25.5.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 138/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/996

z dnia 23 lutego 2023 r.

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 w odniesieniu do wykazu produktów podwójnego zastosowania

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiające unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania (1), w szczególności jego art. 17 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia (UE) 2021/821 wymagana jest skuteczna kontrola produktów podwójnego zastosowania podczas wywozu z Unii, tranzytu przez Unię lub dostawy do państwa trzeciego w wyniku usług pośrednictwa świadczonych przez pośrednika mającego miejsce pobytu lub siedzibę w Unii.

(2)

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2021/821 określono wspólny wykaz produktów podwójnego zastosowania podlegających kontroli w Unii. Decyzje dotyczące produktów podlegających kontroli podejmowane są w ramach kontroli podwójnego zastosowania uzgodnionej na szczeblu międzynarodowym.

(3)

Wykaz produktów podwójnego zastosowania określony w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2021/821 należy regularnie aktualizować w celu zapewnienia pełnej zgodności z międzynarodowymi zobowiązaniami w dziedzinie bezpieczeństwa, zagwarantowania przejrzystości oraz utrzymania konkurencyjności podmiotów gospodarczych. Wykazy kontrolne przyjęte przez międzynarodowe reżimy nieproliferacji i porozumienia w sprawie kontroli wywozu zostały zmienione w 2022 r., a zatem należy odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) 2021/821, aby zawrzeć w nim produkty podlegające kontroli na podstawie decyzji Grupy Australijskiej. W celu ułatwienia stosowania odesłań przez organy kontroli wywozu i podmioty gospodarcze należy zastąpić załącznik I do tego rozporządzenia.

(4)

Rozporządzenie (UE) 2021/821 upoważnia Komisję do aktualizowania wykazu produktów podwójnego zastosowania określonego w załączniku I poprzez przyjmowanie aktów delegowanych zgodnie z odpowiednimi zobowiązaniami i obowiązkami oraz wszelkimi ich zmianami, które państwa członkowskie i, w stosownych przypadkach, Unia przyjęły na siebie jako członkowie międzynarodowych systemów nieproliferacyjnych i porozumień w sprawie kontroli wywozu lub w drodze ratyfikacji stosownych traktatów międzynarodowych.

(5)

W celu jak najszybszego zapewnienia pełnej zgodności z międzynarodowymi zobowiązaniami w dziedzinie bezpieczeństwa niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2021/821,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (UE) 2021/821 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lutego 2023 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 206 z 11.6.2021, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ PRODUKTÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA

Wykaz produktów podwójnego zastosowania zawarty w niniejszym załączniku wprowadza kontrolę podwójnego zastosowania uzgodnioną na szczeblu międzynarodowym, w tym w ramach Grupy Australijskiej (1), Reżimu Kontrolnego Technologii Rakietowych (MTCR) (2), Grupy Dostawców Jądrowych (NSG) (3), porozumienia z Wassenaar (4) oraz konwencji o broni chemicznej (CWC) (5).

SPIS TREŚCI

Część I

Uwagi ogólne, akronimy i skróty, definicje

Część II – Kategoria 0

Materiały, instalacje i urządzenia jądrowe

Część III – Kategoria 1

Materiały specjalne i związane z nimi urządzenia

Część IV – Kategoria 2

Przetwarzanie materiałów

Część V – Kategoria 3

Elektronika

Część VI – Kategoria 4

Komputery

Część VII – Kategoria 5

Telekomunikacja i »ochrona informacji«

Część VIII – Kategoria 6

Czujniki i lasery

Część IX – Kategoria 7

Nawigacja i awionika

Część X – Kategoria 8

Urządzenia okrętowe

Część XI – Kategoria 9

Kosmonautyka, aeronautyka, napęd

CZĘŚĆ I

Uwagi ogólne, akronimy i skróty, definicje

UWAGI OGÓLNE DO ZAŁĄCZNIKA I

1.

W przypadku towarów, które są zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowań wojskowych, należy sprawdzić także odpowiedni wykaz kontrolny uzbrojenia publikowany w danym państwie członkowskim UE. Odsyłacz w niniejszym załączniku o treści »ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA« odnosi się do tych wykazów.

2.

Cel kontroli przewidzianej w niniejszym załączniku nie może być omijany przez eksportowanie jakichkolwiek towarów niepodlegających kontroli (łącznie z instalacjami) zawierających jeden lub więcej składników podlegających kontroli, gdy kontrolowany składnik lub składniki są zasadniczymi elementami tych towarów i możliwe jest ich wydzielenie lub zastosowanie do innych celów

N.B.

Przy rozstrzyganiu, czy kontrolowany składnik lub składniki mają być uważane za elementy zasadnicze, konieczne jest rozważenie czynników: ilości, wartości, zawartości technologicznego know-how i innych szczególnych okoliczności, które mogą zdecydować, że kontrolowany składnik lub składniki są zasadniczymi elementami dostarczanych towarów.

3.

Towary wymienione w niniejszym załączniku obejmują zarówno towary nowe, jak i używane

4.

W niektórych przypadkach podana jest nazwa i numer CAS chemikaliów. Wykaz ma zastosowanie do chemikaliów o tym samym wzorze strukturalnym (np. hydratów, chemikaliów w formie znaczonej izotopowo, lub wszystkich możliwych stereoizomerów), niezależnie od nazwy i numeru CAS. Numery CAS są podane, by ułatwiać identyfikację danych chemikaliów lub mieszanin, bez względu na nomenklaturę. Numery CAS nie mogą być stosowane jako jedyne źródło informacji służące do identyfikacji chemikaliów, gdyż niektóre postacie wymienionych chemikaliów mają różne numery CAS, a mieszaniny zawierające chemikalia wymienione w wykazie mogą także mieć różne numery CAS.

UWAGA DO TECHNOLOGII JĄDROWEJ (UdTJ)

(Czytać łącznie z grupą E kategorii 0)

»Technologia« bezpośrednio związana z którymikolwiek towarami wymienionymi w kategorii 0 objęta jest kontrolą zgodnie z postanowieniami kategorii 0.

»Technologia« służąca »rozwojowi«, »produkcji« lub »użytkowaniu« towarów objętych kontrolą pozostaje pod taką samą kontrolą nawet wtedy, gdy może być stosowana do towarów nieobjętych taką kontrolą.

Zgoda na wywóz określonych towarów upoważnia również do wywozu do tego samego użytkownika minimalnej »technologii« wymaganej dla zainstalowania, eksploatacji, utrzymania i naprawy tych towarów.

Kontrole transferu »technologii« nie mają zastosowania do informacji »będących własnością publiczną« lub związanych z »podstawowymi badaniami naukowymi«.

UWAGA OGÓLNA DO TECHNOLOGII (UOdT)

(Czytać łącznie z grupą E kategorii od 1 do 9)

Wywóz »technologii«, która jest »niezbędna« do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« towarów wymienionych w kategoriach od 1 do 9, podlega kontroli na warunkach podanych w każdej z tych kategorii.

»Technologia«, która jest »niezbędna« do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« towarów objętych kontrolą pozostaje pod taką samą kontrolą nawet wtedy, gdy może być stosowana do towarów nieobjętych taką kontrolą.

Kontrolą nie obejmuje się minimalnej »technologii« wymaganej do zainstalowania, eksploatacji, utrzymania lub naprawy towarów niekontrolowanych lub takich, które uzyskały odrębnie zgodę na wywóz.

Uwaga :

Powyższe nie zwalnia od kontroli »technologii« wymienionych w pozycjach 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. i 8E002.b.

Kontrola transferu „technologii” nie ma zastosowania do informacji „będących własnością publiczną”, związanych z „podstawowymi badaniami naukowymi” lub minimum informacji koniecznych przy składaniu zgłoszeń patentowych.

UWAGA DO OPROGRAMOWANIA JĄDROWEGO (UdOJ)

(Niniejsza uwaga jest nadrzędna w stosunku do kontroli określonych w grupie D kategorii 0)

Grupa D kategorii 0 niniejszego wykazu nie obejmuje kontrolą »oprogramowania«, które jest minimalnym »kodem obiektu« niezbędnym do zainstalowania, eksploatacji, utrzymania lub naprawy towarów, które uzyskały odrębnie zgodę na wywóz.

Zgoda na wywóz określonych towarów upoważnia również do wywozu do tego samego użytkownika minimalnego »kodu wynikowego« wymaganego dla zainstalowania, eksploatacji, utrzymania lub naprawy tych towarów.

Uwaga :

Uwaga do oprogramowania jądrowego nie zwalnia z kontroli »oprogramowania« wymienionego w kategorii 5 – część 2 (»Ochrona informacji«).

UWAGA OGÓLNA DO OPROGRAMOWANIA (UOdO)

(Niniejsza uwaga jest nadrzędna w stosunku do kontroli określonych w grupie D kategorii od 1 do 9)

Kategorie 1 do 9 niniejszego wykazu nie obejmują kontrolą »oprogramowania« będącego którymkolwiek z poniższych:

a.

oprogramowanie jest ogólnie dostępne poprzez:

1.

sprzedaż gotowego oprogramowania w punktach sprzedaży detalicznej bez żadnych ograniczeń w wyniku:

a.

bezpośrednie transakcje sprzedaży;

b.

transakcji realizowanych na zamówienie pocztowe;

c.

transakcji zawieranych drogą elektroniczną; ani

d.

transakcji realizowanych na zamówienie telefoniczne; oraz

2.

przygotowanie do samodzielnej instalacji przez użytkownika bez konieczności dalszej znacznej pomocy ze strony sprzedawcy;

Uwaga :

Punkt a. uwagi ogólnej do oprogramowania nie zwalnia od kontroli »oprogramowania« wymienionego w kategorii 5 – część 2 (»Ochrona informacji«).

b.

oprogramowanie jest uznawane za »będące własnością publiczną«; lub

c.

jest minimalnym »kodem wynikowym« wymaganym do zainstalowania, eksploatacji, utrzymania lub naprawy towarów, które uzyskały odrębnie zgodę na wywóz.

Uwaga :

Punkt c. uwagi ogólnej do oprogramowania nie zwalnia od kontroli »oprogramowania« wymienionego w kategorii 5 – część 2 (»Ochrona informacji«).

UWAGA OGÓLNA DO »OCHRONY INFORMACJI« (UOdOI)

Elementy lub funkcje »ochrony informacji« należy rozpatrywać w kontekście postanowień kategorii 5 – część 2, nawet jeżeli stanowią one składniki, »oprogramowanie« lub funkcje innych obiektów.

PRAKTYKA REDAKCYJNA W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ

Zgodnie z zasadami określonymi w Międzyinstytucjonalnym przewodniku redakcyjnym w tekstach w języku angielskim publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

do oddzielenia liczby całkowitej od wartości dziesiętnych używa się przecinka,

liczby całkowite przedstawione są w seriach po trzy cyfry, przy czym serie oddzielone są spacją.

W tekście zamieszczonym w niniejszym załączniku stosowane są wyżej wymienione zasady.

AKRONIMY I SKRÓTY UŻYWANE W NINIEJSZYM ZAŁĄCZNIKU

Akronimy lub skróty użyte jako zdefiniowany termin znajdują się w ‘Definicjach terminów używanych w niniejszym załączniku’.

AKRONIMY I SKRÓTY

ABEC

Komitet Inżynierów Łożysk Pierścieniowych

ABMA

Amerykańskie Stowarzyszenie Producentów Łożysk

ADC

przetwornik analogowo-cyfrowy

AGMA

Amerykańskie Stowarzyszenie Producentów Przekładni

AHRS

układy informujące o położeniu i kursie

AISI

Amerykański Instytut Żelaza i Stali

ALE

epitaksja warstw atomowych

ALU

jednostka arytmetyczno-logiczna

ANSI

Amerykański Narodowy Instytut Normalizacji

APP

skorygowana wydajność szczytowa

APU

pomocnicze źródło zasilania

ASTM

Amerykańskie Towarzystwo Materiałoznawcze

ATC

kontrola ruchu lotniczego

BJT

bipolarne tranzystory mocy

BPP

iloczyn parametrów wiązki

BSC

sterownik stacji bazowych

CAD

projektowanie wspomagane komputerowo

CAS

Serwis Dokumentacji Chemicznej

CCD

matryca CCD

CDU

jednostka sterowania i wyświetlania

CEP

krąg równego prawdopodobieństwa

CMM

urządzenie do pomiaru współrzędnych

CMOS

uzupełniająca struktura metal-tlenek-półprzewodnik

CNTD

rozkład termiczny z regulowanym zarodkowaniem

CPLD

złożone programowalne urządzenie logiczne

CPU

jednostka centralna (procesor)

CVD

osadzanie chemiczne z pary

CW

wojna chemiczna

CW (dotyczy laserów)

fala ciągła (w laserach)

DAC

przetwornik cyfrowo-analogowy

DANL

średni wyświetlany poziom szumu

DBRN

nawigacja oparta na informacjach z bazy danych

DDS

bezpośredni syntezer cyfrowy

DMA

dynamiczna analiza mechaniczna

DME

radiodalmierz

DMOSFET

dyfuzyjny tranzystor polowy o strukturze metal-tlenek-półprzewodnik

DS

ukierunkowane krzepnięcie

EB

eksplodujący zapłonnik mostkowy

EB-PVD

fizyczne osadzanie pary z wiązką elektronów

EBW

eksplodujące zapłonniki połączeń mostkowych

ECAD

elektroniczne projektowanie wspomagane komputerowo

ECM

elektromechaniczne techniki obróbki

EDM

elektroiskrowe obrabiarki

EFI

eksplodujące zapłonniki foliowe

EIRP

efektywna moc wypromieniowana izotropowo

EMP

impuls elektromagnetyczny

ENOB

efektywna liczba bitów

ERF

elektroreologiczna obróbka wykańczająca

ERP

skuteczna moc promieniowania

ESD

wyładowanie elektrostatyczne

ETO

tyrystor wyłączalny emiterem

ETT

tyrystor wyzwalany elektrycznie

UE

Unia Europejska

EUV

ekstremalny nadfiolet

FADEC

całkowicie autonomiczny system cyfrowego sterowania silnikami

FFT

szybka transformata Fouriera

FPGA

macierz bramek programowalna przez użytkownika

FPIC

połączenie wewnętrzne programowalne przez użytkownika

FPLA

matryca logiczna programowalna przez użytkownika

FPO

operacja zmiennoprzecinkowa

FWHM

szerokość pliku w połowie jego wysokości

GAAFET

tranzystor polowy z dookólną bramką

GLONASS

globalny system nawigacji satelitarnej

GNSS

globalny system nawigacji satelitarnej

GPS

globalny system lokalizacji

GSM

globalny system łączności ruchomej

GTO

tyrystor wyłączalny prądem bramki

HBT

tranzystory heterobipolarne

HDMI

multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości

HEMT

tranzystor o wysokiej ruchliwości elektronów

ICAO

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IEC

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna

IED

improwizowane urządzenie wybuchowe

IEEE

Instytut Inżynierów Elektryki i Elektroniki

IFOV

chwilowe pole widzenia

IGBT

tranzystor bipolarny z izolowaną bramką

IGCT

tyrystor o komutowanej bramce

IHO

Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna

ILS

system lądowania na przyrządy

IMU

inercyjna jednostka pomiarowa

INS

inercyjny system nawigacyjny

IP

protokół internetowy

IRS

inercyjny system odniesienia

IRU

inercyjna jednostka odniesienia

ISA

międzynarodowa atmosfera wzorcowa

ISAR

radar z odwróconą syntezą apertury

ISO

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

ITU

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny

JT

Joule-Thomson

LIDAR

radar optyczny

LIDT

próg uszkodzeń wywołanych laserem

LOA

długość całkowita

LRU

liniowy element wymienny

LTT

tyrystor wyzwalany optycznie

MLS

mikrofalowe systemy lądowania

MMIC

monolityczny mikrofalowy układ scalony

MOCVD

osadzanie z par lotnych związków metaloorganicznych

MOSFET

tranzystor polowy o strukturze metal-tlenek-półprzewodnik

MPM

mikrofalowy moduł mocy

MRF

magnetoreologiczna obróbka wykańczająca

MRF

rozmiar minimalnej rozdzielczości wymiarowej

MRI

tworzenie obrazów za pomocą rezonansu magnetycznego

MTBF

średni czas międzyawaryjny

MTTF

średni czas do awarii

NA

apertura liczbowa

NDT

badanie nieniszczące

NEQ

zawartość materiałów wybuchowych netto

NIJ

Krajowy Instytut Sprawiedliwości

OAM

eksploatacja, administrowanie lub utrzymywanie

OSI

połączenie systemów otwartych

PAI

poliamidoimidy

PAR

urządzenia radiolokacyjne dokładnego podejścia do lądowania

PCL

pasywna koherentna lokacja

PDK

narzędzie projektowania procesów

PIN

osobisty numer identyfikacyjny

PMR

prywatne systemy radiowej łączności ruchomej

PVD

naparowywanie próżniowe

ppm

części na milion

QAM

modulacja kwadraturowa

QE

sprawność kwantowa

RAP

plazmy atomów reaktywnych

RF

częstotliwość radiowa

rms

średnia kwadratowa

RNC

sterownik sieci radiowej

RNSS

regionalny system nawigacji satelitarnej

ROIC

układ odczytujący

S-FIL

narzędzia do litografii »step-and-flash«

SAR

radar z syntezą apertury

SAS

sonar z syntezą apertury

SC

monokryształ

SCR

prostownik tyrystorowy

SFDR

zakres dynamiki wolny od zafałszowań

SHPL

laser o superwysokiej mocy

SLAR

radar pokładowy obserwacji bocznej

SOI

krzem na izolatorze

SQUID

nadprzewodzące urządzenie do interferencji kwantowej

SRA

warsztatowy zespół wymienny

SRAM

statyczna pamięć o dostępie swobodnym

SSB

pojedyncza wstęga boczna

SSR

radar wtórnego nadzorowania

SSS

boczny sonar skanujący

TIR

całkowity wskazany odczyt

TVR

odpowiedź na pobudzenie napięciowe

u

jednostka masy atomowej

UPR

jednokierunkowa powtarzalność pozycjonowania

UTS

wytrzymałość na rozciąganie

UV

nadfiolet

VJFET

pionowy tranzystor polowy złączowy

VOR

radiolatarnia kierunkowa wysokiej częstotliwości

WHO

Światowa Organizacja Zdrowia

WLAN

lokalna sieć bezprzewodowa

DEFINICJE TERMINÓW UŻYWANYCH W NINIEJSZYM ZAŁĄCZNIKU

Definicje terminów w ‘cudzysłowie pojedynczym’ podano w uwadze technicznej do odpowiedniej pozycji.

Definicje terminów w »cudzysłowie podwójnym« są następujące:

N.B.

Odnośniki do kategorii podano w nawiasach po zdefiniowanym terminie.

»Dokładność« (2, 3, 6, 7, 8), zazwyczaj określana w kategoriach niedokładności, oznacza maksymalne odchylenie, dodatnie lub ujemne, danej wartości od uznanej wartości standardowej lub prawdziwej.

»Układy aktywnego sterowania lotem« (7) oznaczają układy zapobiegające niepożądanym ruchom lub obciążeniom konstrukcyjnym »statku powietrznego« lub pocisku rakietowego przez autonomiczne przetwarzanie sygnałów z wielu czujników i wydawanie niezbędnych poleceń do realizacji sterowania automatycznego.

»Piksel aktywny« (6) oznacza najmniejszy (pojedynczy) element sieci elementów półprzewodnikowych mający możliwość realizacji funkcji fotoelektrycznych w odpowiedzi na promieniowanie świetlne (elektromagnetyczne).

»Skorygowana wydajność szczytowa« (4) oznacza skorygowaną największą prędkość, z jaką »komputery cyfrowe« wykonują zmiennoprzecinkowe operacje dodawania i mnożenia na liczbach 64-bitowych lub dłuższych; wyraża się w teraflopsach ważonych (WT), jednostkach wynoszących 1012 skorygowanych operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę.

N.B.

Zob. kategoria 4, uwaga techniczna.

»Statek powietrzny« (1, 6, 7, 9) oznacza stałopłat, statek z obrotowymi skrzydłami, wiropłat (helikopter), statek ze zmiennym wirnikiem lub zmiennopłat.

N.B.

Zob. również »cywilne statki powietrzne«.

»Pojazd powietrzny« (9) oznacza napędzany mechanicznie pojazd utrzymujący się w powietrzu dzięki korpusowi wypełnionemu gazem (zwykle helem, wcześniej wodorem), który jest lżejszy od powietrza.

»Wszystkie dostępne kompensacje« (2) - oznacza to, że uwzględniono wszystkie wykonalne środki, jakie może zastosować producent w celu zminimalizowania wszystkich systematycznych błędów pozycjonowania określonego modelu obrabiarki lub błędów pomiarowych określonego urządzenia do pomiaru współrzędnych.

»Przydzielone przez ITU« (3, 5) oznacza przydział pasm częstotliwości zgodnie z Przepisami Radiowymi ITU (International Telecommunication Union – Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej) dla służb podstawowych, dopuszczonych i pomocniczych.

N.B.

Nie obejmuje to przydziałów dodatkowych i alternatywnych.

»Odchylenie położenia kątowego« (2) oznacza maksymalną różnicę pomiędzy położeniem kątowym a rzeczywistym, bardzo dokładnie zmierzonym położeniem kątowym po obróceniu stołu montażowego w stosunku do jego położenia początkowego.

»Kąt błądzenia losowego« (7) oznacza narastanie błędu kątowego w czasie, spowodowane białym szumem w prędkości kątowej (IEEE STD 528-2001).

»APP« (4) – zob. »Skorygowana wydajność szczytowa«.

»Algorytm asymetryczny« (5) oznacza algorytm kryptograficzny, w którym stosuje się różne, powiązane matematycznie, klucze do szyfrowania i deszyfrowania.

N.B.

Powszechnym zastosowaniem »algorytmu asymetrycznego« jest zarządzanie kluczami.

»Uwierzytelnienie« (5) oznacza sprawdzenie tożsamości użytkownika, procesu lub urządzenia, często jako warunek konieczny dla umożliwienia dostępu do zasobów w systemie informatycznym. Obejmuje to weryfikację źródła lub treści wiadomości lub innych informacji oraz wszystkie aspekty kontroli dostępu, gdzie nie występuje szyfrowanie plików lub fragmentów tekstów, z wyjątkiem tych bezpośrednio związanych z ochroną haseł, osobistych numerów identyfikacyjnych (PIN) lub podobnych danych stosowanych do ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

»Przeciętna moc wyjściowa« (6) oznacza całkowitą energię wyjściową »lasera« wyrażoną w dżulach podzieloną przez czas emitowania pojedynczego impulsu lub serii kolejnych impulsów wyrażony w sekundach. Dla serii jednolicie rozmieszczonych impulsów jest ona równa całkowitej energii wyjściowej »lasera« w jednym impulsie wyrażonej w dżulach pomnożonej przez częstotliwość impulsów »lasera« wyrażonej w hercach.

»Opóźnienie sygnału bramki podstawowej« (3) oznacza wartość opóźnienia sygnału odpowiadającą bramce podstawowej, używanej w »monolitycznym układzie scalonym«. Można ją wyznaczyć dla danej ‘rodziny’»monolitycznych układów scalonych« jako opóźnienie sygnału na bramkę typową w ramach danej ‘rodziny’ lub jako typowe opóźnienie na bramkę w ramach danej ‘rodziny’.

N.B.1.

Nie należy mylić »opóźnienia sygnału bramki podstawowej« z opóźnieniem wyjścia/wejścia złożonego »monolitycznego układu scalonego«.

N.B.2.

Do ‘rodziny’ zalicza się wszystkie układy scalone, których metody produkcji i specyfikacje techniczne, z wyjątkiem ich odpowiednich funkcji, spełniają wszystkie następujące kryteria:

a.

wspólna architektura sprzętowa i oprogramowania;

b.

wspólna technologia projektowania i przetwarzania; oraz

c.

wspólne charakterystyki podstawowe.

»Podstawowe badania naukowe« (UOdT, UdTJ) oznaczają prace doświadczalne lub teoretyczne prowadzone głównie w celu uzyskania nowej wiedzy o podstawach danego zjawiska lub obserwowalnych jego efektach, nienakierowane bezpośrednio na konkretne cele lub zadania praktyczne.

»Wychylenie wstępne akcelerometru« (7) oznacza średnią wartość wskazywaną przez akcelerometr przez określony czas, mierzoną w określonych warunkach eksploatacyjnych i niewykazującą współzależności z przyspieszeniem wejściowym ani z wejściową prędkością obrotową. »Wychylenie wstępne akcelerometru« wyrażone jest w gramach lub w metrach na sekundę do kwadratu (g lub m/s2) (norma IEEE 528-2001) (mikrogram równy jest 1 × 10–6 g).

»Wychylenie wstępne żyroskopu« (7) oznacza średnią wartość wskazywaną przez żyroskop przez określony czas, mierzoną w określonych warunkach eksploatacyjnych i niewykazującą współzależności z wejściową prędkością obrotową ani z przyspieszeniem wejściowym. »Wychylenie wstępne żyroskopu« wyrażone jest z reguły w stopniach na godzinę (o/h). (Norma IEEE Std 528-2001).

»Czynniki biologiczne« (1) oznaczają patogeny lub toksyny, wybrane lub zmodyfikowane (np. poprzez zmianę czystości, dopuszczalnego okresu magazynowania, agresywności, charakterystyki propagacji lub odporności na promieniowanie nadfioletowe), by wywołać straty w ludności lub zwierzętach, unieszkodliwić sprzęt lub spowodować straty w uprawach rolnych lub środowisku.

