komisję i zajmujące się sportem masowym oraz sportem i dyplomacją,

zapewniała działania następcze dotyczące zaleceń sporządzanych przez poprzednią grupę ekspercką ds. dobrego zarządzania i zapewniała ciągłość w zakresie aktualnych kwestii dotyczących walki z ustawianiem meczów,

wspierała uznawanie umiejętności i kompetencji w dziedzinie sportu,

ułatwiała usystematyzowany dialog na temat sportu, w tym organizowała co roku unijne Forum Sportu, gromadzące wszystkie najważniejsze podmioty reprezentujące ruch sportowy różnego szczebla,

przygotowywała doroczny Europejski Tydzień Sportu i propagowała go w ciągu roku jako narzędzie promowania sportu i aktywności fizycznej zgodnie z priorytetami niniejszego planu prac,

wspierała tematy priorytetowe i odpowiadające im kluczowe zagadnienia ustanowione w niniejszym planie prac, korzystając z programu Erasmus+ i innych właściwych programów unijnych, jak też europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych,

przyjęła, w pierwszej połowie 2020 r. – na podstawie dobrowolnego wkładu państw członkowskich – sprawozdanie z realizacji i oddziaływania niniejszego planu prac. Sprawozdanie to posłuży za podstawę do przygotowania ewentualnego kolejnego planu prac UE w drugiej połowie 2020 r.,

w stosownych przypadkach, udostępniała opinii publicznej wyniki prac uzyskanych w ramach struktur roboczych tego i poprzednich planów prac UE w dziedzinie sportu.


(1)  Dz.U. C 162 z 1.6.2011, s. 1.

(2)  Dz.U. C 183 z 14.6.2014, s. 12.

(3)  Dok. 5516/17 + ADD 1.

(4)  Rezolucja Rady z dnia 18 listopada 2010 r., w której Rada postanowiła regularnie, zwykle przy okazji swoich posiedzeń, organizować nieformalne spotkania głównych przedstawicieli organów publicznych UE i ruchu sportowego, by umożliwić im wymianę poglądów na zagadnienia dotyczące sportu w UE (Dz.U. C 322 z 27.11.2010, s. 1).

(5)  Dziesięć wytycznych politycznych Komisji Junckera https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-political-guidelines_pl.

(6)  W tym rezolucję Rady z 18 listopada 2010 r. w sprawie usystematyzowanego dialogu.


ZAŁĄCZNIK

Kluczowe zagadnienia (pkt 12), oczekiwane wyniki prac i odpowiadające im struktury robocze

Kluczowe zagadnienie

Metoda pracy/Zadania

Wyniki prac i termin

Kierujący

Priorytet 1: Uczciwość w sporcie

Walka z dopingiem

Rada i organy przygotowawcze

Wkład ekspertów w kwestie antydopingowe zostanie przygotowany podczas posiedzeń ekspertów i omówiony na posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Sportu, w szczególności kwestie zgodności z prawem UE i zbliżającego się przeglądu kodeksu antydopingowego WADA

2017–2019

wkład UE

Komisja i prezydencja

 

Przygotowanie stanowiska UE i jej państw członkowskich na posiedzenia komitetu CAHAMA i WADA, przy wsparciu – w razie konieczności – podczas posiedzeń ekspertów

2017–2020

stanowisko UE

Komisja i prezydencja

 

Seminarium

Sposoby zapobieżenia stosowaniu dopingu przez młodych ludzi w życiu zawodowym i w sporcie masowym

druga połowa 2017 r.

sprawozdanie

wymiana najlepszych praktyk

prezydencja

Dobre zarządzanie

Grupa ekspertów

Uczciwość

Stosowanie uznanych międzynarodowych norm w zakresie dobrego zarządzania i walki z korupcją oraz – w szczególności – stosowanie w sporcie inicjatyw spoza sportu

Ustawianie wyników zawodów sportowych

2018–2020

wymiana najlepszych praktyk

sprawozdanie

Komisja

 

Rada i organy przygotowawcze

Zalecenia w sprawie ewentualnych przyszłych działań na szczeblu UE przeciwko korupcji w sporcie

druga połowa 2019 r.

