31.8.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1667

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

ustanawiające zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE w odniesieniu do wymogów w zakresie projektu, budowy i działania oraz norm badań dla wyposażenia morskiego i uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1157

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyposażenia morskiego i uchylającą dyrektywę Rady 96/98/WE (1), w szczególności jej art. 35 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wymogi w zakresie projektu, budowy i działania oraz normy badań dla wyposażenia morskiego objętego zakresem stosowania dyrektywy 2014/90/UE są przewidziane w instrumentach międzynarodowych określonych w art. 2 pkt 5 tej dyrektywy.

(2)

Aby uwzględnić najnowsze zmiany instrumentów międzynarodowych, należy zaktualizować wykaz obowiązujących instrumentów międzynarodowych, a także wyraźnie ująć w wykazie wyposażenie morskie, które w następstwie tych zmian zostało objęte zharmonizowanymi wymogami unijnymi na podstawie dyrektywy 2014/90/UE.

(3)

Należy zatem uchylić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1157 (2).

(4)

Dopuszczenie okresu przejściowego, w którym nowy element wyposażenie morskiego spełniający przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia krajowe wymogi w zakresie homologacji typu w państwie członkowskim może nadal być wprowadzany do obrotu i umieszczany na statkach unijnych zgodnych z definicją zawartą w art. 2 pkt 2 dyrektywy 2014/90/UE, jest rozsądnym i proporcjonalnym rozwiązaniem.

(5)

Aby ułatwić jednolite, szybkie i proste wdrożenie dyrektywy 2014/90/UE, akty wykonawcze przyjęte na podstawie tej dyrektywy powinny przyjąć formę rozporządzeń wykonawczych zgodnie z art. 35 ust. 5 tej dyrektywy.

(6)

Aby umożliwić przemysłowi wyposażenia morskiego i innym zainteresowanym stronom dostosowanie się do środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie 40 dni po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wymogi w zakresie projektu, budowy i działania oraz normy badań dla wyposażenia morskiego przewidziane w instrumentach międzynarodowych określonych w art. 2 pkt 5 dyrektywy 2014/90/UE mają zastosowanie do każdego elementu wyposażenia morskiego wymienionego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2022/1157 traci moc.

Artykuł 3

1.   Wyposażenie morskie wymienione jako „nowa pozycja dodana rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2021/1158” w kolumnie 1 załącznika, które spełnia krajowe wymogi w zakresie homologacji typu obowiązujące przed dniem 25 sierpnia 2021 r. w danym państwie członkowskim, może być nadal wprowadzane do obrotu i umieszczane na statkach UE do dnia 25 sierpnia 2024 r.

2.   Wyposażenie morskie wymienione jako „nowa pozycja dodana rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2022/1157” w kolumnie 1 załącznika, które spełnia krajowe wymogi w zakresie homologacji typu obowiązujące przed dniem 15 sierpnia 2022 r. w danym państwie członkowskim, może być nadal wprowadzane do obrotu i umieszczane na statkach UE do dnia 15 sierpnia 2025 r.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie czterdziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 sierpnia 2023 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 146.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1157 z dnia 4 lipca 2022 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE w odniesieniu do wymogów w zakresie projektu, budowy i działania oraz norm badań dla wyposażenia morskiego i uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1158 (Dz.U. L 180 z 6.7.2022, s. 1).

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. ustanawiające Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) i zmieniające rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa na morzu i zapobiegania zanieczyszczeniom morza przez statki (Dz.U. L 324 z 29.11.2002, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Uwaga ogólna: Odniesienia do „prawideł SOLAS” dotyczą postanowień Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu [podpisanej w Londynie 1 listopada 1974 r.] ze zmianami.

Wykaz użytych skrótów

A.1, zmiana 1 dotycząca dokumentów zawierających normy inne niż wydane przez IMO.

A.2, zmiana 2 dotycząca dokumentów zawierających normy inne niż wydane przez IMO.

AC, sprostowanie zmieniające dotyczące dokumentów zawierających normy inne niż wydane przez IMO.

CAT, kategoria radarów określona w sekcji 1.3 IEC 62388 (2007).

Circ., cyrkularz.

COLREG, Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu.

COMSAR, Podkomitet IMO ds. Radiokomunikacji oraz Poszukiwań i Ratownictwa.

EN, norma europejska.