»Bicie osiowe« (2) oznacza przemieszczenie osiowe wrzeciona głównego podczas jednego obrotu, mierzone w płaszczyźnie prostopadłej do czoła wrzeciona, w punkcie sąsiadującym z obwodem czoła wrzeciona (zob. ISO 230 część 1-1986, pkt 5.63).

»CEP« (7) oznacza »Krąg Równego Prawdopodobieństwa« – w kołowym rozkładzie normalnym promień okręgu zawierającego 50 % poszczególnych wyników pomiarów lub promień okręgu, w którym występuje 50 % prawdopodobieństwo, że obiekt zostanie zlokalizowany.

»Laser chemiczny« (6) oznacza »laser«, w którym wzbudzanie czynnika następuje za pomocą energii pochodzącej z reakcji chemicznej.

»Mieszanina chemiczna« (1) oznacza produkt stały, płynny lub gazowy składający się z dwóch lub więcej składników, które nie reagują ze sobą w warunkach, w których mieszanina jest przechowywana.

»Cyrkulacyjne układy równoważenia momentu lub cyrkulacyjne układy sterowania kierunkiem« (7) oznaczają układy, w których przepływ powietrza wokół powierzchni aerodynamicznych jest wykorzystywany do zwiększenia powstających na nich sił lub do kierowania nimi.

»Cywilne statki powietrzne« (1, 3, 4, 7) oznaczają »statki powietrzne« wymienione i określone przez organy lotnictwa cywilnego co najmniej jednego państwa członkowskiego UE lub państwa uczestniczącego w porozumieniu z Wassenaar w podawanych do wiadomości publicznej wykazach świadectw zdatności do lotu jako zdatne do użytkowania do komercyjnych celów cywilnych na liniach wewnętrznych i zewnętrznych lub do legalnych celów cywilnych, prywatnych lub związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

N.B.

Zob. również »statek powietrzny«.

»Sterownik toru telekomunikacyjnego« (4) oznacza interfejs fizyczny sterujący przepływem cyfrowych informacji synchronicznych lub asynchronicznych. Jest to zespół, który może być wbudowany w komputer lub urządzenie telekomunikacyjne z zadaniem zapewniania dostępu do łączy telekomunikacyjnych.

»Systemy kompensacji« (6) składają się z głównego czujnika skalarnego, co najmniej jednego czujnika odniesienia (np. »magnetometru« wektorowego) wraz z oprogramowaniem zezwalającym na zmniejszenie szumu ruchu obrotowego korpusu sztywnego platformy.

»Materiał kompozytowy« (1, 2, 6, 8, 9) oznacza »matrycę« oraz dodatkową fazę lub dodatkowe fazy, składające się z cząstek, włókienek, włókien lub dowolnej ich kombinacji, dodawanych w określonym celu lub celach.

»Związki III/V« (3, 6) oznaczają substancje polikrystaliczne, binarne lub złożone substancje monokrystaliczne składające się z pierwiastków grupy IIIA i VA układu okresowego pierwiastków (np. arsenek galu, arsenek galu i glinu, fosforek indu).

»Sterowanie kształtowe« (2) oznacza co najmniej dwa ruchy »sterowane numerycznie«, realizowane zgodnie z instrukcjami określającymi następne położenie oraz potrzebne do osiągnięcia tego położenia prędkości posuwów. Prędkości posuwów nie są jednakowe, wskutek czego powstaje wymagany kształt. (zob. ISO/DIS 2806 - 1980).

»Temperatura krytyczna« (1, 3, 5) (nazywana czasami »temperaturą przemiany«) danego materiału »nadprzewodzącego« jest temperaturą, w której materiał całkowicie traci oporność dla przepływu elektrycznego prądu stałego.

»Aktywacja kryptograficzna« (5) oznacza dowolną technikę, która specjalnie aktywuje lub umożliwia funkcje kryptograficzne danego artykułu za pomocą mechanizmu zastosowanego przez producenta tego artykułu, jeżeli mechanizm ten jest w sposób niepowtarzalny związany z dowolnym z poniższych:

1.

pojedynczą sztuką danego artykułu; lub

2.

jednym klientem w przypadku wielu sztuk artykułu.

Uwagi techniczne :

1.

Techniki i mechanizmy »aktywacji kryptograficznej« mogą być realizowane w postaci sprzętu, »oprogramowania« lub »technologii«.

2.

Mechanizmem »aktywacji kryptograficznej« mogą być, na przykład, klucz licencyjny powiązany z numerem seryjnym lub instrumenty uwierzytelniające, jak np. certyfikat z podpisem cyfrowym.

»Kryptografia« (5) to dziedzina wiedzy zajmująca się zasadami, narzędziami i metodami przekształcania danych w celu ukrycia zawartych w nich informacji, zapobiegania możliwości niepostrzeżonego ich modyfikowania lub uniemożliwienia dostępu do nich osobom niepowołanym. »Kryptografia« ogranicza się do przekształcania informacji za pomocą jednego lub większej liczby ‘tajnych parametrów’ (np. szyfrów) lub związanego z tym zarządzania kluczami.

Uwagi :

1.

»Kryptografia« nie obejmuje ‘ustalonych’ technik kompresji ani kodowania danych.

2.

»Kryptografia« obejmuje deszyfrowanie.

Uwagi techniczne :

1.

‘Tajny parametr’: wartość stała lub klucz trzymany w tajemnicy przed osobami postronnymi lub znany wyłącznie pewnej grupie osób.

2.

‘Ustalony’ oznacza algorytm kodowania lub kompresji, który nie może akceptować parametrów dostarczonych z zewnątrz (np. zmiennych do szyfrowania lub kluczy) i nie może być modyfikowany przez użytkownika.

»Laser o fali ciągłej« (6) oznacza »laser« dający nominalnie stałą energię wyjściową w czasie dłuższym niż 0,25 s.

»Reagowanie na cyberincydenty« (4) oznacza proces wymiany niezbędnych informacji na temat cyberincydentu związanego z bezpieczeństwem z osobami lub organizacjami odpowiedzialnymi za prowadzenie lub koordynację działań zaradczych w celu zapewnienia reakcji na taki cyberincydent.

»Nawigacja na bazie danych z wielu źródeł« (»DBRN«) (7) oznacza systemy oparte na danych z wielu źródeł uprzednio zmierzonych danych geograficznych zintegrowanych w celu uzyskania dokładnych informacji nawigacyjnych w warunkach dynamicznych. Do źródeł danych należą mapy batymetryczne, mapy nieba, mapy grawitacji, mapy magnetyczne lub trójwymiarowe cyfrowe mapy terenowe.

»Uran zubożony« (0) oznacza uran, w którym zawartość izotopu 235 obniżono do ilości mniejszej niż w warunkach naturalnych.

»Rozwój« (wszystkie UOdT, UdTJ) odnosi się do wszystkich etapów poprzedzających produkcję seryjną, takich jak: projektowanie, badania projektowe, analiza projektowa, koncepcja projektowania, montaż i testowanie prototypów, plany produkcji pilotowej, dane projektowe, proces przetwarzania danych projektowych w produkt, projektowanie konfiguracji, projektowanie montażu całościowego, rozplanowanie.

»Zgrzewanie dyfuzyjne« (1, 2) oznacza łączenie molekularne w stanie stałym co najmniej dwóch oddzielnych elementów metali w jeden element, przy czym wytrzymałość miejsca połączenia jest równa wytrzymałości najsłabszego z materiałów, a podstawowym mechanizmem jest interdyfuzja atomów na styku obu elementów.

»Komputer cyfrowy« (4, 5) oznacza urządzenie zdolne do wykonywania, w postaci jednej lub kilku zmiennych dyskretnych, wszystkich poniższych funkcji:

a.

przyjmowanie danych;

b.

zapamiętywanie danych lub instrukcji na trwałych lub nietrwałych (zapis usuwalny) urządzeniach pamięciowych;

c.

przetwarzanie danych za pomocą zapamiętanej sekwencji instrukcji, którą można modyfikować; oraz

d.

generowanie danych wyjściowych.

N.B.

Modyfikacje zapamiętanej sekwencji instrukcji dotyczą wymiany trwałych urządzeń pamięciowych, ale nie fizycznych zmian przewodów lub połączeń.

»Szybkość transmisji danych cyfrowych« (def) oznacza całkowitą szybkość informacji w bitach, przesyłanych bezpośrednio na dowolnym typie nośnika.

N.B.

Zob. także »całkowita szybkość transmisji danych cyfrowych«.

»Współczynnik dryftu (żyroskopu)« (7) oznacza składową wyjściową rotacji żyroskopu funkcjonalnie niezależną od rotacji wejściowej. Jest wyrażany jako prędkość kątowa. (Norma IEEE STD 528-2001).

»Gram efektywny« (0, 1) »specjalnego materiału rozszczepialnego« oznacza:

a.

dla izotopów plutonu i uranu-233 – masę izotopu w gramach;

b.

dla uranu wzbogaconego do poziomu 1 % lub więcej izotopu uranu-235 – masę pierwiastka w gramach pomnożoną przez kwadrat jego wzbogacenia wyrażonego w postaci ułamka dziesiętnego udziału wagowego;

c.

dla uranu wzbogaconego w izotop uranu-235 do poziomu poniżej 1 procenta – masę pierwiastka w gramach pomnożoną przez 0,0001.

»Zespół elektroniczny« (2, 3, 4) oznacza pewną liczbę elementów elektronicznych (tj. ‘elementów obwodu’, ‘elementów dyskretnych’, układów scalonych itp.) połączonych ze sobą w celu realizacji określonej(-ych) funkcji, wymienialną w całości, która zazwyczaj może być demontowana.

N.B.1.

‘Element obwodu’: pojedyncza czynna lub bierna funkcjonalna część układu elektronicznego, np. jedna dioda, jeden tranzystor, jeden rezystor, jeden kondensator itp.

N.B.2.

‘Element dyskretny’: oddzielnie obudowany ‘element obwodu’ z własnymi końcówkami wyjściowymi.

»Materiały energetyczne« (1) oznaczają substancje lub mieszanki wchodzące w reakcje chemiczne, by uwolnić energię potrzebną do ich zamierzonego zastosowania. Podklasami materiałów energetycznych są »materiały wybuchowe«, »materiały pirotechniczne« i »paliwa«.

»Manipulatory« (2) obejmują uchwyty, ‘aktywne jednostki oprzyrządowania’ lub wszelkie inne oprzyrządowanie zamontowane na podstawowej (bazowej) płycie na końcu ramienia manipulacyjnego »robota«.

N.B.

‘Aktywne jednostki oprzyrządowania’: urządzenia do przyłożenia mocy napędowej, energii procesowej lub czujnika do przedmiotu obrabianego.

»Gęstość zastępcza« (6) oznacza masę elementu optycznego na jednostkę pola powierzchni optycznej rzutowanej na powierzchnię optyczną.

»Równoważne normy« (1) oznaczają porównywalne normy krajowe lub międzynarodowe uznane przez co najmniej jedno państwo członkowskie UE lub państwo uczestniczące w porozumieniu z Wassenaar i mające zastosowanie do odpowiedniej pozycji.

»Materiały wybuchowe« (1) oznaczają stałe, ciekłe lub gazowe substancje lub mieszaniny substancji, które mają za zadanie detonować w charakterze ładunku inicjującego, detonatora pośredniego lub ładunku głównego w głowicach bojowych, w robotach rozbiórkowych lub w innych zastosowaniach.

»Systemy FADEC« (9) oznaczają całkowicie autonomiczne systemy cyfrowego sterowania silnikami, czyli cyfrowe elektroniczne systemy sterowania silnikami turbospalinowymi, które są w stanie autonomicznie sterować tymi silnikami w całym zakresie ich pracy, od uruchamiania do wyłączania ich na żądanie, zarówno w warunkach ich normalnej, jak i nieprawidłowej pracy.

»Materiały włókniste lub włókienkowe« (0, 1, 8, 9) obejmują następujące pojęcia:

a.

»włókna elementarne« o strukturze ciągłej;

b.

»przędza« i »rowing« o strukturze ciągłej;

c.

»taśmy«, tkaniny, maty i oploty o strukturze bezładnej;

d.

włókna cięte na drobne kawałki, włókna pocięte na dłuższe odcinki oraz spójne maty z włókien;

e.

wiskery, monokrystaliczne lub polikrystaliczne, o dowolnej długości;

f.

pulpa z poliamidu aromatycznego.

»Układ scalony warstwowy« (3) oznacza układ ‘elementów obwodu’ i metalowych łączników, wytworzony techniką osadzania grubej lub cienkiej warstwy na »podłożu« o właściwościach izolujących.

N.B.

‘Element obwodu’: pojedyncza czynna lub bierna funkcjonalna część układu elektronicznego, np. jedna dioda, jeden tranzystor, jeden rezystor, jeden kondensator itp.

»System Fly-by-light« (7) oznacza główny cyfrowy system kontroli lotu wykorzystujący informacje zwrotne do sterowania »statkiem powietrznym« w czasie lotu, w którym komendy do siłowników przekazywane są w formie sygnałów optycznych.

»System Fly-by-wire« (7) oznacza główny cyfrowy system kontroli lotu wykorzystujący informacje zwrotne do sterowania »statkiem powietrznym« w czasie lotu, w którym komendy do siłowników przekazywane są w formie sygnałów elektrycznych.

»Matryca detektorowa płaszczyzny ogniskowej« (6, 8) oznacza płaską warstwę o strukturze liniowej lub dwuwymiarowej lub połączenie takich płaskich warstw, złożonych z oddzielnych elementów detekcyjnych, z elektronicznym urządzeniem odczytującym lub bez, pracująca w płaszczyźnie ogniskowej.

N.B.

Definicja ta nie obejmuje stosu pojedynczych elementów detekcyjnych ani detektorów dwu-, trzy- lub czteroelementowych, pod warunkiem że w elemencie nie są realizowane opóźnienie ani integracja.

»Ułamkowa szerokość pasma« (3, 5) oznacza »szerokość chwilową pasma« podzieloną przez częstotliwość środkową, wyrażoną w procentach.

»Rozrzucanie częstotliwości« (frequency hopping) (5, 6) oznacza formę »rozproszenia widma« polegającą na krokowo-dyskretnej zmianie częstotliwości nośnej pojedynczego kanału telekomunikacyjnego, w sposób losowy lub pseudolosowy.

»Czas przełączania częstotliwości« (3) oznacza czas (tj. opóźnienie), jakiego potrzebuje sygnał przy przełączaniu się z początkowej zgodnej ze specyfikacjami częstotliwości wyjściowej, by osiągnąć dowolną z poniższych wartości:

a.

± 100 Hz zgodnej ze specyfikacjami końcowej częstotliwości wyjściowej wynoszącej mniej niż 1 GHz; lub

b.

± 0,1 części na milion zgodnej ze specyfikacjami końcowej częstotliwości wyjściowej równej lub większej niż 1 GHz.

»Ogniwo paliwowe« (8) oznacza urządzenie elektrochemiczne, które zużywając paliwo ze źródła zewnętrznego, przetwarza energię chemiczną bezpośrednio w prąd stały.

»Topliwy« (1) oznacza taki, który może być dalej sieciowany lub polimeryzowany (utwardzany) przy użyciu ciepła, promieniowania, katalizatora itd. lub stopiony bez pirolizy (zwęglania).

»Tranzystor polowy z dookólną bramką« (»GAAFET«) (3) oznacza urządzenie zawierające pojedynczy element lub kilka elementów półprzewodnikowego kanału przewodnictwa ze strukturą wspólnej bramki, która otacza wszystkie elementy półprzewodnikowego kanału przewodnictwa i steruje w nich prądem.

N.B.

Definicja ta obejmuje tranzystory polowe oparte na nanopowłokach lub nanodrutach i tranzystory z dookólną bramką oraz inne struktury elementów półprzewodnikowych kanałów typu »GAAFET«.

»Twarde parametry« (5) oznaczają dane lub zestaw danych powiązanych z daną osobą (np. nazwisko, imię, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu lub powiązania grupowe).

»Instalacje do naprowadzania« (7) oznaczają systemy scalające proces pomiaru i obliczania położenia pojazdu i jego prędkości (tj. nawigację) z obliczeniami i wysyłaniem poleceń do systemów sterowania lotem pojazdu w celu skorygowania jego toru lotu.

»Hybrydowy układ scalony« (3) oznacza dowolne połączenie układu(-ów) scalonego(-ych) lub układu scalonego z ‘elementami układu’ lub ‘składnikami dyskretnymi’ połączonymi ze sobą w celu realizacji określonej(-ych) funkcji, mające wszystkie wymienione poniżej cechy:

a.

posiada co najmniej jedno urządzenie nieobudowane;

b.

zastosowano w nim typowe metody łączenia stosowane podczas produkcji układów scalonych;

c.

można je wymieniać tylko w całości; oraz

d.

w normalnych warunkach nie można go rozmontować.

N.B.1.

‘Element obwodu’: pojedyncza czynna lub bierna funkcjonalna część układu elektronicznego, np. jedna dioda, jeden tranzystor, jeden rezystor, jeden kondensator itp.

N.B.2.

‘Element dyskretny’: oddzielnie obudowany ‘element obwodu’ z własnymi końcówkami wyjściowymi.

»Wzmacnianie obrazu« (4) oznacza przetwarzanie obrazów zawierających informacje, uzyskanych ze źródeł zewnętrznych, za pomocą algorytmów, takich jak kompresja czasu, filtrowanie, ekstrahowanie, selekcja, korelacja, splatanie lub przemieszczanie pomiędzy domenami (np. za pomocą szybkiej transformacji Fouriera lub transformacji Walsha). Nie obejmuje kontrolą algorytmów, w których stosowane są wyłącznie przekształcenia liniowe lub obrotowe pojedynczego obrazu, takie jak przesunięcie, ekstrahowanie jakiejś cechy, rejestracja lub fałszywe barwienie.

»Immunotoksyna« (1) oznacza koniugat jednokomórkowego przeciwciała monoklonalnego i »toksyny« lub »podjednostki toksyny«, który wpływa selektywnie na komórki chorobowo zmienione.

»Będące własnością publiczną« (UOdT UdTJ UOdO), w odniesieniu do niniejszego dokumentu, oznacza »technologię« lub »oprogramowanie« dostępne bez żadnych ograniczeń co do ich dalszego rozpowszechniania (ograniczenia wynikające z praw autorskich nie wykluczają uznania »technologii« lub »oprogramowania« za »będące własnością publiczną«).

»Ochrona informacji« (UOdO UOdOI 5) oznacza wszystkie środki i funkcje zapewniające dostęp, poufność lub nienaruszalność informacji lub komunikacji, z wyłączeniem środków i funkcji mających zabezpieczać przed wadliwym działaniem. Obejmuje »kryptografię«, »aktywację kryptograficzną«, ‘kryptoanalizę’, ochronę przed przypadkowym przekazywaniem sygnałów odnoszących się do tajnych informacji oraz zabezpieczanie komputerów.

Uwaga techniczna :

‘Kryptoanaliza’: analiza systemów kryptograficznych lub ich wejść i wyjść w celu uzyskania tajnych informacji lub danych, włączając w to tajne teksty.

»Chwilowa szerokość pasma« (3, 5, 7) oznacza szerokość pasma, w którym moc wyjściowa pozostaje na stałym poziomie z dokładnością do 3 dB bez regulacji innych parametrów roboczych.

»Izolacja« (9) jest pojęciem stosowanym do podzespołów silnika rakietowego, tj. osłony, dyszy, wlotów, zamknięć osłon, obejmującym utrwalone lub półutrwalone maty kauczukowe zawierające materiał ogniotrwały lub izolacyjny. Można je również stosować na klatki lub klapy odprężające.

»Wykładzina wewnętrzna« (9) oznacza warstwę pośrednią pomiędzy paliwem stałym a obudową lub warstwą izolacyjną. Zazwyczaj jest to płynna polimerowa zawiesina materiału ogniotrwałego lub izolacyjnego, np. polibutadien z łańcuchami zakończonymi grupami hydroksylowymi (HTPB) wypełniony węglem lub inny polimer z dodatkiem środków utrwalających, rozpylonych lub rozsmarowanych na wewnętrznej powierzchni osłony.

»Przetworniki analogowo-cyfrowe (ADC) z przeplotem« (3) oznaczają urządzenia mające wiele jednostek ADC próbkujących ten sam wejściowy sygnał analogowy w różnych momentach, tak że po zagregowaniu sygnałów wyjściowych analogowy sygnał wejściowy jest skutecznie próbkowany i przekształcany z większą częstotliwością próbkowania.

»Miernik gradientu magnetycznego właściwego« (6) oznacza pojedynczy element do pomiaru gradientu pola magnetycznego oraz związane z nim urządzenia elektroniczne, służący do pomiaru gradientu pola magnetycznego.

N.B.

Zob. również »Miernik gradientu magnetycznego«.

»Złośliwe oprogramowanie« (4, 5) oznacza »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu uniknięcia wykrycia przez ‘narzędzia monitorujące’ lub złamania ‘środków zabezpieczających’ komputera lub urządzenia zdolnego do pracy w sieci, wykonujące następujące działania:

a.

pobieranie danych i informacji z komputera lub urządzenia zdolnego do pracy w sieci lub modyfikacja systemu lub danych użytkownika; lub

b.

modyfikacja standardowych ścieżek wykonywania programu lub procesu w celu umożliwienia wykonania instrukcji pochodzących z zewnątrz.

Uwagi :

1.

»Złośliwe oprogramowanie« nie obejmuje żadnego z poniższych pojęć:

a.

hiperwizorów, programów do usuwania błędów oraz narzędzi inżynierii wstecznej oprogramowania (Software Reverse Engineering - SRE);

b.

»oprogramowania« dotyczącego zarządzania prawami cyfrowymi; ani

c.

»oprogramowania« przeznaczonego do zainstalowania przez producentów, administratorów lub użytkowników do celów śledzenia lub znajdowania towarów.

2.

Urządzenia zdolne do pracy w sieci obejmują urządzenia przenośne i inteligentne liczniki.

Uwagi techniczne :

1.

‘Narzędzia monitorujące’: »oprogramowanie« lub sprzęt monitorujące zachowanie systemu lub procesów wykonywanych na urządzeniu. Obejmuje to programy antywirusowe, produkty zapewniające bezpieczeństwo punktów końcowych, produkty bezpieczeństwa osobistego (Personal Security Products - PSP), systemy wykrywania wtargnięcia (Intrusion Detection Systems - IDS), systemy ochrony przed wtargnięciem (Intrusion Detection Systems - IPS) oraz zapory sieciowe.

2.

‘Środki zabezpieczające’: techniki opracowane w celu zapewnienia bezpiecznego wykonania kodu, takie jak Data Execution Prevention (DEP), Address Space Layout Randomisation (ASLR) lub sandboxing.

»Izolowane żywe kultury« (1) obejmują żywe kultury w postaci uśpionej i w postaci suchych preparatów.

»Prasy izostatyczne« (2) oznaczają urządzenia umożliwiające ciśnieniowanie zamkniętych komór za pomocą różnych czynników roboczych (gazu, cieczy, cząstek stałych itp.) w celu wytwarzania w komorze we wszystkich kierunkach równych ciśnień na obrabiany element lub materiał.

»Laser« (0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9) oznacza obiekt, który wytwarza wiązkę światła spójnego w przestrzeni i w czasie przez wzmocnienie za pomocą stymulowanej emisji promieniowania.

N.B.

Zob. również

»Laser chemiczny«

 

»Laser o fali ciągłej«

 

»Laser impulsowy«

 

»Laser o super wysokiej mocy«.

»Biblioteka« (1) (parametryczna techniczna baza danych) oznacza zbiór informacji technicznych, do których odniesienie może zwiększyć wydajność odpowiednich systemów, urządzeń i części składowych.

»Pojazdy lżejsze od powietrza« (9) oznaczają balony i »pojazdy powietrzne«, które są wypełniane gorącym powietrzem lub innymi gazami lżejszymi od powietrza, takimi jak hel lub wodór.

»Liniowość« (2) (zazwyczaj określana w kategoriach nieliniowości) stanowi maksymalne odchylenie parametru rzeczywistego (przeciętnej wartości górnego i dolnego odczytu na skali), w kierunku dodatnim lub ujemnym, od linii prostej poprowadzonej w taki sposób, żeby maksymalne odchylenia zostały wyrównane i zminimalizowane.

»Sieć lokalna« (4, 5) oznacza system przesyłania danych mający wszystkie następujące cechy:

a.

umożliwiający bezpośrednie połączenie ze sobą dowolnej liczby niezależnych ‘urządzeń do przetwarzania danych’; oraz

b.

ograniczony w sensie geograficznym do pewnego obszaru o umiarkowanym zasięgu (np. biurowiec, zakład, miasteczko studenckie, magazyn).

N.B.

‘Urządzenie do przetwarzania danych’: urządzenie mające możliwość nadawania lub odbierania ciągów informacji cyfrowych.

»Mierniki gradientu magnetycznego« (6) oznaczają przyrządy do wykrywania zmian przestrzennych pól magnetycznych ze źródeł zewnętrznych w stosunku do przyrządu pomiarowego. Składają się z wielu »magnetometrów« i przynależnych układów elektronicznych, służących do pomiaru gradientu pola magnetycznego.

N.B.

Zob. również »Miernik gradientu magnetycznego właściwego«.

»Magnetometry« (6) oznaczają przyrządy do wykrywania pól magnetycznych źródeł zewnętrznych względem przyrządu pomiarowego. Składają się z pojedynczego czujnika pola magnetycznego i odpowiedniego układu elektronicznego, na którego wyjściu jest wartość mierzonego pola magnetycznego.