(ewent.) konkluzje Rady

prezydencja

Ochrona nieletnich

Analiza

Częstość występowania w sporcie przemocy wobec dzieci

pierwsza połowa 2019 r.

sprawozdanie

Komisja

 

Seminarium

Działania podjęte w następstwie zaleceń w sprawie ochrony młodych sportowców i poszanowania praw dziecka w sporcie (1)

druga połowa 2019 r.

wymiana dobrych praktyk

sprawozdanie

prezydencja

 

Rada i organy przygotowawcze

Ochrona zdrowia i uczciwości nieletnich w sporcie masowym i sporcie elitarnym

druga połowa 2019 r.

(ewent.) konkluzje Rady

prezydencja

Specyfika sportu

Grupa zainteresowanych państw członkowskich

Prawo UE w odniesieniu do sportu i organizacji sportowych

pierwsza połowa 2019 r.

(ewent.) zalecenia/stan prac

SE, FR, ES, NL

 

Seminarium

Specyfika sportu w UE

druga połowa 2019 r.

wymiana poglądów

sprawozdanie

Komisja

Priorytet 2: Gospodarczy wymiar sportu

Innowacje w sporcie

Spotkanie klastrów tematycznych

Korzyści gospodarcze dla sportu wynikające z rachunków satelitarnych sportu (SSA). Praktyczne wykorzystanie rachunków satelitarnych sportu przez decydentów w dziedzinie sportu

pierwsza połowa 2018 r.

wymiana najlepszych praktyk

Komisja

 

Rada i organy przygotowawcze

Informowanie o gospodarczym wymiarze sportu, w szczególności w odniesieniu do strategii „Europa 2020”, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści gospodarczych wynikających ze sportu i innowacji

druga połowa 2018 r.

(ewent.) konkluzje Rady

prezydencja

 

Konferencja

Informowanie o gospodarczym wymiarze sportu, w szczególności w odniesieniu do strategii „Europa 2020”, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści gospodarczych wynikających ze sportu i innowacji

druga połowa 2018 r.

wymiana najlepszych praktyk

sprawozdanie

prezydencja

Sport a jednolity rynek cyfrowy

Seminarium

Korzyści i wyzwania związane z jednolitym rynkiem cyfrowym z myślą o lepszym finansowaniu i komercjalizacji sportu

pierwsza połowa 2019 r.

sprawozdanie

prezydencja

Priorytet 3: Sport i społeczeństwo

Sport a media

Konferencja

Rola i wpływ mediów w sporcie

pierwsza połowa 2020 r.

sprawozdanie i wymiana najlepszych praktyk

prezydencja

 

Rada i organy przygotowawcze

Rola i wpływ mediów w sporcie

(ewent.) konkluzje Rady

prezydencja

Rola trenerów

Rada i organy przygotowawcze

Rola trenerów w społeczeństwie

druga połowa 2017 r.

(ewent.) konkluzje Rady

prezydencja

 

Konferencja

Rola, status i odpowiedzialność trenerów w społeczeństwie

druga połowa 2017 r.

sprawozdanie

wymiana najlepszych praktyk

prezydencja

Edukacja w sporcie i poprzez sport

Konferencja

Aktywność fizyczna, sport i dwutorowa kariera sportowców ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego i edukacji

druga połowa 2017 r.

sprawozdanie

wymiana najlepszych praktyk

prezydencja

 

Grupa ekspertów

Rozwój umiejętności i zasobów ludzkich poprzez sport

2018–2020

wytyczne

Komisja

 

Seminarium

Kwalifikacje sportowe i kompetencje trenerów

pierwsza połowa 2020 r.

sprawozdanie

prezydencja

Włączenie społeczne

Rada i organy przygotowawcze

Propagowanie europejskich wartości poprzez sport

pierwsza połowa 2018 r.