ETSI, Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych.

FSS, Międzynarodowy kodeks systemów bezpieczeństwa pożarowego.

FTP, Międzynarodowy kodeks stosowania procedur prób ogniowych.

GNSS, Globalny system nawigacji satelitarnej.

HSC, Międzynarodowy kodeks bezpieczeństwa jednostek szybkich.

IBC, Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem.

ICAO, Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

IEC, Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna.

IGC, Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem.

IMO, Międzynarodowa Organizacja Morska.

ISO, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna.

ITU, Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny.

LSA, środki ratunkowe.

MARPOL, Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.

MED, dyrektywa w sprawie wyposażenia morskiego.

MEPC, Komitet Ochrony Środowiska Morskiego.

MSC, Komitet Bezpieczeństwa Morskiego.

NOx, tlenki azotu.

Systemy O2/HC: systemy tlenowo-węglowodorowe.

SOLAS, Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu.

SOx, tlenki siarki.

Reg., prawidło.

Res., rezolucja.

Uwagi do niniejszego załącznika

a)

Ogólne: oprócz wskazanych norm badań, o których mowa w niniejszym załączniku, badanie typu (homologacja typu) wymaga zgodności z odpowiednimi wymogami konwencji międzynarodowych oraz wymogami zawartymi w odpowiednich rezolucjach i cyrkularzach IMO. O takiej zgodności mówi się w modułach oceny zgodności określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/90/UE.

b)

Kolumna 3: w przypadku gdy dwa zestawy norm badań są oddzielone spójnikiem „lub”, każdy zestaw spełnia wszystkie wymagania badań zgodnie ze standardami wykonywania badań IMO. W związku z tym badanie według jednego zestawu norm jest wystarczające dla wykazania zgodności z wymogami odpowiednich instrumentów międzynarodowych. Natomiast w przypadku użycia innego separatora (np. przecinka) zastosowanie mają wszystkie wymienione pozycje.

c)

Kolumna 6: w celu uwzględnienia ram czasowych budowy statków, w zależności od charakterystyki danego wyposażenia morskiego, wyrażenie „umieszczenie na statku” rozumie się jako jedno z poniższych (zgodnie ze wskazaniem w nawiasach po datach):

(i)

pierwszą instalację elementu wyposażenia w warunkach gotowości do pracy na statku UE;

(ii)

pierwszą instalację elementu wyposażenia w warunkach gotowości do pracy lub zasztauowanie w warunkach gotowości do pracy na statku UE;

(iii)

dostarczenie elementu wyposażenia do stoczni, jeśli taka dostawa odbywa się w okresie 30 miesięcy przed pierwszą jego instalacją w warunkach gotowości do pracy.

d)

Jeżeli do jednego wpisu dotyczącego wyposażenia morskiego (np. MED/1.3) odnosi się więcej wierszy, to najniżej położony wiersz zawiera zaktualizowane wymogi instrumentów międzynarodowych w odniesieniu do danych zawartych w wyżej położonych wierszach.

e)

W przypadkach, o których mowa w lit. d), jeżeli w kolumnach 5 i 6 nie podano daty, oznacza to, że nie nastąpiła zmiana norm badań i poddane badaniu wyposażenie morskie musi być zgodne z wymogami określonymi w (drugim) położonym niżej wierszu.

1.   Środki ratunkowe

Numer i nazwa pozycji

Prawidła SOLAS 74 ze zmianami oraz odpowiednie rezolucje i cyrkularze IMO

Normy badań

Moduły oceny zgodności

Pierwsze wprowadzenie do obrotu

Ostatnie umieszczenie na statku

1

2

3

4

5

6

MED/1.1

Koła ratunkowe

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

10.10.2026

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.1

Koła ratunkowe

Wiersz 2 z 2

(NOWY WIERSZ)

nieprzeznaczony do łącznego stosowania z pozycją 1.10

przeznaczony do łącznego stosowania z pozycją 1.10.

Uwaga: jeżeli jest przeznaczony do stosowania urządzeń szybkiego zwalniania umożliwiających samoczynnie aktywowanie sygnałów dymnych lub samoczynne włączanie się świateł waga tych produktów musi wynosić przynajmniej 4kg (zob. również pozycję MED/1.3)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IMO Res. MSC.481(102).

B+D

B+E

B+F

10.10.2023

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.2a

Lampki pozycyjne do środków ratunkowych:

do jednostek ratunkowych i łodzi ratowniczych.

