2.6.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/40


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/1069

z dnia 1 czerwca 2023 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości biksafenu, cyprodynilu, fenheksamidu, fenpikoksamidu, fenpiroksymatu, flutianilu, izoksaflutolu, mandipropamidu, metoksyfenozydu oraz spinetoramu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

13 grudnia 2022 r. Komisja Kodeksu Żywnościowego przyjęła nowe kodeksowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (CXL) acetamiprydu, biksafenu, chlorotalonilu, klofentezyny, klotianidyny, cyprodynilu, difenokonazolu, etiprolu, fenheksamidu, fenpikoksamidu, fenpiroksymatu, fluensulfonu, fluopyramu, flutianilu, imazalilu, izoprotiolanu, izoksaflutolu, mandipropamidu, metkonazolu, metoprenu, metoksyfenozydu, protiokonazolu, pydiflumetofenu, pyrasulfotolu, pyraziflumidu, chinoksyfenu, spinetoramu, spiropidionu, tebukonazolu, tiametoksamu, trifloksystrobiny oraz trineksapaku etylu (2).

(2)

W załącznikach II, III oraz V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 określono najwyższe dopuszczalne poziomy (NDP) tych substancji z wyjątkiem etiprolu, fluensulfonu oraz pydiflumetofenu, dla których nie określono szczególnego NDP, ani nie włączono tych substancji do załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005, wobec czego stosuje się do nich wartość wzorcową wynoszącą 0,01 mg/kg, określoną w art. 18 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia.

(3)

Zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (3), jeżeli istnieją normy międzynarodowe lub jeżeli spodziewane jest ich wprowadzenie, mają one zostać wzięte pod uwagę podczas opracowywania lub dostosowywania prawa żywnościowego, z wyjątkiem sytuacji, w których normy takie – lub ich część – nie stanowiłyby skutecznego lub odpowiedniego środka realizacji celów prawa żywnościowego; sytuacji, w których ich niestosowanie jest uzasadnione naukowo, oraz gdyby miały one spowodować zmianę poziomu ochrony w stosunku do poziomu określonego jako właściwy w Unii. Ponadto – zgodnie z art. 13 lit. e) wspomnianego rozporządzenia – Unia ma wspierać spójność międzynarodowych norm technicznych i prawa żywnościowego, dbając jednocześnie o to, aby wysoki poziom ochrony przyjęty w Unii nie został obniżony.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) ocenił ryzyko dla konsumentów i sporządził sprawozdanie naukowe (4). W przypadkach, w których Urząd stwierdził potencjalne zagrożenie dla zdrowia konsumentów, Unia zgłosiła Komitetowi KKŻ ds. Pozostałości Pestycydów zastrzeżenia (5) , (6) wobec proponowanych CXL. Dotyczy to następujących kombinacji pestycydów i produktów: acetamiprydu (wszystkie produkty), chlorotalonilu (wszystkie produkty), klofentezyny (wszystkie produkty), klotianidyny (wszystkie produkty), difenokonazolu (wszystkie produkty), etiprolu (wszystkie produkty), fenpiroksymatu (cytryny i limonki, pomarańcza olbrzymia i grejpfruty), fluensulfonu (wszystkie produkty), imazalilu (wszystkie produkty), izoprotiolanu (wszystkie produkty), metkonazolu (wszystkie produkty), metoprenu (wszystkie produkty), protiokonazolu (wszystkie produkty), pydiflumetofenu (wszystkie produkty), pyrasulfotolu (wszystkie produkty), pyraziflumidu (wszystkie produkty), chinoksyfenu (wszystkie produkty), spinetoramu (herbata, zielona, czarna), spiropidionu (wszystkie produkty), tebukonazolu (wszystkie produkty), tiametoksamu (wszystkie produkty), trifloksystrobiny (wszystkie produkty) oraz trineksapaku etylowego (wszystkie produkty).

(5)

Te CXL, w odniesieniu do których Unia nie zgłosiła zastrzeżenia Komitetowi KKŻ ds. Pozostałości Pestycydów, ponieważ Urząd nie określił zagrożeń dla konsumentów w Unii, można zatem uznać za bezpieczne. Dotyczy to niektórych CXL dla biksafenu, cyprodynilu, fenheksamidu, fenpikoksamidu, fenpiroksymatu, flutianilu, izoksaflutolu, mandipropamidu, metoksyfenozydu i spinetoramu. Wspomniane wartości CXL należy zatem włączyć do rozporządzenia (WE) nr 396/2005, z wyjątkiem przypadków, w których odnoszą się one do produktów nieujętych w załączniku I do wspomnianego rozporządzenia lub w których zostały ustalone na poziomie niższym niż obecne NDP. W związku z tym nie należy wprowadzać żadnych zmian w odniesieniu do NDP fluopyramu.