(ewent.) konkluzje Rady

prezydencja

 

Konferencja

Sport masowy jako narzędzie integracji i pomost między tradycją a innowacją

pierwsza połowa 2018 r.

sprawozdanie

prezydencja

 

Analiza

Dostępność sportu w przypadku osób niepełnosprawnych

druga połowa 2018 r.

sprawozdanie

Komisja

 

Rada i organy przygotowawcze

Dostępność sportu w przypadku osób niepełnosprawnych

pierwsza połowa 2019 r.

(ewent.) konkluzje Rady

prezydencja

 

Konferencja

Korzyści płynące z uprawiania sportu zorganizowanego w przypadku osób o mniejszych możliwościach

pierwsza połowa 2019 r.

podręcznik gromadzący najlepsze praktyki/przykłady

prezydencja

 

Spotkanie klastrów tematycznych

Propagowanie aktywności fizycznej sprzyjającej zdrowiu

druga połowa 2017 r.

wymiana najlepszych praktyk

Komisja

Sport i zdrowie

Seminarium

Sport i aktywność fizyczna w miejscu pracy

druga połowa 2018 r.

sprawozdanie

prezydencja

Sport i środowisko

Grupa zainteresowanych państw członkowskich

Rozwój obszarów miejskich, sport na wolnym powietrzu, zrównoważenie środowiskowe w kontekście dużych imprez sportowych, racjonalne ekologicznie i energooszczędne obiekty sportowe

2019–2020

wymiana wiedzy i najlepszych praktyk

sprawozdanie

FR, DE, PT

Dyplomacja sportowa

Analiza

Sport na rzecz stosunków zewnętrznych UE

druga połowa 2017 r.

zalecenia na podstawie studiów przypadku i dobrych praktyk

Komisja

 

Seminarium

Działania następcze grupy wysokiego szczebla Komisji dotyczące konkluzji Rady oraz seminarium na temat dyplomacji sportowej z listopada 2016 r.

druga połowa 2017 r.

strategia na przyszłość

Komisja


(1)  Grupa ekspertów ds. dobrego zarządzania; „Wyzwania, przed którymi należy chronić dzieci w sporcie”, zalecenia w sprawie ochrony młodych sportowców i poszanowania praw dziecka w sporcie, czerwiec 2016 r., s. 12.


ZAŁĄCZNIK II

Zasady odnoszące się do metod pracy, struktur i składania sprawozdań

Udział państw członkowskich w pracach grup ekspertów, posiedzeniach klastrów tematycznych i grup zainteresowanych państw członkowskich jest dobrowolny i otwarty dla wszystkich państw członkowskich.

Komisja zapewni najbardziej optymalny i efektywny udział ekspertów z różnych dziedzin, w tym z administracji publicznej i zainteresowanych podmiotów z sektora sportu.

Szczegółowe zasady dotyczące członkostwa i procedur roboczych grup ekspertów Komisji są objęte decyzją Komisji z dnia 30 maja 2016 r. (1).

Grupy zainteresowanych państw członkowskich mogą określać swoje własne metody pracy i struktury robocze, w zależności od konkretnych potrzeb i pożądanych rezultatów. W stosownych przypadkach Komisja jest włączana do prac tych grup.

Komisja będzie składać Grupie Roboczej ds. Sportu sprawozdania z postępów prac w odpowiednich grupach ekspertów i posiedzeniach klastrów tematycznych oraz przedstawiać ich wyniki. Grupy zainteresowanych państw członkowskich wyznaczą przedstawiciela do tych celów.

W stosownym przypadku Grupa Robocza Rady ds. Sportu udzieli dalszych wskazówek, aby zagwarantować pożądane wyniki i dotrzymanie harmonogramu.

Porządki obrad i protokoły posiedzeń wszystkich grup będą udostępniane wszystkim państwom członkowskim, niezależnie od stopnia ich zaangażowania w daną dziedzinę. Wyniki prac grup będą publikowane i rozpowszechniane na szczeblu unijnym i krajowym.

Wyniki uzyskane dzięki różnym metodom pracy zostaną włączone do sprawozdania Komisji z realizacji planu prac.


(1)  Decyzja Komisji C(2016) 3301 final z dnia 30 maja 2016 r. ustanawiająca zasady przekrojowe dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup ekspertów Komisji.