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

EN 60945:2002 łącznie z IEC 60945 Corr. 1:2008.

Lub:

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IEC 60945:2002 łącznie z IEC 60945 Corr. 1:2008.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

12.8.2023

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2a

Lampki pozycyjne do środków ratunkowych:

do jednostek ratunkowych i łodzi ratowniczych.

Wiersz 2 z 2

Uwaga: Wyklucza się badania kompatybilności elektromagnetycznej określone w normach EN 60945 i IEC 60945; przeprowadza się wyłącznie badania, o których mowa w IMO Res. MSC 81(70), pkt 10.4.

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

EN 60945:2002 łącznie z IEC 60945 Corr. 1:2008,

ISO 24408: 2005.

Lub:

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IEC 60945:2002 łącznie z IEC 60945 Corr. 1:2008,

ISO 24408: 2005

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.2b

Lampki pozycyjne do środków ratunkowych:

do kół ratunkowych

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

EN 60945:2002 łącznie z IEC 60945 Corr. 1:2008.

Lub:

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IEC 60945:2002 łącznie z IEC 60945 Corr. 1:2008.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

12.8.2023

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2b

Lampki pozycyjne do środków ratunkowych:

do kół ratunkowych

Wiersz 2 z 2

Uwaga: Wyklucza się badania kompatybilności elektromagnetycznej określone w normach EN 60945 i IEC 60945; przeprowadza się wyłącznie badania, o których mowa w IMO Res. MSC 81(70), pkt 10.4.

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

EN 60945:2002 łącznie z IEC 60945 Corr. 1:2008,

ISO 24408: 2005.

Lub:

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IEC 60945:2002 łącznie z IEC 60945 Corr. 1:2008,

ISO 24408: 2005.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.2c

Lampki pozycyjne do środków ratunkowych:

do pasów ratunkowych

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

EN 60945:2002 łącznie z IEC 60945 Corr. 1:2008.

Lub:

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IEC 60945:2002 łącznie z IEC 60945 Corr. 1:2008.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

12.8.2023

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2c

Lampki pozycyjne do środków ratunkowych:

do pasów ratunkowych

Wiersz 2 z 2

Uwaga: Wyklucza się badania kompatybilności elektromagnetycznej określone w normach EN 60945 i IEC 60945; przeprowadza się wyłącznie badania, o których mowa w IMO Res. MSC 81(70), pkt 10.4.

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

EN 60945:2002 łącznie z IEC 60945 Corr. 1:2008,

ISO 24408: 2005.

Lub:

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IEC 60945:2002 łącznie z IEC 60945 Corr. 1:2008,

ISO 24408: 2005.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res .MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.3

Samoczynnie aktywowane sygnały dymne kół ratunkowych

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.3

Samoczynnie aktywowane sygnały dymne kół ratunkowych

Wiersz 2 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.4

Pasy ratunkowe

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

10.10.2026

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC.1/Circ.1304,

IMO MSC.1/Circ.1470,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.4

Pasy ratunkowe

Wiersz 2 z 2

(NOWY WIERSZ)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IMO Res. MSC.481(102).

B+D

B+E

B+F

10.10.2023

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC.1/Circ.1304,

IMO MSC.1/Circ.1470,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.5a

Kombinezony ratunkowe i kombinezony ochronne, przeznaczone do noszenia RAZEM Z pasem ratunkowym:

kombinezon ratunkowy nieocieplony

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

10.10.2026

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.5a

Kombinezony ratunkowe i kombinezony ochronne, przeznaczone do noszenia RAZEM Z pasem ratunkowym:

kombinezon ratunkowy nieocieplony

Wiersz 2 z 2

(NOWY WIERSZ)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IMO Res. MSC.481(102).

B+D

B+E

B+F

10.10.2023

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.5b

Kombinezony ratunkowe i kombinezony ochronne, przeznaczone do noszenia RAZEM Z pasem ratunkowym:

kombinezon ratunkowy ocieplony

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

10.10.2026

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.5b

Kombinezony ratunkowe i kombinezony ochronne, przeznaczone do noszenia RAZEM Z pasem ratunkowym:

kombinezon ratunkowy ocieplony

Wiersz 2 z 2

(NOWY WIERSZ)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IMO Res. MSC.481(102).