(6)

Na podstawie sprawozdania naukowego Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii wymienionych w art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 stwierdzono, że odpowiednie zmiany NDP spełniają wymogi tego artykułu.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 czerwca 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

(2)  https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-45%252FFinal%252520Report%252520CAC45%252FCompiled%2BREP22_CAC.pdf

Wspólny program FAO i WHO dotyczący norm żywnościowych, Komisja Kodeksu Żywnościowego. Dodatek III. Sesja 45. W formie zdalnej, 21–25 listopada oraz 12–13 i 19 grudnia 2022 r. oraz 6 lutego 2023 r.

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).

(4)  Wsparcie naukowe w przygotowaniu stanowiska UE na 53. sesji Komitetu KKŻ ds. Pozostałości Pestycydów. Dziennik EFSA 2022; 20(9):7521.

(5)  Uwagi Unii Europejskiej do Komitetu KKŻ ds. Pozostałości Pestycydów 22/53/5: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-53%252FCRDs%252Fpr53_crd13revx.pdf.

(6)  Sprawozdanie z 53. sesji Komitetu KKŻ ds. Pozostałości Pestycydów REP22/PR53: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-53%252FREPORT%252FFINAL%2BREPORT%252FREP22_PR53e.pdf.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 kolumny dotyczące biksafenu, cyprodynilu, fenheksamidu, fenpikoksamidu, fenpiroksymatu, flutianilu, izoksaflutolu, mandipropamidu, metoksyfenozydu oraz spinetoramu otrzymują brzmienie:

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP)  (1)

Biksafen (R) (F)

Cyprodynil (R) (F)

Fenheksamid (F)

Fenpikoksamid (R) (F)

Fenpiroksymat (R) (F) (A)

Flutianil

Izoksaflutol (suma izoksaflutolu i jego metabolitu diketonitrylowego wyrażona jako izoksaflutol)

Mandipropamid (wszelkie proporcje izomerów składowych)

Metoksyfenozyd (F)

Spinetoram (suma spinetoramu-J i spinetoramu-L) (F) (A)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

0100000

OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

 

 

0110000

Owoce cytrusowe

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,5 (+)

0,01  ((*))

 

 

2

 

0110010

Grejpfruty

 

 

 

 

(+)

 

 

0,2

 

0,02  ((*))

0110020

Pomarańcze

 

 

 

 

(+)

 

 

0,4

 

0,07

0110030

Cytryny

 

 

 

 

(+)

 

 

0,5

 

0,02  ((*))

0110040

Limy/limonki

 

 

 

 

(+)

 

 

0,5

 

0,02  ((*))

0110050

Mandarynki

 

 

 

 

(+)

 

 

0,5

 

0,15

0110990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

(+)

 

 

0,5

 

0,02  ((*))

0120000

Orzechy z drzew orzechowych

 

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,05

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,1

0,02  ((*))

0120010

Migdały

 

0,02  ((*))(+)

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120020

Orzechy brazylijskie

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120030

Orzechy nerkowca

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120040

Kasztany jadalne

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120050

Orzechy kokosowe

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120060

Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120070

Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120080

Orzechy pekan

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120090

Orzeszki piniowe

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120100

Orzeszki pistacjowe

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120110

Orzechy włoskie

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120990

Pozostałe (2)

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

Owoce ziarnkowe

 

2

 

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,15

0130010

Jabłka

 

 

0,01  ((*))

 

0,3 (+)

0,15

 

 

0,01  ((*))

(+)

0130020

Gruszki

 

 

6

 

0,3 (+)

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

(+)

0130030

Pigwy

 

 

0,01  ((*))

 

0,2 (+)

0,01  ((*))

 

 

2

(+)

0130040

Owoce nieszpułki zwyczajnej

 

 

0,01  ((*))

 

0,2 (+)

0,01  ((*))

 

 

2

(+)

0130050

Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

 

 

0,01  ((*))

 

0,2 (+)

0,01  ((*))

 

 

2

(+)

0130990

Pozostałe (2)

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

0140000

Owoce pestkowe

 

2

 

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

0140010

Morele

 

 

10

 

0,3 (+)

0,01  ((*))

 

 

2

0,2 (+)

0140020

Czereśnie

 

 

7

 

2 (+)

0,4

 

 

2

2

0140030

Brzoskwinie

 

 

10

 

0,3 (+)