»Materiały odporne na korozyjne działanie UF6« (0) obejmują miedź, stopy miedzi, stal nierdzewną, glin, tlenek glinu, stopy glinu, nikiel lub stopy zawierające 60 % masy lub więcej niklu oraz fluorowane polimery węglowodorowe.

»Matryca« (1, 2, 8, 9) oznacza fazę o strukturze w zasadzie ciągłej wypełniającą przestrzeń pomiędzy cząstkami, wiskerami lub włóknami.

»Niepewność pomiarowa« (2) oznacza parametr charakterystyczny określający, na poziomie ufności 95 %, w jakiej odległości od wartości prawidłowej leży zmienna pomiarowa. W jego skład wchodzą niedające się skorygować odchylenia systematyczne, niedający się skorygować luz oraz odchylenia losowe (zob. ISO 10360-2).

»Układ mikrokomputerowy« (3) oznacza »monolityczny układ scalony« lub »wieloukład scalony«, w którego skład wchodzi jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU) zdolna do realizacji instrukcji ogólnych, zawartych w pamięci wewnętrznej, na danych znajdujących się w pamięci wewnętrznej.

N.B.

Pamięć wewnętrzna może być wspomagana przez pamięć zewnętrzną.

»Układ mikroprocesorowy« (3) oznacza »monolityczny układ scalony« lub »wieloukład scalony«, w którego skład wchodzi jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU) zdolna do realizacji szeregu instrukcji ogólnych zawartych w pamięci zewnętrznej.

N.B.1.

»Układ mikroprocesorowy« zazwyczaj nie jest wyposażony w integralną pamięć dostępną dla użytkownika, ale do realizacji jego funkcji logicznych może być wykorzystywana pamięć istniejąca w mikroukładzie.

N.B.2.

Definicja ta obejmuje zespoły układów przeznaczone do pracy razem, w celu realizacji funkcji »układu mikroprocesorowego«.

»Mikroorganizmy« (1, 2) oznaczają bakterie, wirusy, mikoplazmy, riketsje, chlamydie lub grzyby, naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci »izolowanych żywych kultur« lub materiału zawierającego żywe organizmy, który rozmyślnie zaszczepiono lub zakażono takimi kulturami.

»Pociski rakietowe« (1, 2, 3, 6, 7, 9) oznaczają kompletne systemy rakietowe i systemy bezzałogowych statków powietrznych, zdolne do przenoszenia ładunku użytecznego o masie co najmniej 500 kg na odległość co najmniej 300 km.

»Włókno elementarne« (lub – włókno) (1) oznacza najmniejszy inkrement włókna, zazwyczaj mający średnicę kilku mikrometrów.

»Monolityczny układ scalony« (3) oznacza połączenie ‘elementów obwodu’ czynnych lub biernych lub obu rodzajów, o następujących cechach charakterystycznych:

a.

jest uformowane techniką dyfuzyjną, technikami implantacyjnymi lub technikami osadzania w pojedynczym półprzewodzącym kawałku materiału, tzw. chipie, lub na nim;

b.

można je traktować jak element niepodzielny; oraz

c.

realizuje funkcję(-e) obwodu.

N.B.

‘Element obwodu’: pojedyncza czynna lub bierna funkcjonalna część układu elektronicznego, np. jedna dioda, jeden tranzystor, jeden rezystor, jeden kondensator itp.

»Monolityczny mikrofalowy układ scalony« (»MMIC«) (3, 5) oznacza »monolityczny układ scalony« działający w częstotliwościach mikrofal i fal milimetrowych.

»Monospektralne czujniki obrazowe« (6) oznaczają czujniki pozwalające na zbieranie danych obrazowych z pojedynczego pasma widma dyskretnego.

»Wieloukład scalony« (3) oznacza dwa lub więcej »monolityczne układy scalone«, spojone ze wspólnym »podłożem«.

»Wielokanałowy przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC)« (3) oznacza urządzenia zawierające więcej niż jeden przetwornik ADC, zaprojektowane w taki sposób, by każdy ADC miał odrębne wejście analogowe.

»Wielospektralne analizatory obrazowe« (6) umożliwiają równoczesne lub szeregowe odbieranie danych obrazowych z dwóch lub więcej dyskretnych pasm spektralnych. Analizatory o więcej niż dwudziestu dyskretnych pasmach spektralnych są czasami nazywane hiperspektralnymi analizatorami obrazowymi.

»Uran naturalny« (0) oznacza uran zawierający mieszaninę izotopów występujących w naturze.

»Sterownik dostępu do sieci« (4) oznacza interfejs fizyczny do sieci rozproszonej. Używa się w nim wspólnego nośnika działającego z taką samą »szybkością transmisji danych cyfrowych« w systemie transmisji z arbitrażem (np. w sensie znacznika lub nośnika). Niezależnie od innych wybiera on adresowane do niego pakiety z danymi lub grupami danych (np. IEEE 802). Jest to zespół, który może być wbudowany w komputer lub urządzenie telekomunikacyjne z zadaniem zapewniania dostępu do łączy telekomunikacyjnych.

»Reaktor jądrowy« (0) oznacza kompletny reaktor zdolny do pracy w taki sposób, żeby mogła w nim przebiegać kontrolowana, samopodtrzymująca się reakcja łańcuchowa rozszczepiania. »Reaktor jądrowy« obejmuje wszystkie obiekty znajdujące się wewnątrz zbiornika reaktora lub bezpośrednio przymocowane do niego, wyposażenie sterujące poziomem mocy w rdzeniu oraz elementy, które zazwyczaj zawierają chłodziwo pierwotne rdzenia reaktora lub wchodzą z nim w bezpośrednią styczność lub nim sterują.

»Sterowanie numeryczne« (2) oznacza automatyczne sterowanie procesem wykonywane przez urządzenie korzystające z danych numerycznych zazwyczaj wprowadzanych podczas realizacji operacji (zob. ISO 2382:2015).

»Kod wynikowy« (UOdO) oznacza sprzętowo wykonywalną postać wygodnego wyrażenia jednego lub większej liczby procesów (»kod źródłowy« (język źródłowy)), które zostały skompilowane przez system programowania.

»Eksploatacja, administrowanie lub utrzymywanie« (»EAU«) (5) oznacza wykonywanie co najmniej jednego z następujących zadań:

a.

utworzenie dowolnego z następujących elementów lub zarządzanie nim:

1.

konta lub uprawnienia użytkowników lub administratorów;

2.

ustawienia danego przedmiotu; lub

3.

dane uwierzytelniające wykorzystywane w przypadku zadań opisanych w pkt a.1. lub a.2.;

b.

monitorowanie warunków pracy lub wydajności przedmiotu bądź zarządzanie nimi; lub

c.

zarządzanie danymi logowania lub audytu wykorzystywane w przypadku dowolnych zadań opisanych w pkt a. lub b.;

Uwaga :

»EAU« nie obejmuje żadnego z następujących zadań lub powiązanych z nimi kluczowych funkcji zarządzania:

a.

udostępniania lub ulepszania jakiejkolwiek funkcji kryptograficznej, która nie jest bezpośrednio powiązana z tworzeniem danych uwierzytelniających wykorzystywanych w przypadku zadań opisanych w pkt a.1. lub a.2. powyżej lub z zarządzaniem nimi; ani

b.

realizowania jakiejkolwiek funkcji kryptograficznej w ramach warstwy przesyłu danych produktu.

»Optyczny układ scalony« (3) oznacza »monolityczny układ scalony« lub »hybrydowy układ scalony«, zaopatrzony w co najmniej jedną część przeznaczoną do działania jako fotoczujnik lub fotoemiter lub do wykonywania funkcji optycznych lub elektrooptycznych.

»Komutacja optyczna« (5) oznacza przekazywanie lub komutację sygnałów w postaci optycznej bez przetwarzania na sygnały elektryczne.

»Całkowita gęstość prądu« (3) oznacza całkowitą liczbę amperozwojów w cewce (tj. sumę liczby zwojów pomnożoną przez maksymalne natężenie prądu przenoszone przez każdy zwój) podzieloną przez całkowity przekrój poprzeczny cewki (składającej się z włókienek nadprzewodzących, matrycy metalowej, w której osadzone są włókienka nadprzewodzące, materiału stanowiącego obudowę, kanałów chłodzących itp.).

»Państwo uczestniczące« (7, 9) oznacza każde z państw uczestniczących w porozumieniu z Wassenaar (zob. www.wassenaar.org).

»Moc szczytowa« (6) oznacza najwyższy poziom mocy osiągany w »czasie trwania impulsu«.

»Sieć o zasięgu osobistym« (5) oznacza system przesyłania danych mający wszystkie następujące cechy:

a.

umożliwiający bezpośrednie połączenie ze sobą dowolnej liczby niezależnych ‘urządzeń do przetwarzania danych’; oraz

b.

ograniczony do łączności między urządzeniami w bezpośrednim sąsiedztwie fizycznym danej osoby lub kontrolera urządzeń (np. pojedyncze pomieszczenie, biuro lub samochód).

Uwagi techniczne :

1.

‘Urządzenie do przetwarzania danych’: urządzenie mające możliwość nadawania lub odbierania ciągów informacji cyfrowych.

2.

Zasięg »sieci lokalnej« jest większy niż obszar geograficzny oddziaływania »sieci o zasięgu osobistym«.

»Uprzednio separowany« (1) oznacza oddzielony dowolną techniką, której celem jest zwiększenie zawartości kontrolowanego izotopu.

»Element o podstawowym znaczeniu« (4) w odniesieniu do kategorii 4 jest »elementem o podstawowym znaczeniu«, jeżeli wartość jego wymiany stanowi ponad 35 % całkowitej wartości systemu, w którego skład wchodzi. Wartość elementu jest ceną płaconą za element przez producenta systemu lub przez firmę montującą system. Wartość całkowita jest zwykłą ceną sprzedaży osobom postronnym w miejscu produkcji lub w miejscu przygotowywania wysyłek towarów.

»Produkcja« (Wszystkie UOdT, UdTJ) oznacza wszystkie etapy związane z produkcją, takie jak: prace konstrukcyjne, technologia produkcji, wytwarzanie, scalanie, montaż (składanie), kontrola, testowanie, zapewnienie jakości.

»Urządzenia produkcyjne« (1, 7, 9) oznaczają oprzyrządowanie, szablony, przyrządy obróbkowe, trzpienie, formy, matryce, uchwyty, mechanizmy synchronizujące, urządzenia testujące, inne maszyny i ich części składowe, z ograniczeniem do urządzeń specjalnie zaprojektowanych lub zmodyfikowanych z przeznaczeniem do »rozwoju« lub do jednej lub więcej faz »produkcji«.

»Instalacje produkcyjne« (7, 9) oznaczają »urządzenia produkcyjne« i specjalnie do nich opracowane oprogramowanie, wbudowane w instalacje w celu »rozwoju« lub do jednej lub więcej faz »produkcji«.

»Program« (6) oznacza sekwencję instrukcji do realizacji procesu, mającą postać wykonywalną lub dającą się przekształcić na wykonywalną przez komputer elektroniczny.

»Kompresja impulsów« (6) oznacza kodowanie i przetwarzanie długiego impulsowego sygnału radarowego na krótki, przy zachowaniu korzyści wynikających z wysokiej energii impulsu.

»Czas trwania impulsu« (6) oznacza czas trwania impulsu »lasera« zdefiniowany jako czas upływający między momentami osiągnięcia połowy mocy przez zbocze narastające i zbocze opadające poszczególnego impulsu.

»Laser impulsowy« (6) oznacza »laser«, w którym »czas trwania impulsu« jest równy lub mniejszy niż 0,25 s.

»Kryptografia kwantowa« (5) oznacza grupę technik pozwalających uzyskiwać wspólny klucz do celów »kryptografii« poprzez pomiar własności kwantowych układu fizycznego (w tym własności fizycznych jawnie zależnych od praw optyki kwantowej, kwantowej teorii pola lub elektrodynamiki kwantowej).

»Ruchliwość częstotliwości w radarach« (6) oznacza dowolną technikę zmiany, wg sekwencji pseudolosowej, częstotliwości nośnej impulsowego nadajnika radarowego pomiędzy impulsami lub pomiędzy grupami impulsów, o wartość równą lub większą od szerokości pasma impulsu.

»Rozproszone widmo radarowe« (6) oznacza dowolną technikę modulacji służącą do rozpraszania energii sygnału o stosunkowo wąskim paśmie częstotliwości na dużo szersze pasmo częstotliwości, za pomocą kodowania losowego lub pseudolosowego.

»Czułość promieniowania« (6) oznacza czułość promieniowania (mA/W) = 0,807 × (długość fali w nm) × sprawność kwantowa (QE).

Uwaga techniczna :

Sprawność kwantową wyraża się zwykle w postaci procentowej; jednakże do celów niniejszego wzoru sprawność kwantowa wyrażona jest jako liczba dziesiętna mniejsza niż jeden, np. 78 % to 0,78.

»Przetwarzanie w czasie rzeczywistym« (6) oznacza przetwarzanie danych przez system komputerowy, zapewniające żądany poziom realizacji zadań w funkcji dostępnych środków, w gwarantowanym czasie odpowiedzi, bez względu na obciążenie systemu, kiedy jest on stymulowany przez wydarzenia zewnętrzne.

»Powtarzalność« (7) oznacza stopień zgodności powtarzanych pomiarów tej samej zmiennej w tych samych warunkach operacyjnych w sytuacji, gdy pomiędzy pomiarami występują zmiany warunków lub przerwy w działaniu (zob. IEEE STD 528-2001 (odchylenie standardowe wielkości 1 sigma)).

»Niezbędne« (UOdT 3, 5, 6, 7, 9) – w odniesieniu do »technologii« – dotyczy tylko tej części »technologii«, która jest szczególnie odpowiedzialna za osiągnięcie lub przekroczenie wartości parametrów, właściwości lub funkcji objętych kontrolą. Taka »niezbędna«»technologia« może być wspólna dla różnych produktów.

»Środek rozpraszania tłumu« (1) oznacza substancje, które w warunkach użycia dla rozproszenia tłumu szybko wywołują u ludzi podrażnienie receptorów zmysłów lub psychiczny efekt unieszkodliwienia, znikający po krótkim czasie od usunięcia przyczyny.

Uwaga techniczna :

Gazy łzawiące stanowią podzbiór »środków rozpraszania tłumu«.

»Robot« (2, 8) oznacza mechanizm manipulacyjny poruszający się po ścieżce ciągłej lub od punktu do punktu, mogący korzystać z »czujników« i mający wszystkie następujące cechy:

a.

jest wielofunkcyjny;

b.

ma możliwość ustawiania w odpowiednim położeniu lub orientowania przestrzennego materiałów, części, narzędzi lub urządzeń specjalnych poprzez wykonywanie zmiennych ruchów w przestrzeni trójwymiarowej;

c.

jest wyposażony w trzy lub większą liczbę mechanizmów wspomagających, m.in. silników krokowych, pracujących w obwodzie zamkniętym lub otwartym; oraz

d.

ma »możliwość programowania przez użytkownika« metodą uczenia/odtwarzania lub za pomocą komputera elektronicznego, który może być programowanym sterownikiem logicznym, tj. bez ingerencji mechanicznej.

N.B.

Niniejsza definicja nie obejmuje kontrolą następujących urządzeń:

1.

mechanizmów poruszanych wyłącznie ręcznie lub zdalnie przez operatora;

2.

mechanizmów manipulacyjnych o ustalonej sekwencji ruchów, będących urządzeniami zautomatyzowanymi, realizującymi zaprogramowane mechanicznie, z góry ustalone ruchy. Program jest ograniczony mechanicznie za pomocą ustalonych ograniczników, np. sworzni lub krzywek. Kolejność ruchów oraz wybór drogi lub kątów nie są zmienne ani zmienialne za pomocą środków mechanicznych, elektronicznych lub elektrycznych;

3.

mechanizmów manipulacyjnych o ustalonej sekwencji ruchów, będących urządzeniami zautomatyzowanymi, realizującymi zaprogramowane mechanicznie, z góry ustalone ruchy. Program jest ograniczony mechanicznie za pomocą ustalonych, choć nastawnych, ograniczników, np. sworzni lub krzywek. Kolejność ruchów oraz wybór drogi lub kątów są zmienne w ramach ustalonego schematu programowego. Zmian lub modyfikacji schematu programowego (np. zmiany kołków lub wymiany krzywek) w jednej lub kilku osiach współrzędnych dokonuje się wyłącznie na drodze działań mechanicznych;

4.

mechanizmów manipulacyjnych bez wspomagania, o zmiennej sekwencji ruchów, będących urządzeniami zautomatyzowanymi, realizującymi zaprogramowane mechanicznie ruchy. Program jest zmienny, ale sekwencja jest realizowana wyłącznie za pomocą sygnału binarnego z elektrycznych urządzeń binarnych o ustalonym mechanicznie położeniu lub nastawnych ograniczników;

5.

żurawi do stertowania, definiowanych jako systemy manipulatorów działające w kartezjańskim układzie współrzędnych, produkowanych jako integralne części pionowych zespołów do silosów, i służące do uzyskiwania dostępu do zawartości tych silosów w celu składowania lub wyjmowania.

»Rowing« (1) oznacza wiązkę (zazwyczaj 12-120 szt.) uporządkowanych w przybliżeniu równolegle ‘skrętek’.

N.B.

‘Skrętka’ oznacza wiązkę »włókien elementarnych« (zazwyczaj ponad 200) uporządkowanych w przybliżeniu równolegle.

»Bicie promieniowe« (odchylenie od właściwego ruchu) (2) oznacza promieniowe przemieszczenie głównego wrzeciona w ciągu jednego obrotu, mierzone w płaszczyźnie prostopadłej do osi wrzeciona w punkcie znajdującym się na zewnętrznej lub wewnętrznej badanej powierzchni obrotowej (zob. ISO 230 część 1-1986, pkt 5.61).

»Częstotliwość próbkowania« (3) w odniesieniu do przetwornika analogowo-cyfrowego (ADC) oznacza maksymalną liczbę próbek, które są mierzone na wejściu analogowym w czasie jednej sekundy, z wyjątkiem nadpróbkowych ADC. W przypadku nadpróbkowych ADC »częstotliwość próbkowania« przyjmuje się za częstotliwość słowa wyjściowego. »Częstotliwość próbkowania« może być również częstotliwością próbkowania określaną zwykle w megapróbkach na sekundę (MSPS) lub gigapróbkach na sekundę (GSPS) lub współczynnikiem przekształcania określanym zwykle w hercach (Hz).

»System nawigacji satelitarnej« (5, 7) oznacza system obejmujący stacje naziemne, konstelację satelitów i odbiorniki, które umożliwiają obliczanie lokalizacji odbiorników na podstawie sygnałów otrzymywanych z satelitów. Obejmuje on globalne systemy nawigacji satelitarnej (GNSS) oraz regionalne systemy nawigacji satelitarnej (RNSS).

»Współczynnik skalowania (żyroskopu lub akcelerometru)« (7) oznacza stosunek zmiany wartości wyjściowej do zmiany wartości wejściowej, która ma być mierzona. Współczynnik skalowania jest na ogół szacowany jako nachylenie linii prostej, którą można poprowadzić metodą najmniejszych kwadratów pomiędzy punktami określającymi parametry wejściowe/wyjściowe, uzyskanymi poprzez cykliczną zmianę parametrów wejściowych w przedziale ich wartości.

»Analizatory sygnałów« (3) oznaczają urządzenia do pomiaru i pokazywania podstawowych parametrów sygnałów o jednej częstotliwości, będących składowymi sygnałów wieloczęstotliwościowych.

»Przetwarzanie sygnałów« (3, 4, 5, 6) oznacza przetwarzanie sygnałów zawierających informacje, uzyskanych ze źródeł zewnętrznych, za pomocą algorytmów, takich jak kompresja czasu, filtrowanie, ekstrahowanie, selekcja, korelacja, splatanie lub przemieszczanie pomiędzy domenami (np. za pomocą szybkiej transformacji Fouriera lub transformacji Walsha).

»Oprogramowanie« (cała UOdO) oznacza zbiór jednego lub większej liczby »programów« lub ‘mikroprogramów’, utrwalony na dowolnym materialnym nośniku.

N.B.

‘Mikroprogram’ oznacza sekwencję elementarnych instrukcji, przechowywanych w specjalnej pamięci, realizowanych po wprowadzeniu do rejestru instrukcji specjalnej dla niej instrukcji odwołania.

»Kod źródłowy« (lub język źródłowy) (6, 7, 9) oznacza wygodny sposób wyrażenia jednego lub kilku procesów, który może być przekształcony przez system programowania w postać dającą się wykonać na urządzeniu (»kod wynikowy« (lub język wynikowy)).

»Statek kosmiczny« (9) oznacza czynne i bierne satelity i sondy kosmiczne.

»Moduł ładunkowy statku kosmicznego« (9) oznacza urządzenie, które stanowi strukturę nośną »statku kosmicznego« i zapewnia miejsce dla »ładunku użytecznego statku kosmicznego«.

»Ładunek użyteczny statku kosmicznego« (9) oznacza urządzenia przymocowane do »modułu ładunkowego statku kosmicznego«, zaprojektowane do przeprowadzania misji w kosmosie (np. wyposażenie komunikacyjne, obserwacyjne, naukowe).

»Klasy kosmicznej« (3, 6, 7) - odnosi się do produktów zaprojektowanych, wykonanych lub po pomyślnych testach zakwalifikowanych do użycia na wysokości powyżej 100 km nad powierzchnią Ziemi.

N.B.

Stwierdzenie na podstawie testu, że konkretny przedmiot jest »klasy kosmicznej«, nie oznacza, że inne przedmioty z tej samej partii produkcyjnej lub serii modelu są »klasy kosmicznej«, jeżeli nie przeszły one indywidualnych testów.

»Specjalny materiał rozszczepialny« (0) oznacza pluton-239, uran-233, »uran wzbogacony w izotopy 235 lub 233« oraz dowolne zawierające je materiały.

»Moduł właściwy« (0, 1, 9) oznacza moduł Younga w paskalach (1 paskal = 1 N/m2) podzielony przez ciężar właściwy w N/m3, mierzony w temperaturze (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) i przy wilgotności względnej (50 ± 5) %.

»Wytrzymałość właściwa na rozciąganie« (0, 1, 9) oznacza wytrzymałość na rozciąganie w paskalach (1 paskal = 1 N/m2) podzieloną przez ciężar właściwy w N/m3, mierzoną w temperaturze (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) i przy wilgotności względnej (50 ± 5) %.

»Żyroskopy wirujące« (7) to żyroskopy wykorzystujące stale obracającą się masę do wykrywania ruchu obrotowego.

»Widmo rozproszone« (5) oznacza technikę służącą do rozpraszania energii sygnału o stosunkowo wąskim paśmie częstotliwości na dużo szersze widmo energii.

Radar o »widmie rozproszonym« (6) - zob. »Rozproszone widmo radarowe«.

»Stabilność« (7) oznacza odchylenie standardowe (1 sigma) zmienności danego parametru od jego wartości wzorcowej zmierzonej w ustalonych warunkach temperaturowych. Można ją wyrażać w funkcji czasu.

»Państwa (nie)będące stronami konwencji o zakazie broni chemicznej« (1) są to te państwa, w których Konwencja o zakazie rozwijania, produkcji, składowania i stosowania broni chemicznej (nie) weszła w życie (zob. www.opcw.org).

»Tryb stanu ustalonego« (9) oznacza warunki działania silnika, w których parametry silnika, takie jak ciąg/moc, liczba obrotów na minutę i inne, nie wykazują znaczących wahań, jeżeli temperatura powietrza i ciśnienie u wlotu silnika są stałe.

»Statek suborbitalny« (9) oznacza statek posiadający wyposażenie przeznaczone do transportu osób lub ładunku, zaprojektowany do:

a.

działania ponad stratosferą;

b.

lotu po trajektorii nieorbitalnej oraz

c.

lądowania powrotnego na Ziemi w sposób bezpieczny dla ludzi i ładunku.

»Podłoże« (3) oznacza płytkę materiału głównego z naniesionymi połączeniami lub bez nich, na której lub wewnątrz której można umieszczać ‘elementy dyskretne’ lub układy scalone.

N.B.1.

‘Element dyskretny’: oddzielnie obudowany ‘element obwodu’ z własnymi końcówkami wyjściowymi.

N.B.2.

‘Element obwodu’: pojedyncza czynna lub bierna funkcjonalna część układu elektronicznego, np. jedna dioda, jeden tranzystor, jeden rezystor, jeden kondensator itp.

»Półprodukt podłoży« (3, 6) oznacza materiał monolityczny o wymiarach umożliwiających wytworzenie z niego elementów optycznych, takich jak zwierciadła lub okienka optyczne.

»Podjednostka toksyny« (1) oznacza strukturalnie i funkcjonalnie oddzielny składnik »toksyny«.

»Nadstopy« (2, 9) oznaczają stopy na osnowie niklu, kobaltu lub żelaza, których trwałość w próbie pełzania do zerwania przekracza 1 000 godzin przy naprężeniu 400 MPa, a wytrzymałość na rozciąganie przekracza 850 MPa, w temperaturze 922 K (649 °C) lub wyższej.

»Nadprzewodniki« (1, 3, 5, 6, 8) oznaczają materiały, tj. metale, stopy lub związki, które mogą całkowicie stracić swoją oporność, tj. które mogą uzyskać nieskończoną przewodność elektryczną i przewodzić prąd elektryczny o bardzo wysokich natężeniach bez wytwarzania ciepła Joule’a.

N.B.