B+D

B+E

B+F

10.10.2023

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.5c

Kombinezony ratunkowe i kombinezony ochronne, przeznaczone do noszenia RAZEM Z pasem ratunkowym:

kombinezony ochronne

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

10.10.2026

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.5c

Kombinezony ratunkowe i kombinezony ochronne, przeznaczone do noszenia RAZEM Z pasem ratunkowym:

kombinezony ochronne

Wiersz 2 z 2

(NOWY WIERSZ)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IMO Res. MSC.481(102).

B+D

B+E

B+F

10.10.2023

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.6a

Kombinezony ratunkowe i kombinezony ochronne, przeznaczone do noszenia BEZ pasa ratunkowego:

kombinezon ratunkowy nieocieplony

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

10.10.2026

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.6a

Kombinezony ratunkowe i kombinezony ochronne, przeznaczone do noszenia BEZ pasa ratunkowego:

kombinezon ratunkowy nieocieplony

Wiersz 2 z 2

(NOWY WIERSZ)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IMO Res. MSC.481(102).

B+D

B+E

B+F

10.10.2023

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.6b

Kombinezony ratunkowe i kombinezony ochronne, przeznaczone do noszenia BEZ pasa ratunkowego:

kombinezon ratunkowy ocieplony

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

10.10.2026

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.6b

Kombinezony ratunkowe i kombinezony ochronne, przeznaczone do noszenia BEZ pasa ratunkowego:

kombinezon ratunkowy ocieplony

Wiersz 2 z 2

(NOWY WIERSZ)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IMO Res. MSC.481(102).

B+D

B+E

B+F

10.10.2023

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.6c

Kombinezony ratunkowe i kombinezony ochronne, przeznaczone do noszenia BEZ pasa ratunkowego

kombinezony ochronne

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

10.10.2026

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.6c

Kombinezony ratunkowe i kombinezony ochronne, przeznaczone do noszenia BEZ pasa ratunkowego

kombinezony ochronne

Wiersz 2 z 2

(NOWY WIERSZ)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IMO Res. MSC.481(102).

B+D

B+E

B+F

10.10.2023

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.7

Środki ochrony cieplnej

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.8

Rakiety spadochronowe (środki pirotechniczne)

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/6,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.8

Rakiety spadochronowe (środki pirotechniczne)

Wiersz 2 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/6,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1629.

MED/1.9

Pochodnie ręczne (środki pirotechniczne)

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.9

Pochodnie ręczne (środki pirotechniczne)

Wiersz 2 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1629.

MED/1.10

Pławki dymne (środki pirotechniczne)

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III.

MED/1.10

Pławki dymne (środki pirotechniczne)

Wiersz 2 z 2

Uwaga: Zob. również pozycja MED/1.1.

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO MSC.1/Circ.1629.

MED/1.11

Wyrzutnie linki ratunkowej

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/18,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VII,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.11

Wyrzutnie linki ratunkowej

Wiersz 2 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/18,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VII,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1633.

MED/1.12

Pneumatyczne tratwy ratunkowe

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

Oraz w przypadku wydłużonego okresu eksploatacji:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

10.10.2026

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.12

Pneumatyczne tratwy ratunkowe

Wiersz 2 z 2

(NOWY WIERSZ)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IMO Res. MSC.481(102).

Oraz w przypadku wydłużonego okresu eksploatacji:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

10.10.2023

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.13

Sztywne tratwy ratunkowe

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

10.10.2026

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.13

Sztywne tratwy ratunkowe

Wiersz 2 z 2

(NOWY WIERSZ)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IMO Res. MSC.481(102).

B+D

B+E

B+F

10.10.2023

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.14a

Samoprostujące tratwy ratunkowe:

pneumatyczne

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

Oraz w przypadku wydłużonego okresu eksploatacji:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

10.10.2026

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.14a

Samoprostujące tratwy ratunkowe:

pneumatyczne

Wiersz 2 z 2

(NOWY WIERSZ)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IMO Res. MSC.481(102).

Oraz w przypadku wydłużonego okresu eksploatacji:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

10.10.2023

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.14b

Samoprostujące tratwy ratunkowe:

sztywne

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

10.10.2026

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.14b

Samoprostujące tratwy ratunkowe:

sztywne

Wiersz 2 z 2

(NOWY WIERSZ)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IMO Res. MSC.481(102).