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,3

0140040

Śliwki

 

 

2

 

0,1 (+)

0,01  ((*))

 

 

2

0,02  ((*))

0140990

Pozostałe (2)

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0150000

Owoce jagodowe i drobne owoce

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

winogrona

 

3

15

 

0,3

0,7

 

2

1

0,4

0151010

Winogrona stołowe

 

 

 

 

(+)

 

 

 

 

(+)

0151020

Winogrona do produkcji wina

 

 

 

 

(+)

 

 

 

 

(+)

0152000

b)

truskawki

 

5

10

 

0,3

0,3

 

0,01  ((*))

2

0,2

0153000

c)

owoce leśne

 

 

15

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

1

0153010

Jeżyny

 

3

 

 

0,7 (+)

 

 

 

 

(+)

0153020

Jeżyny popielice

 

0,02  ((*))

 

 

0,5 (+)

 

 

 

 

(+)

0153030

Maliny (czerwone i żółte)

 

3

 

 

1,5 (+)

 

 

 

 

 

0153990

Pozostałe (2)

 

0,02  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

0154000

d)

pozostałe drobne owoce i jagody

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0154010

Borówki amerykańskie

 

8

20

 

0,4 (+)

 

 

 

4

0,4

0154020

Żurawiny

 

8

20

 

0,5 (+)

 

 

 

0,7

0,4 (+)

0154030

Porzeczki (czarne, czerwone i białe)

 

8

20

 

0,4 (+)

 

 

 

0,01  ((*))

0,5

0154040

Agrest (zielony, czerwony i żółty)

 

8

20

 

0,4 (+)

 

 

 

0,01  ((*))

0,4 (+)

0154050

Róża dzika

 

3

5

 

0,4 (+)

 

 

 

0,01  ((*))

0,4 (+)

0154060

Morwy (czarne i białe)

 

3

5

 

0,4 (+)

 

 

 

0,01  ((*))

0,4 (+)

0154070

Głóg włoski

 

3

15

 

0,4 (+)

 

 

 

0,01  ((*))

0,4 (+)

0154080

Bez czarny

 

3

5

 

0,4 (+)

 

 

 

0,01  ((*))

0,4 (+)

0154990

Pozostałe (2)

 

3

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

0,4

0160000

Owoce różne z

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0161000

a)

jadalną skórką

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0161010

Daktyle

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0161020

Figi

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0161030

Oliwki stołowe

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,07 (+)

0161040

Kumkwat

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,5

 

0,02  ((*))

0161050

Karambola

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0161060

Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia

 

2

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0161070

Czapetka kuminowa

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0161990

Pozostałe (2)

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0162000

b)

niejadalną skórką, małe

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0162010

Kiwi (zielone, czerwone, żółte)

 

 

15

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0162020

Liczi chińskie/Śliwka chińska

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0,015

0162030

Marakuja/Męczennica jadalna

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0,4

0162040

Owoc opuncji figowej/Figa indyjska

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0,5

0162050

Caimito

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0162060

Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0162990

Pozostałe (2)

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0163000

c)

niejadalną skórką, duże

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0163010

Awokado

 

1

 

0,01  ((*))

0,2

 

 

 

0,7

 

0163020

Banany

 

0,02  ((*))

 

0,15

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163030

Mango

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163040

Papaja

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

1

 

0163050

Granaty/Jabłka granatu

 

5

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,6

 

0163060

Czerymoja

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163070

Gujawa/Gruszla

 

1,5

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163080

Ananasy

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163090

Owoce chlebowca

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163100

Owoce duriana właściwego

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163110

Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163990

Pozostałe (2)

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0200000

WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

0,02  ((*))

0211000

a)

ziemniaki

0,06

0,02  ((*))

 

 

0,05

 

 

0,1

0,01  ((*))

 

0212000

b)

tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

0,06

0,02  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

 

0212010

Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0212020

Kartofel słodki/Batat

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 

0212030

Pochrzyn

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0212040

Maranta trzcinowata

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0212990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0213000

c)

pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

0,09

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

0213010

Buraki

(+)

1,5

 

 

 

 

 

0,1

0,01  ((*))

 

0213020

Marchew

(+)

1,5

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,5

 

0213030

Seler zwyczajny

(+)

0,3

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213040

Chrzan pospolity

(+)

1,5

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213050

Słonecznik bulwiasty

(+)

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213060

Pasternak

(+)

1,5

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213070

Korzeń pietruszki zwyczajnej

(+)

1,5

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213080

Rzodkiew zwyczajna

(+)

0,3

 

 

 

 

 

0,3

0,4

 