»Nadprzewodzący« stan materiału jest indywidualnie scharakteryzowany »temperaturą krytyczną«, krytycznym polem magnetycznym, będącym funkcją temperatury, oraz krytyczną gęstością prądu, która jest funkcją zarówno pola magnetycznego, jak i temperatury.

»Laser o super wysokiej mocy« (»SHPL«) (6) oznacza »laser«, który może dostarczyć energię wyjściową (całkowitą lub częściową) powyżej 1 kJ w ciągu 50 ms, lub taki, którego moc przeciętna lub moc w przypadku fali ciągłej wynosi powyżej 20 kW.

»Formowanie w stanie nadplastycznym« (1, 2) oznacza technikę odkształcania termicznego metali, których wydłużenie całkowite do zerwania, mierzone w temperaturze pokojowej tradycyjnymi technikami badania wytrzymałości na rozciąganie, w normalnych warunkach, jest bardzo małe (poniżej 20 %); jej celem jest co najmniej dwukrotne powiększenie tych wartości podczas obróbki.

»Algorytm symetryczny« (5) oznacza algorytm kryptograficzny, w którym stosuje się identyczne klucze do szyfrowania i deszyfrowania.

N.B.

Powszechnym zastosowaniem »algorytmu symetrycznego« jest utajnianie danych.

»Taśma« (1) oznacza materiał zbudowany z przeplatanych lub jednakowo ukierunkowanych »włókien elementarnych«, ‘skrętek’, »rowingów«, »kabli« lub »przędz« itp., zazwyczaj impregnowany żywicą.

N.B.

‘Skrętka’ oznacza wiązkę »włókien elementarnych« (zazwyczaj ponad 200) uporządkowanych w przybliżeniu równolegle.

»Technologia« (wszystkie UOdT UdTJ) oznacza specyficzny rodzaj informacji, niezbędny do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« danego wyrobu. Informacja ta ma postać ‘danych technologicznych’ lub ‘pomocy technicznej’.

N.B.1.

‘Pomoc techniczna’ może przybierać takie formy, jak: przekazanie instrukcji, umiejętności, szkolenie, przekazanie wiedzy na temat eksploatacji oraz usługi konsultacyjne i może obejmować transfer ‘danych technologicznych’.

N.B.2.

‘Dane technologiczne’ mogą mieć formę odbitek, planów, wykresów, modeli, wzorów, tabel, projektów technicznych i opisów, podręczników i instrukcji w formie pisemnej lub zarejestrowanej na innych nośnikach lub urządzeniach, takich jak dyski, taśmy, pamięci wyłącznie do odczytu.

»Trójwymiarowy układ scalony« (3) oznacza zbiór płytek półprzewodnikowych lub aktywnych warstw urządzenia zintegrowanych ze sobą i mających kontakty połączeniowe przechodzące całkowicie przez rozdzielacz, podłoże, płytkę lub warstwę w celu utworzenia połączenia między warstwami urządzenia. Rozdzielacz to interfejs, który umożliwia utworzenie połączenia elektrycznego.

»Wrzeciono wahliwe« (2) oznacza wrzeciono (uchwyt) do narzędzi, zmieniające podczas procesu obróbki położenie kątowe swojej osi względem dowolnej innej osi.

»Stała czasowa« (6) oznacza czas, który upływa od pojawienia się bodźca świetlnego do momentu, kiedy prąd wzrośnie do wartości równej wielkości końcowej pomnożonej przez 1-1/e (tj. 63 % wartości końcowej).

»Czas do ustalenia warunków rejestracji« (6) (nazywany również czasem reakcji grawimetru) oznacza czas, w którym zredukowane zostają zakłócające skutki przyspieszeń wywołanych przez platformę (szum o wysokiej częstotliwości).

»Bandaż« (9) oznacza element składowy pierścienia stacjonarnego (jednolity lub o budowie segmentowej) zamocowany na powierzchni wewnętrznej korpusu turbiny lub element znajdujący się na końcówce łopatki turbiny, który służy przede wszystkim jako uszczelnienie gazodynamiczne między elementami stacjonarnymi a wirującymi.

»Kompleksowe sterowanie lotem« (7) oznacza automatyczne sterowanie zmiennymi stanu »statku powietrznego« i toru lotu dla zrealizowania zadania bojowego odpowiednio do zmian w czasie rzeczywistym danych dotyczących celu, zagrożeń lub innych »statków powietrznych«.

»Całkowita szybkość transmisji danych cyfrowych« (5) oznacza liczbę bitów, łącznie z bitami kodowymi linii, bitami nieinformacyjnymi i podobnymi, przepływających w jednostce czasu pomiędzy odpowiednimi urządzeniami w cyfrowym systemie transmisji.

N.B.

Zob. także »szybkość transmisji danych cyfrowych«.

»Kabel« (1) oznacza wiązkę »włókien elementarnych«, zazwyczaj uporządkowanych w przybliżeniu równolegle.

»Toksyny« (1, 2) oznaczają toksyny w postaci celowo wyizolowanych preparatów lub mieszanek, bez względu na sposób produkcji, różne od toksyn istniejących jako zanieczyszczenia innych materiałów, takich jak próbki patogenne, plony, żywność lub posiewy »mikroorganizmów«.

»Przestrajalność« (6) oznacza zdolność »lasera« do wytwarzania ciągłego sygnału wyjściowego we wszystkich długościach fal w przedziale kilku przejść »laserowych«. »Laser« z selekcją liniową wytwarza dyskretne długości fal w ramach jednego przejścia »laserowego« i nie jest uważany za »przestrajalny«.

»Jednokierunkowa powtarzalność pozycjonowania« (2) oznacza mniejszą z wartości R↑ i R↓ (do przodu i wstecz) pojedynczej osi obrabiarki, jak określono w pkt 3.21 normy ISO 230-2:2014 lub jej odpowiednika krajowego.

»Bezzałogowy statek powietrzny« (»UAV«) (9) oznacza każdy statek powietrzny zdolny do wzniesienia się w powietrze i kontynuowania kontrolowanego lotu i nawigacji bez obecności ludzi na pokładzie.

»Uran wzbogacony w izotopy 235 lub 233« (0) oznacza uran zawierający izotopy 235 lub 233 w takich ilościach, że stosunek łącznej zawartości tych izotopów do izotopu 238 jest większy niż stosunek zawartości izotopu 235 do izotopu 238 występujący w naturze (stosunek izotopowy 0,71 procent).

»Użytkowanie« (wszystkie UOdT UdTJ) oznacza eksploatację, instalowanie (łącznie z instalowaniem na miejscu), konserwację (kontrolę), naprawę, remonty i modernizację.

»Możliwość programowania przez użytkownika« (6) oznacza możliwość wprowadzania, modyfikacji lub wymiany »programów« przez użytkownika na innej drodze niż poprzez:

a.

fizyczną modyfikację okablowania lub połączeń; lub

b.

ustawianie sterowania funkcjami, w tym wprowadzanie parametrów.

»Szczepionka« (1) oznacza produkt leczniczy w postaci wyrobu farmaceutycznego, w odniesieniu do którego władze kraju produkcji lub kraju stosowania wydały zezwolenie na wprowadzanie do obrotu lub na prowadzenie badań klinicznych, a który wprowadzony do ustroju ludzkiego lub zwierzęcego ma za zadanie wytworzenie w nim ochronnej odporności immunologicznej w celu zapobiegania chorobom.

»Elektroniczne urządzenia próżniowe« (3) oznaczają urządzenia elektroniczne oparte na interakcji wiązki elektronów z falą elektromagnetyczną rozchodzącą się w obwodzie próżniowym lub współdziałające z próżniowymi rezonatorami wnękowymi o częstotliwości radiowej. »Elektroniczne urządzenia próżniowe« obejmują klistrony, lampy o fali bieżącej i ich pochodne.

»Ujawnianie luk w zabezpieczeniach« (4) oznacza proces stwierdzenia i zgłoszenia luki w zabezpieczeniach, informowania o takiej luce oraz analizy takiej luki z osobami lub organizacjami odpowiedzialnymi za prowadzenie lub koordynację działań zaradczych w celu usunięcia luki.

»Przędza« (1) oznacza wiązkę skręconych ‘skrętek’.

N.B.

‘Skrętka’ oznacza wiązkę »włókien elementarnych« (zazwyczaj ponad 200) uporządkowanych w przybliżeniu równolegle.

CZĘŚĆ II

Kategoria 0

KATEGORIA 0 – MATERIAŁY, INSTALACJE I URZĄDZENIA JĄDROWE

0A
Systemy, urządzenia i części składowe

0A001
Następujące »reaktory jądrowe« oraz specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do użytkowania z nimi urządzenia i podzespoły:

a.

»reaktory jądrowe«;

b.

metalowe zbiorniki lub główne prefabrykowane części do nich, w tym górne pokrywy zbiornika ciśnieniowego reaktora, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do umieszczania w nich rdzenia »reaktora jądrowego«;

c.

urządzenia manipulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do załadunku i wyładunku elementów paliwowych »reaktorów jądrowych«;

d.

pręty regulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do sterowania procesem rozszczepienia w »reaktorze jądrowym«, odpowiednie elementy nośne lub zawieszenia, mechanizmy napędu oraz prowadnice rurowe do prętów regulacyjnych;

e.

przewody ciśnieniowe reaktora specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem zarówno na elementy paliwowe, jak i chłodziwo w »reaktorze jądrowym«;

f.

rury (lub zespoły rur) z cyrkonu metalicznego lub jego stopów specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do zastosowania jako okładzina paliwa w »reaktorach jądrowych«, w ilościach przekraczających 10 kg;

N.B.

W przypadku rur ciśnieniowych z cyrkonu zob. 0A001.e, zaś w przypadku rur calandrii zob. 0A001.h.

g.

pompy pierwotnego obiegu lub pompy cyrkulacyjne specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do przetaczania chłodziwa w »reaktorach jądrowych«;

h.

‘zespoły wewnętrzne reaktora’ specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do pracy w »reaktorze jądrowym«, w tym elementy nośne rdzenia, kanały paliwowe, rury calandrii, osłony termiczne, przegrody, siatki dystansujące rdzenia i płyty rozpraszające;

Uwaga techniczna :

W pozycji 0A001.h ‘zespoły wewnętrzne reaktora’ oznaczają dowolną większą strukturę wewnątrz zbiornika reaktora wypełniającą jedną lub więcej funkcji, takich jak podtrzymywanie rdzenia, utrzymywanie osiowania elementów paliwowych, kierowanie przepływem chłodziwa w obiegu pierwotnym, zapewnienie osłon radiacyjnych zbiornika reaktora i oprzyrządowania wewnątrzrdzeniowego.

i.

wymienniki ciepła, takie jak:

1.

wytwornice pary specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do obiegu pierwotnego lub pośredniego »reaktora jądrowego«;

2.

inne wymienniki ciepła specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do stosowania w obiegu pierwotnym »reaktora jądrowego«;

Uwaga :

Pozycja 0A001.i nie obejmuje kontroli wymienników ciepła w systemach wspierających reaktora, np. systemie chłodzenia awaryjnego lub systemie odprowadzania ciepła powyłączeniowego.

j.

detektory neutronów specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do określania poziomu strumienia neutronów wewnątrz rdzenia »reaktora jądrowego«;

k.

‘zewnętrzne tarcze termiczne’ specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do użytku w »reaktorach jądrowych« w celu zmniejszenia strat ciepła oraz ochrony zbiornika.

Uwaga techniczna:

W pozycji 0A001.k ‘zewnętrzne tarcze termiczne’ oznaczają dużego rozmiaru struktury umieszczone nad zbiornikiem reaktora, służące do ograniczania strat ciepła z reaktora i do zmniejszania temperatury wewnątrz zbiornika.

0B
Urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjne

0B001
Następujące instalacje do separacji izotopów z »uranu naturalnego«, »uranu zubożonego« lub »specjalnych materiałów rozszczepialnych« oraz urządzenia specjalnie do nich zaprojektowane lub wykonane:

a.

następujące instalacje specjalnie zaprojektowane do separacji izotopów »uranu naturalnego«, »uranu zubożonego« lub »specjalnych materiałów rozszczepialnych«:

1.

instalacje do rozdzielania gazów metodą wirowania;

2.

instalacje do dyfuzyjnego rozdzielania gazów;

3.

instalacje do rozdzielania metodami aerodynamicznymi;

4.

instalacje do rozdzielania metodami wymiany chemicznej;

5.

instalacje do rozdzielania metodą wymiany jonowej;

6.

instalacje do rozdzielania izotopów w postaci par metalu za pomocą »laserów«;

7.

instalacje do rozdzielania izotopów w postaci molekularnej za pomocą »laserów«;

8.

instalacje do rozdzielania metodami plazmowymi;

9.

instalacje do rozdzielania metodami elektromagnetycznymi;

b.

następujące wirówki gazowe oraz zespoły i urządzenia, specjalnie zaprojektowane lub wykonane do stosowania w procesie rozdzielania wirówką gazową:

Uwaga techniczna :

W pozycji 0B001.b ‘materiał o wysokim stosunku wytrzymałości mechanicznej do gęstości’ oznacza którekolwiek z poniższych:

1.

stal maraging o wytrzymałości na rozciąganie równej 1,95 GPa lub większej;

2.

stopy glinu o wytrzymałości na rozciąganie równej 0,46 GPa lub większej; lub

3.

»materiały włókniste lub włókienkowe« o »module właściwym« powyżej 3,18 × 106 m i »wytrzymałości właściwej na rozciąganie« powyżej 7,62 × 104 m;

1.

wirówki gazowe;

2.

kompletne zespoły wirników;

3.

cylindryczne zespoły wirników o grubości 12 mm lub mniejszej, średnicy od 75 mm do 650 mm, wykonane z ‘materiałów o wysokim stosunku wytrzymałości mechanicznej do gęstości’;

4.

pierścienie lub mieszki ze ściankami o grubości 3 mm lub mniejszej i średnicy od 75 mm do 650 mm przeznaczone do lokalnego osadzenia cylindra wirnika lub do połączenia ze sobą wielu cylindrów wirników, wykonane z ‘materiałów o wysokim stosunku wytrzymałości mechanicznej do gęstości’;

5.

deflektory o średnicy od 75 mm do 650 mm przeznaczone do instalowania wewnątrz cylindra wirnika odśrodkowego, wykonane z ‘materiałów o wysokim stosunku wytrzymałości mechanicznej do gęstości’;

6.

pokrywy górne lub dolne o średnicy od 75 mm do 650 mm pasujące do końców cylindra wirnika, wykonane z ‘materiałów o wysokim stosunku wytrzymałości mechanicznej do gęstości’;

7.

następujące łożyska na poduszce magnetycznej:

a.

zespoły łożysk składające się z pierścieniowego magnesu zawieszonego w obudowie wykonanej z »materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6« lub chronionej takimi materiałami, zawierającej wewnątrz czynnik tłumiący i posiadające magnes sprzężony z nabiegunnikiem lub drugim magnesem osadzonym w pokrywie górnej wirnika;

b.

aktywne łożyska magnetyczne specjalnie zaprojektowane lub wykonane do stosowania w wirówkach gazowych;

8.

specjalnie wykonane łożyska składające się z zespołu czop-panewka osadzonego na amortyzatorze;

9.

pompy molekularne zawierające cylindry z wewnętrznymi, obrobionymi techniką skrawania lub wytłoczonymi, spiralnymi rowkami i wewnętrznymi wywierconymi otworami;

10.

pierścieniowe stojany do wysokoobrotowych wielofazowych silników histerezowych (lub reluktancyjnych) do pracy synchronicznej w próżni z częstotliwością 600 Hz lub większą i mocą 40 woltoamperów lub większą;

11.

obudowy (komory) wirówek, w których znajdują się zespoły wirników cylindrycznych wirówki gazowej, składające się ze sztywnego cylindra ze ściankami o grubości do 30 mm z precyzyjnie obrobionymi końcami, które są równoległe do siebie i prostopadłe do osi wzdłużnej cylindra w zakresie 0,05 ° lub mniej;

12.

zbieraki składające się ze specjalnie zaprojektowanych lub przystosowanych rurek, przeznaczone do ekstrahowania gazowego UF6 z wirnika na zasadzie rurki Pitota, które mogą być zamocowane w centralnym układzie ekstrakcji gazu;

13.

przemienniki częstotliwości (konwertery lub inwertery) specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do zasilania stojanów silników wirówek gazowych do wzbogacania, posiadające wszystkie następujące cechy charakterystyczne i specjalnie do nich zaprojektowane podzespoły:

a.

wyjście wielofazowe o częstotliwości 600 Hz lub większej; oraz

b.

wysoka stabilność (z regulacją częstotliwości z dokładnością lepszą niż 0,2 %);

14.

następujące zawory odcinające i sterujące:

a.

zawory odcinające specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do pracy z surowcem, produktem lub frakcjami końcowymi ze strumieni zawierających UF6 poszczególnych wirówek gazowych;

b.

zawory mieszkowe odcinające lub sterujące o średnicy wewnętrznej od 10 mm do 160 mm wykonane z »materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6« lub chronione takimi materiałami, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do użytku w głównych i pomocniczych układach zakładów wzbogacania stosujących wirówki gazowe;

c.

następujące urządzenia i podzespoły specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do procesu rozdzielania metodą dyfuzji gazowej:

1.

przegrody do dyfuzji gazowej wykonane z porowatych metalowych, polimerowych lub ceramicznych »materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6«, posiadające pory o średnicach od 10 do 100 nm, grubość 5 mm lub mniejszą oraz, w przypadku elementów cylindrycznych, średnicę 25 mm lub mniejszą;

2.

obudowy dyfuzorów gazowych wykonane lub chronione »materiałami odpornymi na korozyjne działanie UF6«;

3.

sprężarki lub dmuchawy do gazów o objętościowej pojemności ssania UF6 wynoszącej 1 m3/min lub więcej, o ciśnieniu wylotowym do 500 kPa oraz stosunku ciśnienia 10:1 lub mniejszym, wykonane z »materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6« lub chronione takimi materiałami;

4.

uszczelnienia wirujących wałów sprężarek lub dmuchaw wymienionych w pozycji 0B001.c.3., skonstruowane w taki sposób, żeby objętościowe natężenie przepływu gazu buforowego przez nieszczelności wynosiło poniżej 1 000 cm3/min;

5.

wymienniki ciepła wykonane z »materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6« lub chronione takimi materiałami, zaprojektowane do pracy z natężeniem przepływu przez nieszczelności na poziomie mniejszym niż 10 Pa na godzinę przy różnicy ciśnień rzędu 100 kPa;

6.

zawory mieszkowe odcinające lub sterujące, obsługiwane ręcznie lub automatycznie, wykonane z »materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6« lub chronione takimi materiałami;

d.

następujące urządzenia i podzespoły specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do procesu rozdzielania metodami aerodynamicznymi:

1.

dysze separujące składające się ze szczelinowych zakrzywionych kanałów o promieniu krzywizny poniżej 1 mm, odporne na korozyjne działanie UF6, zawierające w środku ostre krawędzie rozdzielające gaz płynący w dyszach na dwa strumienie;

2.

cylindryczne lub stożkowe rury (rurki wirowe) wykonane z »materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6« lub też zabezpieczone takimi materiałami, mające co najmniej jeden wlot styczny;

3.

sprężarki lub dmuchawy do gazów wykonane z »materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6« lub zabezpieczone takimi materiałami oraz uszczelnienia wirujących wałów do nich;

4.

wymienniki ciepła wykonane z »materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6« lub zabezpieczone takimi materiałami;

5.

obudowy elementów rozdzielających, wykonane z »materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6« lub zabezpieczone takimi materiałami, przeznaczone na rurki wirowe lub dysze rozdzielające;

6.

zawory mieszkowe odcinające lub sterujące, obsługiwane ręcznie lub automatycznie, wykonane z »materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6« lub chronione takimi materiałami, mające średnicę 40 mm lub większą;

7.

instalacje przetwórcze do oddzielania UF6 od gazu nośnego (wodoru lub helu) do zawartości 1 ppm UF6 lub mniejszej, w tym:

a.

kriogeniczne wymienniki ciepła i separatory zdolne do pracy w temperaturach 153 K (– 120 °C) lub niższych;

b.

zamrażarki kriogeniczne zdolne do wytwarzania temperatur 153 K (– 120 °C) lub niższych;

c.

urządzenia z dyszami rozdzielającymi lub rurkami wirowymi do oddzielania UF6 od gazu nośnego;

d.

wymrażarki UF6 zdolne do wymrażania UF6.

e.

następujące urządzenia i podzespoły do nich, specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do procesu rozdzielania metodą wymiany chemicznej:

1.

cieczowo-cieczowe kolumny impulsowe do szybkiej wymiany chemicznej z czasem przebywania czynnika w stopniu urządzenia wynoszącym 30 s lub krótszym oraz odporne na stężony kwas solny (np. wykonane z odpowiednich tworzyw sztucznych, takich jak polimery fluorowęglowodorowe lub szkło, lub pokryte takimi materiałami);

2.

cieczowo-cieczowe kontaktory odśrodkowe do szybkiej wymiany chemicznej z czasem przebywania czynnika w stopniu urządzenia wynoszącym 30 s lub krótszym oraz odporne na stężony kwas solny (np. wykonane z odpowiednich tworzyw sztucznych, takich jak polimery fluorowęglowodorowe lub szkło, lub pokryte takimi materiałami);

3.

elektrochemiczne ogniwa redukcyjne, odporne na działanie roztworów kwasu solnego, do obniżania wartościowości uranu;

4.

urządzenia do zasilania elektrochemicznych ogniw redukcyjnych, pobierające U+4 ze strumieni substancji organicznych, wykonane w strefach kontaktu z przetwarzanym strumieniem z odpowiednich materiałów lub chronione takimi materiałami (na przykład szkło, polimery fluorowęglowe, polisiarczan fenylu, polisulfon eteru i grafit nasycany żywicą);

5.

urządzenia do przygotowywania półproduktów do wytwarzania roztworu chlorku uranu o wysokiej czystości, składające się z zespołów do rozpuszczania, ekstrakcji rozpuszczalnikowej i/lub wymiany jonowej, przeznaczone do oczyszczania, oraz ogniwa elektrolityczne do redukowania uranu U+6 lub U+4 do U+3;

6.

urządzenia do utleniania uranu ze stanu U+3 do U+4;

f.

następujące urządzenia i podzespoły specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do procesu rozdzielania metodą wymiany jonowej:

1.

szybko reagujące żywice jonowymienne, żywice błonkowate lub porowate makrosiatkowe, w których grupy chemiczne biorące aktywny udział w wymianie znajdują się wyłącznie w powłoce na powierzchni nieaktywnej porowatej struktury nośnej, oraz inne materiały kompozytowe w dowolnej stosownej formie, w tym w postaci cząstek lub włókien, ze średnicami wynoszącymi 0,2 mm lub mniej, odporne na stężony kwas solny i wykonane w taki sposób, że ich półczas wymiany wynosi poniżej 10 s, oraz zdolne do pracy w temperaturach w zakresie od 373 K (100 °C) do 473 K (200 °C);

2.

kolumny wymiany jonowej (cylindryczne) o średnicy powyżej 1 000 mm, wykonane z materiałów odpornych na stężony kwas solny lub chronione takimi materiałami (np. tytan lub tworzywa fluorowęglowe) i zdolne do pracy w temperaturach w zakresie od 373 K (100 °C) do 473 K (200 °C) i przy ciśnieniach powyżej 0,7 MPa;

3.

układy zwrotne wymiany jonowej (urządzenia do chemicznego lub elektrochemicznego utleniania lub redukcji) przeznaczone do regeneracji substancji do chemicznej redukcji lub utleniania, stosowanych w kaskadach wzbogacających metodą wymiany jonowej;

g.

następujące urządzenia i podzespoły, specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do procesów rozdzielania z wykorzystaniem lasera przy zastosowaniu rozdzielania izotopów w postaci par metalu za pomocą laserów:

1.

urządzenia do przeprowadzania uranu w stan pary przeznaczone do uzyskiwania docelowej mocy wyjściowej 1 kW lub większej do zastosowania w technologii wzbogacania za pomocą laserów;

2.

systemy operowania uranem metalicznym w stanie cieczy lub pary, specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do operowania stopionym uranem, stopami uranu stopionego lub uranem metalicznym w stanie pary do zastosowania w technologii wzbogacania za pomocą laserów, jak również specjalnie do nich zaprojektowane podzespoły;

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJA 2A225.

3.

zespoły do gromadzenia produktów lub frakcji końcowych uranu metalicznego w postaci ciekłej lub stałej, wykonane z materiałów odpornych na działanie cieplne i korozyjne uranu metalicznego w postaci pary lub cieczy, takich jak grafit powlekany tlenkiem itru lub tantal, lub chronione takimi materiałami;

4.

obudowy modułów urządzeń rozdzielających (zbiorniki cylindryczne lub prostopadłościenne) przeznaczone na źródła par uranu metalicznego, działa elektronowe oraz urządzenia do gromadzenia produktu i frakcji końcowych;

5.