B+D

B+E

B+F

10.10.2023

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.15

Namiotowe dwustronne tratwy ratunkowe

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

Oraz w przypadku wydłużonego okresu eksploatacji:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

10.10.2026

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.15

Namiotowe dwustronne tratwy ratunkowe

Wiersz 2 z 2

(NOWY WIERSZ)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IMO Res. MSC.481(102).

Oraz w przypadku wydłużonego okresu eksploatacji:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

10.10.2023

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.16

Urządzenia do swobodnego zwalniania tratw ratunkowych (zwalniaki hydrostatyczne)

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.17a

Łodzie ratunkowe

łodzie ratunkowe wodowane z użyciem żurawika:

częściowo zamknięte

całkowicie zamknięte

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

10.10.2026

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.17a

Łodzie ratunkowe

łodzie ratunkowe wodowane z użyciem żurawika:

częściowo zamknięte

całkowicie zamknięte

Wiersz 2 z 2

(NOWY WIERSZ)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

10.10.2023

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC.1/Circ.1423,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.17b

Łodzie ratunkowe

zrzutowe łodzie ratunkowe

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

10.10.2026

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.17b

Łodzie ratunkowe

zrzutowe łodzie ratunkowe

Wiersz 2 z 2

(NOWY WIERSZ)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

10.10.2023

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC.1/Circ.1423,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.17c

Łodzie ratunkowe wodowane z użyciem żurawika wykorzystywane jako łódź ratownicza:

częściowo zamknięte

całkowicie zamknięte

Uwaga: Nowa pozycja dodana rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2022/1157

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

15.8.2022

10.10.2026

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423,

IMO MSC.1/Circ.1630,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.17c

Łodzie ratunkowe wodowane z użyciem żurawika wykorzystywane jako łódź ratownicza:

częściowo zamknięte

całkowicie zamknięte

Uwaga: Nowa pozycja dodana rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2022/1157

Wiersz 2 z 2

(NOWY WIERSZ)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

10.10.2023

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC.1/Circ.1423,

IMO MSC.1/Circ.1630,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.18

Sztywne łodzie ratownicze

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

10.10.2026

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.18

Sztywne łodzie ratownicze

Wiersz 2 z 2

(NOWY WIERSZ)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

10.10.2023

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.19

Pneumatyczne łodzie ratownicze

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

10.10.2026

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.19

Pneumatyczne łodzie ratownicze

Wiersz 2 z 2

(NOWY WIERSZ)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IMO Res. MSC.481(102),

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

10.10.2023

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.20a

Szybkie łodzie ratownicze:

pneumatyczne

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

10.10.2026

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.20a

Szybkie łodzie ratownicze:

pneumatyczne

Wiersz 2 z 2

(NOWY WIERSZ)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IMO Res. MSC.481(102),

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

10.10.2023

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.20b

Szybkie łodzie ratownicze:

sztywne

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

10.10.2026

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.20b

Szybkie łodzie ratownicze:

sztywne

Wiersz 2 z 2

(NOWY WIERSZ)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

10.10.2023

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.20c

Szybkie łodzie ratownicze:

łodzie typu RIB (twarde łodzie pneumatyczne)

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

10.10.2026

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.20c

Szybkie łodzie ratownicze:

łodzie typu RIB (twarde łodzie pneumatyczne)

Wiersz 2 z 2

(NOWY WIERSZ)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1006.

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

10.10.2023

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.21

Urządzenia do wodowania z użyciem talii (żurawiki)

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1632.

Pozycja MED/1.22, Urządzenia do wodowania jednostek ratunkowych przez swobodny spadek – przeniesiona do pozycji MED/9/1.3 i usunięta rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2023/1667.

MED/1.23

Urządzenia do wodowania zrzutowych łodzi ratunkowych

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1632.

MED/1.24

Urządzenia do wodowania tratw ratunkowych

(żurawiki)

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/12,

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1632.

MED/1.25

Urządzenia do wodowania szybkich łodzi ratowniczych

(żurawiki)

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO MSC.1/Circ.1632.

MED/1.26a

Zwalniaki do wodowania:

łodzi ratunkowych i ratowniczych (wodowanych przez swobodny spadek lub z użyciem talii)

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.26b

Zwalniaki do wodowania:

tratw ratunkowych (wodowanych przez swobodny spadek lub z użyciem talii)

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1632.

