42000A0922(10)Dziennik Urzędowy L 239 , 22/09/2000 P. 0115 - 0123


Umowa w sprawie przystąpienia Królestwa Szwecji

do Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach podpisanej w Schengen dnia 19 czerwca 1990 r.

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA FRANCUSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA i KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, strony Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach podpisanej w Schengen dnia 19 czerwca 1990 roku, zwanej dalej "Konwencją z 1990 roku", oraz Republika Włoska, Królestwo Hiszpanii, Republika Portugalska, Republika Grecka i Republika Austrii, które przystąpiły do Konwencji z 1990 roku na podstawie umów podpisanych odpowiednio dnia 27 listopada 1990 roku, dnia 25 czerwca 1991 roku, dnia 6 listopada 1992 roku i dnia 28 kwietnia 1995 roku,

z jednej strony,

i KRÓLESTWO SZWECJI, z drugiej strony,

uwzględniając podpisanie dnia dziewiętnastego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego szóstego roku w Luksemburgu Protokołu w sprawie Przystąpieniu Rządu Królestwa Szwecji do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, zmienionego protokołami z dnia 27 listopada 1990 roku, dnia 25 czerwca 1991 roku, dnia 6 listopada 1992 roku i dnia 28 kwietnia 1995 roku w sprawie przystąpienia Rządów Republiki Włoskiej, Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej, Republiki Greckiej oraz Republiki Austrii,

na podstawie artykułu 140 Konwencji z 1990 roku,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Królestwo Szwecji niniejszym przystępuje do Konwencji z 1990 roku.

Artykuł 2

1. Funkcjonariuszami wymienionymi w artykule 40 ustęp 4 Konwencji z 1990 roku są w chwili podpisania niniejszej Umowy w stosunku do Królestwa Szwecji:

a) Polismän som är anställda av svensk polismyndigheter (funkcjonariusze policji szwedzkich organów policji);

b) Tulltjänstemän, som är anställda av svensk tullmyndighet i de fall de har polisiara befogenheter, dvs framst i samband med smugglingsbrott och andra brott i samband med inresa och utresa till och fran riket (urzędnicy celni szwedzkich organów celnych, jeśli wykonują czynności policyjne, w szczególności jeśli mają do czynienia z przestępstwami związanymi z przemytem i innymi przestępstwami związanymi z wjazdem i z wyjazdem z terytorium państwa);

c) Tjänstemän anställda vid den svenska Kustbevakningen i samband med övervakning till sjöss (funkcjonariusze Szwedzkiej Straży Przybrzeżnej odpowiedzialni za patrolowanie obszaru morskiego).

2. W chwili podpisania niniejszej Umowy urzędem określonym w artykule 40 ustęp 5 Konwencji z 1990 roku w stosunku do Królestwa Szwecji jest Rikspolisstyrelsen (Szwedzki Krajowy Urząd Policji).

Artykuł 3

W chwili podpisania niniejszej Umowy funkcjonariuszami określonymi w artykule 41 ustęp 7 Konwencji z 1990 roku są w odniesieniu do Królestwa Szwecji:

1) Polismän som är anställda av svenska polismyndigheter (funkcjonariusze policji szwedzkich organów policji);

2) Tulltjänstemän, som är anställda av svensk tullmyndighet i de fall de har polisiara befogenheter, dvs framst i samband med smugglingsbrott och andra brott i samband med inresa och utresa till och fran riket (urzędnicy celni szwedzkich organów celnych, jeżeli wykonują czynności policyjne, w szczególności jeśli mają do czynienia z przestępstwami związanymi z przemytem i innymi przestępstwami związanymi z wjazdem i z wyjazdem z terytorium państwa).

Artykuł 4

W chwili podpisania niniejszej Umowy właściwym ministerstwem określonym w artykule 65 ustęp 2 Konwencji z 1990 roku jest w odniesieniu do Królestwa Szwecji: Utrikesdepartementet (Ministerstwo Spraw Zagranicznych).

Artykuł 5

Postanowienia niniejszej Umowy stosuje się bez uszczerbku dla współpracy w ramach Nordyckiej Unii Paszportowej, o ile współpraca ta nie jest sprzeczna ze stosowaniem postanowień niniejszej Umowy i stosowania ich nie utrudnia.

Artykuł 6

1. Niniejsza Umowa podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu. Dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia lub zatwierdzenia składane są Rządowi Wielkiego Księstwa Luksemburga jako depozytariuszowi, który powiadamia o tym wszystkie Umawiające się Strony.

2. Niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia lub zatwierdzenia przez państwa, w których Konwencja z 1990 roku weszła w życie, oraz przez Królestwo Szwecji.

W odniesieniu do pozostałych państw Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia, o ile niniejsza Umowa weszła w życie zgodnie z postanowieniami ustępu poprzedzającego.

3. Rząd Wielkiego Księstwa Luksemburga notyfikuje datę wejścia w życie wszystkim Umawiającym się Stronom.

Artykuł 7

1. Rząd Wielkiego Księstwa Luksemburga przekazuje Rządowi Królestwa Szwecji uwierzytelniony odpis Konwencji z 1990 roku w językach niderlandzkim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim i hiszpańskim.

2. Tekst Konwencji z 1990 roku sporządzony w języku szwedzkim załącza się do niniejszej Umowy i jest autentyczny na takich samych zasadach jak teksty Konwencji z 1990 roku sporządzone w językach niderlandzkim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim i hiszpańskim.

Na dowód powyższego niżej podpisani, należycie upoważnieni do tego celu, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dziewiętnastego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego szóstego roku w językach niderlandzkim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim i szwedzkim, przy czym każdy tekst jest na równi autentyczny, w jednym oryginale, który składa się w archiwach Rządu Wielkiego Księstwa Luksemburga, który przekazuje uwierzytelniony odpis każdej z Umawiających się Stron.

W imieniu Rządu Królestwa Belgii

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Republiki Federalnej Niemiec

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Republiki Greckiej

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Królestwa Hiszpanii

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Republiki Francuskiej

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Republiki Włoskiej

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Wielkiego Księstwa Luksemburga

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Królestwa Niderlandów

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Republiki Austrii

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Republiki Portugalskiej

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Królestwa Szwecji

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

AKT KOŃCOWY

I. W chwili podpisania Umowy w sprawie przystąpienia Królestwa Szwecji do Konwencji Wykonawczej Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach podpisanej w Schengen dnia 19 czerwca 1990 roku, do której przystąpiły Republika Włoska, Królestwo Hiszpanii i Republika Portugalska, Republika Grecka oraz Republika Austrii umowami, odpowiednio, z dnia 27 listopada 1990 roku, dnia 25 czerwca 1991 roku, dnia 6 listopada 1992 roku i dnia 28 kwietnia 1995 roku, Królestwo Szwecji podpisało Akt Końcowy, Protokół oraz wspólną deklarację Ministrów i Sekretarzy Stanu, które zostały podpisane jednocześnie z Konwencją z 1990 roku.

Rząd Królestwa Szwecji podpisał wspólne deklaracje oraz wziął pod uwagę zawarte w nich deklaracje jednostronne.

Rząd Wielkiego Księstwa Luksemburga przekazuje Rządowi Królestwa Szwecji odpis uwierzytelniony Aktu Końcowego, Protokołu oraz wspólnej deklaracji, które zostały podpisane równocześnie z Konwencją z 1990 roku, w językach niderlandzkim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim i szwedzkim.

II. W chwili podpisania Umowy w sprawie przystąpienia Królestwa Szwecji do Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej, dotyczącego stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach podpisanej w dniu 19 czerwca 1990 roku, do której przystąpiły kolejno Republika Włoska, Królestwo Hiszpanii i Republika Portugalska, Republika Grecka oraz Republika Austrii umowami, odpowiednio, z dnia 27 listopada 1990 roku, dnia 25 czerwca 1991 roku, dnia 6 listopada 1992 roku i dnia 28 kwietnia 1995 roku, Umawiające się Strony przyjęły następujące deklaracje:

1. Wspólna deklaracja w sprawie artykułu 6 Umowy w sprawie Przystąpienia

Umawiające się Strony informują się wzajemnie jeszcze przed wejściem w życie Umowy w sprawie Przystąpienia o wszystkich okolicznościach, które mogą mieć znaczenie dla Konwencji z 1990 roku i dla wejścia w życie Umowy w sprawie Przystąpienia.

Niniejsza Umowa w sprawie Przystąpienia wchodzi w życie między państwami, w których Konwencja z 1990 roku weszła w życie, a Królestwem Szwecji, gdy zostaną spełnione warunki do stosowania Konwencji z 1990 roku we wszystkich tych państwach i gdy kontrole na granicach zewnętrznych staną się skuteczne.

W odniesieniu do pozostałych Państw niniejszej Umowy w sprawie Przystąpienia nie wprowadza się w życie wcześniej, niż gdy zaistnieją w tym Państwie warunki do stosowania Konwencji z 1990 roku i kontrole na granicach zewnętrznych staną się skuteczne.