»lasery« lub systemy »laserów« specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do rozdzielania izotopów uranu, wyposażone w stabilizatory częstotliwości przystosowane do pracy przez dłuższe okresy;

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJE 6A005 I 6A205.

h.

następujące urządzenia i podzespoły, specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do procesów rozdzielania z wykorzystaniem lasera przy zastosowaniu rozdzielania izotopów w postaci molekularnej za pomocą laserów:

1.

naddźwiękowe dysze rozprężne do chłodzenia mieszanin UF6 z gazem nośnym do temperatur 150 K (– 123 °C) lub niższych, wykonane z »materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6«;

2.

podzespoły lub urządzenia do gromadzenia produktów lub frakcji końcowych, specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do gromadzenia materiału uranowego i materiału frakcji końcowych uranu po naświetleniu światłem lasera, wykonane z »materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6«;

3.

sprężarki wykonane z »materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6« lub zabezpieczone takimi materiałami oraz uszczelnienia wirujących wałów do nich;

4.

urządzenia do fluorowania UF5 (stałego) do UF6 (gazowego);

5.

urządzenia przetwórcze do oddzielania UF6 od gazu nośnego (np. azotu, argonu lub innego gazu), w tym:

a.

kriogeniczne wymienniki ciepła i separatory zdolne do pracy w temperaturach 153 K (– 120 °C) lub niższych;

b.

zamrażarki kriogeniczne zdolne do wytwarzania temperatur 153 K (– 120 °C) lub niższych;

c.

wymrażarki UF6 zdolne do wymrażania UF6.

6.

»lasery« lub systemy »laserów« specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do rozdzielania izotopów uranu, wyposażone w stabilizatory częstotliwości przystosowane do pracy przez dłuższe okresy;

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJE 6A005 I 6A205.

i.

następujące urządzenia i podzespoły specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do procesu rozdzielania metodami plazmowymi:

1.

źródła mikrofal i anteny do wytwarzania lub przyspieszania jonów, o częstotliwości wyjściowej powyżej 30 GHz i średniej mocy wyjściowej powyżej 50 kW;

2.

wysokoczęstotliwościowe cewki do wzbudzania jonów pracujące w zakresie częstotliwości powyżej 100 kHz i zdolne do pracy w warunkach średniej mocy powyżej 40 kW;

3.

urządzenia do wytwarzania plazmy uranowej;

4.

nieużywane;

5.

zespoły do gromadzenia produktów lub frakcji końcowych uranu metalicznego w postaci stałej, wykonane z materiałów odpornych na działanie cieplne i korozyjne uranu w postaci pary, takich jak grafit powlekany tlenkiem itru lub tantal, lub chronione takimi materiałami;

6.

obudowy modułów separatorów (cylindryczne) na źródło plazmy uranowej, cewki na prądy wysokiej częstotliwości oraz kolektory do produktu i frakcji końcowych, wykonane z odpowiednich materiałów niemagnetycznych (np. ze stali nierdzewnej);

j.

następujące urządzenia i podzespoły, specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do procesu rozdzielania metodami elektromagnetycznymi:

1.

źródła jonów, pojedyncze lub wielokrotne, składające się ze źródła pary, jonizatora oraz akceleratora wiązki wykonane z odpowiednich materiałów niemagnetycznych (np. grafitu, stali nierdzewnej lub miedzi) i zdolne do wytwarzania wiązki jonów o całkowitym natężeniu 50 mA lub większym;

2.

płytkowe kolektory jonów do gromadzenia wzbogaconych lub zubożonych wiązek jonów uranu, składające się z dwóch lub więcej szczelin i kieszeni i wykonane z odpowiednich materiałów niemagnetycznych (np. grafitu lub stali nierdzewnej);

3.

obudowy próżniowe do elektromagnetycznych separatorów uranu wykonane z materiałów niemagnetycznych (np. z grafitu lub stali nierdzewnej) i skonstruowane z przeznaczeniem do pracy przy ciśnieniach 0,1 Pa lub niższych;

4.

elementy biegunów magnesów o średnicy powyżej 2 m;

5.

wysokonapięciowe zasilacze do źródeł jonów, posiadające wszystkie następujące cechy:

a.

zdolność do pracy w trybie ciągłym;

b.

napięcie wyjściowe 20 000 V lub większe;

c.

natężenie prądu na wyjściu 1 A lub większe; oraz

d.

regulacja napięcia z dokładnością lepszą niż 0,01 % w ciągu 8 godzin;

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJA 3A227.

6.

zasilacze magnesów (wysokiej mocy, prądu stałego), posiadające wszystkie następujące cechy:

a.

zdolność do pracy w trybie ciągłym z prądem wyjściowym o natężeniu 500 A lub większym i napięciu 100 V lub większym; oraz

b.

regulacja natężenia lub napięcia prądu z dokładnością lepszą niż 0,01 % w ciągu 8 godzin.

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJA 3A226.

0B002
Następujące specjalnie zaprojektowane lub wykonane pomocnicze instalacje, urządzenia i podzespoły do instalacji separacji izotopów wymienionych w pozycji 0B001, wykonane z »materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6« lub chronione takimi materiałami:

a.

autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UF6 do instalacji do wzbogacania;

b.

desublimatory lub wymrażarki do odprowadzania UF6 z instalacji przetwórczych i dalszego jego transportu po ogrzaniu;

c.

instalacje do produktu lub frakcji końcowych do transportu UF6 do zbiorników;

d.

instalacje do skraplania lub zestalania stosowane do usuwania UF6 z procesu wzbogacania drogą sprężania, chłodzenia i przetwarzania UF6 w ciecz lub ciało stałe;

e.

instalacje rurociągowe i zbiorniki specjalnie zaprojektowane lub wykonane do transportu i manipulowania UF6 w kaskadach dyfuzji gazowej, kaskadach wirówek lub kaskadach aerodynamicznych;

f.

następujące układy próżniowe i pompy:

1.

próżniowe instalacje rur rozgałęźnych lub zbiorników lub pompy próżniowe o wydajności ssania wynoszącej 5 m3 na minutę lub więcej;

2.

pompy próżniowe specjalnie zaprojektowane do pracy w atmosferze zawierającej UF6, wykonane z »materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6« lub zabezpieczone takimi materiałami; lub

3.

układy próżniowe składające się z próżniowych instalacji rur rozgałęźnych lub zbiorników i pomp próżniowych, zaprojektowane do pracy w atmosferze zawierającej UF6;

g.

spektrometry masowe (źródła jonów) UF6 zdolne do bieżącego (on-line) pobierania próbek ze strumieni zawierających UF6, posiadające wszystkie wymienione poniżej cechy:

1.

zdolność do pomiaru mas jonów o wartości 320 mas atomowych lub większej i rozdzielczość lepsza niż 1 część na 320;

2.

źródła jonów wykonane z niklu, stopu niklu i miedzi o zawartości niklu 60 % masy lub większej lub stopów niklu i chromu lub nimi zabezpieczone;

3.

elektronowe źródła jonizacyjne; oraz

4.

wyposażone w kolektory umożliwiające analizę izotopową.

0B003
Następujące instalacje do przetwarzania uranu i urządzenia specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do nich:

a.

instalacje do przetwarzania koncentratów rudy uranowej na UO3;

b.

instalacje do przetwarzania UO3 na UF6;

c.

instalacje do przetwarzania UO3 na UO2;

d.

instalacje do przetwarzania UO2 na UF4;

e.

instalacje do przetwarzania UF4 na UF6;

f.

instalacje do przetwarzania UF4 na uran metaliczny;

g.

instalacje do przetwarzania UF6 na UO2;

h.

instalacje do przetwarzania UF6 na UF4;

i.

instalacje do przetwarzania UO2 na UCl4.

0B004
Następujące instalacje do produkcji lub stężania ciężkiej wody, deuteru i związków deuteru oraz specjalnie do nich zaprojektowane i wykonane urządzenia i podzespoły:

a.

następujące instalacje do produkcji ciężkiej wody, deuteru i związków deuteru:

1.

instalacje do produkcji metodą wymiany woda-siarkowodór;

2.

instalacje do produkcji metodą wymiany amoniak-wodór;

b.

następujące urządzenia i podzespoły:

1.

kolumnowe wymienniki typu woda-siarkowodór mające średnicę 1,5 m lub większą i zdolność do pracy przy ciśnieniach równych lub większych niż 2 MPa;

2.

jednostopniowe, niskociśnieniowe (np. 0,2 MPa), odśrodkowe dmuchawy lub kompresory wymuszające cyrkulację gazowego siarkowodoru (tj. gazu zawierającego więcej niż 70 % masy siarkowodoru, H2S), o przepustowości równej lub większej niż 56 m3/s podczas pracy przy ciśnieniach zasysania równych lub większych niż 1,8 MPa, posiadające uszczelnienia umożliwiające pracę w środowisku wilgotnego H2S;

3.

kolumnowe wymienniki typu amoniak-wodór o wysokości równej lub większej niż 35 m i średnicy od 1,5 m do 2,5 m, zdolne do pracy przy ciśnieniach większych niż 15 MPa;

4.

konstrukcje wewnętrzne kolumn łącznie z kontaktorami stopniowymi i pompami stopniowymi, w tym zanurzeniowymi, do produkcji ciężkiej wody w procesie wymiany amoniak-wodór;

5.

instalacje do krakowania amoniaku zdolne do pracy przy ciśnieniach równych lub większych niż 3 MPa przy produkcji ciężkiej wody w procesie wymiany amoniak-wodór;

6.

podczerwone analizatory absorpcyjne zdolne do bieżącej (on-line) analizy stosunku wodoru do deuteru w warunkach, w których stężenia deuteru są równe lub większe niż 90 % masy;

7.

palniki katalityczne do konwersji wzbogaconego deuteru w ciężką wodę przy użyciu procesu wymiany amoniak-wodór;

8.

kompletne systemy wzbogacania ciężkiej wody lub przeznaczone dla nich kolumny, przeznaczone do zwiększania koncentracji deuteru w ciężkiej wodzie do poziomu reaktorowego;

9.

konwertery do syntezy amoniaku lub urządzenia do syntezy amoniaku specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do produkcji ciężkiej wody w procesie wymiany amoniak-wodór.

0B005
Instalacje specjalnie zaprojektowane do wytwarzania elementów paliwowych do »reaktorów jądrowych« oraz specjalnie dla nich zaprojektowane lub przystosowane urządzenia.

Uwaga techniczna :

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane urządzenia do wytwarzania elementów paliwowych do »reaktorów jądrowych« obejmują urządzenia, które:

1.

pozostają w bezpośrednim kontakcie z materiałami jądrowymi albo bezpośrednio je przetwarzają lub sterują procesem ich produkcji;

2.

uszczelniają materiały jądrowe wewnątrz ich koszulek;

3.

kontrolują szczelność koszulek;

4.

kontrolują końcową obróbkę paliwa stałego; lub

5.

są wykorzystywane do montażu elementów reaktora.

0B006
Instalacje do przerobu napromieniowanych (wypalonych w różnym stopniu) elementów paliwowych »reaktorów jądrowych« oraz specjalnie dla nich zaprojektowane lub wykonane urządzenia i podzespoły.

Uwaga :

Pozycja 0B006 obejmuje:

a.

instalacje do przerobu napromieniowanych (wypalonych w różnym stopniu) elementów paliwowych »reaktorów jądrowych«, w tym urządzenia i podzespoły, które zazwyczaj wchodzą w bezpośredni kontakt z materiałami jądrowymi, służą do ich bezpośredniego przetwarzania lub sterowania ich przepływem;

b.

sprzęt służący do zdejmowania koszulki, a także maszyny do rozdrabniania lub kruszenia elementów paliwowych, tj. zdalnie sterowane urządzenia do cięcia lub krojenia napromieniowanych (wypalonych w różnym stopniu) zespołów, wiązek lub prętów paliwowych »reaktorów jądrowych«;

c.

zbiorniki rozpuszczalnikowe lub urządzenia do rozpuszczania wykorzystujące sprzęt mechaniczny, specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do rozpuszczania napromieniowanego (wypalonego w różnym stopniu) paliwa do »reaktorów jądrowych«, odporne na działanie gorących, silnie żrących płynów oraz przystosowane do zdalnego załadunku, sterowania i obsługi;

d.

ekstraktory rozpuszczalnikowe, takie jak kolumny z wypełnieniem lub impulsowe, mieszalniki odstojniki lub kontaktory odśrodkowe odporne na żrące działanie kwasu azotowego, specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do wykorzystania w instalacjach do przerobu napromieniowanego (wypalonego w różnym stopniu) »uranu naturalnego«, »uranu zubożonego« lub »specjalnego materiału rozszczepialnego«;

e.

zbiorniki technologiczne lub magazynowe, specjalnie zaprojektowane w taki sposób, że są podkrytyczne i odporne na żrące działanie kwasu azotowego;

Uwaga techniczna :

Zbiorniki technologiczne lub magazynowe mogą mieć następujące właściwości:

1.

ścianki lub struktury wewnętrzne z co najmniej dwuprocentowym ekwiwalentem borowym (obliczonym dla wszystkich składowych pierwiastków w sposób zdefiniowany w uwadze do pozycji 0C004);

2.

maksymalną średnicę 175 mm w przypadku zbiorników cylindrycznych; lub

3.

maksymalną szerokość 75 mm w przypadku zbiorników płytowych lub pierścieniowych;

f.

neutronowe systemy pomiaru specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do zamontowania i zastosowania wraz z automatycznymi systemami sterowania procesami w instalacjach do przerobu napromieniowanego (wypalonego w różnym stopniu) »uranu naturalnego«, »uranu zubożonego« lub »specjalnego materiału rozszczepialnego«.

0B007
Instalacje do przetwarzania plutonu oraz specjalnie dla nich zaprojektowane lub wykonane urządzenia i podzespoły:

a.

instalacje do przetwarzania azotanu plutonu na tlenek plutonu;

b.

instalacje do wytwarzania plutonu metalicznego.

0C
Materiały

0C001
»Uran naturalny« lub »uran zubożony« lub tor w postaci metalu, stopu, związku chemicznego lub koncentratu i dowolny inny materiał zawierający jeden lub więcej z powyższych materiałów.

Uwaga :

Pozycja 0C001 nie obejmuje kontrolą:

a.

czterech gramów lub mniejszej ilości »uranu naturalnego« lub »uranu zubożonego«, jeżeli znajduje się on w czujnikach instrumentów pomiarowych;

b.

»uranu zubożonego« specjalnie wyprodukowanego z przeznaczeniem do wyrobu następujących produktów cywilnych spoza dziedziny jądrowej:

1.

osłon;

2.

wypełnień;

3.

balastów o masie nieprzekraczającej 100 kg;

4.

przeciwwag o masie nieprzekraczającej 100 kg;

c.

stopów zawierających mniej niż 5 % toru;

d.

produktów ceramicznych zawierających tor, ale wykonanych do zastosowań poza dziedziną jądrową.

0C002
»Specjalne materiały rozszczepialne«

Uwaga :

Pozycja 0C002 nie obejmuje kontrolą czterech »gramów efektywnych« lub mniejszej ilości w przypadku ich stosowania w czujnikach instrumentów pomiarowych.

0C003
Deuter, ciężka woda (tlenek deuteru) i inne związki deuteru oraz ich mieszaniny i roztwory, w których stosunek liczby atomów deuteru do atomów wodoru jest większy niż 1:5 000.

0C004
Grafit o stopniu zanieczyszczenia poniżej 5 części na milion ‘ekwiwalentu boru’ oraz gęstości większej niż 1,50 g/cm3 przeznaczony do zastosowania w »reaktorach jądrowych«, w ilościach przekraczających 1 kg.

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJA 1C107.

Uwaga 1 :

Dla celów kontroli wywozu właściwe organy państwa członkowskiego UE, w którym eksporter ma swoją siedzibę, stwierdzą, czy wywóz grafitu spełniającego powyższe specyfikacje ma na celu zastosowanie w »reaktorach jądrowych«. Pozycja 0C004 nie obejmuje kontrolą grafitu o stopniu zanieczyszczenia poniżej 5 części na milion ekwiwalentu boru oraz gęstości większej niż 1,50 g/cm3 przeznaczony do zastosowania w »reaktorach jądrowych«.

Uwaga 2 :

W pozycji 0C004 ‘ekwiwalent boru’ (BE) zdefiniowany jest jako suma BEZ dla domieszek (z pominięciem BEcarbon dla węgla, ponieważ węgiel nie jest uważany za domieszkę) z uwzględnieniem boru, gdzie:

BEZ (ppm) = CF × stężenie pierwiastka Z określane w ppm (częściach na milion)

Formula

Zaś σB i σZ są przekrojami czynnymi na wychwyt neutronów termicznych (w barnach) odpowiednio dla boru pochodzenia naturalnego i pierwiastka Z; a AB i AZ są masami atomowymi odpowiednio boru naturalnego i pierwiastka Z.

0C005
Specjalnie wzbogacone związki lub proszki do wyrobu przegród do dyfuzji gazowej, odporne na korozyjne działanie UF6 (np. nikiel lub stopy zawierające 60 % masy lub więcej niklu, tlenek glinu i całkowicie fluorowane polimery węglowodorowe) o procentowym stopniu czystości w proporcji wagowej 99,9 % lub więcej i średniej wielkości cząstek poniżej 10 μm, mierzonej według normy ASTM B330 i wysokim stopniu jednorodności wymiarowej cząstek.

0D
Oprogramowanie

0D001
»Oprogramowanie« specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« towarów wymienionych w tej kategorii.

0E
Technologia

0E001
»Technologie« zgodnie z uwagą do technologii jądrowej służące do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« towarów wymienionych w tej kategorii.

CZĘŚĆ III

Kategoria 1

KATEGORIA 1 – MATERIAŁY SPECJALNE I ZWIĄZANE Z NIMI URZĄDZENIA

1A
Systemy, urządzenia i części składowe

1A001
Następujące elementy wykonane ze związków fluorowych:

a.

uszczelnienia, uszczelki, masy uszczelniające lub przepony w układach paliwowych, które są specjalnie zaprojektowane do »statków powietrznych« lub rakiet kosmicznych i w których ponad 50 % zawartości wagowej stanowi jeden z materiałów objętych kontrolą według pozycji 1.C009.b. lub 1C009.c.;

b.

nieużywane;

c.

nieużywane.

1A002
Następujące wyroby lub laminaty »kompozytowe«:

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJE 1A202, 9A010 i 9A110.

a.

wykonane z któregokolwiek z poniższych:

1.

organiczne »matryce« i »materiały włókniste lub włókienkowe« określone w pozycji 1C010.c. lub 1C010.d.: lub

2.

prepregi lub preformy określone w pozycji 1C010.e.;

b.

wykonane z »matrycy« metalowej lub węglowej i z któregokolwiek spośród niżej wymienionych materiałów:

1.

węglowych »materiałów włóknistych lub włókienkowych«, które spełniają wszystkie z poniższych kryteriów:

a.

»moduł właściwy« większy niż 10,15 × 106 m; oraz

b.

»wytrzymałość właściwa na rozciąganie« większa niż 17,7 × 104m; lub

2.

materiałów wymienionych w pozycji 1C010.c.

Uwaga 1 :

Pozycja 1A002 nie dotyczy wyrobów »kompozytowych« ani laminatów wykonanych z żywic epoksydowych impregnowanych węglowymi »materiałami włóknistymi lub włókienkowymi«, przeznaczonych do naprawy elementów lub laminatów »cywilnych statków powietrznych« i spełniających wszystkie z poniższych kryteriów:

a.

mają powierzchnię nieprzekraczającą 1 m2;

b.

mają długość nieprzekraczającą 2,5 m; oraz

c.

mają szerokość przekraczającą 15 mm.

Uwaga 2 :

Pozycja 1A002 nie obejmuje kontrolą produktów półgotowych, specjalnie zaprojektowanych do następujących, wyłącznie cywilnych, zastosowań:

a.

sprzęt sportowy;

b.

przemysł motoryzacyjny;

c.

przemysł obrabiarkowy;

d.

zastosowania medyczne.

Uwaga 3 :

Pozycja 1A002.b.1. nie obejmuje kontrolą produktów półgotowych zawierających maksymalnie dwie warstwy plecionych włókien, specjalnie zaprojektowanych do następujących zastosowań:

a.

piec do obróbki cieplnej metali służący do odpuszczania metalu;

b.

urządzenia do produkcji monokryształu krzemu.

Uwaga 4 :

Pozycja 1A002 nie obejmuje kontrolą produktów gotowych, specjalnie zaprojektowanych do konkretnych zastosowań.

Uwaga 5 :

Pozycja 1A002.b.1. nie obejmuje kontrolą mechanicznie siekanych lub ciętych »materiałów włóknistych lub włókienkowych« o długości nieprzekraczającej 25,0 mm.

1A003
Wyroby z innych niż »topliwe« poliimidów aromatycznych, w postaci folii, arkuszy, taśm lub wstęg, które spełniają którekolwiek z poniższych kryteriów:

a.

o grubości większej niż 0,254 mm; lub

b.

są powlekane lub laminowane węglem, grafitem, metalami lub substancjami magnetycznymi.

Uwaga :

Pozycja 1A003 nie obejmuje kontrolą wyrobów powlekanych lub laminowanych miedzią, przeznaczonych do produkcji elektronicznych płytek drukowanych.

N.B.

»Topliwe« poliimidy aromatyczne w każdej postaci, zob. pozycja 1C008.a.3.

1A004
Następujące urządzenia, wyposażenie i części ochronne i detekcyjne, inne niż specjalnie zaprojektowane do zastosowania wojskowego:

N.B.

ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA, POZYCJE 2B351 I 2B352.

a.

maski przeciwgazowe, pochłaniacze i wyposażenie dekontaminacyjne do nich, zaprojektowane lub zmodyfikowane dla ochrony przed którymkolwiek z poniższych czynników, a także części specjalnie do nich zaprojektowane:

Uwaga :

Pozycja 1A004.a. obejmuje respiratory oczyszczające powietrze z własnym zasilaniem (PARP), zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów ochrony przed środkami i materiałami wymienionymi w pozycji 1A004.a.

Uwaga techniczna :

Do celów pozycji 1A004.a.:

1.

Maski przeciwgazowe są również nazywane maskami gazowymi.

2.

Pochłaniacze obejmują również wkłady do filtrów.

1.

»czynniki biologiczne«;

2.

‘materiały promieniotwórcze’;

3.

chemiczne środki bojowe; lub

4.

»środki rozpraszania tłumu«, w tym:

a.

α-bromobenzenoacetonitryl (cyjanek bromobenzylu) (CA) (CAS 5798-79-8);

b.

dinitryl [(2-chlorofenylo)metyleno]propanu, (o-chlorobenzylidenomalanonitryl) (CS) (CAS 2698-41-1);

c.

2-chloro-1-fenyloetanon, chlorek fenylacylu (ω-chloroacetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);

d.

dibenzo-(b,f)-1,4-oksazepina (CR) (CAS 257-07-8);

e.

10-chloro-5,10-dihydrofenarsazyna, (chlorek fenarsazyny), (adamsyt), (DM) (CAS 578-94-9);

f.

n-nonanoilomorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);

b.

ubrania, rękawice i obuwie ochronne specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla ochrony przed którymkolwiek z poniższych:

1.

»czynniki biologiczne«;

2.

‘materiały promieniotwórcze’; lub

3.

chemiczne środki bojowe;

c.

systemy detekcji, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla wykrywania lub identyfikacji którychkolwiek z poniższych czynników, a także części specjalnie do nich zaprojektowane:

1.

»czynniki biologiczne«;

2.

‘materiały promieniotwórcze’; lub

3.

chemiczne środki bojowe;

d.

urządzenia elektroniczne zaprojektowane do automatycznego wykrywania lub określania obecności pozostałości »materiałów wybuchowych« przy użyciu technik ‘wykrywania substancji śladowych’ (np. powierzchniowa fala akustyczna, spektrometria w oparciu o ruchliwość jonów, spektrometria w oparciu o rozkład ruchliwości, spektrometria masowa).

Uwaga techniczna :

‘Wykrywanie substancji śladowych’ oznacza zdolność do wykrywania poniżej 1 ppm gazu lub 1 mg substancji stałej lub cieczy.

Uwaga 1 :

Pozycja 1A004.d. nie obejmuje kontrolą urządzeń specjalnie zaprojektowanych do użytku laboratoryjnego.

Uwaga 2 :

Pozycja 1A004.d. nie obejmuje kontrolą stacjonarnych bezstykowych bramek bezpieczeństwa.

Uwaga :

Pozycja 1A004 nie obejmuje kontrolą:

a.

osobistych monitorujących dozymetrów promieniowania jądrowego;

b.

urządzeń BHP ograniczonych projektowo lub funkcjonalnie do spełniania ochrony przed zagrożeniami typowymi dla bezpieczeństwa mieszkańców i domostw lub przemysłu cywilnego, w tym w:

1.

górnictwie;

2.

eksploatacji kamieniołomów;

3.

rolnictwie;

4.

przemyśle farmaceutycznym;

5.

medycynie;

6.

weterynarii;

7.

ochronie środowiska;

8.

gospodarowaniu odpadami;

9.

przemyśle spożywczym.

Uwagi techniczne :

1.

Pozycja 1A004 obejmuje urządzenia i części, które uznano za skuteczne, przetestowano z wynikiem pozytywnym według norm krajowych lub w inny sposób dowiedziono ich skuteczności w zakresie wykrywania ‘materiałów promieniotwórczych’»czynników biologicznych«, chemicznych środków bojowych, ‘nietoksycznych substancji zastępczych’ lub »środków rozpraszania tłumu«, a także obrony przed wymienionymi materiałami, czynnikami i środkami, także wtedy, gdy takie wyposażenie lub części stosowane są w cywilnych gałęziach działalności, takich jak: górnictwo, przemysł wydobywczy, rolnictwo, przemysł farmaceutyczny, medycyna, weterynaria, ochrona środowiska, gospodarka odpadami lub przemysł spożywczy.

2.

‘Nietoksyczna substancja zastępcza’ oznacza substancję lub materiał stosowany zamiast środków toksycznych (chemicznych lub biologicznych) w ramach szkoleń, badań naukowych, testów lub ocen.

3.