0213090

Kozibród porolistny/Salsefia

(+)

1,5

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213100

Brukiew/Karpiel

(+)

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213110

Rzepa biała/Rzepa jadalna

(+)

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213990

Pozostałe (2)

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0220000

Warzywa cebulowe

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0220010

Czosnek

 

0,07

3

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0220020

Cebula

 

0,3

3

 

 

 

 

0,1 (+)

 

0,02  ((*))

0220030

Szalotka

 

0,07

3

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0220040

Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

 

0,8

0,01  ((*))

 

 

 

 

7 (+)

 

0,8

0220990

Pozostałe (2)

 

0,02  ((*))

3

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0230000

Warzywa owocowe

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

 

0,02  ((*))

 

 

 

0231000

a)

SolanaceaeMalvaceae

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0231010

Pomidory

 

1,5

2

 

0,3

 

 

3 (+)

0,6

0,06

0231020

Papryka roczna

 

1,5

3

 

0,3 (+)

 

 

1

2

0,4

0231030

Oberżyny/Bakłażany

 

1,5

2

 

0,3

 

 

3

0,6 (+)

0,05

0231040

Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0231990

Pozostałe (2)

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0232000

b)

dyniowate z jadalną skórką

 

0,5

1

 

0,08

 

 

 

0,3

0,06

0232010

Ogórki

 

 

 

 

(+)

0,03

 

0,2

 

 

0232020

Korniszony

 

 

 

 

(+)

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0232030

Cukinie

 

 

 

 

(+)

0,03

 

0,2 (+)

 

 

0232990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0233000

c)

dyniowate z niejadalną skórką

 

0,6

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,03

0233010

Melony

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,3

 

0233020

Dynie olbrzymie

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0,3

 

0233030

Arbuzy

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0,01  ((*))

 

0233990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0,01  ((*))

 

0234000

d)

kukurydza cukrowa

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,02  ((*))

0239000

e)

pozostałe warzywa owocowe

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0240000

Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0241000

a)

kapustne kwitnące

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Brokuły

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

0241020

Kalafiory

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0241990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

0242000

b)

kapustne głowiaste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Brukselka/Kapusta brukselska

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0242020

Kapusta głowiasta

 

0,7

 

 

 

 

 

3

 

 

0242990

Pozostałe (2)

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

0243000

c)

kapustne liściowe

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

25

 

 

0243010

Kapusta pekińska/Kapusta petsai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Jarmuż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

kalarepa

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0250000

Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

sałaty i warzywa sałatowe

0,01  ((*))

15

50

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

25

 

 

0251010

Roszpunka warzywna

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

0251020

Sałaty

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1,5

0251030

Endywia o liściach szerokich

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0251040

Rzeżucha i inne kiełki i pędy

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

0251050

Gorczycznik wiosenny

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

0251060

Rokietta siewna/rukola

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

0251070

Gorczyca sarepska

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

0251080

Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

0251990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0252000

b)

szpinak i podobne liście

0,01  ((*))

15

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

25

4

 

0252010

Szpinak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9

0252020

Portulaka pospolita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

0252030

Boćwina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

0252990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0253000

c)

liście winorośli lub podobne gatunki

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

25

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0254000

d)

rukiew wodna

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

25

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0255000

e)

cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska

0,01  ((*))

0,06

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,15

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0256000

f)

zioła, kwiaty jadalne

0,02  ((*))

40

50

0,02  ((*))

0,02  ((*))

0,02  ((*))

0,05  ((*))

30

 

4

0256010

Trybula

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256020

Szczypiorek

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256030

Liście selera

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256040

Pietruszka – nać

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256050

Szałwia lekarska

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256060

Rozmaryn lekarski

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256070

Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256080

Bazylia pospolita i kwiaty jadalne

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

0256090

Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0260000

Warzywa strączkowe

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

0260010

Fasola (w strąkach)

 

2

15

 

0,7 (+)

 

 

1

2

0,05

0260020

Fasola (bez strąków)

 

0,08

0,01  ((*))

 

0,05

 

 

0,01  ((*))

0,3

0,02  ((*))

0260030

Groch (w strąkach)

 

2

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

2

0,02  ((*))

0260040

Groch (bez strąków)

 

0,08

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0,3

0,3

0,02  ((*))

0260050

Soczewica

 

2

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0260990

Pozostałe (2)

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0270000

Warzywa łodygowe

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0270010

Szparagi

 

0,02  ((*))

0,02

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0270020

Karczochy hiszpańskie

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0270030

Seler

 

30

0,01  ((*))

 

 

 

 

20

 

0,02  ((*))

