14.7.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 179/48


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1451

z dnia 13 lipca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/2002 w odniesieniu do powiadamiania o chorobach oraz informacji, które mają być przedkładane przez państwa członkowskie w celu zatwierdzenia i zgłaszania obowiązkowych i nieobowiązkowych programów likwidacji choroby, oraz które należy zawrzeć we wnioskach o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 23, 35 i 40,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) 2016/429 ustanowiono zasady dotyczące chorób zwierząt przenoszących się lub przenoszonych na zwierzęta lub na ludzi, w tym przepisy dotyczące powiadamiania o chorobach i sprawozdawczości dotyczącej chorób, unijnych programów nadzoru, programów likwidacji choroby i statusu obszaru wolnego od choroby.

(2)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/689 (2) stanowi uzupełnienie rozporządzenia (UE) 2016/429 i określono w nim zasady dotyczące nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób zwierząt.

(3)

Aby zapewnić jednolite stosowanie w Unii przepisów dotyczących powiadamiania o chorobach i sprawozdawczości w tym zakresie, unijnych programów nadzoru, programów likwidacji choroby i statusu obszaru wolnego od choroby ustanowionych w rozporządzeniu (UE) 2016/429 i rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/689, w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/2002 (3) ustanowiono przepisy wykonawcze dotyczące informacji, formatów i wymagań proceduralnych dotyczących programów nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby.

(4)

Jak pokazuje doświadczenie zdobyte podczas przedkładania informacji dotyczących wyników zatwierdzonych programów likwidacji choroby oraz wniosków o przyznanie statusu obszaru wolnego od choroby w okresie od daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2002, a w szczególności w świetle danych już dostępnych w komputerowym systemie informacji o chorobach zwierząt (ADIS), o którym mowa w art. 22 rozporządzenia (UE) 2016/429, niektóre elementy informacji obecnie wymaganych na mocy tego rozporządzenia wykonawczego nie są niezbędne Komisji do oceny wniosków o przyznanie statusu obszaru wolnego od choroby. W celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego państw członkowskich elementy te nie powinny być wymagane. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/2002.

(5)

Informacje, które należy przedstawić na temat wyników realizacji programów likwidacji choroby są dostępne w ADIS. Projekty programów likwidacji choroby przedłożone Komisji do zatwierdzenia powinny być również przedkładane drogą elektroniczną za pośrednictwem ADIS, aby zapewnić spójność.

(6)

Ponadto doświadczenie zdobyte podczas stosowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2002 wskazuje, że konieczne jest wyjaśnienie niektórych przepisów załączników V, VI i VII do tego rozporządzenia, aby zagwarantować, iż nie ma wątpliwości co do tego, że zakres terytorialny zatwierdzonego programu likwidacji choroby dotyczącego zwierząt wodnych oraz zatwierdzenie statusu obszaru wolnego od choroby w odniesieniu do tych zwierząt mogą mieć zastosowanie na poziomie państwa członkowskiego, strefy lub kompartmentu. Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki V, VI i VII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2002.

(7)

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/689 przewidziano kilka odstępstw, które mają znaczenie dla przedłożenia programu likwidacji chorób kategorii B lub kategorii C zwierząt wodnych zgodnie z sekcją 4 załącznika VII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2002. Obecnie tylko jedno takie odstępstwo jest wymienione w tym załączniku. Należy zatem zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/2002 tak, aby wszystkie odpowiednie odstępstwa były wymienione w sekcji 4 załącznika VII do tego rozporządzenia.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

Sprawozdawczość unijna w zakresie rocznych wyników realizacji zatwierdzonych programów likwidacji choroby

1.   Do dnia 30 kwietnia każdego roku państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdania z wyników realizacji swoich bieżących zatwierdzonych programów likwidacji choroby.