Do celów pozycji 1A004 ‘materiały promieniotwórcze’ oznaczają materiały wybrane lub zmodyfikowane w celu zwiększenia ich skuteczności w wywoływaniu strat w ludności lub zwierzętach, unieszkodliwianiu sprzętu lub powodowaniu strat w uprawach rolnych lub środowisku.

1A005
Następujące kamizelki i okrycia kuloodporne oraz elementy do nich:

N.B.

ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA.

a.

miękkie pancerze osobiste lub odzież ochronna, niewyprodukowane zgodnie z normami lub wymaganiami wojskowymi albo normami lub wymaganiami równoważnymi oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe;

b.

twarde płyty opancerzone do pancerzy osobistych dające ochronę balistyczną na poziomie IIIA lub niższym (NIJ 0101.06, lipiec 2008), lub na poziomie »równoważnych norm«.

N.B.

W odniesieniu do »materiałów włóknistych lub włókienkowych«, stosowanych do produkcji kamizelek kuloodpornych zob. 1C010.

Uwaga 1 :

Pozycja 1A005 nie obejmuje kontrolą indywidualnych okryć kuloodpornych, gdy służą one ich użytkownikowi do osobistej ochrony.

Uwaga 2 :

Pozycja 1A005 nie obejmuje kontrolą kamizelek kuloodpornych zaprojektowanych wyłącznie do ochrony czołowej zarówno przed odłamkami, jak i siłą podmuchu z niewojskowych urządzeń wybuchowych.

Uwaga 3 :

Pozycja 1A005 nie obejmuje pancerzy osobistych zaprojektowanych wyłącznie do ochrony przed urazami na skutek pchnięcia nożem, szpikulcem, igłą lub tępym narzędziem.

1A006
Wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów unieszkodliwiania następujących improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED) oraz specjalnie zaprojektowanych części i akcesoriów do nich:

N.B.

ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA.

a.

pojazdy zdalnie sterowane;

b.

‘neutralizatory’.

Uwaga techniczna :

Do celów pozycji 1A006.b. ‘neutralizatory’ to urządzenia specjalnie zaprojektowane, by uniemożliwić działanie urządzenia wybuchowego przez wyrzucenie pocisku płynnego, stałego lub kruchego.

Uwaga :

Pozycja 1A006 nie obejmuje kontrolą wyposażenia obsługiwanego przez operatora.

1A007
Następujące wyposażenie i urządzenia specjalnie zaprojektowane w celu inicjowania ładunków oraz urządzeń zawierających »materiały energetyczne« za pomocą środków elektrycznych:

N.B.

ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA, POZYCJE 3A229 I 3A232.

a.

zestawy zapłonowe do detonatorów, zaprojektowane do detonatorów wymienionych w pozycji 1A007.b.;

b.

następujące zapłonniki elektryczne:

1.

eksplodujące zapłonniki mostkowe (EB);

2.

eksplodujące zapłonniki połączeń mostkowych (EBW);

3.

zapłonniki udarowe;

4.

eksplodujące zapłonniki foliowe (EFI).

Uwagi techniczne :

1.

Zamiast słowa detonator używa się czasami słowa inicjator lub zapłonnik.

2.

Do celów pozycji 1A007.b. wszystkie przedmiotowe detonatory wykorzystują małe przewodniki elektryczne (mostki, połączenia mostkowe lub folie) gwałtownie odparowujące po przepuszczeniu przez nie szybkich, wysokoprądowych impulsów elektrycznych. W przypadku zapłonników nieudarowych wybuchający przewodnik inicjuje eksplozję chemiczną w zetknięciu się z kruszącym materiałem wybuchowym, takim jak PETN (czteroazotan pentaerytrytu). W zapłonnikach udarowych wybuchowe odparowanie przewodnika elektrycznego zwalnia przeskok bijnika przez szczelinę, a jego uderzenie w materiał wybuchowy inicjuje eksplozję chemiczną. W niektórych przypadkach bijnik napędzany jest siłami magnetycznymi. Termin detonator w postaci folii eksplodującej może odnosić się zarówno do detonatorów typu EB, jak i udarowych.

1A008
Następujące ładunki, urządzenia i części:

a.

‘ładunki kumulacyjne’ spełniające wszystkie poniższe kryteria:

1.

zawartość materiałów wybuchowych netto (NEQ) większa niż 90 g; oraz

2.

zewnętrzna średnica obudowy równa lub większa niż 75 mm;

b.

ładunki tnące o kształcie liniowym spełniające wszystkie poniższe kryteria i specjalnie zaprojektowane do nich części:

1.

zawartość materiałów wybuchowych większa niż 40 g/m; oraz

2.

szerokość równa lub większa niż 10 mm;

c.

lont detonujący o zawartości materiałów wybuchowych większej niż 64 g/m;

d.

urządzenia tnące, inne niż wyszczególnione w 1A008.b, oraz narzędzia odcinające o zawartości materiałów wybuchowych netto (NEQ) większej niż 3,5 kg.

Uwaga techniczna :

‘Ładunki kumulacyjne’ to ładunki wybuchowe ukształtowane tak, by ukierunkować siłę wybuchu.

1A102
Elementy z przesyconego pirolizowanego materiału typu węgiel-węgiel przeznaczone do kosmicznych pojazdów nośnych określonych w pozycji 9A004 lub do rakiet meteorologicznych określonych w pozycji 9A104.

1A202
Elementy kompozytowe, inne niż wymienione w pozycji 1A002, w postaci rur i mające obie z następujących cech:

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJE 9A010 I 9A110.

a.

średnicę wewnętrzną od 75 mm do 400 mm; oraz

b.

są wykonane z jednego z »materiałów włóknistych lub włókienkowych« wymienionych w pozycji 1C010.a. lub .b., lub 1C210.a. albo z materiałów węglowych wyszczególnionych w pozycji 1C210.c.

1A225
Katalizatory platynowe specjalnie opracowane lub przygotowane do wspomagania reakcji wymiany izotopów wodoru pomiędzy wodorem a wodą w celu separacji trytu z ciężkiej wody lub w celu produkcji ciężkiej wody.

1A226
Wyspecjalizowane wkłady do oddzielania ciężkiej wody od wody zwykłej, mające obydwie z następujących cech:

a.

są wykonane z siatek z brązu fosforowego obrabianych chemicznie dla zwiększenia nasiąkliwości; oraz

b.

są przeznaczone do stosowania w próżniowych wieżach destylacyjnych.

1A227
Przeciwradiacyjne okna ochronne o wysokiej gęstości (ze szkła ołowiowego lub podobnych materiałów), mające wszystkie z następujących cech, oraz specjalnie do nich zaprojektowane ramy:

a.

powierzchnię w ‘obszarze nieradioaktywnym’ powyżej 0,09 m2;

b.

gęstość powyżej 3 g/cm3; oraz

c.

grubość 100 mm lub większą.

Uwaga techniczna :

Na użytek pozycji 1A227 termin ‘obszar nieradioaktywny’ oznacza pole widzenia okna wystawionego na promieniowanie o poziomie najniższym w danym zastosowaniu.

1B
Urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjne

1B001
Następujące urządzenia do produkcji lub kontroli wyrobów lub laminatów »kompozytowych« wyszczególnionych w pozycji 1A002 lub »materiałów włóknistych lub włókienkowych« wyszczególnionych w pozycji 1C010 oraz specjalnie do nich skonstruowane elementy i akcesoria:

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJE 1B101 I 1B201.

a.

maszyny nawojowe do włókien, z koordynowanymi i programowanymi w trzech lub więcej ‘głównych osiach serwosterowania’ ruchami związanymi z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem włókien, specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobów »kompozytowych« lub laminatów, z »materiałów włóknistych lub włókienkowych«;

b.

‘maszyny do układania taśm’, z koordynowanymi i programowanymi w co najmniej pięciu ‘głównych osiach serwosterowania’ ruchami związanymi z ustawianiem w odpowiednim położeniu i układaniem taśm, specjalnie zaprojektowane do produkcji »kompozytowych« elementów konstrukcyjnych płatowca lub ‘pocisku rakietowego’;

Uwaga :

W pozycji 1B001.b. ‘pocisk rakietowy’ oznacza kompletne systemy rakietowe i systemy bezzałogowych statków powietrznych.

Uwaga techniczna :

Na użytek pozycji 1B001.b. ‘maszyny do układania taśm’ są zdolne do układania jednego lub więcej ‘pasm włókien’ ograniczonych do szerokości większej niż 25,4 mm, lecz mniejszej lub równej 304,8 mm oraz do cięcia i ponownego rozpoczynania pojedynczych ‘pasm włókien’ podczas procesu układania.

c.

wielokierunkowe, wielowymiarowe maszyny tkackie lub maszyny do przeplatania, łącznie z zestawami adaptacyjnymi i modyfikacyjnymi, zaprojektowane lub zmodyfikowane specjalnie do tkania, przeplatania lub splatania włókien na potrzeby elementów »kompozytowych«;

Uwaga techniczna :

Na użytek pozycji 1B001.c. technika przeplatania obejmuje również dzianie.

d.

następujące urządzenia specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do produkcji włókien wzmocnionych:

1.

urządzenia do przetwarzania włókien polimerowych (takich jak poliakrylonitryl, włókno z celulozy regenerowanej, paku lub polikarbosilanu) we włókna węglowe lub włókna węglika krzemu, łącznie ze specjalnymi urządzeniami do naprężania włókien podczas ogrzewania;

2.

urządzenia do chemicznego osadzania par pierwiastków lub związków chemicznych na ogrzanych podłożach włóknistych w celu wyprodukowania włókien z węglika krzemu;

3.

urządzenia do mokrego przędzenia ogniotrwałych materiałów ceramicznych (takich jak tlenek glinu);

4.

urządzenia do przetwarzania za pomocą obróbki cieplnej włókien macierzystych zawierających aluminium we włókna tlenku glinu;

e.

urządzenia do produkcji prepregów, wyszczególnionych w pozycji 1C010.e., metodą topienia termicznego (hot melt);

f.

następujące urządzenia do badań nieniszczących specjalnie zaprojektowane do materiałów »kompozytowych«:

1.

systemy tomografii rentgenowskiej do kontroli wad w trzech wymiarach;

2.

sterowane numerycznie ultradźwiękowe urządzenia badawcze, w których ruchy nadajników lub odbiorników do pozycjonowania są równocześnie sterowane i programowane w co najmniej czterech osiach w celu śledzenia trójwymiarowych kształtów badanych elementów;

g.

‘maszyny do układania kabli’ z włókien, z koordynowanymi i programowanymi w co najmniej dwóch ‘głównych osiach serwosterowania’ ruchami związanymi z ustawianiem w odpowiednim położeniu i układaniem kabli, specjalnie zaprojektowane do produkcji »kompozytowych« elementów konstrukcyjnych płatowca lub ‘pocisku rakietowego’;

Uwaga techniczna :

Do celów pozycji 1B001.g. ‘maszyny do układania kabli’ są zdolne do układania jednego lub więcej ‘pasm włókien’ o szerokości mniejszej lub równej 25,4 mm oraz do cięcia i ponownego rozpoczynania pojedynczych ‘pasm włókien’ podczas procesu układania.

Uwagi techniczne :

1.

Do celów pozycji 1B001 ‘główne osie serwosterowania’ sterują pod kontrolą programu komputerowego pozycją manipulatora (tj. głowicą) w przestrzeni w odniesieniu do obrabianego elementu, nadając mu właściwe położenie i kierunek, by osiągnąć pożądany wynik.

2.

Do celów pozycji 1B001 ‘pasmo włókna’ oznacza pojedynczą ciągłą szerokość taśmy, kabla lub włókna częściowo impregnowanych żywicą. ‘Pasma włókna’ całkowicie lub częściowo impregnowane żywicą obejmują pasma pokryte suchym proszkiem, który przywiera po podgrzaniu.

1B002
Urządzenia zaprojektowane do produkcji proszków lub pyłów stopów metali spełniających wszystkie poniższe kryteria:

a.

specjalnie zaprojektowanych w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem oraz

b.

specjalnie zaprojektowanych do wykorzystania w jednym z procesów wyszczególnionych w pozycji 1C002.c.2.

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJA 1B102.

1B003
Narzędzia, matryce, formy lub osprzęt o specjalnej konstrukcji do przetwarzania tytanu, glinu lub ich stopów w »stanie nadplastycznym« lub metodą »zgrzewania dyfuzyjnego« z przeznaczeniem do produkcji którychkolwiek z poniższych:

a.

konstrukcji lotniczych lub kosmicznych;

b.

silników do »statków powietrznych« i rakiet kosmicznych; lub

c.

specjalnie zaprojektowanych zespołów do konstrukcji wyszczególnionych w pozycji 1B003.a. lub silników wyszczególnionych w pozycji 1B003.b.

1B101
Następujące urządzenia, inne niż wyszczególnione w pozycji 1B001, do »produkcji« kompozytów konstrukcyjnych oraz specjalnie do nich skonstruowane elementy i akcesoria:

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJA 1B201.

Uwaga :

Do wyszczególnionych w pozycji 1B101 elementów i akcesoriów należą formy, trzpienie, matryce, uchwyty i oprzyrządowanie do wstępnego prasowania, utrwalania, odlewania, spiekania lub spajania elementów kompozytowych, laminatów i wytworzonych z nich wyrobów.

a.

maszyny nawojowe do włókien lub maszyny do zbrojenia włóknami, z koordynowanymi i programowanymi w trzech lub więcej osiach ruchami związanymi z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem włókien, specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobów kompozytowych lub laminatów z »materiałów włóknistych lub włókienkowych«;

b.

maszyny do układania taśm z koordynowanymi i programowanymi w co najmniej dwóch osiach ruchami związanymi z ustawianiem w odpowiednim położeniu i układaniem taśm i arkuszy, specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do kompozytowych elementów konstrukcyjnych płatowca lub »pocisku rakietowego«;

c.

następujące urządzenia zaprojektowane lub przystosowane do »produkcji«»materiałów włóknistych lub włókienkowych«:

1.

urządzenia do przetwarzania włókien polimerowych (takich jak poliakrylonitryl, włókno z celulozy regenerowanej lub polikarbosilan) łącznie ze specjalnymi urządzeniami do naprężania włókien podczas ogrzewania;

2.

urządzenia do chemicznego osadzania par pierwiastków lub związków chemicznych na ogrzanych podłożach włóknistych;

3.

urządzenia do mokrego przędzenia ogniotrwałych materiałów ceramicznych (takich jak tlenek glinu);

d.

urządzenia skonstruowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do specjalnej obróbki powierzchniowej włókien lub do wytwarzania prepregów i preform wyszczególnionych w pozycji 9C110.

Uwaga :

Do urządzeń ujętych w pozycji 1B101.d. zalicza się rolki, naprężacze, zespoły powlekające, urządzenia do cięcia i formy zatrzaskowe.

1B102
»Urządzenia produkcyjne« do wytwarzania proszków metali, inne niż wyszczególnione w pozycji 1B002, oraz następujące elementy:

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJA 1B115.b.

a.

»urządzenia produkcyjne« do wytwarzania proszków metali umożliwiające »produkcję«, w kontrolowanej atmosferze, sferycznych, sferoidalnych lub pylistych materiałów wyszczególnionych w pozycjach 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. lub w wykazie uzbrojenia;

b.

specjalnie zaprojektowane elementy do »urządzeń produkcyjnych« wyszczególnionych w pozycji 1B002 lub 1B102.a.

Uwaga :

Pozycja 1B102 obejmuje:

a.

generatory plazmowe (na zasadzie łuku elektrycznego wysokiej częstotliwości) nadające się do otrzymywania pylistych lub sferycznych proszków metali, z organizacją procesu w środowisku argon-woda;

b.

urządzenia elektroimpulsowe umożliwiające otrzymywanie pylistych lub sferycznych proszków metali, z organizacją procesu w środowisku argon-woda;

c.

urządzenia umożliwiające »produkcję« sferycznych proszków aluminiowych przez rozpylanie roztopionego metalu w atmosferze obojętnej (np. azocie).

1B115
Urządzenia, inne niż wyszczególnione w pozycjach 1B002 lub 1B102, do produkcji paliw i składników paliw oraz specjalnie do nich skonstruowane podzespoły:

a.

»urządzenia produkcyjne« do »produkcji«, manipulowania i testowania odbiorczego paliw płynnych i składników paliw wyszczególnionych w pozycjach 1C011.a., 1C011.b. i 1C111 lub w wykazie uzbrojenia;

b.

»urządzenia produkcyjne« do »produkcji«, manipulowania, mieszania, utrwalania, odlewania, prasowania, obrabiania, wytłaczania lub testowania odbiorczego paliw stałych i składników paliw wyszczególnionych w pozycjach 1C011.a., 1C011.b. i 1C111 lub w wykazie uzbrojenia.

Uwaga :

Pozycja 1B115.b. nie obejmuje kontrolą mieszarek okresowych, mieszarek ciągłych lub młynów wykorzystujących energię płynów. W sprawie kontroli mieszarek okresowych, mieszarek ciągłych lub młynów wykorzystujących energię płynów zob. pozycje 1B117, 1B118 i 1B119.

Uwaga 1 :

Urządzenia specjalnie zaprojektowane do produkcji wyrobów militarnych wymagają każdorazowo sprawdzenia wykazu uzbrojenia.

Uwaga 2 :

Pozycja 1B115 nie obejmuje kontrolą urządzeń do »produkcji«, manipulowania i testowania odbiorczego węgliku boru.

1B116
Dysze o specjalnej konstrukcji, przeznaczone do wytwarzania materiałów pochodzenia pirolitycznego, formowanych w matrycy, na trzpieniu lub innym podłożu, z gazów macierzystych rozkładających się w zakresie temperatur od 1 573 K (1 300 °C) do 3 173 K (2 900 °C) przy ciśnieniach w zakresie od 130 Pa do 20 kPa.

1B117
Mieszarki okresowe spełniające wszystkie poniższe kryteria i specjalnie zaprojektowane do nich elementy:

a.

zaprojektowane lub zmodyfikowane do mieszania próżniowego w zakresie od zera do 13,326 kPa,

b.

zdolne do kontrolowania temperatury komory mieszania;

c.

całkowita wydajność objętościowa 110 litrów lub większa; oraz

d.

co najmniej jeden ‘wał mieszający/ugniatający’ osadzony mimośrodowo.

Uwaga :

W pozycji 1B117.d. ‘wał mieszający/ugniatający’ nie obejmuje rozdrabniaczy i głowic nożowych.

1B118
Mieszarki ciągłe spełniające wszystkie poniższe kryteria i specjalnie zaprojektowane do nich elementy:

a.

zaprojektowane lub zmodyfikowane do mieszania próżniowego w zakresie od zera do 13,326 kPa,

b.

zdolne do kontrolowania temperatury komory mieszania;

c.

spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1.

dwa lub więcej wałów mieszających/ugniatających; lub

2.

spełniające wszystkie poniższe kryteria:

a.

jeden oscylujący wał obrotowy z zębami/kołkami ugniatającymi, oraz

b.

zęby/kołki ugniatające wewnątrz obudowy komory mieszalniczej.

1B119
Młyny wykorzystujące energię płynów, nadające się do rozdrabniania i mielenia substancji wyszczególnionych w pozycjach 1C011.a., 1C011.b. i 1C111 lub w wykazie uzbrojenia, i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

1B201
Następujące maszyny do nawijania włókien i związane z nimi wyposażenie, inne niż wyszczególnione w pozycji 1B001 lub 1B101:

a.

maszyny do nawijania włókien, mające wszystkie z następujących cech:

1.

koordynację i programowanie ruchów związanych z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem włókien, w dwóch lub więcej osiach;

2.

są specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobów kompozytowych lub laminatów z »materiałów włóknistych lub włókienkowych«; oraz

3.

są zdolne do nawijania cylindrycznych rurek o średnicy od 75 mm do 650 mm i długości 300 mm lub większej;

b.

sterowniki koordynujące i programujące do maszyn do nawijania włókien wyszczególnionych w 1B201.a;

c.

trzpienie precyzyjne do maszyn do nawijania włókien wyszczególnionych w 1B201.a.

1B225
Ogniwa elektrolityczne do produkcji fluoru o wydajności większej niż 250 gramów fluoru na godzinę.

1B226
Elektromagnetyczne separatory izotopów, skonstruowane z przeznaczeniem do współpracy z jednym lub wieloma źródłami jonów zdolnymi do uzyskania wiązki jonów o całkowitym natężeniu rzędu 50 mA lub więcej.

Uwaga :

Pozycja 1B226 obejmuje następujące separatory:

a.

zdolne do wzbogacania izotopów trwałych;

b.

ze źródłami i kolektorami jonów zarówno w polu magnetycznym, jak i w takich instalacjach, w których zespoły te znajdują się na zewnątrz pola.

1B228
Kolumny do kriogenicznej destylacji wodoru posiadające wszystkie wymienione poniżej cechy:

a.

zaprojektowane z przeznaczeniem do pracy przy temperaturach wewnętrznych 35 K (– 238 °C) lub niższych;

b.

zaprojektowane z przeznaczeniem do pracy przy ciśnieniach wewnętrznych od 0,5 do 5 MPa;

c.

skonstruowane:

1.

z drobnoziarnistych stali nierdzewnych klasy 300 Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierów Motoryzacji (Society of Automotive Engineers International – SAE) o niskiej zawartości siarki i o wielkości ziarna austenitu 5 lub większym według norm ASTM (lub równoważnych norm); lub

2.

z materiałów równoważnych nadających się zarówno do działań w warunkach kriogenicznych, jak i w atmosferze wodorowej (H2); oraz

d.

o średnicach wewnętrznych 30 cm lub większych i ‘długościach efektywnych’ 4 m lub większych.

Uwaga techniczna :

W pozycji 1B228 ‘długość efektywna’ oznacza aktywną wysokość materiału wypełniającego w kolumnach z wypełnieniem lub aktywną wysokość płyt kontaktora wewnętrznego w kolumnach płytowych.

1B230
Pompy do przetłaczania roztworów katalizatora z amidku potasu rozcieńczonego lub stężonego w ciekłym amoniaku (KNH2/NH3), posiadające wszystkie wymienione poniżej cechy:

a.

szczelność dla powietrza (tj. hermetycznie zamknięte);

b.

wydajność powyżej 8,5 m3/h; oraz

c.

nadające się do:

1.

stężonych roztworów amidku potasu (1 % lub powyżej) – ciśnienie robocze 1,5–60 MPa; lub

2.

rozcieńczonych roztworów amidku potasu (poniżej 1 %) – ciśnienie robocze 20–60 MPa.

1B231
Następujące urządzenia i instalacje do obróbki trytu lub ich podzespoły:

a.

urządzenia lub instalacje do produkcji, odzyskiwania, ekstrakcji, stężania trytu lub manipulowania trytem;

b.

następujące urządzenia dla instalacji lub fabryk trytu:

1.

urządzenia do chłodzenia wodoru lub helu zdolne do chłodzenia do temperatury 23 K (– 250 °C) lub poniżej, o wydajności odprowadzania ciepła powyżej 150 W;

2.

instalacje do magazynowania izotopów wodoru lub instalacje do oczyszczania izotopów wodoru za pomocą wodorków metali jako środków do magazynowania lub oczyszczania.

1B232
Turborozprężarki lub zestawy turborozprężarka-sprężarka mające obie z wymienionych niżej cech:

a.

zaprojektowane do działania przy temperaturze wylotowej poniżej 35 K (– 238 °C) lub niższej; oraz

b.

posiadające przepustowość wodoru większą lub równą 1 000 kg/h.

1B233
Następujące urządzenia i instalacje do separacji izotopów litu oraz ich układy i podzespoły do nich:

a.

urządzenia i instalacje do separacji izotopów litu;

b.

następujące podzespoły do separacji izotopów litu w oparciu o proces amalgamacji litu i rtęci:

1.

kolumny z wypełnieniem do wymiany cieczowo-cieczowej specjalnie zaprojektowane do amalgamatów litu;

2.

pompy do pompowania rtęci lub amalgamatu litu;

3.

ogniwa do elektrolizy amalgamatu litu;

4.

aparaty wyparne do zagęszczonych roztworów wodorotlenku litu;

c.

układy wymiany jonowej specjalnie zaprojektowane do separacji izotopów litu oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy;

d.

układy wymiany chemicznej (wykorzystujące etery kronowe, kryptandy lub etery lariatowe) specjalnie zaprojektowane do separacji izotopów litu oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy.

1B234
Pojemniki do materiałów wybuchowych, komory, kontenery i inne podobne urządzenia zaprojektowane do testowania materiałów wybuchowych lub urządzeń wybuchowych, mające obie poniższe cechy:

N.B.

ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA.

a.

są zaprojektowane do całkowitego przyjęcia wybuchu równoważnego 2 kg trotylu (TNT) lub więcej: oraz

b.

mają elementy konstrukcyjne lub cechy, które umożliwiają przekazywanie danych diagnostycznych lub pomiarowych w czasie rzeczywistym lub z opóźnieniem.

1B235
Następujące zespoły docelowe i elementy do produkcji trytu:

a.

zespoły docelowe wykonane z litu wzbogaconego izotopem litu-6 lub zawierające taki lit, specjalnie zaprojektowane do produkcji trytu poprzez napromienianie, w tym insercję w reaktorze jądrowym;

b.

elementy specjalnie zaprojektowane do zespołów docelowych wyszczególnionych w pozycji 1B235.a.

Uwaga techniczna :

Elementy specjalnie zaprojektowane do zespołów docelowych do produkcji trytu mogą obejmować granulaty trytu, pochłaniacze trytu i specjalnie powlekane okładziny.

