8.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 65/22


DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie mianowania sędziego Sądu

(2013/120/UE)

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 19,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 254 i 255,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 160a ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 5 i 7 Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz w wyniku rezygnacji Nilsa WAHLA należy mianować sędziego Sądu na okres pozostający do końca kadencji Nilsa WAHLA, czyli do dnia 31 sierpnia 2013 r.

(2)

Zaproponowano, aby zwolnione stanowisko objął Carl WETTER.

(3)

Komitet ustanowiony na mocy art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zaopiniował kandydaturę Carla WETTERA na stanowisko sędziego Sądu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Carl WETTER zostaje niniejszym mianowany na stanowisko sędziego Sądu na okres od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji do dnia 31 sierpnia 2013 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 marca 2013 r.

R. MONTGOMERY

Przewodniczący