2.   Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, zawierają – w odniesieniu do każdego roku – informacje obejmujące poprzedni rok kalendarzowy określone w:

a)

załączniku V sekcja 1 w odniesieniu do programów likwidacji chorób kategorii B i C zwierząt lądowych na podstawie przyznania statusu obszaru wolnego od choroby na poziomie zakładu;

b)

załączniku V sekcja 2 w odniesieniu do programów likwidacji zakażenia wirusem wścieklizny (RABV);

c)

załączniku V sekcja 3 w odniesieniu do programów likwidacji zakażenia wirusem choroby niebieskiego języka (serotypy 1–24) (zakażenie BTV);

d)

załączniku V sekcja 4 w odniesieniu do programów likwidacji chorób kategorii B i C zwierząt wodnych.

3.   Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są przedkładane drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu ADIS.”;

2)

w art. 8 uchyla się ustęp 2;

3)

w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„Państwa członkowskie przedkładają Komisji do zatwierdzenia:”;

b)

dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3.   Programy likwidacji choroby, o których mowa w ust. 1, są przedkładane drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu ADIS.”

;

4)

w art. 11 ust. 1 formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„Państwa członkowskie, zwracając się do Komisji z wnioskiem o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby zgodnie z częścią II rozdział 4 sekcje 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689, z wyjątkiem informacji przedstawionych uprzednio w sprawozdaniach, o których mowa w art. 7 niniejszego rozporządzenia, włączają do swoich wniosków istotne informacje, o których mowa w:”;

5)

w załącznikach V, VI i VII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 211).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2002 z dnia 7 grudnia 2020 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do powiadamiania unijnego i sprawozdawczości unijnej w zakresie chorób umieszczonych w wykazie, formatów i procedur dotyczących przedkładania unijnych programów nadzoru i programów likwidacji choroby i sprawozdawczości w ich zakresie oraz wnioskowania o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby, a także komputerowego systemu informacyjnego (Dz.U. L 412 z 8.12.2020, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach V, VI i VII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku V:

a)

sekcja 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6.

Informacje dotyczące przedmiotowych zakładów i zwierząt znajdujących się na terytorium zgodnie z pkt 5, w podziale na strefy, jeżeli zasięg terytorialny programu obejmuje więcej niż jedną strefę:

a)

liczba zakładów utrzymujących zwierzęta należące do docelowej populacji zwierząt, z wyłączeniem zakładów objętych odstępstwem zgodnie z art. 19 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/689 (*1) na dzień 31 grudnia;

b)

liczba zwierząt z docelowej populacji zwierząt utrzymywanych w zakładach, o których mowa w lit. a), na dzień 31 grudnia;

c)

liczba zakładów o statusie obszaru wolnego od choroby, w tym zakładów o zawieszonym statusie obszaru wolnego od choroby, w których – w stosownych przypadkach – prowadzono szczepienia lub nie prowadzono szczepień, spośród liczby zakładów, o których mowa w lit. a), na dzień 31 grudnia;

d)

liczba zwierząt utrzymywanych w zakładach, o których mowa w lit. c);

e)

liczba zakładów, w których potwierdzono zakażenie w okresie sprawozdawczym.

(*1)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 211).”;"

b)

sekcja 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6.

Informacje dotyczące przedmiotowych zakładów akwakultury i zwierząt znajdujących się na terytorium, o którym mowa w pkt 5, w podziale na państwa członkowskie, strefy lub kompartmenty:

a)

liczba zatwierdzonych zakładów akwakultury i liczba zarejestrowanych zakładów akwakultury utrzymujących zwierzęta należące do docelowej populacji zwierząt oraz, w stosownych przypadkach, punktów pobierania próbek z dzikich populacji, które są objęte programem likwidacji choroby, na dzień 31 grudnia;

b)

liczba zakładów akwakultury oraz, w stosownych przypadkach, punktów pobierania próbek z dzikich populacji, spośród liczby zakładów lub punktów pobierania próbek, o których mowa w lit. a), które na dzień 31 grudnia nie są zakażone;

c)

liczba zakażonych zakładów akwakultury oraz, w stosownych przypadkach, punktów pobierania próbek z dzikich populacji z potwierdzonymi przypadkami, spośród liczby zakładów i punktów pobierania próbek, o których mowa w lit. a), na dzień 31 grudnia;

d)

liczba nowych zakażonych zakładów akwakultury oraz, w stosownych przypadkach, punktów pobierania próbek z dzikich populacji, z potwierdzonymi przypadkami, spośród liczby zakładów i punktów pobierania próbek, o których mowa w lit. a), na dzień 31 grudnia.”;