1C
Materiały

Uwaga techniczna :

Metale i stopy:

Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, terminy ‘metale’ i ‘stopy’ używane w pozycjach od 1C001 do 1C012 dotyczą następujących wyrobów surowych i półfabrykatów:

Wyroby surowe:

Anody, kule, pręty (łącznie z prętami karbowanymi i ciągnionymi), kęsy, bloki, bochny, brykiety, placki, katody, kryształy, kostki, struktury, ziarna, sztaby, bryły, pastylki, surówki, proszki, podkładki, śruty, płyty, owale osadnicze, gąbki i drążki.

Półfabrykaty (zarówno powlekane, pokrywane galwanicznie, wiercone i wykrawane, jak i niepoddane żadnej z tych obróbek):

a.

przerobione plastycznie lub obrobione materiały wyprodukowane poprzez walcowanie, wyciąganie, wytłaczanie, kucie, prasowanie, granulowanie, rozpylanie, mielenie, tj.: kątowniki, ceowniki, koła, tarcze, pyły, płatki, folie, odkuwki, płyty, proszki, wytłoczki, wypraski, wstęgi, pierścienie, pręty (w tym pręty spawalnicze, walcówki i druty walcowane), kształtowniki, arkusze, taśmy, rury, rurki (w tym rury bezszwowe, rury o przekroju kwadratowym i tuleje rurowe), druty ciągnione i tłoczone;

b.

materiały odlewnicze produkowane przez odlewanie w piasku, kokilach, formach metalowych, gipsowych i innych, w tym przez odlewanie pod ciśnieniem, formy spiekane i formy wykonywane w metalurgii proszkowej.

Cel kontroli nie powinien być omijany przez eksportowanie form niewymienionych w wykazie jako produktów rzekomo finalnych, ale będących w rzeczywistości formami surowymi lub półfabrykatami.

1C001
Następujące materiały specjalnie opracowane do pochłaniania promieniowania elektromagnetycznego lub polimery przewodzące samoistnie:

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJA 1C101.

a.

materiały pochłaniające fale o częstotliwościach powyżej 2 × 108 Hz, ale poniżej 3 × 1012 Hz;

Uwaga 1 :

Pozycja 1C001.a. nie obejmuje kontrolą:

a.

pochłaniaczy typu włosowego, wykonanych z włókien naturalnych lub syntetycznych, w których pochłanianie osiąga się innym sposobem niż magnetyczny;

b.

pochłaniaczy niewykazujących strat magnetycznych oraz takich, których powierzchnia, na którą pada promieniowanie, nie jest planarna, w tym ostrosłupów, stożków, klinów i powierzchni zwichrowanych;

c.

pochłaniaczy planarnych spełniających wszystkie poniższe kryteria:

1.

wykonane z któregokolwiek z poniższych:

a.

ze spienionych tworzyw sztucznych (elastycznych lub nieelastycznych) wzmacnianych węglem lub z materiałów organicznych, łącznie z materiałami wiążącymi, dających więcej niż 5 % echa w porównaniu z metalami, w paśmie o szerokości wyższej o ± 15 % od częstotliwości centralnej padającej fali, i nieodpornych na temperatury przekraczające 450 K (177 °C); lub

b.

z materiałów ceramicznych dających o ponad 20 % echa więcej w porównaniu z metalami, w paśmie o szerokości wyższej o ± 15 % od częstotliwości centralnej padającej fali, i nieodpornych na temperatury przekraczające 800 K (527 °C);

Uwaga techniczna :

Próbki do badania stopnia pochłaniania materiałów wyszczególnionych w uwadze 1.c.1 do pozycji 1C001.a. powinny być kwadratami o boku równym co najmniej 5 długościom fali o częstotliwości centralnej i umieszczone w polu dalekim elementu promieniującego fale elektromagnetyczne.

2.

wytrzymałość na rozciąganie poniżej 7 × 106 N/m2; oraz

3.

wytrzymałość na ściskanie poniżej 14 × 106 N/m2;

d.

pochłaniaczy planarnych wykonanych ze spieku ferrytowego, spełniających wszystkie poniższe kryteria:

1.

gęstość względna powyżej 4,4; oraz

2.

maksymalna temperatura robocza wynosząca 548 K (275 °C) lub niższa;

e.

pochłaniaczy planarnych niewykazujących strat magnetycznych i wytwarzanych z materiału z tworzywa sztucznego, tj. ‘pianki otwartokomórkowej’, o gęstości 0,15 g/cm3 lub mniejszej.

Uwaga techniczna :

‘Pianki otwartokomórkowe’ oznaczają elastyczne i porowate materiały, których wewnętrzna struktura jest przepuszczalna. ‘Pianki otwartokomórkowe’ są również znane jako pianki siatkowe.

Uwaga 2 :

Żadne sformułowanie w uwadze 1 do pozycji 1C001.a. nie zwalnia z kontroli materiałów magnetycznych użytych jako pochłaniacze fal w farbach.

b.

materiały nieprzezroczyste dla promieniowania widzialnego i specjalnie opracowane do pochłaniania promieniowania bliskiego podczerwieni o długości fali powyżej 810 nm, ale poniżej 2 000 nm (częstotliwości powyżej 150 THz, ale poniżej 370 THz);

Uwaga :

Pozycja 1C001.b. nie obejmuje kontrolą materiałów specjalnie zaprojektowanych lub opracowanych do któregokolwiek z poniższych zastosowań:

a.

»laserowe« znakowanie polimerów; lub

b.

»laserowe« spawanie polimerów;

c.

materiały polimerowe przewodzące samoistnie, o ‘objętościowej przewodności elektrycznej’ powyżej 10 000 S/m (simensów na metr) lub ‘oporności powierzchniowej’ poniżej 100 omów/kwadrat, których podstawową częścią składową jest którykolwiek z następujących polimerów:

1.

polianilina;

2.

polipirol;

3.

politiofen;

4.

polifenylenowinylen; lub

5.

polietylenowinylen.

Uwaga :

Pozycja 1C001.c. nie obejmuje kontrolą materiałów w postaci ciekłej.

Uwaga techniczna :

‘Objętościową przewodność elektryczną’ oraz ‘oporność powierzchniową’ należy określać zgodnie z normą ASTM D-257 lub jej odpowiednikami krajowymi.

1C002
Następujące stopy metali, proszki stopów metali lub materiały stopowe:

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJA 1C202.

Uwaga :

Pozycja 1C002 nie obejmuje kontrolą stopów metali, proszków stopów metali ani materiałów stopowych, specjalnie przeznaczonych do celów powlekania.

Uwagi techniczne :

1.

Do stopów metalu według pozycji 1C002 zalicza się takie, które zawierają wyższy procent wagowy danego metalu niż dowolnego innego pierwiastka.

2.

‘Trwałość w próbie pełzania do zerwania’ należy określać według normy ASTM E-139 lub jej krajowych odpowiedników.

3.

‘Trwałość w niskocyklowych badaniach zmęczeniowych’ należy określać według normy ASTM E-606 ‘Zalecana metoda niskocyklowego badania zmęczeniowego przy stałej amplitudzie’ lub jej krajowych odpowiedników. Badania należy prowadzić przy obciążeniu skierowanym osiowo, przy średnim współczynniku naprężenia równym 1 oraz współczynniku spiętrzenia naprężeń (Kt) równym 1. Średni współczynnik naprężenia definiuje się jako różnicę naprężenia maksymalnego i minimalnego podzieloną przez naprężenie maksymalne.

a.

następujące glinki:

1.

glinki niklu zawierające wagowo co najmniej 15 %, a co najwyżej 38 % glinu i przynajmniej jeden dodatek stopowy;

2.

glinki tytanu zawierające wagowo 10 % lub więcej glinu i przynajmniej jeden dodatek stopowy;

b.

następujące stopy metali wykonane z materiałów w postaci proszków lub pyłów wyszczególnionych w pozycji 1C002.c.:

1.

stopy niklu spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

a.

ich ‘trwałość w próbie pełzania do zerwania’ wynosi 10 000 lub więcej godzin w temperaturze 923 K (650 °C) przy naprężeniu 676 MPa; lub

b.

ich ‘trwałość w niskocyklowych badaniach zmęczeniowych’ wynosi 10 000 lub więcej cykli w temperaturze 823 K (550 °C) przy maksymalnym naprężeniu 1 095 MPa;

2.

stopy niobu spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

a.

ich ‘trwałość w próbie pełzania do zerwania’ wynosi 10 000 lub więcej godzin w temperaturze 1 073 K (800 °C) przy naprężeniu 400 MPa; lub

b.

ich ‘trwałość w niskocyklowych badaniach zmęczeniowych’ wynosi 10 000 lub więcej cykli w temperaturze 973 K (700 °C) przy maksymalnym naprężeniu 700 MPa;

3.

stopy tytanu spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

a.

ich ‘trwałość w próbie pełzania do zerwania’ wynosi 10 000 lub więcej godzin w temperaturze 723 K (450 °C) przy naprężeniu 200 MPa; lub

b.

ich ‘trwałość w niskocyklowych badaniach zmęczeniowych’ wynosi 10 000 lub więcej cykli w temperaturze 723 K (450 °C) przy maksymalnym naprężeniu 400 MPa;

4.

stopy glinu spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

a.

ich wytrzymałość na rozciąganie wynosi 240 MPa lub więcej w temperaturze 473 K (200 °C); lub

b.

ich wytrzymałość na rozciąganie wynosi 415 MPa lub więcej w temperaturze 298 K (25 °C);

5.

stopy magnezu spełniające wszystkie poniższe kryteria:

a.

ich wytrzymałość na rozciąganie wynosi 345 MPa lub więcej; oraz

b.

szybkość korozji w 3 % wodnym roztworze chlorku sodowego, mierzona według normy ASTM G-31 lub jej krajowych odpowiedników, wynosi poniżej 1 mm/rok;

c.

proszki lub pyły stopów metali spełniające wszystkie poniższe kryteria:

1.

wykonane z dowolnego materiału o podanych poniżej składach:

Uwaga techniczna :

W podanych poniżej związkach × oznacza jeden lub większą liczbę składników stopu.

a.

stopów niklu (Ni-Al-X, Ni-X-Al) przeznaczonych do wyrobu części lub zespołów silników turbinowych, tj. zawierających mniej niż 3 cząsteczki niemetaliczne (wprowadzone podczas procesu produkcji) o wielkości przekraczającej 100 μm na 109 cząsteczek stopu;

b.

stopów niobu (Nb-Al-X lub Nb-X-Al, Nb-Si-X lub Nb-X-Si, Nb-Ti-X lub Nb-X-Ti);

c.

stopów tytanu (Ti-Al-X lub Ti-X-Al);

d.

stopów glinu (Al-Mg-X lub Al-X-Mg, Al-Zn-X lub Al-X-Zn, Al-Fe-X lub Al-X-Fe); lub

e.

stopów magnezu (Mg-Al-X lub Mg-X-Al);

2.

wyprodukowane w atmosferze o regulowanych parametrach jedną z następujących metod:

a.

‘rozpylania próżniowego’;

b.

‘rozpylania gazowego’;

c.

‘rozpylania rotacyjnego’;

d.

‘chłodzenia ultraszybkiego’;

e.

‘formowania rotacyjnego z fazy stopionej’ i ‘rozdrabniania’;

f.

‘formowania ekstrakcyjnego z fazy stopionej’ i ‘rozdrabniania’;

g.

‘stapiania mechanicznego’; lub

h.

‘atomizacji plazmowej’; oraz

3.

nadające się do formowania materiałów wyszczególnionych w pozycji 1C002.a. lub 1C002.b.;

d.

materiały stopowe spełniające wszystkie poniższe kryteria:

1.

wykonane z dowolnego materiału o składzie wyszczególnionym w pozycji 1C002.c.1.;

2.

w postaci niesproszkowanych płatków, wstążek lub cienkich pręcików; oraz

3.

wyprodukowane w atmosferze o regulowanych parametrach jedną z następujących metod:

a.

‘chłodzenia ultraszybkiego’;

b.

‘formowania rotacyjnego z fazy stopionej’; lub

c.

‘formowania ekstrakcyjnego z fazy stopionej’.

Uwagi techniczne :

1.

‘Rozpylanie próżniowe’ oznacza proces rozpylania strumienia stopionego metalu na kropelki o średnicy 500 μm lub mniejszej poprzez szybkie uwolnienie rozpuszczonego gazu w warunkach podciśnienia.

2.

‘Atomizacja gazowa’ oznacza proces rozpylania strumienia stopionego metalu na kropelki o średnicy 500 μm lub mniejszej za pomocą strumienia gazu o wysokim ciśnieniu.

3.

‘Atomizacja rotacyjna’ oznacza proces rozpylania strumienia lub jeziorka stopionego metalu na kropelki o średnicy 500 μm lub mniejszej za pomocą siły odśrodkowej.

4.

‘Chłodzenie ultraszybkie’ oznacza technikę ‘gwałtownego krzepnięcia’ polegającą na uderzaniu stopionego strumienia metalu w chłodzony blok, w wyniku czego powstaje produkt w postaci płatków.

5.

‘Formowanie rotacyjne z fazy stopionej’ oznacza technikę ‘gwałtownego krzepnięcia’ polegającą na uderzaniu strumienia stopionego metalu w wirujący chłodzony blok, wskutek czego powstaje wyrób w postaci płatków, wstęgi lub pręcików.

6.

‘Rozdrabnianie’ oznacza proces wprowadzania materiału w postać drobnocząstkową przez zgniatanie lub mielenie.

7.

‘Formowanie ekstrakcyjne z fazy stopionej’ oznacza technikę ‘gwałtownego krzepnięcia’ i ekstrahowania wyrobu stopowego podobnego do wstęgi, polegającą na zanurzaniu krótkiego odcinka wirującego chłodzonego bloku w wannie stopionego stopu metalowego.

8.

‘Stapianie mechaniczne’ oznacza technikę wykonywania stopów polegającą na mechanicznym łączeniu, kruszeniu i ponownym łączeniu sproszkowanych pierwiastków i głównego składnika stopowego. Przez dodawanie odpowiednich proszków można wprowadzać do stopu cząstki niemetaliczne.

9.

‘Atomizacja plazmowa’ oznacza proces rozpylania strumienia stopionego metalu na kropelki o średnicy 500 μm lub mniejszej przy zastosowaniu pochodni plazmowych w atmosferze gazów obojętnych.

10.

‘Gwałtowne krzepnięcie’ oznacza proces obejmujący krzepnięcie roztopionego materiału podczas chłodzenia z szybkością powyżej 1 000 K/s.

1C003
Metale magnetyczne, bez względu na typ i postać, spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

a.

ich początkowa względna przenikalność magnetyczna wynosi 120 000 lub więcej, a grubość 0,05 mm lub mniej;

Uwaga techniczna :

Początkową względną przenikalność magnetyczną należy mierzyć na materiałach całkowicie wyżarzonych.

b.

stopy magnetostrykcyjne spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1.

magnetostrykcja nasycenia powyżej 5 × 10–4; lub

2.

współczynnik sprzężenia żyromagnetycznego (k) powyżej 0,8; lub

c.

taśmy ze stopów amorficznych lub ‘nanokrystalicznych’ spełniające wszystkie poniższe kryteria:

1.

skład zawierający co najmniej 75 % wagowych żelaza, kobaltu lub niklu;

2.

indukcja magnetyczna nasycenia (Bs) wynosząca 1,6 T lub więcej; oraz

3.

dowolne z następujących funkcji:

a.

grubość taśmy 0,02 mm lub mniejsza; lub

b.

oporność właściwa 2 × 10–4 omów cm lub większa.

Uwaga techniczna :

Pod pojęciem materiały ‘nanokrystaliczne’ w pozycji 1C003.c. rozumie się materiały o rozmiarze ziarna krystalicznego wynoszącym 50 nm lub mniej, zmierzonym metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego.

1C004
Stopy uranowo-tytanowe lub stopy wolframu na »matrycy« z żelaza, niklu lub miedzi spełniające wszystkie poniższe kryteria:

a.

gęstość powyżej 17,5 g/cm3;

b.

granica sprężystości powyżej 880 MPa;

c.

wytrzymałość na rozciąganie powyżej 1 270 MPa; oraz

d.

wydłużenie powyżej 8 %.

1C005
Następujące »nadprzewodzące« przewodniki »kompozytowe« o długości powyżej 100 m lub masie powyżej 100 g:

a.

»nadprzewodzące« przewodniki »kompozytowe«, w których skład wchodzi co najmniej jedno ‘włókno’ niobowo-tytanowe, spełniające oba poniższe kryteria:

1.

osadzone w »matrycy« różnej od miedzianej lub »matrycy« mieszanej na osnowie miedzi; oraz

2.

mające pole przekroju poprzecznego poniżej 0,28 × 10–4 mm2 (o średnicy 6 μm w przypadku ‘włókien’ o przekroju kołowym);

b.

»nadprzewodzące« przewodniki »kompozytowe«, w których skład wchodzi co najmniej jedno ‘włókno’»nadprzewodzące« inne niż niobowo-tytanowe, spełniające wszystkie poniższe kryteria:

1.

»temperatura krytyczna« przy zerowej indukcji magnetycznej powyżej 9,85 K (– 263,31 °C); oraz

2.

pozostawanie w stanie »nadprzewodzącym« w temperaturze 4,2 K (– 268,96 °C) pod działaniem pola magnetycznego działającego w jakimkolwiek kierunku prostopadłym do osi podłużnej przewodnika oraz równoważnego indukcji magnetycznej 12 T o krytycznej gęstości prądu większej niż 1 750 A/mm2 w całkowitym polu przekroju poprzecznego przewodnika;

c.

»nadprzewodzące« przewodniki »kompozytowe«, w których skład wchodzi co najmniej jedno ‘włókno’»nadprzewodzące«, które nadal są »nadprzewodzące« w temperaturze powyżej 115 K (– 158,16 °C).

Uwaga techniczna :

Do celów pozycji 1C005 ‘włókna’ mogą być w postaci drutu, cylindra, folii, taśmy lub wstęgi.

1C006
Następujące płyny i materiały smarne:

a.

nieużywane;

b.

materiały smarne zawierające jako podstawowe części składowe etery lub tioetery fenylenowe lub alkilofenylenowe lub ich mieszaniny, zawierające powyżej dwóch grup funkcyjnych eteru lub tioeteru lub ich mieszaninę;

c.

płyny zwilżające lub flotacyjne spełniające wszystkie poniższe kryteria:

1.

czystość powyżej 99,8 %;

2.

zawierające mniej niż 25 cząstek o średnicy 200 μm lub większej w 100 ml; oraz

3.

wykonane co najmniej w 85 % z któregokolwiek z poniższych:

a.

dibromotetrafluoroetanu (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b.

polichlorotrifluoroetylenu (tylko modyfikowanego olejem lub woskiem); lub

c.

polibromotrifluoroetylenu;

d.

płyny fluorowęglowe przeznaczone do chłodzenia układów elektronicznych i spełniające wszystkie poniższe kryteria:

1.

zawartość wagowa 85 % lub więcej następujących związków lub ich mieszanin:

a.

monomeryczne postacie perfluoropolialkiloeterotriazyn lub perfluoropolialkiloeterów;

b.

perfluoroalkiloaminy;

c.

perfluorocykloalkany; lub

d.

perfluoroalkany;

2.

gęstość przy 298 K (25 °C) wynosząca 1,5 g/ml lub więcej;

3.

stan ciekły w temperaturze 273 K (0 °C); oraz

4.

zawartość wagowa fluoru 60 % lub więcej.

Uwaga :

Pozycja 1C006.d. nie obejmuje kontrolą materiałów określonych i pakowanych jako produkty medyczne.

1C007
Następujące proszki ceramiczne, »materiały kompozytowe« na »matrycy« ceramicznej oraz ‘materiały macierzyste’:

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJA 1C107.

a.

proszki ceramiczne z diborku tytanu (TiB2) (CAS 12045-63-5), w których łączna ilość zanieczyszczeń metalicznych, z wyłączeniem dodatków zamierzonych, wynosi poniżej 5 000 ppm (części na milion), w których przeciętne wymiary cząstek są równe lub mniejsze niż 5 μm oraz które zawierają nie więcej niż 10 % cząstek o wielkości powyżej 10 μm;

b.

nieużywane;

c.

następujące »materiały kompozytowe« na »matrycy« ceramicznej;

1.

»materiały kompozytowe« ceramiczno-ceramiczne na »matrycy« szklanej lub tlenkowej, wzmacniane którymkolwiek z następujących materiałów:

a.

włókna ciągłe wykonane z jednego z następujących materiałów:

1.

Al2O3 (CAS 1344-28-1); lub

2.

Si-C-N; lub

Uwaga :

Pozycja 1C007.c.1.a. nie obejmuje kontrolą »materiałów kompozytowych« zawierających włókna posiadające wytrzymałość na rozciąganie mniejszą niż 700 MPa przy temperaturze 1 273 K (1 000 °C) lub odporność na pełzanie większą niż 1 % odkształcenia przy obciążeniu 100 MPa i temperaturze 1 273 K (1 000 °C) w czasie 100 godzin.

b.

włókna posiadające wszystkie poniższe cechy:

1.

wykonane z któregokolwiek z następujących materiałów:

a.

Si-N;

b.

Si-C;

c.

Si-Al-O-N; lub

d.

Si-O-N; oraz

2.

mające »wytrzymałość właściwą na rozciąganie« większą niż 12,7 × 103m;

2.

»materiały kompozytowe« na »matrycy« ceramicznej, w których »matrycę« stanowią węgliki lub azotki krzemu, cyrkonu lub boru;

d.

nieużywane;

e.

następujące ‘materiały macierzyste’, specjalnie zaprojektowane do »produkcji« materiałów ujętych w pozycji 1C007.c.:

1.

polidiorganosilany;

2.

polisilazany;

3.

polikarbosilazany;

f.

nieużywane.

Uwaga techniczna :

Do celów pozycji 1C007 ‘materiały macierzyste’ oznaczają materiały polimerowe lub metaloorganiczne o specjalnym zastosowaniu używane do »produkcji« węglika krzemu, azotku krzemu lub materiałów ceramicznych zawierających krzem, węgiel i azot.

1C008
Następujące materiały polimerowe niezawierające fluoru:

a.

następujące imidy:

1.

bismaleimidy;

2.

poliamidoimidy aromatyczne (PAI) o ‘temperaturze zeszklenia (Tg)’ powyżej 563 K (290 °C);

3.

poliimidy aromatyczne o ‘temperaturze zeszklenia (Tg)’ powyżej 505 K (232 °C);

4.

polieteroimidy aromatyczne o ‘temperaturze zeszklenia (Tg)’ powyżej 563 K (290 °C);

Uwaga :

Pozycja 1C008.a. obejmuje kontrolą substancje ciekłe lub stałe w formie »topliwej«, w tym w postaci żywicy, proszku, granulek, folii, arkuszy, taśmy lub wstęgi.

N.B.

Wyroby z poliimidów aromatycznych innych niż »topliwe«, w postaci folii, arkuszy, taśm lub wstęg, zob. 1A003.

b.

nieużywane;

c.

nieużywane;

d.

poliketony arylenowe;

e.

polisiarczki arylenowe, w których grupą arylenową jest bifenylen, trifenylen lub ich kombinacja;

f.

polisulfon bifenylenoeterowy o ‘temperaturze zeszklenia (Tg)’ powyżej 563 K (290 °C).

Uwagi techniczne :

1.

‘Temperatura zeszklenia (Tg)’ dla materiałów termoplastycznych z pozycji 1C008.a.2., materiałów z pozycji 1C008.a.4. oraz materiałów z pozycji 1C008.f. określana jest przy użyciu metody opisanej w normie ISO 11357-2:1999 lub jej odpowiednikach krajowych.

2.

‘Temperatura zeszklenia (Tg)’ dla materiałów termoutwardzalnych z pozycji 1C008.a.2. oraz materiałów z pozycji 1C008.a.3. określana jest przy użyciu metody trzypunktowego zginania opisanej w normie ASTM D 7028-07 lub jej odpowiednikach krajowych. Test ten przeprowadza się na suchej próbce, która osiągnęła poziom utwardzenia co najmniej 90 %, jak określono w normie ASTM E 2160-04 lub jej odpowiednikach krajowych, i była utwardzana przy zastosowaniu połączenia procesu utwardzania standardowego i utwardzania dodatkowego, który daje najwyższą wartość Tg.

1C009
Następujące nieprzetworzone związki fluorowe:

a.

nieużywane;

b.

poliimidy fluorowane zawierające 10 % wagowych lub więcej związanego fluoru;

c.

fluorowane elastomery fosfazenowe zawierające 30 % wagowych lub więcej związanego fluoru.

1C010
Następujące »materiały włókniste lub włókienkowe«:

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJE 1C210 I 9C110.

Uwagi techniczne :

1.

Do celów obliczenia »wytrzymałości właściwej na rozciąganie«, »modułu właściwego« lub ciężaru właściwego »materiałów włóknistych i włókienkowych« z pozycji 1C010.a., 1C010.b., 1C010.c. lub 1C010.e.1.b. wytrzymałość na rozciąganie i moduł należy określać za pomocą metody A opisanej w normie ISO 10618:2004 lub jej odpowiednikach krajowych

2.

Ocenę »wytrzymałości właściwej na rozciąganie«, »modułu właściwego« lub ciężaru właściwego niejednokierunkowych »materiałów włóknistych i włókienkowych« (np. tkanin, mat lub oplotów) z pozycji 1C010 należy oprzeć na mechanicznych właściwościach składowych włókien jednakowo ukierunkowanych (np. włókien elementarnych, przędz, rowingów lub kabli) przed ich przetworzeniem w niejednokierunkowe »materiały włókniste i włókienkowe«.

a.

organiczne »materiały włókniste lub włókienkowe«, spełniające oba poniższe kryteria:

1.