MED/1.26c

Zwalniaki do wodowania:

zrzutowych łodzi ratunkowych

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.27

Morskie systemy ewakuacji

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/15,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1632.

MED/1.28

Środki ratownicze

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO MSC.1/Circ.1632.

MED/1.29

Drabinki do wsiadania

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

ISO 5489:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO MSC.1/Circ.1285,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.30

Materiały odblaskowe

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. A.658(16), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

15.8.2025

(i)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.30

Materiały odblaskowe

Wiersz 2 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.481(102).

B+D

B+E

B+F

15.8.2022

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1628.

Pozycja MED/1.31, Radiotelefon VHF do łączności dwukierunkowej dla jednostek ratunkowych – przeniesiona do pozycji MED/5.17 i MED/5.18.

Pozycja MED/1.32, Transponder radarowy 9 GHz (SART) – przeniesiona do pozycji MED/4.18.

MED/1.33

Reflektor radarowy do łodzi ratunkowych i ratowniczych

(pasywny)

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN ISO 8729:1998,

EN 60945:2002 łącznie z IEC 60945 Corr. 1:2008.

Lub:

EN ISO 8729:1998,

IEC 60945:2002 łącznie z IEC 60945 Corr. 1:2008.

Lub:

ISO 8729-1:2010,

EN 60945:2002 łącznie z IEC 60945 Corr. 1:2008.

Lub:

ISO 8729-1:2010,

IEC 60945:2002 łącznie z IEC 60945 Corr. 1:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. A.384(X),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.164(78).

Pozycja MED/1.34, Kompas magnetyczny klasy B do łodzi ratunkowych i ratowniczych – przeniesiona do pozycji MED/4.23.

Pozycja MED/1.35, Przenośny sprzęt gaśniczy do łodzi ratunkowych i ratowniczych – przeniesiona do pozycji MED/3.38.

MED/1.36

Silniki napędowe łodzi ratunkowych i ratowniczych

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.37

Jednostka napędowa łodzi ratowniczej - silnik zaburtowy

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.38

Reflektory poszukiwawcze do łodzi ratunkowych i ratowniczych

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.38

Reflektory poszukiwawcze do łodzi ratunkowych i ratowniczych

Wiersz 2 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

EN 60945:2002 łącznie z IEC 60945 Corr. 1:2008.

Lub:

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IEC 60945:2002 łącznie z IEC 60945 Corr. 1:2008.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.39

Otwarte dwustronne tratwy ratunkowe

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) załącznik 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) załącznik 11.

Oraz w przypadku wydłużonego okresu eksploatacji:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+F

 

10.10.2026

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) załącznik 10,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) załącznik 11,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.39

Otwarte dwustronne tratwy ratunkowe

Wiersz 2 z 2

(NOWY WIERSZ)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) załącznik 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) załącznik 11,

IMO Res. MSC.481(102).

Oraz w przypadku wydłużonego okresu eksploatacji:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+F

10.10.2023

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) załącznik 10,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) załącznik 11,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC.1/Circ.1328.

Pozycja MED/1.40, Mechanicznie sterowany podnośnik – przeniesiona do pozycji MED/4.48.

MED/1.41a

Wciągarki do jednostek ratunkowych i łodzi ratowniczych:

do łodzi ratunkowych wodowanych z użyciem żurawika

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1632.

MED/1.41b

Wciągarki do jednostek ratunkowych i łodzi ratowniczych:

do zrzutowych łodzi ratunkowych

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO MSC.1/Circ.1632.

MED/1.41c

Wciągarki do jednostek ratunkowych i łodzi ratowniczych:

do tratw ratunkowych

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1632.

MED/1.41d

Wciągarki do jednostek ratunkowych i łodzi ratowniczych:

do łodzi ratowniczych

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1632.

MED/1.41e

Wciągarki do jednostek ratunkowych i łodzi ratowniczych:

szybkich łodzi ratowniczych

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1632.

Pozycja MED/1.42, Drabinka pilotowa – przeniesiona do pozycji MED/4.49.

MED/1.43

Twarde pneumatyczne łodzie ratownicze

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

15.8.2025

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.43

Twarde pneumatyczne łodzie ratownicze

Wiersz 2 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), ze zmianami,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000 + A1:2021.

