11.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/30


Sprostowanie do decyzji 2010/703/UE przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 306 z dnia 23 listopada 2010 r. )

Strona 76, podpis:

zamiast:

W imieniu Rady

J. DE RUYT

Przewodniczący”,

powinno być:

„J. DE RUYT

Przewodniczący”.