0270040

Fenkuł włoski/Koper włoski

 

4

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0270050

Karczochy zwyczajne

 

4

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,3

 

0,02  ((*))

0270060

Pory

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,05

0270070

Rabarbar

 

2

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0270080

Pędy bambusa

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0270090

Rdzenie palmowe

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0270990

Pozostałe (2)

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0280000

Grzyby, mchy i porosty

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0280010

Grzyby uprawne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Grzyby dzikie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Mchy i porosty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Algi i organizmy prokariotyczne

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0300000

JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

0,04

0,2

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0300010

Fasola

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

0300020

Soczewica

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0300030

Groch

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

0300040

Łubin biały

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0300990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0400000

NASIONA I OWOCE OLEISTE

 

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0401000

Nasiona oleiste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0401010

Siemię lniane

0,05

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401020

Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,03

 

0401030

Nasiona maku

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401040

Ziarna sezamu

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401050

Ziarna słonecznika

3

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401060

Ziarna rzepaku

0,08

0,02

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401070

Ziarna soi zwyczajnej

0,08

0,3

 

 

 

 

0,04

 

0,01  ((*))

(+)

0401080

Nasiona gorczycy

0,05

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401090

Nasiona bawełny

0,3

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

7

(+)

0401100

Nasiona dyni

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401110

Nasiona krokoszu barwierskiego

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401120

Nasiona ogórecznika lekarskiego

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401130

Nasiona lnicznika siewnego

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401140

Nasiona konopi siewnych

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401150

Rącznik pospolity

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401990

Pozostałe (2)

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0402000

Owoce oleiste

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,06 (+)

0402020

Nasiona palm olejowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0402030

Owoce palm olejowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0402040

Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0402990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0500000

ZBOŻA

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0500010

Jęczmień

1,5

4

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500020

Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500030

Kukurydza

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

(+)

0500040

Proso zwyczajne

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500050

Owies zwyczajny

0,4

4

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500060

Ryż siewny

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

(+)

0500070

Żyto zwyczajne

0,05

0,5

 

0,6

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500080

Sorgo japońskie

2

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500090

Pszenica zwyczajna

0,3

0,5

 

0,6

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500990

Pozostałe (2)

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0600000

HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY

 

 

0,05  ((*))

0,05  ((*))

 

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

0,1  ((*))

0610000

Herbaty

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

8

 

 

0,05  ((*))

80

 

0620000

Ziarna kawy

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

0,05  ((*))

 

 

0,05  ((*))

0,15

 

0630000

Napary ziołowe z

 

 

 

 

0,05  ((*))

 

 

0,05  ((*))

0,05  ((*))

 

0631000

a)

kwiatów

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

 

 

 

 

 

 

0631010

Rumian szlachetny/Rumianek rzymski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Ketmia szczawiowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Róża

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Jaśmin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

liści i ziół

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

 

 

 

 

 

 

0632010

Truskawka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Aspalat prosty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Ostrokrzew paragwajski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

korzeni

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633010

Kozłek lekarski

(+)

1,5 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0633020

Żeń-szeń

(+)

3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0633990

Pozostałe (2)

 

1,5 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

wszelkich pozostałych części rośliny

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

 

 

 

 

 

 

0640000

Ziarna kakaowe

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

0,05  ((*))

 

 

0,06

0,05  ((*))

 

0650000

Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

0,05  ((*))

 

 

0,05  ((*))

0,05  ((*))

 

0700000

CHMIEL

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

15 (+)

0,05  ((*))

0,1  ((*))

90

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0800000

PRZYPRAWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Przyprawy nasienne

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0810010

Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Kminek czarny/Czarny kmin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Seler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Kolendra siewna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Kmin rzymski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Koper ogrodowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Koper włoski/Fenkuł włoski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Kozieradka pospolita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Gałka muszkatołowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Przyprawy owocowe

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0820010

Ziele angielskie/pieprz angielski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Pieprz syczuański

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Kminek zwyczajny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardamon malabarski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Jagody jałowca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Wanilia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarynd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Przyprawy korowe

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0830010

Cynamon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Przyprawy korzeniowe lub kłączowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Lukrecja

0,05  ((*))

1,5 (+)

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0840020

Imbir lekarski (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840030

Kurkuma

0,05  ((*))

1,5 (+)

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0840040

Chrzan pospolity (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840990

Pozostałe (2)

0,05  ((*))

1,5 (+)

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0850000

Przyprawy pączkowe

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0850010

Goździki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Przyprawy ze słupków kwiatowych

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0860010

Szafran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Przyprawy z osnówki nasiona