2)

w załączniku VI wprowadza się następujące zmiany:

a)

tytuł otrzymuje brzmienie:

Informacje, które należy zawrzeć we wnioskach o uznanie, w przypadku państw członkowskich lub stref, statusu obszaru wolnego od choroby w odniesieniu do chorób zwierząt lądowych i wodnych oraz we wnioskach o uznanie, w przypadku kompartmentów, statusu obszaru wolnego od choroby w odniesieniu do chorób zwierząt wodnych zgodnie z art. 11”;

b)

w sekcji 6 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

ppkt 1–7 otrzymują brzmienie:

„1.

w przypadku programów likwidacji zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensisB. suis w odniesieniu do utrzymywanego bydła w podziale na strefy, jeżeli zasięg terytorialny programu obejmuje więcej niż jedną strefę:

a)

liczba zakładów utrzymujących bydło, z wyłączeniem zakładów objętych odstępstwem zgodnie z art. 19 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 na dzień 31 grudnia każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

b)

liczba bydła utrzymywanego w zakładach, o których mowa w lit. a), na dzień 31 grudnia każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

c)

liczba zakładów utrzymujących bydło o statusie wolnym od zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensisB. suis, w których nie prowadzono szczepień, w tym zakładów o zawieszonym statusie wolnych od choroby, na dzień 31 grudnia w ciągu ostatnich trzech lat;

d)

liczba bydła utrzymywanego w zakładach, o których mowa w lit. c), na dzień 31 grudnia każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

e)

liczba zakładów utrzymujących bydło poddane badaniu serologicznemu w kierunku zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensisB. suis każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

f)

liczba zakładów z podejrzeniem wystąpienia zakażenia po przeprowadzeniu badań, o których mowa w lit. e), każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

g)

liczba przypadków poronień u utrzymywanego bydła, które mogły być spowodowane zakażeniem wywoływanym przez Brucella abortus, B. melitensisB. suis, które poddano dochodzeniu każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

h)

data ostatniego potwierdzonego przypadku zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensisB. suis u utrzymywanego bydła;

i)

data ostatniego szczepienia utrzymywanego bydła przeciwko zakażeniu wywoływanemu przez Brucella abortus, B. melitensisB. suis;

2.

w przypadku programów likwidacji zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensisB. suis w odniesieniu do utrzymywanych owiec i kóz w podziale na strefy, jeżeli zasięg terytorialny programu obejmuje więcej niż jedną strefę:

a)

liczba zakładów utrzymujących owce i kozy, z wyłączeniem zakładów objętych odstępstwem zgodnie z art. 19 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 na dzień 31 grudnia każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

b)

liczba owiec i kóz utrzymywanych w zakładach, o których mowa w lit. a), na dzień 31 grudnia każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

c)

liczba zakładów utrzymujących owce i kozy o statusie wolnym od zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensisB. suis, w których nie prowadzono szczepień, w tym zakładów o zawieszonym statusie wolnych od choroby, na dzień 31 grudnia w ciągu ostatnich trzech lat;

d)

liczba owiec i kóz utrzymywanych w zakładach, o których mowa w lit. c), na dzień 31 grudnia każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

e)

liczba zakładów utrzymujących owce i kozy poddane badaniu w kierunku zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensisB. suis każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

f)

liczba zakładów z podejrzeniem wystąpienia zakażenia po przeprowadzeniu badań, o których mowa w lit. e), każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

g)

liczba przypadków poronień u utrzymywanych owiec i kóz, które mogły być spowodowane zakażeniem wywoływanym przez Brucella abortus, B. melitensisB. suis, które poddano dochodzeniu każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

h)

data ostatniego potwierdzonego przypadku zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensisB. suis u utrzymywanych owiec i kóz;

i)

data ostatniego szczepienia utrzymywanych owiec i kóz przeciwko zakażeniu wywoływanemu przez Brucella abortus, B. melitensisB. suis;