B+D

B+F

G

15.8.2022

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.44a

Systemy rozgłoszeniowe i alarmu ogólnego (PAGA)

System kontrolno-dystrybucyjny

(w przypadku zastosowania jako urządzenie sygnalizacji pożaru stosuje się pozycję A.1/3.53)

Uwaga: Świadectwo określa, dla których z następujących kategorii statków i systemów wyposażenie jest odpowiednie:

Statek:

Statek towarowy

Statek pasażerski (niespełniający wymagań dotyczących bezpiecznego powrotu do portu)

Statek pasażerski (spełniający wymagania dotyczące bezpiecznego powrotu do portu)

Systemy:

Systemy alarmu ogólnego (GA)

Systemy rozgłoszeniowe (PA)

Systemy rozgłoszeniowe i alarmu ogólnego (PAGA)

Nowa pozycja dodana rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2022/1157 (przeniesiona z pozycji MED/9/1.5)

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 4,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

EN 50695:2021,

EN 60945:2002 łącznie z IEC 60945 Corr. 1:2008,

seria EN 61162:

EN 61162-1:2016

EN 61162-2:1998

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014

IEC 61162-450:2018,

EN IEC 62288:2022,

EN 62923-1:2018,

EN 62923-2:2018.

Lub:

EN 50695:2021,

IEC 60945:2002 łącznie z IEC 60945 Corr. 1:2008,

seria IEC 61162:

IEC 61162-1:2016

IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09

IEC 61162-3 Ed.1.2 skonsolidowana z A1 Ed. 1.0:2010-11 oraz A2 Ed. 1.0:2014-07

IEC 61162-450:2018,

IEC 62288 Ed. 3.0:2021,

IEC 62923-1:2018,

IEC 62923-2:2018.

B+D

B+E

B+F

G

15.8.2022

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/12,

SOLAS 74 Reg. II-2/21,

SOLAS 74 Reg. II-2/22,

SOLAS 74 Reg. III/6,

IMO Res. A.1021(26) 5,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VII,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 4,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.302(87),

IMO MSC.1/Circ.808,

IMO MSC.1/Circ.1369/Add.1.

MED/1.44b

Systemy rozgłoszeniowe i alarmu ogólnego (PAGA)

Głośniki

(w przypadku zastosowania jako urządzenie sygnalizacji pożaru stosuje się pozycję A.1/3.53)

Nowa pozycja dodana rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2022/1157 (przeniesiona z pozycji MED/9/1.5)

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 4,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

EN 50695:2021,

EN 60945:2002 łącznie z IEC 60945 Corr. 1:2008.

Lub:

EN 50695:2021,

IEC 60945:2002 łącznie z IEC 60945 Corr. 1:2008.

B+D

B+E

B+F

G

15.8.2022

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/12,

SOLAS 74 Reg. II-2/21,

SOLAS 74 Reg. II-2/22,

SOLAS 74 Reg. III/6,

IMO Res. A.1021(26) 5,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VII,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 4,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.808,

IMO MSC.1/Circ.1369/Add.1.

2.   Zapobieganie zanieczyszczaniu morza

Numer i nazwa pozycji

Prawidła MARPOL 73/78 ze zmianami oraz odpowiednie rezolucje i cyrkularze IMO

Normy badań

Moduły oceny zgodności

Pierwsze wprowadzenie do obrotu

Ostatnie umieszczenie na statku

1

2

3

4

5

6

MED/2.1

Odolejacz (filtracyjne urządzenie odolejające zapewniające, że zawartość oleju w oczyszczonej wodzie na wylocie nie przekracza 15 ppm)

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

MARPOL 73/78 załącznik I, Reg. 14.

IMO Res. MEPC.107(49), ze zmianami,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

MARPOL 73/78 załącznik I, Reg. 14,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.2

Wykrywacze rozdziału faz olej/woda

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

MARPOL 73/78 załącznik I, Reg. 32.

IMO Res. MEPC.5(XIII).

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

MARPOL 73/78 załącznik I, Reg. 32.

MED/2.3

Mierniki zawartości oleju

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

MARPOL 73/78 załącznik I, Reg. 14.

IMO Res. MEPC.107(49), ze zmianami,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

MARPOL 73/78 załącznik I, Reg. 14,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

Pozycja MED/2.4, Przystawki filtrujące do urządzeń odolejających (zapewniające poziom zawartości oleju w oczyszczonej wodzie na wylocie nieprzekraczający 15 ppm) – pozycja celowo pozostawiona pusta.