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0870010

Kwiat muszkatołowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900000

ROŚLINY CUKRODAJNE

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0900010

Korzenie buraka cukrowego

0,09 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

0900020

Trzcina cukrowa

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

 

0,015

 

0900030

Cykoria podróżnik, korzenie

0,09 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0900990

Pozostałe (2)

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

1000000

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010000

Towary z

 

(+)

0,05  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

0,02  ((*))

1011000

a)

świń

 

0,02  ((*))(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Mięśnie

0,8

(+)

 

0,015

0,02

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1011020

Tłuszcz

2

(+)

 

0,015

0,2

 

0,02  ((*))

0,02

0,3 (+)

 

1011030

Wątroba

4

(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1011040

Nerka

4

(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1011050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

4

(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1011990

Pozostałe (2)

0,02  ((*))

(+)

 

0,02

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1012000

b)

bydła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Mięśnie

0,8

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,02

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1012020

Tłuszcz

2

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,2

 

0,02  ((*))

0,02

0,3 (+)

(+)

1012030

Wątroba

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

(+)

1012040

Nerka

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

(+)

1012050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

4

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1012990

Pozostałe (2)

0,02  ((*))

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1013000

c)

owiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Mięśnie

0,8

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,02

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1013020

Tłuszcz

2

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,2

 

0,02  ((*))

0,02

0,3 (+)

 

1013030

Wątroba

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1013040

Nerka

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1013050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

4

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1013990

Pozostałe (2)

0,02  ((*))

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1014000

d)

kóz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Mięśnie

0,8

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,02

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1014020

Tłuszcz

2

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,2

 

0,02  ((*))

0,02

0,3 (+)

 

1014030

Wątroba

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1014040

Nerka

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1014050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

4

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1014990

Pozostałe (2)

0,02  ((*))

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1015000

e)

koniowatych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Mięśnie

0,8

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,02

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

1015020

Tłuszcz

2

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,2

 

0,02  ((*))

0,02

0,3

(+)

1015030

Wątroba

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2

(+)

1015040

Nerka

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2

(+)

1015050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

4

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2

 

1015990

Pozostałe (2)

0,02  ((*))

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

1016000

f)

drobiu

 

0,02  ((*))(+)

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

1016010

Mięśnie

0,02  ((*))

(+)

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

(+)

 

1016020

Tłuszcz

0,05

(+)

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

(+)

(+)

1016030

Wątroba

0,05

(+)

 

 

 

 

0,2

 

(+)

(+)

1016040

Nerka

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

1016050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

0,05

(+)

 

 

 

 

0,2

 

 

 

1016990

Pozostałe (2)

0,02  ((*))

(+)

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

 

 

1017000

g)

pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017010

Mięśnie

0,8

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,02

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

1017020

Tłuszcz

2

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,2

 

0,02  ((*))

0,02

0,3

 

1017030

Wątroba

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2

 

1017040

Nerka

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2

 

1017050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

4

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2

 

1017990

Pozostałe (2)

0,02  ((*))

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

1020000

Mleko

0,2

0,02  ((*))(+)

0,01  ((*))

0,015

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,05 (+)

0,02  ((*))

1020010

Bydło

 

(+)

 

 

 

 

 

 

(+)

 

1020020

Owce

 

(+)

 

 

 

 

 

 

(+)

 

1020030

Kozy

 

(+)

 

 

 

 

 

 

(+)

 

1020040

Konie

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

 

1020990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

 

1030000

Jaja ptasie

0,05

0,02  ((*))(+)

0,05  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

0,02  ((*))

1030010

Kury

 

(+)

 

 

 

 

 

 

(+)

(+)

1030020

Kaczki

 

(+)

 

 

 

 

 

 

(+)

(+)

1030030

Gęsi

 

(+)

 

 

 

 

 

 

(+)

(+)

1030040

Przepiórki

 

(+)

 

 

 

 

 

 

(+)

(+)

1030990

Pozostałe (2)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

(+)

 

1040000

Miód i pozostałe produkty pszczele (7)

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

1050000

Płazy i gady

0,02  ((*))

0,02  ((*))

0,05  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

1060000

Bezkręgowe zwierzęta lądowe

0,02  ((*))

0,02  ((*))

0,05  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

1070000

Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe

0,02  ((*))

0,02  ((*))

0,05  ((*))

0,01  ((*))

0,02

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

1100000

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200000

PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300000

PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biksafen (R) (F)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: Biksafen – kod 1000000 oprócz 1040000: suma biksafenu i desmetylo-biksafenu wyrażona jako biksafen

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

NDP określony na podstawie roślin uprawianych zmianowo.