3.

w przypadku programów likwidacji zakażenia MTBC w podziale na strefy, jeżeli zasięg terytorialny programu obejmuje więcej niż jedną strefę:

a)

liczba zakładów utrzymujących bydło, z wyłączeniem zakładów objętych odstępstwem zgodnie z art. 19 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 na dzień 31 grudnia każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

b)

liczba bydła utrzymywanego w zakładach, o których mowa w lit. a), na dzień 31 grudnia każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

c)

liczba zakładów utrzymujących bydło o statusie wolnym od zakażenia MTBC, w tym zakładów o zawieszonym statusie wolnych od choroby, na dzień 31 grudnia w ciągu ostatnich trzech lat;

d)

liczba bydła utrzymywanego w zakładach, o których mowa w lit. c), na dzień 31 grudnia każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

e)

liczba zakładów utrzymujących bydło badane w kierunku MTBC każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

f)

liczba zakładów z podejrzeniem wystąpienia zakażenia po przeprowadzeniu badań, o których mowa w lit. e), każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

g)

liczba sztuk bydła poddanego ubojowi, u którego wystąpiły zmiany patologiczne potencjalnie świadczące o zakażeniu MTBC, które poddano dochodzeniu każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

h)

liczba zakładów, w których potwierdzono zakażenie MTBC każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

4.

w przypadku programów likwidacji enzootycznej białaczki bydła w podziale na strefy, jeżeli zasięg terytorialny programu obejmuje więcej niż jedną strefę:

a)

liczba zakładów utrzymujących bydło, z wyłączeniem zakładów objętych odstępstwem zgodnie z art. 19 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 na dzień 31 grudnia każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

b)

liczba bydła utrzymywanego w zakładach, o których mowa w lit. a), na dzień 31 grudnia każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

c)

liczba zakładów utrzymujących bydło o statusie wolnym od zakażenia enzootyczną białaczką bydła, w tym zakładów o zawieszonym statusie wolnych od choroby, na dzień 31 grudnia w ciągu ostatnich trzech lat;

d)

liczba bydła utrzymywanego w zakładach, o których mowa w lit. c), na dzień 31 grudnia każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

e)

liczba zakładów utrzymujących bydło badane w kierunku enzootycznej białaczki bydła każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

f)

liczba zakładów z podejrzeniem wystąpienia zakażenia po przeprowadzeniu badań, o których mowa w lit. e), każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

g)

liczba próbek pobranych od bydła poddanego ubojowi w wieku powyżej 24 miesięcy z guzami, które mogły być spowodowane przez enzootyczną białaczkę bydła, poddawanych badaniom laboratoryjnym w celu potwierdzenia lub wykluczenia obecności enzootycznej białaczki bydła każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

h)

liczba zakładów, w których potwierdzono zakażenie enzootyczną białaczką bydła każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

5.

w przypadku programów likwidacji zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła/otrętu bydła w podziale na strefy, jeżeli zasięg terytorialny programu obejmuje więcej niż jedną strefę:

a)

liczba zakładów utrzymujących bydło, z wyłączeniem zakładów objętych odstępstwem zgodnie z art. 19 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 na dzień 31 grudnia każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

b)

liczba bydła utrzymywanego w zakładach, o których mowa w lit. a), na dzień 31 grudnia każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

c)

liczba zakładów o statusie wolnym od zakażenia zakaźnym zapaleniem nosa i tchawicy bydła/otrętem bydła, w tym zakładów o zawieszonym statusie wolnych od choroby, na dzień 31 grudnia w ciągu ostatnich trzech lat;