MED/2.5

System kontrolno-pomiarowy zrzutu oleju do zbiornikowca olejowego

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

MARPOL 73/78 załącznik I, Reg. 31,

IMO MEPC.1/Circ.858.

IMO Res. MEPC.108(49), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

MARPOL 73/78 załącznik I, Reg. 31.

MED/2.6a

Systemy oczyszczania ścieków

(do użytku na statkach pasażerskich we wszystkich obszarach, w tym w obszarze specjalnym zgodnie z załącznikiem IV do konwencji MARPOL).

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

MARPOL 73/78 załącznik IV, Reg. 9.

IMO Res. MEPC.227(64), z uwzględnieniem sekcji 4.2.

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

MARPOL 73/78 załącznik IV, Reg. 9.

MED/2.6b

Systemy oczyszczania ścieków

(do użytku na statkach innych niż statki pasażerskie we wszystkich obszarach i na statkach pasażerskich poza obszarami specjalnymi zgodnie z załącznikiem IV do konwencji MARPOL).

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

MARPOL 73/78 załącznik IV, Reg. 9.

IMO Res. MEPC.227(64), bez uwzględnienia sekcji 4.2.

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

MARPOL 73/78 załącznik IV, Reg. 9.

MED/2.7

Spalarki okrętowe

(Spalarki o mocy do 4 000  kW)

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

MARPOL 73/78 załącznik VI, Reg. 16.

IMO Res. MEPC.244(66).

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

MARPOL 73/78 załącznik VI, Reg. 16.

MED/2.8

Pokładowy analizator NOx wg Kodeksu technicznego NOx z 2008 r. (NOx Technical Code 2008) na stałe umieszczony na pokładzie

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

IMO Res. MEPC.176(58) - (zmieniona konwencja MARPOL załącznik VI, Reg. 13).

IMO Res. MEPC.177(58) - (NOx Technical Code 2008), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

IMO Res. MEPC.176(58) - (zmieniona konwencja MARPOL załącznik VI, Reg. 13),

IMO Res. MEPC.177(58) - (NOx Technical Code 2008),

IMO Res. MEPC.198(62).

Pozycja MED/2.9, Sprzęt wykorzystujący inne metody techniczne ograniczania emisji SOx – przeniesiona do pozycji MED/9/2.4.

MED/2.10

Pokładowe systemy oczyszczania spalin

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

IMO Res. MEPC.176(58) - (zmieniona konwencja MARPOL załącznik VI, Reg. 4),

IMO Res. MEPC.259(68).

IMO Res. MEPC.259(68).

System A:

B+F

G

System B:

G

19.6.2018

10.10.2026

(iii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

IMO Res. MEPC.176(58) - (zmieniona konwencja MARPOL załącznik VI, Reg. 4).

MED/2.10

Pokładowe systemy oczyszczania spalin

Wiersz 2 z 2

(NOWY WIERSZ)

Wymagania dotyczące homologacji typu

IMO Res. MEPC.176(58) - (zmieniona konwencja MARPOL załącznik VI, Reg. 4),

IMO Res. MEPC.340(77).

IMO Res. MEPC.340(77).

System A:

B+F

G

System B:

G

10.10.2023

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

IMO Res. MEPC.176(58) - (zmieniona konwencja MARPOL załącznik VI, Reg. 4).

3.   Środki ochrony przeciwpożarowej

Numer i nazwa pozycji

Prawidło SOLAS 74 ze zmianami oraz odpowiednie rezolucje i cyrkularze IMO

Normy badań

Moduły oceny zgodności

Pierwsze wprowadzenie do obrotu

Ostatnie umieszczenie na statku

1

2

3

4

5

6

MED/3.1

Podstawowe pokrycia pokładów

Wiersz 1 z 1

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.2

Gaśnice przenośne

Wiersz 1 z 2

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

EN 3-7:2004 łącznie z A1:2007,

EN 3-8:2006 łącznie z AC:2007,

EN 3-9:2006 łącznie z AC:2007,

EN 3-10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

15.8.2025

(ii)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/18,

SOLAS 74 Reg. II-2/19,

SOLAS 74 Reg. II-2/20,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4,

IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11,

IMO MSC/Circ.1239,