8.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 169/26


KONWENCJA

o przystąpieniu Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalii do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie dnia 19 czerwca 1980 roku

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ GOSPODARCZĄ,

UZNAJĄC, że Królestwo Hiszpanii i Republika Portugalii wraz z uzyskaniem członkostwa we Wspólnocie zobowiązały się przystąpić do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie dnia 19 czerwca 1980 roku,

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW:

Melchiora WATHELET,

Wicepremiera, Ministra Sprawiedliwości i Gospodarki

JEJ WYSOKOŚĆ KRÓLOWA DANII:

Michaela BENDIKA,

Ministra Sprawiedliwości

PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC:

Wolfganga HEYDE,

Dyrektora Departamentu w Federalnym Ministerstwie Sprawiedliwości

PREZYDENT REPUBLIKI GRECJI:

Michalisa PAPACONSTANTINOU,

Ministra Sprawiedliwości

JEGO WYSOKOŚĆ KRÓL HISZPANII:

Tomása DE LA QUADRA-SALCEDO y Fernández DEL CASTILLO,

Ministra Sprawiedliwości

PREZYDENT REPUBLIKI FRANCJI:

Michela VAUZELLE,

Strażnika Pieczęci, Ministra Sprawiedliwości

PREZYDENT IRLANDII:

Pádraiga FLYNNA,

Ministra Sprawiedliwości

PREZYDENT REPUBLIKI WŁOCH:

Giovanniego BATTISTINI,

Ambasadora w Lizbonie

JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄŻĘ LUKSEMBURGA:

Charlesa ELSENA,

Pierwszego Radcę Rządu

JEJ WYSOKOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW:

E. M. H. HIRSCH BALLIN,

Ministra Sprawiedliwości

PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALII:

Álvaro José BRILHANTE LABORINHO LÚCIO,

Ministra Sprawiedliwości

JEJ WYSOKOŚĆ KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ:

Johna Marka TAYLORA,

Parlamentarnego Podsekretarza Stanu w Departamencie Lorda Kanclerza

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Królestwo Hiszpanii i Republika Portugalii niniejszym przystępują do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie dnia 19 czerwca 1980 roku

Artykuł 2

Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań umownych niniejszym przyjmuje brzmienie:

1)

skreśla się artykuł 22 ustęp 2, artykuł 27 i artykuł 30 ustęp 3 zdanie drugie;

2)

artykuł 31 litera d) otrzymuje brzmienie:

„d)

zawiadomieniach dokonanych zgodnie z artykułami 23, 24, 25, 26 i 30”

.

Artykuł 3

Sekretarz Generalny Rady Wspólnot Europejskich przekazuje uwierzytelnione odpisy Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych w językach: angielskim, duńskim, francuskim, greckim, irlandzkim, niderlandzkim, niemieckim i włoskim Rządom Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalii.

Tekst Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych sporządzony w językach hiszpańskim i portugalskim stanowi załącznik I i II do niniejszej Konwencji. Tekst sporządzony w języku hiszpańskim i portugalskim jest tekstem autentycznym na tych samych warunkach, jak teksty Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych w pozostałych językach.

Artykuł 4

Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji przez Państwa Sygnatariuszy. Depozytariuszem dokumentów ratyfikacyjnych jest Sekretarz Generalny Rady Wspólnot Europejskich.

Artykuł 5

Niniejsza Konwencja wchodzi w życie, w stosunkach między Państwami, które ją ratyfikowały, pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po złożeniu ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego przez Królestwo Hiszpanii lub Republikę Portugalii i jedno z Państw, które ratyfikowały Konwencję o prawie właściwym dla zobowiązań umownych.

Niniejsza Konwencja wchodzi w życie w odniesieniu do każdego Umawiającego się Państwa, które dokonuje jej późniejszej ratyfikacji, pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po złożeniu przez nie dokumentu ratyfikacyjnego.

Artykuł 6

Sekretarz Generalny Rady Wspólnot Europejskich powiadamia Państwa Sygnatariuszy o:

a)

złożeniu każdego dokumentu ratyfikacyjnego;

b)

datach wejścia w życie niniejszej Konwencji w odniesieniu do Umawiających się Państw.

Artykuł 7

Niniejsza Konwencja, sporządzona w jednym oryginalnym egzemplarzu w językach: angielskim, duńskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim i włoskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne, zostaje złożona do depozytu w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady Wspólnot Europejskich. Sekretarz Generalny przekazuje uwierzytelniony odpis Konwencji Rządowi każdego Państwa Sygnatariusza.