d)

liczba bydła utrzymywanego w zakładach, o których mowa w lit. c), na dzień 31 grudnia każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

e)

liczba zakładów badanych w kierunku zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła/otrętu bydła każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

f)

liczba zakładów z podejrzeniem wystąpienia zakażenia po przeprowadzeniu badań, o których mowa w lit. e), każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

g)

liczba zakładów, w których potwierdzono zakażenie zakaźnym zapaleniem nosa i tchawicy bydła/otrętem bydła każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

h)

data zakazu szczepienia utrzymywanego bydła przeciwko zakaźnemu zapaleniu nosa i tchawicy bydła/otrętowi bydła;

6.

w przypadku programów likwidacji zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego w podziale na strefy, jeżeli zasięg terytorialny programu obejmuje więcej niż jedną strefę:

a)

liczba zakładów utrzymujących świnie, z wyłączeniem zakładów objętych odstępstwem zgodnie z art. 19 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 na dzień 31 grudnia każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

b)

liczba świń utrzymywanych w zakładach, o których mowa w lit. a), na dzień 31 grudnia każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

c)

liczba zakładów utrzymujących bydło o statusie wolnym od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego, w tym zakładów o zawieszonym statusie wolnych od choroby, na dzień 31 grudnia w ciągu ostatnich trzech lat;

d)

liczba świń utrzymywanych w zakładach, o których mowa w lit. c), na dzień 31 grudnia każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

e)

liczba zakładów, w których każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat prowadzono nadzór w celu wykrycia jakichkolwiek klinicznych, wirusologicznych lub serologicznych dowodów zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego;

f)

liczba świń poddanych badaniom w zakładach, o których mowa w lit. e), każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

g)

liczba zakładów, w których potwierdzono zakażenie wirusem choroby Aujeszkyego każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

h)

data zakazu szczepienia utrzymywanych świń przeciwko wirusowi choroby Aujeszkyego;

7.

w przypadku programów likwidacji wirusa choroby Aujeszkyego, w podziale na strefy, jeżeli zasięg terytorialny programu obejmuje więcej niż jedną strefę:

a)

liczba zakładów utrzymujących bydło, z wyłączeniem zakładów objętych odstępstwem zgodnie z art. 19 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 na dzień 31 grudnia każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

b)

liczba bydła utrzymywanego w zakładach, o których mowa w lit. a), na dzień 31 grudnia każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

c)

liczba zakładów utrzymujących bydło o statusie wolnym od zakażenia wirusową biegunką bydła, w tym zakładów o zawieszonym statusie wolnych od choroby, na dzień 31 grudnia w ciągu ostatnich trzech lat;

d)

liczba bydła utrzymywanego w zakładach, o których mowa w lit. c), na dzień 31 grudnia każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

e)

liczba zakładów badanych w kierunku wirusowej biegunki bydła każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

f)

liczba zakładów z podejrzeniem wystąpienia zakażenia po przeprowadzeniu badań, o których mowa w lit. e), każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

g)

liczba zakładów, w których potwierdzono zakażenie wirusową biegunką bydła każdego roku w ciągu ostatnich trzech lat;

h)

data zakazu szczepienia utrzymywanego bydła przeciwko wirusowej biegunce bydła;”;

(ii)

pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10.

w przypadku programów likwidacji chorób kategorii B i C zwierząt wodnych należy podać następujące informacje w odniesieniu do każdego roku programu, w podziale na państwa członkowskie, strefę lub kompartment, stosownie do zakresu terytorialnego:

a)

liczba zatwierdzonych zakładów akwakultury i, w stosownych przypadkach, liczba zarejestrowanych zakładów akwakultury utrzymujących zwierzęta należące do docelowej populacji zwierząt oraz punktów pobierania próbek z dzikich populacji, które są objęte programem likwidacji choroby, a także mapy przedstawiające położenie zakładów i punków pobierania próbek z dzikich populacji;