0213010 Buraki

0213020 Marchew

0213030 Seler zwyczajny

0213040 Chrzan pospolity

0213050 Słonecznik bulwiasty

0213060 Pasternak

0213070 Korzeń pietruszki zwyczajnej

0213080 Rzodkiew zwyczajna

0213090 Kozibród porolistny/Salsefia

0213100 Brukiew/Karpiel

0213110 Rzepa biała/Rzepa jadalna

0633010 Kozłek lekarski

0633020 Żeń-szeń

0900010 Korzenie buraka cukrowego

0900030 Cykoria podróżnik, korzenie

Cyprodynil (R) (F)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: Cyprodynil – kod 1000000 z wyjątkiem 1020000, 1040000: cyprodynil (suma cyprodynilu i CGA 304075 (wolnego), wyrażona jako cyprodynil)\n\rcyprodynil-1020000: cyprodynil (suma cyprodynilu oraz CGA 304075 (wolnego i skoniugowanego), wyrażona jako cyprodynil)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych lub potwierdzających są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 14 marca 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0120010 Migdały

0633000 c) korzeni

0633010 Kozłek lekarski

0633020 Żeń-szeń

0633990 Pozostałe (2)

0840010 Lukrecja

0840030 Kurkuma

0840990 Pozostałe (2)

1000000 PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE

1010000 Towary z

1011000 a) świń

1011010 Mięśnie

1011020 Tłuszcz

1011030 Wątroba

1011040 Nerka

1011050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1011990 Pozostałe (2)

1012000 b) bydła

1012010 Mięśnie

1012020 Tłuszcz

1012030 Wątroba

1012040 Nerka

1012050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1012990 Pozostałe (2)

1013000 c) owiec

1013010 Mięśnie

1013020 Tłuszcz

1013030 Wątroba

1013040 Nerka

1013050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1013990 Pozostałe (2)

1014000 d) kóz

1014010 Mięśnie

1014020 Tłuszcz

1014030 Wątroba

1014040 Nerka

1014050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1014990 Pozostałe (2)

1015000 e) koniowatych

1015010 Mięśnie

1015020 Tłuszcz

1015030 Wątroba

1015040 Nerka

1015050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1015990 Pozostałe (2)

1016000 f) drobiu

1016010 Mięśnie

1016020 Tłuszcz

1016030 Wątroba

1016050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1016990 Pozostałe (2)

1017000 g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych

1017010 Mięśnie

1017020 Tłuszcz

1017030 Wątroba

1017040 Nerka

1017050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1017990 Pozostałe (2)

1020000 Mleko

1020010 Bydło

1020020 Owce

1020030 Kozy

1030000 Jaja ptasie

1030010 Kury

1030020 Kaczki

1030030 Gęsi

1030040 Przepiórki

1030990 Pozostałe (2)

Fenheksamid (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Fenpikoksamid (R) (F)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: Fenpikoksamid – kod 1000000 oprócz 1040000: X12326349 wyrażony jako fenpikoksamid

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Fenpiroksymat (R) (F) (A)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: Fenpiroksymat – kody 1012030, 1012040, 1013030, 1013040, 1014030, 1014040, 1015030, 1015040, 1017030, 1017040: fenpiroksymat (metabolit M-3, wyrażony jako fenpiroksymat (F))

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

(A) (A) Laboratoria referencyjne UE stwierdziły, że wzorzec odniesienia dla metabolitu M-3 jest niedostępny na rynku. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni dostępność na rynku wzorca odniesienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do dnia 7 kwietnia 2018 r., lub, jeśli wzorzec ten nie będzie dostępny na rynku w tym terminie, uwzględni jego niedostępność.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości i rodzaju pozostałości w towarach przetworzonych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 kwietnia 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110000 Owoce cytrusowe

0110010 Grejpfruty

0110020 Pomarańcze

0110030 Cytryny

0110040 Limy/limonki

0110050 Mandarynki

0110990 Pozostałe (2)

0130010 Jabłka

0130020 Gruszki

0140010 Morele

0140020 Czereśnie

0140040 Śliwki

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące rodzaju pozostałości w towarach przetworzonych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 kwietnia 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0130030 Pigwy

0130040 Owoce nieszpułki zwyczajnej

0130050 Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

0140030 Brzoskwinie

0151010 Winogrona stołowe

0151020 Winogrona do produkcji wina

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu roślin uprawianych zmianowo i rodzaju pozostałości w towarach przetworzonych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 kwietnia 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0153010 Jeżyny