»moduł właściwy« większy niż 12,7 × 106 m; oraz

2.

»wytrzymałość właściwa na rozciąganie« większa niż 23,5 × 104m;

Uwaga :

Pozycja 1C010.a. nie obejmuje kontrolą polietylenu.

b.

węglowe »materiały włókniste lub włókienkowe«, spełniające oba poniższe kryteria:

1.

»moduł właściwy« większy niż 14,65 × 106 m; oraz

2.

»wytrzymałość właściwa na rozciąganie« większa niż 26,82 × 104m;

Uwaga :

Pozycja 1C010.b. nie obejmuje kontrolą:

a.

»materiałów włóknistych lub włókienkowych« przeznaczonych do naprawy konstrukcji lub laminatów »cywilnych statków powietrznych«, które spełniają wszystkie z poniższych kryteriów:

1.

mają powierzchnię nieprzekraczającą 1 m2;

2.

mają długość nieprzekraczającą 2,5 m; oraz

3.

mają szerokość przekraczającą 15 mm.

b.

mechanicznie siekanych lub ciętych »materiałów włóknistych lub włókienkowych« o długości nieprzekraczającej 25,0 mm.

c.

nieorganiczne »materiały włókniste i włókienkowe«, spełniające oba poniższe kryteria:

1.

spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

a.

zawartość wagowa dwutlenku krzemu 50 % lub więcej i »moduł właściwy« większy niż 2,54 × 106 m; lub

b.

niewyszczególnione w pozycji 1C010.c.1.a. i mające »moduł właściwy« większy niż 5,6 × 106 m; oraz

2.

temperatura topnienia, mięknienia, rozkładu lub sublimacji powyżej 1 922 K (1 649 °C) w środowisku obojętnym;

Uwaga :

Pozycja 1C010.c. nie obejmuje kontrolą:

a.

nieciągłych, wielofazowych, polikrystalicznych włókien z tlenku glinu w postaci włókien ciętych lub mat o strukturze bezładnej, zawierających wagowo 3 % lub więcej tlenku krzemu i mających »moduł właściwy« poniżej 10 × 106 m;

b.

włókien molibdenowych i ze stopów molibdenowych;

c.

włókien borowych;

d.

nieciągłych włókien ceramicznych o temperaturze topnienia, mięknienia, rozkładu lub sublimacji poniżej 2 043 K (1 770 °C) w środowisku obojętnym.

d.

»materiały włókniste lub włókienkowe« spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1.

zawierające którekolwiek z poniższych:

a.

polieteroimidy określone w pozycji 1C008.a.; lub

b.

materiały ujęte w pozycjach od 1C008.d. do 1C008.f.; lub

2.

złożone z materiałów ujętych w pozycji 1C010.d.1.a. lub 1C010.d.1.b. i ‘zmieszane’ z innymi materiałami włóknistymi ujętymi w pozycjach 1C010.a., 1C010.b. lub 1C010.c.;

Uwaga techniczna :

‘Mieszanie’ oznacza mieszanie włókien materiałów termoplastycznych z włóknami materiałów wzmacniających w celu wytworzenia mieszanki włókien wzmacniających z »matrycą«, mającej w całości formę włóknistą.

e.

»materiały włókniste lub włókienkowe« w pełni lub częściowo impregnowane żywicą lub pakiem (prepregi), »materiały włókniste lub włókienkowe« powlekane metalem lub węglem (preformy) lub ‘preformy włókien węglowych’ spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:

1.

spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

a.

zawierające nieorganiczne »materiały włókniste lub włókienkowe« określone w pozycji 1C010.c.; lub

b.

zawierające organiczne lub węglowe »materiały włókniste lub włókienkowe« spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:

1.

»moduł właściwy« większy niż 10,15 × 106 m; oraz

2.

»wytrzymałość właściwa na rozciąganie« większa niż 17,7 × 104m; oraz

2.

spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

a.

zawierające żywicę lub pak określone w pozycji 1C008 lub 1C009.b.;

b.

mające ‘temperaturę zeszklenia wyznaczoną metodą dynamicznej analizy mechanicznej (DMA Tg)’ równą lub przekraczającą 453 K (180 °C) i zawierające żywice fenolowe; lub

c.

mające ‘temperaturę zeszklenia wyznaczoną metodą dynamicznej analizy mechanicznej (DMA Tg)’ równą lub przekraczającą 505 K (232 °C) i zawierające żywicę lub pak, które nie są wymienione w pozycji 1C008 ani 1C009.b. i nie są żywicami fenolowymi;

Uwaga 1 :

»Materiały włókniste lub włókienkowe« powlekane metalem lub węglem (preformy) lub ‘preformy włókien węglowych’ nieimpregnowane żywicą ani pakiem są wyszczególnione jako »materiały włókniste lub włókienkowe« w pozycjach 1C010.a., 1C010.b. i 1C010.c.

Uwaga 2 :

Pozycja 1C010.e. nie obejmuje kontrolą:

a.

impregnowanych »matrycą« z żywicy epoksydowej węglowych »materiałów włóknistych lub włókienkowych« (prepregów) przeznaczonych do naprawy konstrukcji lub laminatów »cywilnych statków powietrznych«, które spełniają wszystkie z poniższych kryteriów:

1.

mają powierzchnię nieprzekraczającą 1 m2;

2.

mają długość nieprzekraczającą 2,5 m; oraz

3.

mają szerokość przekraczającą 15 mm.

b.

w pełni lub częściowo impregnowanych żywicą lub pakiem mechanicznie siekanych, mielonych lub ciętych węglowych »materiałów włóknistych lub włókienkowych« o długości nieprzekraczającej 25,0 mm, w przypadku gdy zastosowano żywicę lub pak inne niż określone w pozycji 1C008 lub 1C009.b.

Uwagi techniczne :

1.

‘Preformy włókien węglowych’ oznaczają uporządkowany układ powlekanych lub niepowlekanych włókien przeznaczony do tworzenia struktur składowych przed użyciem »matrycy« do tworzenia »materiału kompozytowego«.

2.

‘Temperatura zeszklenia wyznaczona metodą dynamicznej analizy mechanicznej (DMA Tg)’ dla materiałów wyszczególnionych w pozycji 1C010.e. jest określana za pomocą metody opisanej w normie ASTM D 7028-07 lub równoważnej normie krajowej przy użyciu suchej próbki. W przypadku materiałów termoutwardzalnych stopień utwardzenia suchej próbki musi wynosić co najmniej 90 % zgodnie z normą ASTM E 2160-04 lub równoważną normą krajową.

1C011
Następujące metale i związki:

N.B.

ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA I POZYCJA 1C111.

a.

metale o rozmiarach ziarna mniejszych niż 60 μm, zarówno w postaci sferycznej, rozpylanej, sferoidalnej, płatków, jak i zmielonej, wykonane z materiałów zawierających 99 % lub więcej cyrkonu, magnezu lub ich stopów;

Uwaga techniczna :

Naturalna zawartość hafnu w cyrkonie (zwykle od 2 % do 7 %) jest liczona razem z cyrkonem.

Uwaga :

Metale lub stopy wyszczególnione w pozycji 1C011.a. są objęte kontrolą bez względu na to, czy są zamknięte w kapsułkach z glinu, magnezu, cyrkonu lub berylu.

b.

bor lub stopy boru o rozmiarach ziarna 60 μm lub mniejszych, jak następuje:

1.

bor o czystości 85 % wagowo lub większej;

2.

stopy boru o zawartości boru 85 % wagowo lub większej;

Uwaga :

Metale lub stopy wyszczególnione w pozycji 1C011.b. są objęte kontrolą bez względu na to, czy są zamknięte w kapsułkach z glinu, magnezu, cyrkonu lub berylu.

c.

azotan guanidyny (CAS 506-93-4);

d.

nitroguanidyna (NQ) (CAS 556-88-7).

N.B.

Zob. także wykaz uzbrojenia – proszki metali zmieszane z innymi substancjami dające w wyniku mieszaninę przeznaczoną do celów wojskowych.

1C012
Następujące materiały:

Uwaga techniczna :

Materiały te są typowo wykorzystywane do jądrowych źródeł ciepła.

a.

pluton w dowolnej postaci zawierający izotop pluton-238 w ilości powyżej 50 % wagowych;

Uwaga :

Pozycja 1C012.a. nie obejmuje kontrolą:

a.

dostaw zawierających pluton w ilości 1 grama lub mniejszej;

b.

dostaw zawierających 3 »gramy efektywne« lub mniej, w przypadku gdy pluton jest zawarty w czujnikach instrumentów pomiarowych;

b.

»uprzednio separowany« neptun-237 w dowolnej formie.

Uwaga :

Pozycja 1C012.b. nie obejmuje kontrolą dostaw zawierających neptun-237 w ilości 1 grama lub mniejszej.

1C101
Materiały i urządzenia do obiektów o zmniejszonej wykrywalności za pomocą odbitych fal radarowych, śladów w zakresie promieniowania nadfioletowego lub podczerwonego i śladów akustycznych, inne niż określone w pozycji 1C001, możliwe do zastosowania w ‘pociskach rakietowych’, podsystemach »pocisków rakietowych« lub bezzałogowych statkach powietrznych wyszczególnionych w pozycji 9A012 lub 9A112.a.

Uwaga 1 :

Pozycja 1C101 obejmuje:

a.

materiały strukturalne i powłoki specjalnie opracowane pod kątem zmniejszenia ich echa radarowego;

b.

powłoki, w tym farby, specjalnie opracowane pod kątem zmniejszenia ilości odbijanego lub emitowanego promieniowania z zakresu mikrofalowego, podczerwonego lub nadfioletowego promieniowania elektromagnetycznego.

Uwaga 2 :

Pozycja 1C101 nie dotyczy powłok, które są specjalnie używane do regulacji temperatur w satelitach.

Uwaga techniczna :

W pozycji 1C101 ‘pocisk rakietowy’ oznacza kompletne systemy rakietowe i systemy bezzałogowych statków powietrznych o zasięgu przekraczającym 300 km.

1C102
Przesycane pirolizowane materiały węglowo-węglowe przeznaczone do pojazdów kosmicznych wyszczególnionych w pozycji 9A004 lub do rakiet meteorologicznych (sondujących) wyszczególnionych w pozycji 9A104.

1C107
Następujące materiały grafitowe i ceramiczne, inne niż wyszczególnione w pozycji 1C007:

a.

drobnoziarniste materiały grafitowe o gęstości nasypowej co najmniej 1,72 g/cm3 lub większej, mierzonej w temperaturze 288 K (15 °C) i o wymiarach ziarna 100 μm lub mniejszych, możliwe do zastosowania w dyszach do rakiet i stożkach czołowych rakiet, umożliwiające uzyskanie w drodze obróbki następujących produktów:

1.

cylindry o średnicy 120 mm lub większej i długości 50 mm lub większej;

2.

rury o średnicy wewnętrznej 65 mm lub większej i grubości ścianki 25 mm lub większej i długości 50 mm lub większej; lub

3.

bloki o wymiarach 120 mm × 120 mm × 50 mm lub większe;

N.B.

Zob. także pozycja 0C004.

b.

pirolityczne lub wzmacniane włóknami materiały grafitowe nadające się do zastosowania w dyszach rakiet i stożkach czołowych używanych w »pociskach rakietowych«, kosmicznych pojazdach nośnych wyszczególnionych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych wyszczególnionych w pozycji 9A104;

N.B.

Zob. także pozycja 0C004.

c.

ceramiczne materiały kompozytowe (o stałej dielektrycznej poniżej 6 przy każdej częstotliwości od 100 MHz do 100 GHz), do użytku w osłonach anten radiolokatora używanych w »pociskach rakietowych«, kosmicznych pojazdach nośnych wyszczególnionych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych wyszczególnionych w pozycji 9A104;

d.

skrawalne, niewypalane materiały ceramiczne wzmacniane włóknami krzemo-węglowymi, do użytku w stożkach czołowych używanych w »pociskach rakietowych«, kosmicznych pojazdach nośnych wyszczególnionych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych wyszczególnionych w pozycji 9A104;

e.

wzmocnione krzemo-węglowe ceramiczne materiały kompozytowe do użytku w stożkach czołowych, rakietach ponownie wchodzących w atmosferę i klapach dysz używanych w »pociskach rakietowych«, kosmicznych pojazdach nośnych wyszczególnionych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych wyszczególnionych w pozycji 9A104;

f.

skrawalne ceramiczne materiały kompozytowe składające się z matrycy z ‘materiału ceramicznego ultrawysokiej temperatury (UHTC)’ o temperaturze topnienia równej lub wyższej niż 3 000 °C i wzmacniane włóknami lub włókienkami, do użytku w podzespołach pocisków rakietowych (takich jak stożki czołowe, rakiety ponownie wchodzące w atmosferę, krawędzie czołowe, łopatki kierownicze strumienia gazów wylotowych, powierzchnie sterujące lub wkłady do wlotów silników rakietowych) używanych w »pociskach rakietowych«, kosmicznych pojazdach nośnych wyszczególnionych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych wyszczególnionych w pozycji 9A104, lub ‘pociskach rakietowych’.

Uwaga :

Pozycja 1C107.f. nie obejmuje kontrolą ‘materiałów ceramicznych ultrawysokiej temperatury (UHTC)’ w postaci niekompozytowej.

Uwaga techniczna 1 :

W pozycji 1C107.f ‘pocisk rakietowy’ oznacza kompletne systemy rakietowe i systemy bezzałogowych statków powietrznych o zasięgu przekraczającym 300 km.

Uwaga techniczna 2 :

‘Materiały ceramiczne ultrawysokiej temperatury (UHTC)’ obejmują:

1.

diborek tytanu (TiB2);

2.

diborek cyrkonu (ZrB2);

3.

diborek niobu (NbB2);

4.

diborek hafnu (HfB2);

5.

diborek tantalu (TaB2);

6.

węglik tytanu (TiC);

7.

węglik cyrkonu (ZrC);

8.

węglik niobu (NbC);

9.

węglik hafnu (HfC);

10.

węglik tantalu (TaC).

1C111
Następujące substancje napędowe i związki chemiczne do nich, inne niż wyszczególnione w pozycji 1C011:

a.

substancje napędowe:

1.

sferyczny lub sferoidalny proszek aluminiowy, inny niż wyszczególniony w wykazie uzbrojenia, złożony z cząstek o wielkości poniżej 200 μm, o zawartości glinu wynoszącej 97 % wagowych lub większej, jeżeli co najmniej 10 % ciężaru ogólnego stanowią cząstki o wielkości mniejszej niż 63 μm, zgodnie z ISO 2591-1:1988 lub równoważnymi normami krajowymi;

Uwaga techniczna :

Wielkość cząstek 63 μm (ISO R-565) odpowiada siatce 250 (Tyler) lub siatce 230 (norma ASTM E-11).

2.

następujące proszki metali, inne niż wyszczególnione w wykazie uzbrojenia:

a.

proszki cyrkonu, berylu lub magnezu lub stopów tych metali, jeżeli co najmniej 90 % wagi lub objętości wszystkich cząstek stanowią cząstki o wielkości mniejszej niż 60 μm (zmierzone przy pomocy technik pomiaru, takich jak przesiewanie, dyfrakcja laserowa lub skanowanie optyczne), w postaci sferycznej, zatomizowanej, sferoidalnej, płatków lub silnie rozdrobnionego proszku, zawierające 97 % wagowych lub więcej któregokolwiek z poniższych:

1.

cyrkonu;

2.

berylu; lub

3.

magnezu;

Uwaga techniczna :

Naturalna zawartość hafnu w cyrkonie (zwykle od 2 % do 7 %) jest liczona razem z cyrkonem.

b.

proszki boru lub stopów boru o zawartości boru 85 % wagi lub większej, jeżeli co najmniej 90 % wagi lub objętości wszystkich cząstek stanowią cząstki o wielkości mniejszej niż 60 μm (zmierzone przy pomocy technik pomiaru, takich jak przesiewanie, dyfrakcja laserowa lub skanowanie optyczne), w postaci sferycznej, zatomizowanej, sferoidalnej, płatków lub silnie rozdrobnionego proszku;

Uwaga :

Pozycje 1C111a.2.a. oraz 1C111a.2.b. obejmują kontrolą mieszaniny proszków o multimodalnej dystrybucji cząstek (np. mieszaniny różnej wielkości ziaren), jeżeli kontrolą objęta jest co najmniej jedna z form.

3.

następujące utleniacze używane w silnikach rakietowych na paliwo ciekłe:

a.

tritlenek diazotu (CAS 10544-73-7);

b.

ditlenek azotu (CAS 10102-44-0)/tetratlenek diazotu (CAS 10544-72-6);

c.

pentatlenek diazotu (CAS 10102-03-1);

d.

mieszaniny tlenków azotu (MON);

Uwaga techniczna :

Mieszaniny tlenków azotu stanowią roztwory tlenku azotu (NO) w tetratlenku diazotu/ditlenku azotu (N2O4/NO2), które mogą być wykorzystane w systemach rakietowych. Istnieje cała skala mieszanin, które mogą być oznaczone jako MONi lub MONij, gdzie i oraz j są liczbami całkowitymi przedstawiającymi procentową zawartość tlenku azotu w danej mieszaninie (np. MON3 zawiera 3 % tlenku azotu, MON25 – 25 % tlenku azotu. Górną granicę stanowi MON40 – 40 % zawartości wagowej).

e.

ZOB. WYKAZ UZBROJENIA – inhibitowany dymiący na czerwono kwas azotowy (IRFNA);

f.

ZOB. WYKAZ UZBROJENIA ORAZ POZYCJĘ 1C238 dla związków chemicznych składających się z fluoru oraz jednego lub więcej innych fluorowców, tlenu lub azotu;

4.

następujące pochodne hydrazyny:

N.B.

ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA.

a.

trimetylohydrazyna (CAS 1741-01-1);

b.

tetrametylohydrazyna (CAS 6415-12-9);

c.

N,N-diallilohydrazyna (CAS 5164-11-4);

d.

allilohydrazyna (CAS 7422-78-8);

e.

etylenodihydrazyna (CAS 6068-98-0);

f.

diazotan monometylohydrazyny;

g.

niesymetryczny diazotan monometylohydrazyny;

h.

azydek hydrazyny (CAS 14546-44-2);

i.

azydek 1,1-dimetylohydrazyny (CAS 227955-52-4) / azydek 1,2-dimetylohydrazyny (CAS 299177-50-7);

j.

diazotan hydrazyny (CAS 13464-98-7);

k.

diimido szczawian dihydrazyny (CAS 3457-37-2);

l.

azotan 2-hydroksyetylohydrazyny (HEHN);

m.

zob. wykaz uzbrojenia – nadchloran hydrazyny;

n.

dinadchloran hydrazyny (CAS 13812-39-0);

o.

azotan metylohydrazyny (MHN) (CAS 29674-96-2);

p.

azotan 1,1-dietylohydrazyny (DEHN) / azotan 1,2-dietylohydrazyny (DEHN) (CAS 363453-17-2);

q.

azotan 3,6-dihydrazynotetrazyny (azotan 1,4-dihydrazyny) (DHTN);

5.

materiały o wysokiej gęstości energetycznej inne niż wymienione w wykazie uzbrojenia, które mogą być wykorzystywane w ‘pociskach rakietowych’ lub bezzałogowych statkach powietrznych wyszczególnionych w pozycji 9A012 lub 9A112.a.;

a.

paliwa mieszane składające się z paliw stałych i ciekłych, takie jak paliwo borowodorowe, o gęstości energetycznej na jednostkę masy na poziomie 40 × 106 J/kg lub większej;

b.

inne mające wysoką gęstość energetyczną paliwa i dodatki do paliw (np. kuban, roztwory jonowe, JP-10) o gęstości energetycznej na jednostkę objętości na poziomie 37,5 × 109 J/m3 lub większej zmierzonej w temperaturze 20 °C i przy ciśnieniu jednej atmosfery (101,325 kPa);

Uwaga :

Pozycja 1C111.a.5.b. nie obejmuje kontrolą rafinowanych paliw kopalnych ani biopaliw wytworzonych z warzyw, w tym paliw silnikowych dopuszczonych do stosowania w lotnictwie cywilnym, chyba że są przeznaczone specjalnie do ‘pocisków rakietowych’ lub bezzałogowych statków powietrznych wyszczególnionych w pozycji 9A012 lub 9A112.a.

Uwaga techniczna :

W pozycji 1C111.a.5 ‘pocisk rakietowy’ oznacza kompletne systemy rakietowe i systemy bezzałogowych statków powietrznych o zasięgu przekraczającym 300 km.

6.

następujące paliwa zastępujące hydrazynę:

a.

azydek 2-dimetyloaminoetylu (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

b.

substancje polimerowe:

1.

polibutadien o łańcuchach zakończonych grupą karboksylową (CTPB);

2.

polibutadien o łańcuchach zakończonych grupą hydroksylową (HTPB) (CAS 69102-90-5), inny niż wyszczególniony w wykazie uzbrojenia;

3.

kopolimer butadienu z kwasem akrylowym (PBAA);

4.

kopolimer butadienu z kwasem akrylowym i akrylonitrylem (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9);

5.

glikol polietylenowo-politetrahydrofuranowy (TPEG);

Uwaga techniczna :

Glikol polietylenowo-politetrahydrofuranowy (TPEG) jest kopolimerem blokowym polibutano-1,4-diolu (CAS 110-63-4) i glikolu polietylenowego (PEG) (CAS 25322-68-3).

6.

ZOB. WYKAZ UZBROJENIA – azotan poliglicydylu (PGN lub poly-GLYN) (CAS 27814-48-8);

c.

inne dodatki i środki do materiałów miotających:

1.

ZOB. WYKAZ UZBROJENIA – węgloborowodory, dekaborowodory, pentaborowodory oraz ich pochodne;

2.

diazotan glikolu trietylenowego (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3.

2-nitrodifenyloamina (CAS 119-75-5);

4.

ZOB. WYKAZ UZBROJENIA – triazotan trimetyloetanu (TMETN)(CAS 3032-55-1);

5.

diazotan glikolu dietylenowego (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6.

pochodne ferrocenu, takie jak:

a.

ZOB. WYKAZ UZBROJENIA – katocen (CAS 37206-42-1);

b.

ZOB. WYKAZ UZBROJENIA – ferrocen etylu (CAS 1273-89-8);

c.

ZOB. WYKAZ UZBROJENIA – ferrocen n-propylu (CAS 1273-92-3) / ferrocen izopropylu (CAS 12126-81-7);

d.

ZOB. WYKAZ UZBROJENIA – ferrocen n-butylu (CAS 31904-29-7);

e.

ZOB. WYKAZ UZBROJENIA – ferrocen pentylu (CAS 1274-00-6);

f.

ZOB. WYKAZ UZBROJENIA – ferrocen dicyklopentylu (CAS 125861-17-8);

g.

ZOB. WYKAZ UZBROJENIA – ferrocen dicykloheksylu;

h.

ZOB. WYKAZ UZBROJENIA – ferrocen dietylu (CAS 1273-97-8);

i.

ZOB. WYKAZ UZBROJENIA – ferrocen dipropylu;

j.

ZOB. WYKAZ UZBROJENIA – ferrocen dibutylu (CAS 1274-08-4);

k.

ZOB. WYKAZ UZBROJENIA – ferrocen diheksylu (CAS 93894-59-8);

l.

ZOB. WYKAZ UZBROJENIA – ferrocen acetylu (CAS 1271-55-2) / 1,1’-ferrocen diacetylu (CAS 1273-94-5);

m.

ZOB. WYKAZ UZBROJENIA – kwas karboksylowy ferrocenu (CAS 1271-42-7) / 1,1'-ferrocenowy kwas dikarboksylowy (CAS 1293-87-4);

n.

ZOB. WYKAZ UZBROJENIA – butacen (CAS 125856-62-4);

o.

inne pochodne ferrocenu wykorzystywane jako modyfikatory szybkości spalania paliwa rakietowego, różne od wyszczególnionych w wykazie uzbrojenia;

Uwaga :

Pozycja 1C111.c.6.o. nie obejmuje kontrolą pochodnych ferrocenu, które zawierają sześciowęglową aromatyczną grupę funkcyjną połączoną z cząsteczką ferrocenu.

7.

4,5-diazydometylo-2-metylo-1,2,3-triazol (izo-DAMTR), inny niż wyszczególniony w wykazie uzbrojenia.

d.

‘żelowe paliwa napędowe’, inne niż te wyszczególnione w wykazie uzbrojenia, opracowane konkretnie do użytku w ‘pociskach rakietowych’.

Uwagi techniczne:

1.

‘Żelowe paliwo napędowe’ w pozycji 1C111.d. oznacza paliwo lub preparat utleniający wykorzystujące środek żelujący, taki jak krzemiany, kaolin (glinka), węgiel lub dowolny polimeryczny środek żelujący.

2.

Termin ‘pocisk rakietowy’ w pozycji 1C111.d. oznacza kompletne systemy rakietowe i systemy bezzałogowych statków powietrznych o zasięgu przekraczającym 300 km.

Uwaga :

Dla substancji miotających oraz chemikaliów składowych materiałów miotających, niewyszczególnionych w pozycji 1C111 zob. wykaz uzbrojenia.

1C116
Stale maraging, stosowane w ‘pociskach rakietowych’, spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJA 1C216.

a.

mające wytrzymałość na rozciąganie, mierzoną w temperaturze 293 K (20 °C), równą lub większą niż:

1.

0,9 GPa w fazie wyżarzenia roztworu; lub