b)

liczba zakładów akwakultury oraz, w stosownych przypadkach, punktów pobierania próbek z dzikich populacji, spośród liczby zakładów i punktów pobierania próbek, o których mowa w lit. a), które nie są zakażone;

c)

liczba kontroli stanu zdrowia zwierząt przypadająca na zatwierdzone i, w stosownych przypadkach, zarejestrowane zakłady akwakultury;

d)

liczba pobranych próbek przypadająca na zatwierdzone oraz, w stosownych przypadkach, zarejestrowane zakłady akwakultury i punkty pobierania próbek z dzikich populacji, a także szczegółowe informacje dotyczące gatunków, wyników pobierania próbek (dodatnie lub ujemne) i temperatury wody w momencie pobierania próbki;

e)

liczba zakażonych zakładów akwakultury oraz, w stosownych przypadkach, punktów pobierania próbek z dzikich populacji z potwierdzonymi przypadkami, spośród liczby zakładów, o których mowa w lit. a);

f)

liczba nowych zakażonych zakładów akwakultury oraz, w stosownych przypadkach, punktów pobierania próbek z dzikich populacji z potwierdzonymi przypadkami, spośród liczby zakładów, o których mowa w lit. a).”;

3)

w załączniku VII wprowadza się następujące zmiany:

a)

sekcja 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9.

Cele pośrednie programu likwidacji choroby odnoszące się do specyficznych dla danej choroby kryteriów uzyskania statusu obszaru wolnego od choroby, w tym co najmniej:

a)

oczekiwany roczny spadek liczby zakażonych zakładów;

b)

oczekiwany roczny wzrost liczby zakładów wolnych od choroby.”;

b)

w sekcji 4 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5.

Opis sytuacji epidemiologicznej w państwie członkowskim, strefie lub kompartmencie, stosownie do zakresu terytorialnego programu, w tym:

a)

liczba zatwierdzonych zakładów akwakultury i liczba zarejestrowanych zakładów akwakultury utrzymujących zwierzęta należące do docelowej populacji zwierząt w podziale na rodzaj produkcji oraz status zdrowotny;

b)

gatunki umieszczone w wykazie utrzymywane w zakładach akwakultury, o których mowa w lit. a), w podziale na status zdrowotny;

c)

mapy przedstawiające:

(i)

położenie geograficzne zakładów akwakultury, o których mowa w lit. a), i odpowiednich obszarów zlewni; oraz

(ii)

rozmieszczenie geograficzne przypadków zakażenia odpowiednią chorobą kategorii B lub C, obejmujące okres co najmniej ostatnich 5 lat;

d)

informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej wśród dzikich zwierząt wodnych, w stosownych przypadkach.

6.

Opis strategii zwalczania chorób programu likwidacji choroby zgodny z art. 46 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 obejmujący co najmniej:

a)

plany pobierania próbek i metody diagnostyczne, które należy zastosować zgodnie z załącznikiem VI do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 do celów:

(i)

kontroli stanu zdrowia oraz pobierania próbek w zakładach akwakultury;

(ii)

prowadzenia nadzoru ukierunkowanego nad dzikimi populacjami, w stosownych przypadkach;

b)

środki zwalczania chorób, które mają zostać zastosowane, jeżeli wystąpi potwierdzony przypadek;

c)

środki bioasekuracji i środki zmniejszające ryzyko, które mają zostać zastosowane;

d)

plany szczepień, w stosownych przypadkach;

e)

środki, które mają zostać zastosowane w odniesieniu do dzikich zwierząt wodnych, oraz liczba i położenie geograficzne punktów pobierania próbek, w stosownych przypadkach;

f)

odstępstwa, które mają zostać zastosowane zgodnie z art. 47 ust. 4, art. 51 ust. 2 i art. 53 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689, w stosownych przypadkach;

g)

środki skoordynowane z innymi państwami członkowskimi lub państwami trzecimi, w stosownych przypadkach.”.


(*1)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 211).”;”