2. Wspólna deklaracja w sprawie artykułu 9 ustęp 2 Konwencji z 1990 roku

Umawiające się Strony określają, iż w chwili podpisania Umowy w sprawie Przystąpienia Królestwa Szwecji do Konwencji z 1990 roku za wspólne regulacje wizowe określone w artykule 9 ust. 2 Konwencji z 1990 roku uznaje się wspólne regulacje wizowe, stosowane od dnia 19 czerwca 1990 roku przez Państwa Sygnatariuszy Konwencji z 1990 roku.

3. Wspólna deklaracja w sprawie Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej dotyczącego ekstradycji

Państwa Strony Konwencji z 1990 roku niniejszym potwierdzają, iż artykuł 5 ustęp 4 Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej dotyczącego ekstradycji zawartej między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej podpisanej dnia 27 września 1996 roku w Dublinie oraz ich odpowiednie deklaracje załączone do niniejszej Umowy stosuje się w ramach Konwencji z 1990 roku.

III. Umawiające się Strony przyjęły do wiadomości Deklarację Królestwa Szwecji dotyczącą Umów w sprawie przystąpieniu Republiki Włoskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Portugalskiej, Republiki Greckiej oraz Republiki Austrii.

Rząd Królestwa Szwecji przyjmuje do wiadomości treść Umów w sprawie Przystąpienia Republiki Włoskiej, Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej, Republiki Greckiej oraz Republiki Austrii do Konwencji z 1990 roku podpisanych, odpowiednio, dnia 27 listopada 1990 roku, dnia 25 czerwca 1991 roku, dnia 6 listopada 1992 roku i dnia 28 kwietnia 1995 roku, a także treść Aktów Końcowych i Deklaracji dołączonych do wymienionych umów.

Rząd Wielkiego Księstwa Luksemburga przekazuje Rządowi Królestwa Szwecji uwierzytelniony odpis wymienionych dokumentów.

Deklaracja Królestwa Szwecji dotycząca Umów w sprawie Przystąpienia Królestwa Danii i Republiki Finlandii do Konwencji z 1990 roku.

W chwili podpisania niniejszej Umowy Królestwo Szwecji przyjmuje do wiadomości treść Umów w sprawie Przystąpieniu Królestwa Danii i Republiki Finlandii do Konwencji z 1990 roku oraz treść Aktów Końcowych i Deklaracji, załączonych do wymienionej Konwencji.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dziewiętnastego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego szóstego roku w językach niderlandzkim, francuskim, niemieckim greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim i szwedzkim, przy czym każdy tekst jest na równi autentyczny, w jednym oryginale, który składa się w archiwach Rządu Wielkiego Księstwa Luksemburga, który przekazuje odpis uwierzytelniony każdej z Umawiających się Stron.4

W imieniu Rządu Królestwa Belgii

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Republiki Federalnej Niemiec

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Republiki Greckiej

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Królestwa Hiszpanii

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Republiki Francuskiej

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Republiki Włoskiej

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Wielkiego Księstwa Luksemburga

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Królestwa Niderlandów

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Republiki Austrii

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Republiki Portugalskiej

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Królestwa Szwecji

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

DEKLARACJA MINISTRÓW I SEKRETARZY STANU

Dnia dziewiętnastego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego szóstego roku przedstawiciele rządów Królestwa Belgii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej Królestwa Hiszpanii Królestwa Szwecji Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga i Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii i Republiki Portugalskiej podpisali w Luksemburgu Umowę w sprawie Przystąpienia Królestwa Szwecji do Konwencji Wykonawczej Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach podpisanej w dniu 19 czerwca 1990 roku, do której przystąpiły Republika Włoska, Królestwo Hiszpanii, Republika Portugalska, Republika Grecka i Republika Austrii umowami podpisanymi, odpowiednio, dnia 27 listopada 1990, dnia 25 czerwca 1991, dnia 6 listopada 1992 i dnia 28 kwietnia 1995 roku.

Przyjęli oni do wiadomości, że przedstawiciel Rządu Królestwa Szwecji oświadczył, iż popiera deklarację złożoną w Schengen dnia 19 czerwca 1990 roku przez Ministrów i Sekretarzy Stanu, reprezentujących rządy Królestwa Belgii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Francuskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga i Królestwa Niderlandów oraz decyzję przyjętą w tym samym czasie w sprawie podpisaniu Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen, którą to deklarację i decyzję Rządy Republiki Włoskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Portugalskiej, Republiki Greckiej i Republiki Austrii również poparły.

--------------------------------------------------