0153030 Maliny (czerwone i żółte)

0154010 Borówki amerykańskie

0154030 Porzeczki (czarne, czerwone i białe)

0154040 Agrest (zielony, czerwony i żółty)

0154050 Róża dzika

0154060 Morwy (czarne i białe)

0154070 Głóg włoski

0154080 Bez czarny

0260010 Fasola (w strąkach)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, metabolizmu roślin uprawianych zmianowo i rodzaju pozostałości w towarach przetworzonych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 kwietnia 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0153020 Jeżyny popielice

0154020 Żurawiny

0231020 Papryka roczna

0232010 Ogórki

0232020 Korniszony

0232030 Cukinie

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu, metod analitycznych, metabolizmu roślin uprawianych zmianowo i rodzaju pozostałości w towarach przetworzonych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 kwietnia 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0700000 CHMIEL

Izoksaflutol (suma izoksaflutolu i jego metabolitu diketonitrylowego wyrażona jako izoksaflutol)

(O) RPA 202248 to 2-cyjano-3-cyklopropyl-1-(2-metylosulfonyl-4-trójfluorometylofenyl) propan-1,3-dion. RPA 203328 to kwas 2-metansulfonyl-4-trójfluorometylobenzoesowy.

Mandipropamid (wszelkie proporcje izomerów składowych)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 11 lipca 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0220020 Cebula

0220040 Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 11 lipca 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0231010 Pomidory

0232030 Cukinie

Metoksyfenozyd (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0231030 Oberżyny/Bakłażany

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011000 a) świń

1011010 Mięśnie

1011020 Tłuszcz

1011030 Wątroba

1011040 Nerka

1011050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1011990 Pozostałe (2)

1012000 b) bydła

1012010 Mięśnie

1012020 Tłuszcz

1012030 Wątroba

1012040 Nerka

1012050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1012990 Pozostałe (2)

1013000 c) owiec

1013010 Mięśnie

1013020 Tłuszcz

1013030 Wątroba

1013040 Nerka

1013050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1013990 Pozostałe (2)

1014000 d) kóz

1014010 Mięśnie

1014020 Tłuszcz

1014030 Wątroba

1014040 Nerka

1014050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1014990 Pozostałe (2)

1016010 Mięśnie

1016020 Tłuszcz

1016030 Wątroba

1020000 Mleko

1020010 Bydło

1020020 Owce

1020030 Kozy

1020040 Konie

1020990 Pozostałe (2)

1030000 Jaja ptasie

1030010 Kury

1030020 Kaczki

1030030 Gęsi

1030040 Przepiórki

1030990 Pozostałe (2)

Spinetoram (suma spinetoramu-J i spinetoramu-L) (F) (A)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

(A) Laboratoria referencyjne UE stwierdziły, że wzorzec odniesienia dla spinetoramu-J i spinetoramu-L jest niedostępny na rynku. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni dostępność na rynku wzorca odniesienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do dnia 7 lipca 2022 r., lub, jeśli wzorzec odniesienia nie będzie dostępny na rynku w tym terminie, uwzględni jego brak.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 2 czerwca 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0120010 Migdały

0120020 Orzechy brazylijskie

0120030 Orzechy nerkowca

0120040 Kasztany jadalne

0120050 Orzechy kokosowe

0120060 Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej

0120070 Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej

0120080 Orzechy pekan

0120090 Orzeszki piniowe

0120100 Orzeszki pistacjowe

0120110 Orzechy włoskie

0161030 Oliwki stołowe

0401070 Ziarna soi zwyczajnej

0401090 Nasiona bawełny

0402010 Oliwki do produkcji oliwy

0500030 Kukurydza

0500060 Ryż siewny

1012020 Tłuszcz

1012030 Wątroba

1012040 Nerka

1015020 Tłuszcz

1015030 Wątroba

1015040 Nerka

1016020 Tłuszcz

1016030 Wątroba

1030010 Kury

1030020 Kaczki

1030030 Gęsi

1030040 Przepiórki

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 2 czerwca 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0130010 Jabłka

0130020 Gruszki

0130030 Pigwy

0130040 Owoce nieszpułki zwyczajnej

0130050 Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

0140010 Morele

0151010 Winogrona stołowe

0151020 Winogrona do produkcji wina

0153010 Jeżyny

0153020 Jeżyny popielice

0154020 Żurawiny

0154040 Agrest (zielony, czerwony i żółty)

0154050 Róża dzika

0154060 Morwy (czarne i białe)

0154070 Głóg włoski

0154080 Bez czarny”


((*))  Wskazuje granicę oznaczalności.

(1)  Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.